Szamos, 1913. október (45. évfolyam, 225-251. szám)

1913-10-26 / 247. szám

(1918. «któber 26.) 247. szám. SZAMOS 5. oldal. Városatya Választás szele. A küszöbön áiló választás any- nyira talán sohasem izgatta a kedélyeket és termelte a jelölt és önjelölteket mint az idei. Értekezleteket tartanak, prog­ram mbeszódeket küldenek szét nap-nap mellett a választók és jelöltek. Ha ez igy halad tovább, a jelöltek száma túl­haladja a választókat. A különböző kö­rök és klikkek csinálnak esténként hiva­talos lisztákat és görbe éjszakákat. Isme­retlen nagyságok lesznek ismertté egyik napról a másikra, amikor megtudjuk, hogy nem is vagyunk mi oly szegények önzetlen és cselekvésre váró polgárok­ban. Leközöljük a régi atyák és jelöltek névsorát, akikről már „beszélnek.“ Betű­rendbe álhtjuk nevüket, nehogy „beftP lyásoljuk“ a választás tisztaságát. I. ke­rület. Régiek: dr. Kölcsey Ferenc, Lo- sonczy József, dr. Tanódy Márton. Teu- telbaum Herman, Unger István. Jelöltek: dr. Dénes Viktor, dr. Biró Elemér, dr. Jordán Sándor, dr. Rácz Endre. H. ke­rület. Régiek: Bölönyi László, dr. Fejes István, Kovács Ábris, Litteczky Endre, Veréczy Ernő. Jelöltek: Benkő József kanonok, dr. Borgida Lajos, Fischer Jenő, dr. Nagy Vince, dr. Papolczy Lóránd, dr. Shik Elemér. III. kerület. Régiek: Kótay Lajos, Mátray Lajos, Tan- kóczy József, Thurner Albert. Jelöltek: Bakk István, Bottyán István, Osomay Győző, Dénes Sándor, Horváth Gyula, Kó­tay Pál, Kulcsár Lajos, Tankóczy Ká­roly, Virág András. IV. kerület, Régiek : Bakcsi Gergely, Balogh József, Flontás Demeter, Harcsár Géza, Pethő György. Jelöltek : Duszik Lajos, Debreczeny Zsig- mond, Kovács Lajos ref. lelkész, Zabary Ferenc régi volt városatya. A tartalékos tisztek továbbképző- tanfolyam!». A tartalékos tisztek hadügyi erényei nemcsak a köztudatban állanak gyenge lábon, de a hadügyminiszter elölt is ismeretesek, mert elrendelte a tovább képző tanfolyamokat. Ilyen irányú kurzus lesz felállítva Szatmáron is, melyre a tu­dományszomjas és kevésbé szomjas tarta­lékos tiszteket berendelik. Látogatás. Lózsa Jenő uagykárolyi csendőrszárnypa-uncsnok tegnap délelőtt a helybeli csendőrőrsön szemlét tartott és megelégedésének adott kifejezést­A vásártér áthelyezése ellen. A vá sártér áthelyezése ügyében néhány Deák­téri kereskedő kérvényt nyújtott be a vá­rosi tanácshoz, melyben azon aggodalmuk nak adtak kifejezést, hogy ha a vásártért a vasúti állomás közelébe helyezik, el­vonják a városiéi a forgalmat. A kérvény elkésve érkezett, igy tehát a legutóbbi közgyűlésen nem tárgyalhatták. Értesítés. Értesítem a kültelki kö­zönséget, hogy a Kültelki Gazdakör nép könyvtára, mely a Zsadányi-uti kültelki állami iskolánál van elhelyezve, minden vasárnap d. e 11—12 óráig nyitva áll és abból, a szabályzat értelmében, nemcsak a Gazdakör tagjai, hanem más, megbízható kültelki lakosok is díjtalanul vehetnek ki olvasás végett könyveket. Károlyi Sándor isk. igazgató, könyvtárkezelő. Fölösszámu újoncok kiválogatása. Az uj véderőtörvény értelmében a fölös- számú újoncok kiválogatására minden tör­vényhatóságnak egy bizottságot kell vá­lasztania, Szatmárvármegye és Szatmár város területére a bizottság elnökéül Ilos- vay Aladár alispánt, a bizottság tagjaiul Hajdú Károlyt és Madarassy József fő­szolgabírót választották meg. Értesítés! ÄÄ333IW^i2@Sä$agaaSEE3ES^*BSB8BHBSBS$iS^at I “-----------------------------------——■—1—■— . Tisztelettel hozom a hölgy­közönség szives tudomására, hogy a raktáromon levő ösz- szes árut eladtam, üzletemet teljesen átalakitva, cikkekkel rendeztem be. Állandóan nagy választék: blúz, alj, pongyola és kosz­tümökben, bakfis és gyermek ruhákban, kötény, jouppon- ernyő, keztyü, harisnya stb. Selyem, bársony, csipke, ruha díszekben és az összes fel nem sorolható rövidárukban. Női és leányka fehérnemű, teljes uetiyaszonyi KetengyiHet a legjutányosabb árban — vállalok. — $zfl(( Béla cég. Női és gyermek gyász­ruhák álandóan raktáron Matiné lesz ma délután 5 órakor a Kereskedő Ifjak Köre dísztermében. A Kör délutánján énekszámok, melodrámák, sza valatok és vidám mókák szerepelnek és a fölötte szórakoztató programiam Kaczér Ignác budapesti ujságiró conferálja végig. A Kör szórakoztató délutánok egész soro­zatát vette tervbe és az érdeklődés már a mostani előadás iránt is városszerte mutat­kozik. A műsor a következő: 1. Elnöki megnyitó. 2. Melodráma. Szombathy Irma k. a. cimbalom kísérete mellett előadja Károlyi Ilike k. a. 3. Beethoven szonáta D dur I., II. és III. rész. Zongorán Kovács Rózsika k. a; hegedűn Leitner János 4. Klasszikus énekszámok Lővinger Tériké k. a. zongora kísérete mellett előadja Kacz István. 5. A lengyelek fehérasszonya, irta Jókai Mór. Szavalja ifj. Borgida József. Konferál: Kaczér Ignác. Belépő dij 20 fillér. Házi tornaverseuy. A kir. kath. fő­gimnázium „Ifjúsági Tornaköre“ e hó 27. és 28. délutánján tartja X. házi torna­versenyét a következő programm szerint: l. Diszkoszdobás. 2. 200 m. síkfutás, handi- kap. 3. Sulydobás. 4. 100 m. síkfutás. 5. Füleslabda (10—10 csapatverseny). 6. Ma­gasugrás. 7. Korlát és nyújtó összetett, egyéni 8. 800 m. síkfutás, handikap. Az 1., 2., 3, 4., 5. pontok a hidontuli gya­korlótéren, a 6., 7. a főgimnázium torna­termében 27 én délután és a 8. pont a Szamos innenső védtöltósén 28-án lesz megtartva. Felülfizetések. A szatmárnémeti ev. templomegyesület f. hó 11-iki szerelet t la­komájára jegyeiket megváltották illetve felülfizettek még: Kótay Pál 10 K, N. N. 50 fill. N. N. 1 K. özv. Nemesnó 1 K, T. 2 K, Martini százados 1 50 K, Szimonisz Albert 4 K, Szimonisz János 2 K, Tabajdy György 2 K, Gödör Gyula 10 K, Lipták Dániel I K, Ritoók Piroska 2 K, Babies Sándor 1 K, Kádár Ödön 1 K, Hubán Gyula 2 K, dr. Vajay Károly 5 K, Ker- tészffy Gábor 5 K, özv. id. Böszörményi Józsefnó 4.50 K, Baki Mária 1 K. Széli Lenke 1 K, Martini Mórnó 5 K, özv. No- vák Lajosné 2 K, Bakcsy Gergely 2 K, Winternó 2 K, Pillhoffer íia 2 K, Jónás- nó 1 K, özv. Boros Jánosnó 2 K, Luby Margit 2 K, Derűjén Sándorné 2 K, Bakcsy Domokosnó 2 K, Javos Nelli t K. Pályázat vau hirdetve a nagykárolyi városi közkórháznál 1600 korona évi fize­téssel orvospénztárnoki állásra. Pályázati határidő 30 nap. Szaniszló községben 1000 kor. évi javadalmazással aljegyzői állásra. Pályázati határidő november 10. Can tani tanár, a nápolyi királyi egyetemi klinika hires vezetője, tudomá­nyos előadásaiban a következőképen nyi­latkozik : Én a természetes 'erencz Jó- Zsef-keserüvizet cukorbajban szenvedő betegeimnél, akik szigorú kezelés alatt állanak, kitűnő eredménnyel alkalma­zom. A Ferencz József-viz éhgyomorra használva, javítja az emésztést és teljesen pótolja a karlsbadi természe­tes ásványvizeket.“ Az ásványvíz kereskedésben kifeje- jezetten valódi „Ferencz József“-keserű- vizet kell kérni; a hol pedig nem kap­ható, onnan a legjobb közvetlenül a Ferencz Jézsef-keserüvizforrások szét­küldés! igazgatóságához, Budapesten, for­dulni. 10 Pótvásár Fehérgyarmaton. A keres­kedelmi miniszter megengedte, hogy Fehér- gyarmat községben a szeptember 22 re esett, de meg nem tartott vásár helyett jövő hó 3-án pótvásár tartassák.

Next

/
Oldalképek
Tartalom