Szamos, 1912. december (44. évfolyam, 274-297. szám)

1912-12-29 / 296. szám

(1912. diftember 29.) 2íA ssám. SZAMOS 5. oldal. seinkről, akiknek képe előtt a kiskutya sem állana meg" vagy talán csak éppen a kis kutya. Azután bejön az ember a szerkesztőségbe és ir itten kul­túráról, népnevelésről, lelviligo- sodottságról, az emberek meg télnaphosszat állanak és száj- tátva bámulnak, csiklandoztatják a rozzant idegeiket a rablógyil­kos tényképével. Elnézem, elnézem és azon veszem észre magam, hogy íel- sóhajtok az irigységtől: hej, ha egyszer az én lény képemet olyan érdeklődéssel állaná körül annyi ember, milyen büszke lennék rá, Dehát ahhoz előbb rabló­gyilkolni kellene! (í) Lukács László — Becsben. Buda­pesti tudó-utónk jelen! telefonon: Öfe séga Lukács László miniszterelnököt Schőn- brunnban tegnap kihallgatáson fogadta. — A király hozzájárult Lukács előterjesztésé­hez, mely szerint a választójogi reform tervezetet a Ház elé terjesszék. Ez e hó 31-én fog megtörténni. A javaslat mellett Lukács László kormányelnök nagyobbszabásu beszédet tart. Esküvő. Nagy Aladár szatmári mé­neskari huszárkapitány tegnap esküdött örök hűséget Nagy Ada urhölgynek. Elitéit kivándorlási ügynökök. Hónapokkal ezelőtt történt, hogy a csendőr ség letartóztatta Fazekas Ferenc és Marku- esek György tiszaszászf ilusi napszámosokat. A napszámosok nyolc hadköteles legényt akartak Amerikába szállítani. A kivándor lási ügynökök ellen az ügyészség megin­dította az eljár ist sa vizsgalat befejeztével annak adatai alapján vádat emelt ellenük. Szombaton került az ügy tárgyalás alá a szatmári királyi törvényszék büntető ta­nácsa előtt. A bíróság Markucs k Györgyöt 5 havi, Fazekas Ferencet pedig 3 havi fogházra Ítélte. Nyilvános nyugtázás. Tegnapi köz­lésünk ki, gészitéseül köszönettel nyugtatja az Iparos Otthon pénztára Fiezcre János­nak 5 korona és Pblyánszky Miklósnak 4 korona adományát. Kútba esett. Halálos szerencsétlenség történt Karácsony első napján. Krupnik József, egy 15 éves iskolásfiu, a kút körül játszadozott. A gyermek egy óvatlan pilla­natban megcsúszott s a kútba esett A szerencsétlenséget csak órak múlva vették észre, akkor már a gyermek halott volt. A csendőrség megindította a nyomozást annak a kiderítése végett, hogy a szerencsétlen­ségért kit terhel a felelősség. Megégett kisleány. Végzetes kimene­telű szerencsétlenség törtéül a Karácsony első napján Szaniszló községben. Kiss Györgynó szaniszlói iakos másfél éves Erzsi B8vü leáoya magára rántott ejy forró vízzel telt fazekat. A kis leány a súlyos égési sobekbe másnapra meghalt. Az ügyészség megindította az eljárást. BARTIrFÉIcE Faddi teavaj hideg felvágott prágai sonka halak és sajtok .. kaphatók WALLON HENRIK FIA UTÓDAI Duha Tivadar fe Géza cégnél SZATMAR és HALMI. 49. Telefonsáéin 49. @€H>€H>0 €3* €3-1? ) Vérszegények fáradtak, gyengék, idegesek szed­jenek Brünn-féle vas-mangan-pep • ton elixirt. Kellemes izénél fogva gyermekeknek különösen alkalmas. Használati utasítás: orvosi rende­lés szerint. Ara 2 kor. üvegenként. Gyomorbajosok­nak pár nap alatt rendbehozza gyomrát a kiváló összetételű „REGULATIN'* emésztőpor. Tökéletesen pótolja a különböző keserüvizeket. Különösen ajánlható :: állandó székrekedés esetében. :: Ára 2 kor. Próbadoboz 1.20 kor. Törvényesen védve. — Készítő: Brünn Sándor gyógyszerész Szatmár, „MEGVÁLTÓ“ gyógyszertár. A Szatmári Torna- és Vivő-Egyesület elnöksége ezúton tudatja tagjaival,hogy torna- 6# viró óráit jan, 4 iki kezdettel halónként 3 szór hétfőn, s-erdán és szomb'ston d. u. fél 6 tói 8 ig fogja tart ni a ref. főgimná­zium tornatermiben. Kéretnek a tagok, hogy az órákon men'ől számosabban je­lenjenek meg. Kinek kell olcsó gyümölcsfa? A város közönségének egy része még 1911-ben megrendelt a kincstártól körülbelül ^000 darab gyümölcsfát darabunkén! 20 filler kedvezményes áron. A kincoár eddig era szállíthatta a fákat a rossz időjárás mi tt. Most azonban a kincstár n g b ny i kert- sége arról ér esite'te Ga/d sági E;vesü o- tet, hogy szállít 2781 d b. almafát. 789 szilvafát, 987 őszi bír ckf -.t és 354 diéfi'. Szóval köt ül-belül a fele mennyisé ót a meg' er de Ásnék. Részint ezért, részben pe­dig azért, mert a szállítmányban nem s e- repel sok ma.s gyümölcsfaj : cseresznye, meggy stb., — az elő ő megrendelés sen- misnek lekintetik és ez a mennyiség, atnig futja, azoknak lesz kiosztva, - kik hamar bb jelentkeznek érte. Tekintett«*! arra. ho_«v a gyümöcsf- mennyi égé óyen c eke y, azok, akik reflektálná* az olcsó í yüm« le fara, mielőbb jelentkezzen-k a rendőrs g csel d- elhelyező intézetében, Nagy Alod -r re-dór tbztvi előnél annyival is ink <bb, meit meg­rendel seket os ö janu tr 4-ig vesznek fel. A m grendelt man \i-é; mindenkinek direkt a ciméte lesz elküldve N >gybanyárol A jö\ő évi őrs «ős vas trok. Szat mára meii varosban 1913. évbe t r»««dó országos vtsárok n pj i a k >vetke<ők< ppen ha'ároztatt.ik meg : Gyertyaszcnteő b 1 dogass'ormól cimzet országos v sár e- bru«r 4 és 5-én. Jusefnpi vá* r mur- clus 18. és l9-én. F 1 óp Jsk-bnapi v sár prilis 29. és 30 án Sarlós B > dog -s/o y- n pi vásár julius 1. és 2-án. S/ent Mi hál vz- n<pi vástr. I »Ina ünnep k miatt « vá­sár napjának szeptember h 24, es 25 re athelyi só-e iránt ;■ m kir. keresked I ni minisztériumhoz féltéijes tés t -tete « Bol dog ossz nynapi vá ár no ember 18. és 19 ón (Hivatalnoknaptár) Az osztrák eag\ar mona ohia első általános tiszt-iselő egylete Wien, I. Wipplingerstrasse 25 az 1913. évre fali- és zsebnaptárt adott ki magyar, német, cs h, lengyel és olasz nyelven, továbbá kártyanaptárt, magyar, német, c-eh, 1« ügyel, szlovén, borváth, ruthé i és olasz nyelv n. ^ zseb és kártyanaptárak megrendelésén -1 portó és csomagolás fejében darabonként It) f 1 lér küldendő be bélyegben: a háromszinü nyom­tatású, magyar, német és cseh nyelvű, gyö­nyörű fali naptár 20 fillér költségjárulék el­lenében küldetik meg. A fali naptár nagy képe a felsőausztriai Hallstattot ábrázolja. MAGÁNKÖLCSÖNT magas fe.de- zetü ingatlanokra első helyű betáblázás mellett keres ; viszont kinál 5 — 6000 korona magánpénzt kötvényre 8%-ra szatmári jó házra vagy tag­birtokra POSZVÉK, gazdasági szakirodája Szatmár, .Attila- u te a .

Next

/
Oldalképek
Tartalom