Szamos, 1900. szeptember (32. évfolyam, 71-79. szám)

1900-09-30 / 79. szám

halmából kifejezte üdvözletét, Kiss Áron püs­pök urnák azon alkalomból, hogy a főrendiház ülését, mint korelnök megnyitotta, szintén kife­jezte üdvözletét, Dagyobb vitát idézett elő a debreczeni egyház és egyházmegye közötti vi­szony rendezése, mely akként nyert megoldást, 1 ogy a debreczenyi egyházmegye utasittatott, hogy a debreczeni egyházban a felügyeletet és ellenőrzést a törvény érteimében eszközölje s hajtsa végre. A kerület az iskolák államosítása ellen nyilatkozott. * Iparkamarai tagok. A debreczeni ke­reskedelmi és iparkamara az 1900/901. évre iparkamarai rendes tagul Antal Dániel ke­reskedőt, póttagul Páskuj Imre kereskedőt, továbbá rendes tagul Gábriel József szabót, póttagul Litteczky Endre nyomdászt választotta meg. Miután pedig Gábriel József elhalt a tanács rendes tagul Litteczky Endrét, póttagul Morgenthal Antalt ajánlotta a kamarának. * Vörösmarty-ünnepély. A szatmári kát. Kaszinó és a Szatmár-egyházmegyei Irodalmi Kör 1900. évi november ho 25-én a Czeczil-egylet dísztermében Vörösmarty Mihály, a költők ki­rálya, születésének százados évfordulója alkal­mából emlékünnep et tart. Szemólyjegy 1 korona, családjegy 2 korona. A tiszta jövedel­met a Vörösmarty-szobor alapra fordítjuk. Kez­dete este 6 órakor. Ünnepség után a kath. ka­szinóban társas összejövetel. Műsor : 1. Megnyitó beszéd, tartja Jaskovics Ferenc/. 2. Müdal,! énekli Bossin Gizella k. a. zongorán kiséri R. j Nagy Ilonka k. a. 3. Alkalmi óda irta dr. Fo-■ dór Gj'ula, szavalja Lengyel Elza k. a. 4. Vörösmarty Mihály élete és költése, méltatja Bodnár Gáspár. 5. Szép Ilonka melodráma, sza­valja Madzsar Bella k. a. zongorán kiséri Méder Mihály. 6. Szózat férfikar. * Egyházkerületi közgyűlés. A tiszántúli ev. ref. egyházkerület f. hó 14 17-ikén tartott} közgyűléséből a következő segélyezések adattak a szatmári egyházmegye részére: a reformá­tus s égéi y egy 1 e t bő I: Jánk, Riese, K.- Tótfalu, Zsarolyán, Cs.-Újfalu, Ura, Géberjén,1 Dara, Kis-Szekeres, Sima, Sz. Dob egyházak egyenként 100 koronával. Az orsz. közalapi segélyezésre ajánltattak: Cs.-Újfalu 150, Jánk j 250, K.-Szekeres 500, K.-Tótfalu 300, Penyige 200, P.-Darócz 200, Sima 400, Sz.-Becs 200, Sz.-i Dob 300, Ura 300 koronára Ugyanezen alapból j Őri Tamás 200 koronára. — Rendkívüli államsegélyből: Anderkó Sándor, Csiszár István, Csorba Barnabás, Nagy Bernát, Fekete József, Szabó Lajos, Szabó Sándor, Bernáth Ká­roly, Erdélyi Gusztáv, Vágó József egyenként 50 koronát nyertek. * A népkonyha megnyitása. A népkonyha (Zrínyi utcza 2. sz. ház.) Vasárnap nov. hó 18-án déli fél 12 órakor osztja az idei első ingyen ebédet az összes helybeli elemi iskolák szegény- sorsú gyermekeinek és helybeli olyan szegény családoknak a kik munka vagy keresetképtele- nek. A megnyitó ünnepélyre hálás szívvel hívja meg ezúton mindama emberbarátot a kik eddig is nemeslelkü adományaikkal hozzájárultak sze­gény éhező embertársaink élelmezéséhez. A nép­konyha rendezősége. * A németi i gör. kath. templom felszen­telése alkalmából tartott áldomásról szólva la­punk legközelebbi számában azt mondtuk, hogy ezt az áldomást a hitközség rendezte. Nehogy bárki is azt goudolhassa, mintha e tekintetben akár az adomány-gyűjtésből akár a templom építési adózásból begyülő összeg csak a legki­sebb mértékben is felhasználtatott volna, kije­lentjük, miszerint a jelzett áldomást a hitközség minden megterheltetése nélkül Melles Emil fő­esperes lelkész rendezte. * Hegyközségi közgyűlés. A hegyközség f. évi deczember 2-án d. e. 10 órakor a város­ház nagy termében tartja II.-ik félévi rendes közgyűlését, melynek tárgya az 1901. évi költ­ségvetés megállapítása lesz. Miután a közgjm- lés által a költségvetés már egyszer visszauta­síthatott, kívánatos, hogy ezen viszás helyzetből származó zavarok kikerülése végett a szatmári szőllőbirtokosok teljes számmal jelenjenek meg s erre saját érdekükben is figyelmeztessük. * A szatmár-németi-i énekkar által f. év deczember hó 2-án tartandó felolvasással s táncz- mulatsággal összekötött estély műsora a követ­kező : 1. Hymus : Erkel Ferencztől. 2. Felolva­sás Szabados Ede gymu. tanártól. 3. Népdalok : Méder Mihálytól. 4. Komoly szavalat: Kürti József úrtól. 5. Népdalok: * „ * 6. Vig monolog: Hérmáu Margit k. a. tói. 7. Hymuusz az éjhez: Bethoventöl. Az 1. 3. 5. 7. sz. alatti darabokat aSzatmár németi-i énekkar fogja előadni. Belépti dij személyenként 1 kor. 20 fii. karzat jegy 40 fii. mely a terembe lépésre nem jogosit. Az es­télyen Oláh Feri zenekara fog játszani. * Névváltoztatás. Klein Antal helybeli lakosnak a belügyminiszter megengedte, hogy vezeték nevét „Kertészére változtassa * Tűz a vonaton. Több fővárosi és vidé­künk lapjait is bejárta az a hir, hogy Debre- czen és Szatmár között közlekedő éjjeli vonat nál Szaniszló állomásról kiindulva egy kocsi kigyuladt és az utasok rémülve ugráltak ki a vonatból és hogy a kocsi teljesen leégett. Az egész hírből annyi igaz, hogy a nevezett vonat egy első osztályú kocsijában — melyben azon­ban utas nem volt — a fűtéstől a kocsi alsó szekrénye, s ettől a lábszőnyeg tüzet fogott, me­lyet azonban az állomási szolgállattevő tiszt a vonat kiindulásakor észrevett, a vonatott visz- szatolatta, s a kocsit lekapcsolták, az utasok azonban, nemhogy kiugráltak volna, de a tűzről tudomással sem bírtak, sőt maga a kalauz sem tudott róla semmit, s igy a rémületről szóló hir nem felel meg a valóságnak. * Meghívó. A szatmári jótékony nőegylet árvaháza javára f. hó 24 én, szombaton esti 8 órakor a polgári társaskör termeiben tánezmu- latsággal egybekötött hangversenyt rendez. Műsor: 1. Nagy ábránd. Somnambula dalműből Thalbergtől, zongorán 4 kézre játszák : Matolay Gáborné urhölgy és Kovács Leo ezredes. 2. Fel­olvasás. Tartja: Dr. Fechtel Jano3 tanár. 3. (a Schubert-Wilhelmy: Ave Maria, b.) Hubay: Csárda jelenetek. Hegedűn előadja Havas Mik­lós ur, zongorán kíséri Benkö Miksa ur, 4. Mo­nolog. Előadja: Lengyel Elza k. a.. 5. Hármas. Éneklik: Dr. Vajay Imre, ÉkkelJhajes, Hodossy Lajos urak. Belápti dij személyen ként 2 korona, családjegy 4 korona. * Sötétség a városban. Pénteken d. u. fél 5 órakor a villám világítás szünetelt. A sötétség beálltával a hivatalnokok jó része, felemelkedve a helyzet magaslatára, elhagyta iró asztalát, hogy a szabad levegőn újabb erőt gyűjtsön a következő napi munkájához. Némely borbély kénytelenségből f ,zu ->tte a beszappauozo tt vendége melett a habveróst, és inkább maga habozott, hogy mittevő légy en. A központi táv­beszélő állomáson az összes előfizetők egyszerre rohanták meg hangjukkal a kisasszonyt a 90-es számért. A villamvasut már-már lóvasutat akart röktönözni magából, mikor az áram újból el­indult. Az üzemzavart, az egyik gépházi dyna- mogép okozta, mely a tanács részéről kifogá- soltatott sőt el sem fogadtatott. A vállalkozó azt még ez ideig a felszóllitás daczára ujjal nem pótolta. Mivel áramban a villamvasut által az áramszükséglet fokozódott és a gép nólkülöz- hetlenné vált, a tanács annak üzemben tartá­sát engedélyezte. Az üzemzavar egynegyed óra alatt elhárittatott és a következő fél óra eltel­tével már a szerencsétlenül járt gép világította a várost. Az esti órákban néhány pillanatig a villamvasut zavarta meg a fényerősség állan­dóságát. * Helyettesítés. Ruszka Mór elhunyta folytán megüresedett vármegyei irattárnoki állásra az alispán Mándy Ödön Írnokot helyet­tesítette. * Válasz. A Kölcsey-kör ez évi pályatéte- leit illetőleg hozzám intézett kérdésre tisztelettel válaszolom, hogy körünk ezen esztendőre pálya­dijakat nem tűzött ki. Dr. Fechtel János titkár. * A kiskorúak (gyermekek) által elköve- vetett, s a vasúti közlekedés biztonságát veszé­lyeztető cselekményekért az illető szülők, roko­nok, gyámok és felügyelők felelőségre vonása tárgyában a belügyminiszter által 1887. október 21-én 41201. sz. a. kiadott rendelet. A vasutak mentén már több Ízben fordultak elő esetek, hogy gyermekek a sínekre köveket raktak, vo­nósorompókkal ellátott ut átjáróknál, tehát a pályaőr őrhelyétől távolabb eső helyen nagyobb méretű köveket a sínek és védőgerendák közé szorítottak, illetve ékelték, mi által esetleg nagy szerencsétlenség idéztethetik elő. Miután a kis­korúak által elkövetett ilynemű és gyakori ve­szélyes cselekmények (pld. vonatoknak kövekkel megdobálása stb.) lehetőleg megelözendök, és ha megtörténik, megtartandók, mi bűnvádi utón nem történhetik, mert azok az 1878. évi V. t. ez. 8. §-a értelmében az életkor 12-ik évének betöltéséig nem büntethetők, s miután az 1879. évi XL. t. ez. 12. §-a értelmében a fentebb idézett határozmány folytán 12 évesnél fiatalab- bakkal szemben az 1879. évi XL. t. ez. 111. §-a sem alkalmazható a kir. járásbíróságok által, -- az igazságügyi, valamint a közmunka és közle­kedésügyi miniszterekkel egyetórtőleg az alább következők rendeltetnek el. Azon szülők, roko­nok, gyámok, vagy felügyelők, kiknek gondjára bízott 12 évesnél fiatalabb gyermekek, a vasúti sínekre követ raknak, a vasúti átjárók korlátáit felnyitják, vagy beteszik, a vasúti jelzőket meg­fordítva állítják, a vonalokat kővel dobálják, s általában hasonló cselekményekkel a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztetik, a kellő felügyelet elmulasztásával, kihágást követnek el, s az 1887. évi VIII. t. ez. 2 §-ában jel­zett czélokra fordítandó, 2 frtói 100 frtig ter­jedhető pénzbüntetéssel, behajthatatlanság ese­tén 12 órától 10 napig terjedhető elzárással fog­nak büntettetni, a kihágások elbírálására hiva­tott közigazgatási fokozatos hatóságok által. Szükségesnek és időszerűnek tartjuk e rendelet közlését, mert úgy a hegyi vasút, mint a villa­mos vasútnál tapasztaltatok a gyermekek rakon- czátlansága. Azért különösen ajánljuk a szülők és gondozók figyelmébe. A t. hölgyközönségnek b. tudomására adjuk, hogy csak divatos kelmék, nem silány kiselejtezett áruk, hanem a legjobb minőségű szövetek mintagyüjteményét, mely tartalmazza a legutolsó divat franczia s angol újdonságait, pl. Homespun, Tylor-Mode, Matlasse stb. ingyen és bérmeutve küldi meg Weiner Mátyás női ruhakelme áruháza Budapest, Andrássy-ut 3. !i Járvány. Halmiban a tiphus járvány- szerüleg lépett fel; a megbetegedések napról- napra nagyobb mérveket öltenek. A hatóság mindent elkövet a járvány megszüntetésére * Születtek: Lisuczán Érzsébet, Juhász Sándor, Bichl er Elek, Czeizler Szeréna, Vigdo- rovics Lajos, Kerekes Hona, Moluár László, Ju­hász Ferencz, Tóth István, Schwarcz Regina, Zechler Sándor Imre, Skerhák Katalin Czeczilia, Glück Regina, Pénzes Zsuzsánna, Németh Anna, Ellenbogen Dóra, Papp Róza, Dobos Margit, Szabó Sándor. * Meghaltak: Schwarcz Jónás 67 éves, Grosz Ernő 13 napos, Laboncz Irma 15 napos, Grosz Hermina 3 napos, Lansbach József 86 éves, Martocsán Sándor 2 hónapos, Csalai Lajos 2 hónapos, özv. Büte Mihályné szül: Boné Ér- zsébet 87 éves, Pijók József Imre 2 hónapos, Dobos Margit 22 órás, Oláh Andrásné szül: Tóth Zsuzsánna 23 éves, Buzgován Luska 67 éves, Rednik Karolin 24 éves. * Durator által a czipőtalp egyszerű be- kenéssel ötször oly tartós és vizáthatlan lesz. E kiváló hazai készítmény nagyon sok takaré­kos embernek szerez örömet és bizonyára kevés családnál fog hiányozni nemsokára. Ara 1 és 2 korona. Postán 1 kor. 20 fillér beküldése után bérmentve küldi a DURATOR-GYÁR, Budapest, Lipótkörut 3. Kapható azonban mindenütt. * Házasság kötések. Illés György és Vaszi Juliánná, Papp Kinla és Fátyol Teréz, Székely Endre és Deme Ágnes, Balázs János és Szilágyi Mária, Welleczin Miksa és Spiner Fáni, Ilyés József és Bencze Erzsébet, Tamási Gusztáv és Livák Róza. * Házasulok kihidetése. Papp András és Komoróczy Katalin, Rohrlich Sámuel és Krausz Margit, Gyulay József és Székely Etel, Mózes Sámuel és Hartman Regina, Róz Izsák és Ekstein Fáni, Berger Izsák és Róth Róza, Suba Károly és Buus Eszter, Gordán, András és Tógyi Juli­ánná, Scholtz Émil és Ábrahám Margit. * A Szt. Lukácsfürdő kutvállalat Kristály ásványvize 1900 ban a következő kitüntetése­ket nyerte: Páris, a franczia köztársasági ke­reskedelmi miniszter védnöksége allatt tartott élelmiszerek külön kiállításán, díszoklevél és aranyérem; Brüssel L Association internationale pour le progres de e Hygeéne, díszoklevél és aranyérem; Becs Mária Josepha főherczegnő ő fensége védősége alatt tartott kiállításon díszok­levél és aranyérem; Strassburg Hohenlohe Lan- genburg herczeg, Elzász-Lotharmgiai helytartó védnöksége alatt tartott közélelmezési kiállítá­son díszoklevél és aranyérem; Krakó, a termé­szettudományi és orvosi kiállításon díszoklevél és aranyérem. Ezt az ásványvizet számos kül­földi, európai és tengerentúli piaczou sikerük, bevezetnie és különösen figí'elemreméltó, hogy Ausztriában, mely a nálunk annyira elterjedt osztrák savauyuvizek hazája is, szép kereslet­nek örvend. * Háztartásban, nélkülezhetetlen a kávé, mely fogyasztási czikkel óriási visszaélések tör­ténnek. Ma már hazánkban minden óvatos házi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom