Szamos, 1901. november (33. évfolyam, 88-95. szám)

1901-11-03 / 88. szám

Melléklet a „Szamos 1901 évi 88. számához. Eladó: Ezer darab Sikulai, Téli arauy parmen, Batul, Kanadai renet és piros Kavii fajokból álló öt éves almafa csemete. Kiválóan szép példányok, darabja: egy korona, első osz­tályú 80, — másod osztályú 50 fillér. Továbbá: 300 db. három éves: Jonathán és Sikulai almafa csemete, darabja : 60 fillér. Végre vegyes borfajokból álló, s 2—3 éves vadba oltott „zöld“ szőlő ojtvány — darabja; 20 fillér. Megrendeléseket elfogad .Szinérváralján, (Szatmármegye) Ányos Miklós állami iskolai igazgató. jYíeseszcrű, hihetetlen olcsók általánosan kedvelt s számos elismeréssel kitüntetett 10 óra különlegességünk éspedig: Finom Nickel-Remontoir, kitünően szabályozva 36 órás I-a szerk. Kor. 5'— Kedvelt Nickel-Anker-Remontoir-System, csikófejjel „ 8'50 Fekete aczél Remontoir 3 aczélfedővel „ 7'50 Fehér-fém, duplafedelü, aranyszegélylyel „ 750 Aranyozott-Remontoir 3 aranyfedővel' „ 7'50 Óriási-Nickel-Anker „ 10-— Prima ezüst-Remontoir kettős aranyozással „ 8'5Ő Ugyanilyen női-óra „ 9-— Prima ezüst férfi-Anker óra 3 ezüst fedéllel „ 13'— Ugyanaz tulla-ezüsttel „ 15'— Rármely órát utánvéttel s legkevesebb 3 megren­delésnél vámmentesen küldünk Egyes minta dara­bokért 1 kor.-val több fizetendő. Kicserélés fnegen- gedtetik. Elismert olcsó áruinkból már ezer, meg ezer órás és kereskedő szerzett vagyont. Nagy áruház : S. Kommen & Comp. Basel. (Schweiz) Fióküzlet: Bregenz (Vorarlberg.) (Levélportó 25 fillér, levelező-lap 10 fillér.) AcetyUnVilágitási telepeknek berendezését, saját szabadalmaik szerinti kivitelben, jótállás mellett, úgy a biztos mű­ködésért, valamint szolid kivitelért, elvállal Klemm és Novák acetylenvilágitási készülékek gyára és fémöntöde Kolozsvárit. (Pályaudvar,) Prospektusok, elismerő levelek, úgy költségvetések kívánatra bérmentve küldetnek. Mindennemű fémöntődei munkák elkészítése úgymint czégtáblák, viz, gáz és gőzfelszerelé­si tárgyak, perselyek stb. saját avagy bekül­dött minta vagy rajz után, szolid kivitel­ben és jutányos árban elvállaltatnak. Peronospora fecskendők (Cermorell) elismert legjobb szerkezetiteket, legszolidabb kivitelben kaphatók. Prima Calc. Carbidból nagy raktár. mr a világítási telepek berendezésében jártas, ügyes és szolid képviselők kerestetnek, Q Üzlet áthelyezés. ' Van szerencsém a n. é. közönség b. tudo­mására juttatni, miszerint a helybeli piaczon 10 j év óta fennálló s jó hírnévnek örvendő fűszer-, csemege- és rövidáru kereskedésemet a tek. Lengyel Endre ur házában, Deák-tér 17.; sz. a. (a Litteráty-féle gyógyszertár szomszéd - j ságába) nyitott s a legmagasabb igényeknek is ■ megfelelően berendezett üzlethelyiségbe helyez- | tem ót. Áruszükségletemet kizárólag csakis első- j rendű s legmegbízhatóbb forrásokból közvetle- j nül szerezvén be, azon kellemes helyzetben va­gyok, hogy igen tisztelt vevőim igényeinek, úgy \ áruim jósága, mint a legszolidabb árak és pontos kiszolgálás tekintetében mindenkor a legjobban i megfelelhetek. Üzletemben mindenféle áruezikket igyek­szem raktáron tartani s a netalán hiányzó bár­mily szakmába vágó czikk beszerzését a legna­gyobb figyelemmel eszközlöm. Azon reményben, hogy a t. közönségnek ez ideig hálásan tapasztalt bizalmát továbbra is szerencsés leszek kiérdemelni, magamat és üzle­temet ezután is szives pártfogásukba ajánlva, vagyok kiváló tisztelettel : EöVingcr József. Köhögés rekedtség és elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatásúak Egger mellpasztillái, az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek. Doboza 1 k. és 2 k. Próbadoboz 50 fi. Fő és szétküldési raktár: Éljen! „NÁDOR“ Megfojt ez az átkozott köhögés. GYÓGYSZERTÁR Budapest VI. Váci-körűt 17 Egger mellpasztilla csakhamar meggyógyított Kapható : SZATMÁR NÉMETIBEN : Bossiu József, Irgalmasok, Rajzinger Sándor, Rohrlich Sámuel, Unger Ullmann Sándor, gyógyszertárakban. CSENGERBEN: Katona Ágoston gyógy­szertárában. M. SZÁLKÁN : Almer Béla gyógyszertárában. N.-BÁNYÁN: Ember Elek, Vass Lajos gyógyszertárakban. Gyomorbajban szenvedők figyelmébe ! Mindazoknak, kik meghűlés, túlterhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az Ullrich iuberí-féle Girjésztési- és vértis'ztitó gyóggfiiborí, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerül bizonyult: gyomorhurut; gyomorgörcs, gyomorfájás, nehéz emész­tés és elnyálkásodás elien. Ezen gyógyfübor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készítve es bár nem hajtószer, erő­siti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekből tisztítja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépésűknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészség rontó szert. A fejfájás, fel­böfögés. gvomorhév, szelek, émelyqés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi korjelei, már néhány- szori bevétel után eltűnnek. Székrekedés és annak következményei : szorongatas, vértódulás a máj-, lép-es verő ezérben (Hämor.-oidallenden) bélgörcs, szivdoboqás. álmatlanság gyorsan hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor el ensulyozza az emészhetetlenséget, serkenti az emésztési szervezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből minden káros anyagot, A sovánvság, sápaR arezszin, vérsze jénység erőhanyatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a májkoros állapotnak a következményei. Az ily betegeknél majd te jes éUájyta anság lankadtsáq. lehangoltság, gyakori fejfájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógyfübor a gyöngült életerőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javítja a vérképződést, csilla­pítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerezvén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyítja a fentmondottakat. A gyógyfübor I forintos, 2 forintos üvegpalalaczkokban kaphatók a következő gyógyszertá­rakban: Szatmáron az összes gyógyszertárakban, Berencze, Ar.-Megyes, Apa, Lippó, Réztelek, Szatmárhegy, Erdőd. K.-Darócz, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi, T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz.-Váralja. N.-Sikárló, Erdőszáda, Tomonya, Farkasaszó, Zeles- tye, N.-Nyires, N.-Somkut, Sz.-Cs 'h, Szamos-Ujvár, Zsibó, Zilah, Perecsen, K.-Béltek, Uj-Német, Tasnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, ICémer, Sz.-Somlyó, Ér-Mihályfalva, Piskolt, Szaniszló, Fábiánháza, N.-Ecsed, M.-Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Ujlak, N.-Szőllős, Huszt, Visk, Técső, Traczköz, F.-Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Kovás, Szurdok, N.-Károly valamint Magyaror­szág kisebb községeiben is. A szatmár-nemeti-i gyógyszertár szállítja a gyógyfiibort mindenhová, az Osz- trák-Magyarország területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. Óvakodjanak az utánzásoktól! Tessék. Ullrich Hubert-féle gyógyfiibort kérni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom