Szamos, 1901. december (33. évfolyam, 96-103. szám)

1901-12-01 / 96. szám

AcetylenVilágiiási tetepeHneH berendezését, saját szabadalmaik szerinti kivitelben, jótállás mellett, úgy a biztos mű­ködésért, valamint szolid kivitelért, elvállal Klemm és Novák acetylenvilágitási készülékek gyára és fémöntöde Kolozsvárit. (Pályaudvar.) Prospektusok, elismerő levelek, úgy költségvetések kívánatra bérmentve küldetnek. Mindennemű fémöntödei munkák elkészítése úgymint czégtáblák, viz, gáz és gőzfelszerelé­si tárgyak, perselyek stb. saját avagy bekül­dött minta vagy rajz után, szolid kivitel­ben és jutányos árban elvállaltatnak. Peronospora fecskendők (Cermorell) elismert legjobb szerkezetiteket, legszolidabb kivitelben kaphatók. Príma Calc. Carbidból nagy raktár. A világítási telepek berendezésében jártas, ügyes és szolid képviselők kerestetnek. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy a szinérváraljai u n. Korona“ vendéglő — italmérési joggal — díszesen fölszerelt nagy terem, 6 vendégszoba és étteremmel; a ven­déglős részére lakás, konya és mellékhelyi­ségekkel; nagy kert, jégverem, istálló stb-vei í. évi deczember hó 5-étt d. e. 10 órakor a Kaszinó helyiségében tartandó — birtokos­sági közgyűlésen 1902. évi január hó -tői kezdődő háfOttt éVrC nyilvános árverés utján haszonbérbe adatik. Az árverésen részt venni kívánók 200 kor bánatpénzt tartoznak letenni, valamint rásbeli ajánlatok is 200 kor bánatpénzzel ialantirthoz nyújthatók be kinél a bérleti fel­tételek is megtudhatók. Egyideüleg haszonbérbe fog adatni a Stern Sámuel által birt üzlethelyiség is évi 180 korona bér mellett. Szinérváralján, 1091. nov. 21. Mándy Zoltán birt. felügyelő. 000000O0OO000O000O Üzlet áthelyezés. Van szerencsém a n. é. közönség b. tudo­mására juttatni, miszerint a helybeli piaczon 10 év óta fennálló s jó hírnévnek örvendő főszer-, csemege- és rövidáru kereskedésemet a tek. Lengyel Endre ur házában. Deák-tér 17. sz. a. (a Litteráty-féle gyógyszertár szomszéd­ságába) nyitott s a legmagasabb igényeknek is. megfelelően berendezett üzlethelyiségbe helyez tem át. Áruszükségletemet kizárólag csakis első­rendű s legmegbízhatóbb forrásokból közvetle­nül szerezvén be, azon kellemes helyzetben va­gyok, hogy igen tisztelt vevőim igén veinek, úgy áruim jósága, mint a legszolidabb árak és pontos kiszolgálás tekintetében mindenkor a legjobban megfelelhetek. Üzletemben mindenféle áruezikket igyek­szem raktáron tartani s a netalán hiányzó bár­mily szakmába vágó czikk beszerzését a legna­gyobb figyelemmel eszközlöm. Azon reményben, hogy a t. közönségnek ez ideig hálásan tapasztalt bizalmát továbbra is szerencsés leszek kiérdemelni, magamat és üzle­temet ezután is szives pártfogásukba ajánlva, vagyok kiváló tisztelettel : EöVinger József. ♦ 3* Saját készítésű fehérneműak az ezredéves országos kiállításon, jeles munka, verssnykepesse • és uj iparág fejlesztéséért milieniumi eremmel lettek kitüntetve! wwj wí pzu üpiütcsawoKáBftjt szarMá$o# a karácsonyi vásár deczember hó elsején veszi kezdetéi; hol czélszerő és hasznos tárgyaljat a legolcsóbban lehet beszorozni. IS 30E 30E :o: s $ 30s :o: s £ te £ te 1305 Oh jaj! Köhögés rekedtség és elnyálkásodás ellen gy rs és biztos hatásúak Egger mellpaszfcillái, az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek. Doboza 1 k. és 2 k. Próbadoboz 50 fi. Fö és szétkiildési raktár : Éljen! „NÁDOR“ ez az átkozott köhögés. GYÓGYSZERTÁR Budspes VI. Váci-körűt 17 Egser mellpasztilla csakhamar meggyógyított. Kapható: SZATMÁRNÉMETIBEN: Bogaiu József, Irgalmasok, Rajzinger Sándor, Rohrlich Sámuel, Unger Ullmann Sándor gyógyszertárakban. CSENGERBEN : Katona Ágoston gyógy­szertárában. M. SZÁLKÁN: Almer Béla gyógyszertárában, N. BÁNYÁN: Ember Elek, Vass Lajos gyógyszertárakban. Gyomorbajban szenvedők figyelmébe! Mindazoknak, kik meghűlés, tulterhe'és, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az Ullrich luberí-féle emésztési- és vértisziitó gyógyfübort, mely sok éven át kitűnő gyógyerejti szerül bizonyult: gyomorhurut, gyomorgörcs, gyomorfájás, nehéz emész­tés és elnyálkasodas elten. Ezen gvógyfübor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készítve es bár nem hajtószer, erő­siti és serkenti az összes emésztési szerveket; A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekből tisztítja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépésöknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészség rontó szert. A fejfájás, fel- böfönés. g nmnrhév szeli k, émelygés es hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi korjelei, már néhány- szori bevétel után eltűnnek. Székrekedés és annak következményei: szo^ongat-is. vértödulás a mái-, lép-es verőezéroen (Hämor-oid .Heiden) bélgörcs. szivdobigás. álmatlaiság gyorsan hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az e.mszhete fenségei. serkenti az emésztési szervezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből minden káros anyagot, A scvánvslo. sápa't arezszin, vérszegénység erőhanyatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a májkoros állapotnak a következményei. Az ily betegeknél majd teljes ét»á iyta anság fenkmtsáq. fehangoltsiq, gyakori fed íjás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógyfübor a gyöngült életerőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javitja a vérképződést, csilla­pítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerezvén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyítja a fentmondottakat. A gyógyfübor I forintos. 2 forintos üvegpalalaczkokban kaphatók a következő gyógyszertá­rakban : Szatmáron az összes gyógyszertárakban, Berencze, Ar.-Megyes, Apa, Lippó, Réztelek, Szatmárhegy, Erdőd. K.-Darócz, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi, T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányabáza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz.-Váralja. N.-Sikárló, Erdőszáda, Tomonya, Farkasaszó, Zeles- tye, N.-Nyires, N.-Somkut, Sz.-Cs h, Szamos-Ujvár, Zsibó, Zilah, Perecsen, K.-Béltek, Uj-Német, Tasnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kémer, Sz.-Somlyó, Ér-Mihályfalva, Piskolt, Szaniszló, Fábiánháza, N.-Ecsed, M.-Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Ujlak, N.-Szöílős, Huszt, Visk, Técső, Traczköz, F. Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Kovás, Szurdok, N.-Károly valamint Magyaror­szág kisebb községeiben is. A szatmár-nemeti-i gyógyszertár szállítja a gyógyfübort mindenhová az Osz- trák-Magyarország területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. Óvakodjanak az utánzásoktól! Tessék Ullrich Hubert féle gyógyfübort kérni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom