Szamos, 1913. december (45. évfolyam, 277-299. szám)

1913-12-23 / 294. szám

Clöiő. december 38 ) 294. szám. 3 oldal. s n sí o h A megyebizottsági tagváJasz- tá0ok Választási elnökei. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, dec. 22. Szatmár vármegye törvényhatósági bizottsága — mint már megírtuk — december 29—30. napjaira tűzte ki a megyebizottsági tagok választását, ki­véve a vállaji és nagydobosi kerületeket, ahol a választás 29 én lesz. Az egyes kerületekbe a törvényható­ság a következőket küldte ki választási elnökül: N 'gykárolyi I. választókerületbe Ko vá«s Dezső nagykárolyi, Nagykávolyi II. választókerületbe Solymossy István nagy károlyi, Nagykárolyi III. választókerületbe N. Szabó Albert nagykárolyi, Nagykárolyi IV. választókerületbe Marián Ferenc nagy­károlyi, 5. Nagybányai: Vass Gyula nagy bányai, 6. Felsőbányái : Farkas Jeni felső bányai, 7. Börvelyi : Havas Gyula bőr- velyi, 8. Genesi : Nonn Gyula nayyká rolyi, 9. Kismajtényi: Domahid/ István domahidai, 10 Szaniszlói : Zahoránszky István mezőpetrii, 11. Érendrédi : Falussy Árpád érendrédi, 12. Vállaji : R th Ká­roly nagykárolyi, 13. Mátészalkai: Szalkay Sándor mátészalkai, 14 Nagyecsedi : Be rey József nagyecsedi, 15. Vit ai : Veres Gusztáv vitkai, 16. Fábiánházai: Tivadar Elek fábiánházai, 17. Nyirmegyesi: Dr. Fushs Jenő mátészalkai, 18. Kocsordi : Luby Lajos tunyogi, 19. G bei: Kállay Szabolcs mátészai ai, 20. Szamosszegi : Bud-házy Sándor mátészalkai, 21. Olcs- vai: Dienes Dazsö mátészalkai, 22. Nagy­dobosi : Jármy András nagydobosi, 23 KántorjánosiT Szilágyi Lajos járrnii, 24 Csengeri: Németh Ignác esengeri, 25. Tyukodi: Hadady József tyukodi, 26 Por- csalmai: Németh Lajos tzat nárököritói, 27. Veté-i: Németh Elemér vetési, 28. Gi csályi: Izsák Elemér rózsáiéi, 29 Atyai: Madarassy László komlódtól falusi, 30. Fe­hérgyarmati : Dr. Torday Sándor fehér gyarmati, 31 Szatmárcsekei: Papp József szatmárusekei, 32. Matolesi: Luby Zsig- mond daróci, 33. Túzabeesi: Sántha Kai mán tiszakóródi, 34. Fülesdi: Bónis Ká­roly kölesei, 35. Czsgónyi : Kende György fülpösdaróci, 36. Zsarolyáni: Jeney Károly tücskökkel, aranyos bogarakkal, ékszerek­nél drágábbakkal. Oda zártál volna min­den éjjel, ott, kiterített köpenyem fehér ágyán örökké egybedobbant volna a szi vünk. Melitta. 0. hadd sírjam ki magamat. Arkaa. Távol tőlem ? Melitta. Karjaidban . . . szemeidben. Arka8. Szerelmem . . . Leszáll az al­kony, tűnik a világosság, mint valami szár­nyas lény az ég felé . . . Már fekete a föld Nem látni már a messzeségben. Csak a patak hosszú tejutját, mely csillagfolyó gyanánt ragyog mezőnk körül . . . Nagyon világos van . . . Melitta. Igaz ... ve ess! Arkaa. Jöjj ... Az erdő, amelyben simogató gályák közt surranunk végig, oly mély, hogy még a nap, az istenek is fői­nek tőle. Sosem látni ott utjain a satyrok sarujának poros nyomát a nymphák köny- nyed léptei mögött. Nem látni a levelek közt a hamadryádok zöld szemét, amint az emberek félénk szemére szegezödik. De mi nem fogunk félni, hisz ketten vagyunk, te meg én . . . Melitta. Sírok önkényíelenül, de sze retlek, követlek. Isten van szivemben! Be­zsarolyáni, 37. Nagvari: Thury Zsigmond kisari, 38. Lázári: Nagy Béla lázári, 3'1, Nagypaládi : Dr. Cho’noky Imre szatmári, 40 Ombodi: Helmeczy József szatmári, 4L Szamoskrassói: Cs. Maver Sándor számos krassói, 42. Nasykolc-i: Böszörm nyi Emil szatmári, 43. Kispalád!: Kánya Gábor bot- pa'ádi, 44. SzatmárudvariL: Tóth Mór pató házai, 45. Bati'i : Streicher Andor batiz vasvári, 46. Sárközi : Serly István smt mán, 47. Erdőszádai : Szalz Mihály erdő szádéi, 48. Farkasaszói: Marehis Ro “Olus nagykárolyi, 49. Alsófernezelyi : Molcsányi Géza nagybányai, 50 Misztótfalusi : Bálint Imre nagybányai, 51 Fekete alasi : Mada rassy László szolgabiró nagybányai, 52. Dióshalomi : Urbán Mihály kapnikbányai, 53. Erdődi : Kovács Sándor erdődi, 54. Krasznabélteki: Fugel István kr sznabél teki, 55, Naeryszokondi : Jurcsek Béla nagykárolyi, 46. Nagymadarászi : Szarka Andor zs dányi, 57. Felsöboldádi: Póchy Lász'ó nagyk ro yi, 58. Középh unoródi : Kliatók Ágoston meddesi, 59 R^z'ele-i : Citea Ko nél rézteleki, 60. Kira ydaróei : Krisztik János kiráiydaróei, 61. üóresi: Schvarcz Dávid géresi, 62. Dobrai : dr. N-py Sándor erdődi, 63 Sz ne váraljai : Papolczy Béla sz nérváraljai, 64. Aranyos- megyesi: Böszörményi Zsi /mond aranyos megyesi. 65. Rometemezői : Ujfalussy Miklós reme’emezői, 66. Barlafalui : D . Ember E emér szinérváraljai, 67. Av suj városi: Fényes Béla szinérváraljai, 68 Koinorzáni : R. Nagy Sándor bik< ádi, 69. Kuszegremetei : D • Helmeczy Jó/sef sza’má i, 70. Avasujfalusi : Péchy Péter avasujvárosi, 71. Nagysomkuti : Gróf Te leki Sándor nagysomkuti, 72. Magyarber keszi: Jeszenszky Béla nagysomkuti, 73. Hagymásláposi : Lázin Tivadar nagysom kuti 74, Költői : Gróf Teleki János koltói, 75. Kővárremetei : Farkas János kovási, 76 Jóbázai: Dr. Nyilván Aurél nagysom kuti, 77. Nagynyireó : Brunner Károly kővárhosszufalusi, 78. Kővárhose ufalui : Rácz Dezső kővárhosszufalusi lakosok. Üzlet áthelyezés. Van szeren- renesénk a mélyen tisztelt vásárló közön­ség szives tudomására hozni, hogy vas­üzletünket Deák-tét' 9. szám (volt Lengyel Márton-fóle házba) helyeztük át. Kiváló tisztelettel Braun és László vaskereskedők. — Telefon 310. szélj hozzám ! Beszólj még ! Isten van han godban. Arkaa. Hadd boruljon hajad nya k-mra, hadd fonódjék karod övemre, hadd simuljon orcád orcámhoz. Vigyázz, itt kö­vek vannak. Nézz magad e é, itt gyökerek vannak. Sikamlós a moha mezítelen Iá bunk alatt s a föld nedves . . . De kebled forró, érzi kezem. Melitta. Ne keresd. Kicsi, fiatal, nem szép. A múlt ősszel nem volt nagyobb, mint születésem napján. Barátnőim gúnyo­lódtak velem. Tavasszal láttam nőni e fák rügyeivel együtt . . .ne simogasd úgy ! . . . Nem tudok menni. Arkaa. Jöjj ... Itt vagyunk a sö­tétben. Már nem látom arcodat. Nem va­gyunk már iit, sem te, sem én. Ne add ajkadat: szemedet akarom látni. Jöjj a vén fához, amely ott van a hold fényében, Nagy árnyéka idáig nyúlik, kövesd . . . Melitta. Nagy, mint egy palota . . . Arkaa. Naszód palotája, amely ket­tőnknek megnyílik a szent éjtszaka mé­lyén . . . Melitta. Zajt hallok ... A pálma­fák . . . Arkaa. A nászmenet susogó pálmái. Színház. Műsor. Kedden : „Ka'ona dolog“ (A bérlet). S erdán délután : „Li'iumfi“ (Fél helyárak). Csütörtökön délután : „Áranyeső“ (Fólhelyárak) Csütörtökön este : „Katona dolog“ (Bórletszünef) Pénteken délután : „Diák hercegnő“ (Fólhelyárak). Pénteken este : „Halló!“ (B. bérlet). Szombaton : „Nevető férj“ tC. bérlet). Az Urániából. Nordisk est. Unalmas, megszokott dologgá válik a bírálat és ha folytonosan, mindig csak jóság, szépség, nagyság di­csérete világlik ki abból úgy annvira, hogy bármilyen darabról essék is a birá- la ban szó, nagyközönség m >r vonakodik e bírálatot olvasni, azt mondván, hiszen úgy ia elfogult kritika lehet az, amely mindig csak jót talál és soha semmi kifo g^solni valót. E y esetben azonb m, ami­kor a No di-k filmgyár folytonosan újabb és újabb sikeréről, uíabb és újabb diada ról emlékezünk meg és e gyár müvei iránt a legnagyobb elismeréssel adózunk, kivé tolnak v.>n helye, mert valóban a ilm gyárhoz hasonlóan ily rafináltnak mond­ható technikává m-gépiteni mozidarabot más gyár alig, vagy talán nem is képes. Most az Uránia mozgó napok óta e film­gyár müveit tartja műsoron és bátran ál htjuk, hogy a folytonosa >g dacára minden darabban más, egymástól tejesen elérő tartalommal és m is más trükkökkel talál­kozunk. Egyben azonban mind megegye zik, hogy tartalom és rendezés, egy-zóval, szépség tekintetéien felülmúlja mind a legmerészebb képzeletet és megfe el a leg­nagyobb várakozásnak is. Tegnao, hétf m este a Nordisk gyár „Titok*4 e 5 felvmá sós müv > került bemutatóra és mondhat ju's nagy kár, igán nagy k r, hogy az Uránia igazgatóságának e megb csülhetet len áldozatkészség ét bizonyára a karáe-onyi ünnepek előkészülete miatt nem jutái ma za telt ház. Mert valóban ily remek módon felépitet ,t 4josan elrendezett és t»r- talomb in gazdag, néhol az idegeket vóg­Melitta. Ezek a csillagok . . . Arkaa. A fáklyák. Melitta. Ezek a hangok . . . Arkaa. Az, istenek . . . Melitta. 0, kecskepásztor, úgy lép íem ide, mint Artessus, aki szüzén világit meg bennünket a távoiból a fekete ágak között s aki talán meghallga ja fogadal­mamat. Nem tudom, helyesen tettem e, hogy követtelek oda, ahová követtelek, de egy sugallat bájto t, amelyet hangod éb­resztett föl bennem . . . s megadtad a bol­dogságot, mint egy halhatatlan, amikor kezedet felém nyújtottad Arkaa. Feketeszemü szép leány, sem apád, sem anyád nem készletté elő fri­gyünket tűzhelyük oltáránál, gazdagságo­dat az enyémmel kicserélve. Szegények va­gyunk, tehát szabadok. Ha valaki ma este egyesit bennünket, emeld föl sz meidet: az olympusiak azok, a pá ztorok oltal- mazói. Melitta. Mi a neved, hitvesem ? Arias A'kas. S a tied? Melitta. Melitta. Franciából: Szabados Ede. Minden ruha uj lesz Li^I+oior QaI nihafestő es gázmosó hsztitás és festés által ilQjiQjfcJi 1 €Íf == gyárában ==

Next

/
Oldalképek
Tartalom