Szamos, 1911. április (43. évfolyam, 75-99. szám)

1911-04-20 / 90. szám

4. oldal. SZAMOS foghúzástól vérmérgezést kapott. Ma reggel rettenetes kínok között meghalt. A részvét óriási a fiatál asszony szive alatt nyolchó­napos életet hordott. A „Németi polgári társaskör* hus- vét hétfőjén tartott estélyén a jelenvoltak névsorából tévedésből kimaradt a Fekete Józsefné, Török Lászlóné, Bu Róza, Török EfÜma és Török Ercsike neve. Ors.z. állatvásárok vármegyénkben: árprilis 21-én Cséngerben, 24-én Mátészal­kán, május 1 én Misztótfaluban 2-án Avas- ujvároson, Szatmár-Németiben, Felsőbányán, 8-án Nagypaládon, 9-én Szamoskrassón. Aki nlem kapott segélyt. A nagy se­gélyláz mindenkit elragadott volt Ököritón, úgy hogy aki szerencséjére nem kapott, kaján vágyakkal, irigy sóvárgással eltelve óhajtotta meg az embertársa szomorú sze­rencséjét. Igazságtalanságnak tartották, hogy a nyomorult árvák, egyedül hagyott öregek olyan nagyon könnyen nagy pénzhez jutot­tak és olyik keserű bánkódással gondolta, hogy riéfei tíerh adódott alkalom a rdpogós bankókhoz. Aü ilyen éfzések aztán rószbá hajtják az éittbeft. így Nagy Sándor ököri- tói napszámost is, aki szalonnában gondolta kiegyenlíteni a vele esett méltatlanságot, olyan gazdáktól lopkodva apránként, akik kisebb-hágyobb összegeket kezeltek fel a segélypénZből. Nagy Sándort Kiss Józsefnél kapták tetten s behozták az ügyészséghez. Mennyi pénz I A hivatalos előirány­zat szerint az 1911. évben az állami pénz­verdéből 900,000 darab aranyérőm kerül ki 15 millió 500 ezer K értékben. Ezenkívül nagymennyiségű forgalomból kivont arany, ezüst; nickel és bronzérmet fognak átverni és pedig 20;000 huSZkoronást, 2< 00 tizkoro- nást, 190,000 huszfillérest, 50,000 tizfilté- róst, 10,000 kétfilléreöt és 100,000 egyfilló- rest. Mennyi pénz 1 Istenem, mennyt pénz és — még sincs I V.. • . i , .1.. Részeg volt az egész város. Pár sor­ban mj. is megemlékeztünk fővárosi tudósi­tőnk nyomán arról a tűzesetről, amely va sáfnapra pusztított Zentán, amelynek áldo­zatul esqtt a templom és a városháza. Erre a tűzesetre vonatkozólag a Katolikus Tudó­sító a következőket jelenti Zentárói: Meg­kérdezte a rendőrkapitányt, hogyan eshetett meg az, hogy fényes nappal ilyen arányokat ölthetett a tűz. Komáromy Béla, Zenta város rendőrkapitáuya felelt: — Vasárnap Zentán az egész város részeg, vpít. A toronyban is úgy keletkezett a tűz, hogy a toronyőr néhány pajtásával mulatott a toronyban és alighanem e közben dobtak el egy égő gyufát vagy cigarettát. Tűzbiz­tonság tekintetében Zentán ázsiai állapotok uralkodnak. A városnak mindössze 4 híva tásos tűzoltója van, a többi p.ikéntes. A tüzoltó-főparanesok pedig 3 hónapja ideg­beteg, és sfcanatóiumban fekszik. Ólckó az emberélét. Tokajból távira- tozkäk: A rákámazi vasúti állomáson Izsó Kálmán és Szabó György váltókezelők ösz- szeves2tek egy, a pólyára tévedt tyuk fölött. Civákodás közbeh Izsó leszúrta Szabó Győr gyöt, a ki pár perc múlva meghalt. A csendőrség letartóztatta a gyilkost. Munkásmozgalom a Blikkben. A Bükk, az még az Avasnál is alábbvaló, mert mig az Avasban legalább értékes em­beranyag hord Vaját a fején, a Bükkalja szeröhcsétlen, félvad eigányivadékok hazája. A tnuhkásmozgalmak, a bérharfcdk azonban ide is eljutottak, természetesen válámi pirát ahárchizmuS formában. Egy ilyen bükki parázs munkásmozgalom majd hogy áz éle tébe nem került Buncsics József oláhmed- desi fa vállalkozónak husvét harmadnapján. Pár korona bérdifferenciásrt vagy húsz munkása nekiesett, föidreteperték. agyba- főbe verték s csak a véletlennek közön- hette, hogy meg nem ölték. Hogyan került a cipő a kalapba ? Ennek a furcsa kérdésnek a megoldásán törték a fejüket tegn p a délutáni pikkoló mellett a Pannónia kávé ház vendégei. Se- hogysem tudták azonban megfejteni s igy az egész trükk megmaradt titokzatos bű­vészmutatványnak. A dolog úgy történt, hogy Forelly Henrik, országszerte hires gondolatolvasó és bűvész ma este a szín­ház utáni órákban a Pannónia éttermében büvészelŐadást fog tartani s e célból teg nap délután egy kis ingyenes reklámelő­adást tartott a vendégek között. A többek között odasanzsirozta egyik kávéházi ven­dég kalapja alá a saját cipőjét is. A mu látvány természetesei a többi ügyes trük­kökkel együtt óriási derültséget aratott. Mindenki meggyőződött róla, hogy Forelly mester nem hókusz-pókuszokat csinál, ha nem ügyes és mulattató büvésztrükkökkel dolgozik, amelyek szórakoztat ii fogják a ma esti közönséget. Minthogy mindezekről a saját szemükkel győződtünk meg, mele­gen ajánljuk a ma esti előadást a közönség figyelmébe. Tüzek. A hirtelen szárazra vált szeles időjárás elmaradhatatlan kellékeként egy­másután kapjuk a nagy tüzesotek Híreit a környékről. Hétfőn Kányaházán pusztult el vagy húsz ház, a nagy tűzben egy Szeren­cseden öreg asszony az életét vesztette. Husvét harmadnapján Kántorjánosiban le­égett a fél falu. Az óriási szélben mentés­ről egyáltalában nem is lehetett szó sem s hogy az egész falu el nem pusztult, csupán a szélirány kedvező voltának köszönhető. A kuglizás Vége. Tegnapelőtt az Amaczi-uton levő úgynevezett 48-as korcs­mában vigan kuglizott a kültelki fiatalság. Játékközben Pogyina László 18 éves, Lőrinez József 21 éves legények összevesztek, majd tetlleg inzultálták egymást. Lőrinez nagy haragjában felkapott egy kugligolyót s a.naai úgy fejbevágta Pogyinat, hogy azt rögtön elöntöjte a vér. A fiú állapota válságos. Közkereseti társaság tolvajalapon Szaniszlón még a múlt év őszén egy 20 — 25 tagból álló közkereseti társaság alakult, melynek vagyonbetétjót az elgáncsolt baromfiak, üzletkörét a lopás képezték. A társaság üzletvzzelője Balog Andris vályog- vető cigány volt, aki a hót egy bizonyos nupján hűségesen felosztotta vagy a zsák­mányt vagy pedig az ebből befolyt pénzt. Körülbelül ezerre tehető a baromfiak száma, melyeket a társaság Szaniszló és vidékén rövid két hónap alatt összelopkodott. A csendőrség végre elcsípte őket és feljelen­tette az ügyészségen. Elragadt lovak. Tegnap délután a vetési országúton merít kocsiján hazafelé Ardeíián László vetési g. kath. lelkész neje és testvére. Az utón a lovak megbokrosod­tak és őrült vágtatással rohanlak tova az országúton. A kocsis képtelen volt meg­állítani a nekivadult lovakat. A sebes vág- tatásközben a lelkész neje halálra rémülten kiugrott a szekérből, de szerencsétlensé­gére, mért fején, karján és jobb lábán sú­lyos sérüléseket szenvedett. Az országúton szerencsére többen is voltak és igy nagy nehézségek után megfékezték a megvadult lovakat, a súlyosan sérü't nőt ped g az elő­hívott mentők beszállították a közkórházba, ahol azonnal a leggondosabb ápolás alá vették. Állapota igen súlyos. Betörés. Megyaszai András városi bo- rompókezelő lakásának udvarára tegnap előtt éjjel eddig ismeretlen tettesek behatol tak és onnan 17 darab tyúkot elloptak. A csendőrség az ügyben nyomozást inditott. Elfogott betörök. Varga Mihály és Bretán László téglagyári munkások a tégla­gyárhoz közel eső házaknál, ahol apró­marhák voltak, betörtek és nagymennyiségű baromfit loptak el. Hosszas ny mozás után a csendőrsógnek sikerült a két cigányt elö- keriteni s letartóztatni. (1911. április 20) 90. szám. Tudatom a n. é. jégfogyasztó közönséggel, hogy folyó évi május hó 1-től naponta mü- jeget házhoz szállítok- Fél táblát is szol­gálok. Becses megrendelésüket kérve : Lázár Mihály, Mátyás-király-u.77 asznájjon Feller-féle Ejsafuidot és Feller- éle rőpllutákat, itnlyek egyedüli készítője Feller V ehl udvari gyógyszerész, Stublca, Centrale 126 sz. (Zágrábmegye ) I. A Feller-féle Elsafluid saját tapasztalatunk szerint fájdalomcsillapító, gyógyitó, gyenge­séget megszüntető hatással bir, gyorsan és biztosan gyógyít csuzt, köszvényt, ideggyenge­séget, oldalszurást, szaggatást, influenzát, fej-, fog- és derékfájást, zsábát, bénulást, szem­fájást, migránt, sok itt meg nem említett be­tegségtől megszabadítja az embert. A Feller- féle Elsafluidot, rekedtség, nátha, mell- és torokfájás és légvonat vagy hüléstől eredő barnk ellen is oáratlao gyógysikerrel hasz­nálják. Valódi csak úgy ha minden üveg a ,Feller* navet viseli. 11 kis vagy 3 dupla nagy 2 speciális üveg oé .-mentve 0. korom u. íovaoDa tudomására onajtjuk hozni hogy az emberek ezrei gyomorbajok, görcs, étvágy­talanság. veseégés, hányási inger, rosszullét, felböfögés, puffadtság, dugulás, aranyeres bántalmak és különböző emésztési zavaros ellen kitűnő és biztos sikerrel használják a Feller-féle hashajtó Rebarbara-Elsapilulákat. 6 doboz bérmentve 1 korona, óvakodjunk azonban utánzatoktól és ciniozzttnk minden rendelést gondosan Peiler V. Jenő gydgyczerésznek, Stubica, Centrale 126. sz. (Zágrábmegye.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom