Szamos, 1911. április (43. évfolyam, 75-99. szám)

1911-04-04 / 77. szám

4. oldal. SZAMOS (1911. április 4.) 77. szám. «aa Valódi saját készítményü «* TAJTÉKPIPÁK ÉS BOROSTYÁNKŐÁRUK jótállás mellett, a le jobb anyagból és kivitel­ben, eredeti angol és francia pipák, úgy­szintén mindenféle dohányzási c'kkek kaphatók BARTH JÓZSEFNÉ dohánytőzsdéjében Szatmár, Deák-tér 5. sz. (Gindl-féle cuVrászda)me>lett) Színház és zene. Heti műsor: Kedden uj betanulással harmadszor „Tiszt urak a zárdában“ Operette. (B. bérlet.) Szerdán „Nagymama“ Operette. (C. bérlet.) Csütörtökön Mátray Kálmán 30 éves színészi jubileuma és jutalomjátékául ez idényben először „A bajusz“ Operette. (Ál­talános bérletszünet.) Pénteken újdonság itt először „A babuska*, Fall Leo uj operetteje. (A. bérlet.) Szombaton másodszor „A babuska“ operatto. (B. bérlet.) Vasárnap délután „A falu rossza“ népszínmű, — este harmadszor „Babuska“ Operette. (C. bérlet) ffeHIREK Szatmárnémeti, 1911. j§BgWMf ) Izidor. KjÁ I Milyen idő várható ? & A meteoroló6iai int jelentése Ss Zivataros, eső, majd hősülyedés várható. Sürgönyprognózis: Sok helyütt csapa­dék, zivatarok. Szeles, hűvösebb Déli hő­mérséklet 164 Celsius. ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS. Az évnegyed végén kérjük az előfizetési dijakat haladéktalanul beküldeni, nehogy a lap küldésében fennakadás történjék. Részvényeseinket tisztelettel felkérjük, hogy a részvények átvétele végett lapunk kiadóhivatalában mielőbb jelenkezzenek. „Szabadiajtó nyomda és lapkiadó r. t.u Személyi hír. Gróf Tisza István, a nemzeti munkapárt vezére vasárnap óta vármegyénkben kocsordi birtokán tartóz­kodik. A törvényszéki elnök állapota. Dr. Róth Ferencz, törvényszékünk elnökének állapota újabban ismét súlyosabbra f. rdult. Orvosai tanácsára szombaton felvitték Buda pestre, ahol valószínűleg operációt fognak rajta végezni. \z elnököt orvosa dr. Cukor Lajos és testvére Róth Alajos kísérték a fővárosba. Házasság. Szentgyörgyi Elek nagy­károlyi rendőrségi hivatalnok ma délelőtt tartja esküvőjét Szatmáron Majdik Maliiddal. Kinevezés. Malic Pál m. kir posta és távirda s.tisztjelöltet m. kir. posta és tév- irda segédtisztté nevezték ki. Az ügyészségről. A kir. főügyészség dr. Papp Szitviusz i teni kir ügyészt a zilahi kir. ügyészséghez kisegítő szolgálattételre 4 heti időtartamra rendelte ki. — Dr. Fabó Zoltán vezető kir ügyész a halmii kir. járás­bíróság büntető igazságügyi adminisztratív teendőinek és a fogház megAizsgálása cél­jából tegnap Halmiban járt. Kinevezés. A m. kir. pénzügyminisz­ter Szeremi Zsigmond nagysomkuli lakost a nagysombuíi m. kir. adóhivatalhoz ideiglenes minőségű segélydijas adóhivatali gyakornokká nevezte ki. Az ipari és mezőgazdasági kiállí­tás intézői nagyarányú akciót indítottak a vidéken, lehetőleg belevonni igyekezvén az egész vármegyét a kiállításban való rész­vételbe. E célból vasárnap négy helyen: Szinérváralján. Mátészalkán, Fehérgyarma­ton és Avasfelsőfaluban megalkották a vidéki bizottságokat, hogy ezek utján összekötte­tést szervezzenek a központ és a vidék között. Uj emeletes ház. Somogyi Bálint kir. törvényszéki irodatiszt Majláth utca 7. sz. a. telkén uj emeletes ház építésére nyert eugedélyt. Öngyilkos munkás. Nagy Gergely 26 éves távirdai munkás tegnap reggel a Köl­csey utc 3. sz. ház pineelakásában, ahol albérletben lakott, a házbeliek távollétében a nadrágszijával egy szögre felakasztotta magát. Tettét csak este ve:ték észre, amikor a háziasszony, aki eBész nap munkában volt, hazament. Tettének okát nem tudják. Holttestét kiszállították a közkórház halottas házába. Betörés. Szeőko Sándor udvarii nagy- birtokos udvarára e hó 2 ára virradó éjjel betörtek és a tyúkól ajtaját teltörve, onnan nagymennyiségű aprómarhát loptak el. A csendőri nyomozás szer nt a tettesek cigá­nyok voltak, akik Szatmár felé menekültek. A kis vasút alatt. Majdnem végze­tessé vált baleset történt vasárnap délután a Hám János-utca és Deák-tér sarkán. A kis vasút, amely az állomás felől jött, a fordulónál elütütte Suhajda Mária 25 éves cselédle ínyt, aki azonban véletlen szerencse folytán csak a balkarján és kezefején szen­vedett súlyosabb sérüléseket. A leányt be­szállítottak a közkórházba. A rákospataki próféta Rákospatak apró kis ugocsai község, ott fekszik Király­háza háta mögött a domboldalban. Az a special)'tásu a többi ugocsai községek közt, hogy lakúi józanéletüek, nem isszák a szeszes italt és ebben a tekintetben spe­cialitás ez nemcsak Ugoesában, hanem a magyar vidékeken is. Ebben a józanéletü kis faluban szédíti a népet egy Mihók Péter nevű oláh ember, akinek az a hire messze földön, hogy próféta, aki direkt összekötte- tésban áll az égiekkel, akik őt különösen kegyelik. E kiváló összeköttetését a nép javára értékesíti, akiknek — természetesen illő közvetítési dij ellenében — elintézi az égiekiekkel minden ügyes-bajos dolgát. Be­tegeket gyógáit, anyagi bajokban tanácsot ad, de mégis legszívesebben a férjhez me­nendő leányok szivbéli ügyeit vállaja. Ebben a szakmában olyan hire van Mihók Péter nek, hogy még Amerikából és Oroszország­ból is jönnek hozzá a lévé beli megkere­sések. Ilyenmódon már nagyon szép kis vagyont gyűjtött össze magának Mihók Péter. De mivelhogy a jó hírnek szárnya van, a próféta jóhire is eljutott a király­házai csendőrség fülébe és mivol a törvé­nyek élteimében senki sem lehet próféta a saját hazájában, Mihók Péter ellen meg­indították a hivatalom eljárást. A gyermekek Ugocuíban. Tyitye Péter jómódú nagygércei lakos már 4—5 hónap óla észrevette, hogy valaki állandóan dézsmálja a kamrájában tevő bort, pálinkát, túrót, szalonnát. Hasztalan lesett a tolva­jokra, nem tudta őket elcsípni. Már teljesen felhagyott vele, hogy a tettesek nyomára akadjon, mikor tegnapelőtt végre a véletlen adta kezébe az éléskamra tolvajait. Tyitye korán reggel az istállóba indult, hogy jószá­gának enni adjon, mikor a kamrában gyanús zajt hallott. Hirtelen benyitotta az ajtót és akkor látta, hogy három fiatal gyerek épp a pálinkás hordót dézsmálta. Tyitye liilön- fogta a három fiút, Bene Gábort, Bene Jánost és Baradi Kirillát, akik mindössze 13—14 évesek és átadta őket a csendőr­ségnek, ahol az apró bűnösök beösmerték, hogy már hónapok óta rájárnak a Tyitye Péter éléskamrájára, de különösen a pálin­kájára. Kilencvenöt baromfi. A szaniszlói csendőrség hivatalos statisztikája szerint ennyi baromfit fagyasztottak el az elmúlt télen a szaniszlói cigányok a falubeliek ma­jorságából. Vegyesen van e számban liba, tyuk, kacsa és ezenfelül nagymennyiségű másfajta élelmiszer. A lopásokat a cigányok egész tólen folytatták, de a csendőrség csak most tudta lefülelni őket. A tettesek mind szaniszlói vályogvető cigányok. Lapvezér: Jeney György. Főszerkesztő: Dr. Shik Elemér. Felelős szerkesztő : Dénes Sándor. Megkezdődött a tavaszi vásár az „Amerikai Áruháziban Eötvös-utca 2. (Heinrich-palota) Hallatlan olcsó árak! kr Női glacé és szarvasbőr keztyük minden színben párja ............................................48 Férfi glacé és szarvasbőr keztyük mindon színben párja............................................60 Nő i harisnya kötőt I|a. párja......................20 Nő i harisnya patent Vj flór párja ... 33 Ötrótü férfi gallér minden nagyságban db 12 Ötrétü férfi gallér dupla minden nagy­ságban db.................................................18 Vasalt férfi ing ........................................90 Puh amellii ing..........................................110 Seífir ing divatos magas galléros ... 85 1 pár fehér kézellő....................................15 1 pár I. sephir kézellő...............................23 1 pár divatos kézellő gomb ......................15 1 pár férfi kötött sockni...........................15 Amerikai patent selyem maschnik db . 20 Magánkötők ... 12, 18, 40, 50, s feljebb Férfi kalapok...........................1-— feljebb íá port sapkák db........................................35 Fiú copitán sapkák s kék..........................35 Ma tróz sapkák s kék...............................35 Cseton kötények......................20 feljebb Gl oth kötények empir .... 36 feljebb Lüster kötények reform .... 65 feljebb Glot kötények reform .... 65 feljebb Nadrágtartó................................28 feljebb 1 pár acél evőeszköz (kés s villa) 23 feljebb 1 drb antinicotin hüvely töltővel ... 15 1 pár patent sokni tartó...........................15 stb. stb. Szives megkereséseket kéri Katzen der Samu. Az összes fertőző betegségek, mint Kolera, Typhus, stb. ellen a legjobb óvszer az orvosszak­tekintélyek által ajánlott baktérium­mentes ]és szénsavdus MU S C H 0 NG* BUZIÁSF Ü R D O BUZIÁSI PHŐMflS Főraktár a „Szatmári Kereskedelmi rés2vénytársaság“-nál. Továbbá kap­ható minden jobb fűszer- és csemege­kereskedésben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom