Szamos, 1913. február (45. évfolyam, 26-49. szám)

1913-02-03 / 28. szám

1918 február 4.) 28. szára. SZAMOS 5. oldal. A vivóklub háziversenye. A szat­mári vivóklub szerdán este fél 6 órakor a kereskedő ifjak körének helyiségében házi handicap versenyt tart, amelyen kezdők és haladók egyaránt, részivehetnek. A szatmári jótékony nócgylet febr. elsején rendezett estélyén felülfizettek: Benkő József 16 kor, dr. Tímár Zsigmond 15 kor.. Boromisza Tivadarné 10 kor., dr. Muhy Zsigmond, Mertz József, Duha Tiva­dar, Kovács Lajos 5—5 kor, Szlávy De zsőné, Tabajdy György 4—4 bor., Horváth József. Komlóssy Kálmán, dr. Cholnoky István 3-3 kor., N. N. 1 koronát. Mely jótékony célú adományokért hálás köszöne­tét fejezi ki a nőogylet. A zeneiskola növendék hangver­senye. A városháza közgyűlési termében, „tolt ház“ ,előtt pajiott le a zeneiskola ha­ladott növendékeinek első zenek ri hang­versenye. Mindenek előtt a vendégé a dicsé­ret, nemcsak azért, mert vendég és mert jogánál fogva megkövetelheti az ehőbbsé get, hanem mert kimagaslott társai közül és határozottan e!ső helyre emelkedett a Bendiner Nándor növendékei között Gáspár Anna. Liszt Es dur concertjáí játszotta, ha­talmas technikával és qualitásos iutelligen ciával. A koncert minden mondaté:! meg látszott az a tudatos fölény, amely egész előadását jellemzi. Tudj?, mit csinál. Tuda tos a legelrejteUebb akkordja éppen úgy, mint ahogyun iud’.tos «z interpretálásának miadön fázisa. Mellette Rovó Klára tűnt fel. Mozart D.-dur koncertjével, egészséges „auschlagjával“ és fiatal korához képest átérző előadásával. A kis Mátray leány -sok tapsot kapott Beethoven koncertjéért. Kü­lönösen meglepően adta elő a cadeuziáját, bátran moudh tjük bravúrosan. Bárány Klári Beethnwen koncerlje (op. 58) maga volt a hideg előkelőség, a szeles gesztusu, kiforrott komponista nyugodt szemlélődését akarván visszaadni és sikerü l is neki. Ko!b Margit Bach-nak egy koncertjét játszotta, igyekezve Bachnak minden rejtett témáját visszaadni. A nehéz koncert sok tanuini- valót adhatott a kis művésznőnek és ő — ugv éreztük, — munkából alaposan kivette a részét. A zongora számokat Aidának egy áriája és az Évának walzerje tette változa­tossá. Mandel Ibolya éneke sok és megér­demelt tapsot aratott. Ismételnie tellett, ami kellemes hangjának ős szép előadásá­nak minden kritikánál ékesebb bizonysága. A zenekart a növendékek kitűnő tanára dirigált«, kit tisztelői babérággal és diri­gensi pálcával leptek meg. Emlékeztető. A vasutasok kabaréval, tombolával egybekötött farsangi estélye ma este fél 9 órakor u vasúti állomás vendéglői helyiségében. BíApödj személyjegy 1 ko róna, családj8gy 3 korona. Tliíoliób?!. Fényeson sikerült bált rendeztek vasárnap este az Otthon összes termeiben a helybeli tűzoltók. A táncter­met zsúfolásig megtöltötték a mulató párok és egész reggelig a legféuyesebo hangulat ban mulattak. A bál csinos összege jövedel­mezett az egylet javára. Az időjósok a kövekező hetek és napok­ra, esőt és hideg időt jósolnak. Ezzei feltét­lenül az emberiség, a meghűlésnek van kitéve. Azért célszerű mindjárt a kezdetén, a Réthy- féle pemetefű cukorkákat használni, melynek doboza csekély 60 fillérbe kerül. Azonban ügyeljünk, hogy minden dobozon a készitő- neve, Réthy Béla gyógyszerész, rajta legyen, mert csak akkor valódi. Viktória éttermében ma és minden ósle SZIRMAY FERI közkedvelt cigányprí­másunk élvezete.? hangversenyt tart. Gyermekhangverseny. A ref. felsőbb leányiskola növendékei február hó 8-án délután 6 órai kezdettel gyermek-hangver­sennyel egybekötött táncestélyt rendeznek, melyre a tanügy barátait ez utón is meg­hívják. A részletes műsor a napokban je­lenik meg. Tstlaszi söf az „Etropiban.“ Értesítés. Alulírott 1913 január 81-én Szatmáron egy kitöltetlen 20 filléres váltót, melyen B dogh András és Mikolai Vilma aláírás volt, elvesztett. Ezúton kéri a be­csületes megtalálót, hogy azt e lap kiadó- hivatalába beküldeni szíveskedjék. S ugyan­ekkor értesítem az összes pénzintézeteket, hogy ilyeD aláirásu váltót ne fogadjanak el, mert azok általam semmisnek tekintet­nek. Batiz, 1913 febr. 4. Ifj. Balog András. Répavágd, szeeskavágó­gépek s egyéb szezonczikkek raktárról gyári áron kaphatók POSZVÉK nAndok gazdasági szakirodájában. Az Uránia moziban ma és holnap A szerelem váltságdíja szenzációs dráma lesz műsoron. Marenil, a fiatal tengeróss- hadoagy egy Ízben az utcán sétálva, ének­szót hall egy ablakból. Megismerkedik a csodaszép hang tulajdonosával, a fiatal Susanno Darvelíei s ifjú szivének minden íüzóv8l beleszeret. Apja azonban nem en­gedi, hogy udvaroljon a rangban cozzá nem illő leánynak s úgy intézkedik, hogy szol­galatba rendeljék Marenil hajóra száll és három évig távol él. Szerelme azonban ez idő alatt sem bal ki szivéből s mikor három hosszú óv elteltével visszatér, első dolga Sus .nnet fölkeresni. De ismét közibük lép Marenil apja s fiát ujbói szolgálatba rendelteti. Sírva búcsúznak el egymástól, Susanne ez este föllép az Operában. Ide hozzák neki hírül, hogy az a hajó, amelyen Marenil szolgálatot teljesített, elsülyidt. Kétségbeesve rohan a leány a tengerpartra, ott terül el előtte a tenger végtelen, sik mezeje, amely alatt holtan fekszik jegyese. Még egyszer elénekli kedvese dalát, a dal elhangzik s Susanne is eiiüuik egy hullám hátán. A mulatság vége. Szerdán éjjel Pintye Vaszil ayasfelaőfaiusi gazdálkodó házánál mulatságot rendeztek, amelyen résztvett u falu két legverekedőbb legénye Németh Juon és Pál is. Egy ideig békésen folyt a mulatság, később azonban mikor már a pá’inka gőze a legények fejébe szál­lóit, verekedni kezdtek. A veszekedés hevé­ben Náme h Juoq kést ragadott s azzal Lu- puj Pált úgy szúrta nyakon, hogy az hal­dokolva bukott a földre. A cüendőrsóg a le­gényt letartóztatta. Garázda legény. Szaniszló községben a csendőrség múlt hó 27 én délután a köz­ségházán hivatalos eljárásban volt. A község­házán tartózkodó Simonka László 27 éves, cipész, szaniszlói iakos, többszöri felszólli tás dacára sem volt hajlandó a községhá­zát elhagyni. Ismételt kivezetés után is visszament és ott káromkodásokkal és dö- römbölésseí a csendőröket hivatalos eljárá sukban gátoha, sőt a csendőrök ruháját is dűl.' ben megtépdeste. Dulakodás közben a jégen elesett és kezén, szemén megsebesült. Bekísérték a nagykárolyi járásbírósághoz, . honnan azonban, mivel rendes lakása van, szabadonbocsájtotf ák. Nyílt-tér E rovat alatt közlöttekért nem felelős a szerk. Tűzifa-rendelések méterekben, vala­mint egész kocsirakományokban kíván­ságra házhoz szállítva, a legolcsóbb napi árakban eszközöltetnek Wertheimer Sándornál Szatmáron. Raktár telefon­száma 272, iroda telefonszáma 269. Zálogházi árveres, Zálogházamban azon zálogtáÍP­gyak, mely ek 1912 december Vlgíig le­jártak és nem renáeztettek, február hó 11-én ül kedden d. U. 2 Órakor árvereztetuek el. Lindenfeld S zálogüzlete Kazinczy-utca 3. szám. ■■ __ ■ ■ Borbily-iiikt áthelyezik. Értesítem a mélyen tisz­telt vendégeimet, hogy Deák-tér 4. szám alatti borbély-üzletemet — át­alakítás miatt — ideig­lenesen ugyanezen épü­letbe; a Károlyi köz fe­lőli oldalra helyeztem át Kérem továbbra is becses pártfogásukat kiváló tisztelettel; ■■ ■■ Scinuzfer Gyula borbély és fodrász. ■■ ■■ BÉRBEADÓ 1913. május hó 1-re Batthyányi utca 1. számú házamban, hét első emeleti lakás, mely külön-külön 4 szoba, konyha és mellékhelyiségekből áll. — Kiadó ugyanezen házam földszintjén egy sarok sörcsarnok helyiség. iehwaFez Albert. Eladó. Egy egészen uj bolt-berendezés kasszá­val és tükörrel, egy drb használt 2 szárnyú boltajtó és egy kirakat acél görredőnynyel fel­vasalva egészen jókarban, egy drb 4 ajtós jégszekrény, vendég­lős vagy mészárosnak való, két drb uj karambol billiárdasztal, egy drb használt, de újonnan javított forduló billiárdasztal, egy drb keveset használt nagy fridlandi vaskályha — nagyon olcsón eladó S? at mar, Zrinyi-u, 20. sz. alatt. ialon puháinkat WEISZ GYUL ÁNÁL legelőnyösebben szerezhetjük be @ feZATMÁR, DEÁK-TÉR 21* SZÁM, Kérem a hölgyközönség szives figyelmét az ui idényre érkezett costüm és paletot szövetekre. Alkalmi árusítás és az őszi téli idényből fennmaradttel- jesen elsőrendű szövetma- m radékok leszállított árakon

Next

/
Oldalképek
Tartalom