3. oldal, 1323 találat (0,151 másodperc)

Találatok

101. 1931-04-10 / 80. szám
[...] páratlan közönség­sikert elírt vígjáték Szomaházy István regénye nyomán Főszereplők Renate Müller [...] kiváló régész kereste meg Mikecz István alispánt akitől en­gedélyt kértek a [...] frankfurti profesz­szor kereste meg Mikecz István alispánt akitől a Szabolcsi Jósa [...] a tanítók jogos és méltányos kérése elintézést nem nyer semmiféle más [...]
102. 2017-03-24 / 70. szám
[...] egyház szertar­tása szerint A család kérése hogy egy szál virággal búcsúzzanak [...] ismer­ték és szerették hogy ZSALUTKÓ ISTVÁN kemecsei lakos 71 éves korában [...] Mély fájdalommal tudatjuk hogy LAKATOS ISTVÁN matematika rajz szakos ált isk [...] éle­tünk legszomorúbb napjára IFJ LAKÓ ISTVÁN tiszateleki lakos tragikus halálának 2 [...]
103. 1939-11-07 / 252. szám
[...] mai időkben azonban az államsegély kérése igen problematikusnak lát­szott ezért az [...] a kérdéssel és dr Bálint István ügyvéd javaslatát magukévá téve úgy [...] ezeket a terhieket Dr Bálint István javaslatát a Háztulajdonosok Egyesülete egy­hangú [...] ván Szmolár Mihály és Pali István voltak a tagjai a miult [...]
104. 1943-08-21 / 188. szám
[...] veze­tője első munkatársát vitéz Kudriczy Ist­ván vezérőrnagyot a leventék országos parancsnokát [...] körümények kö­zött a Vörös Kereszt kérése hogy azok akiknek bőven van [...] Telefon 28 é 4 Dienes István is Newne anyagokkal garanciával készítünk [...] vasárnap fel 25 Dr Kovács István Páwó f plák Pá r [...]
105. 1904-06-05 / 23. szám
[...] szükséges felvilágosítások megadásáért a kamara kérése folytán a debreczeni ipartest nagyérd [...] havában házas­ságot kötöttek 1 Trost István János Ágoston szinér váraljai és [...] gyengeség 143 máj 31 Veisz István róm kath egyéves bányász gyermeke [...]
106. 1909-03-02 / 49. szám
[...] történetében egy békési ur Széchenyi István gróf neve mellé akart kerülni [...] a nők jogaiért küzdjenek Széchenyi Istvánnak jó sejtelmei lehettek amikor az [...] zavarnak legjobban az ősz Szap­panos István örült ki kész volt a [...] által érintett jogok és érde­kek kérése feletti döntést a nagy­hatalmak tanácskozására [...]
107. 1973-04-28 / 98. szám
[...] zakó fazonja A gépnél Szilvást Istvánnál A Nyíregyházi VOR Hármas ünnepet [...] a minőség javí­tását A vezetőik kérése nem volt hiábavaló A 10 [...]
108. 1918-07-03 / 28. szám
[...] 2 Tanfolyam 3 Méhetető cu­kor kérése A bizottság tagjait valamint az [...] Samuné 2 K ifj Szilágyi István 2 K 50 f Kutna [...] Nagykároly 1918 junius 20 Debreceni István polgármester Uj hanvédállomás parancsnok A [...] parancsnokát Somogyi Bálint főhadnagyot Róth István Lajos századossal cserélte fel a [...]
109. 1913-07-25 / 31. szám
[...] ALBERT dr Szerkesztők Dr Suták István Csáky Gusztáv MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON [...] 20 án d e Debreczeni István kir tanácsos polgár mester elnöklete [...] elfogadta Az országos szimfóniái zenekar kérése ügyé­ben úgy határozott a közgyűlés [...] József és társainak valamint Nerli István és társainak aszfaltgyalogjáró készítése iránt [...]
110. 1909-06-06 / 23. szám
[...] Bpesten A polgári esketést Bárczy István polgármester végezte Tanuk voltak Kotányi [...] Ilosvay Aladárt alel nökké Debreczeni Istvánt és Cseh Lajos fő­gimnáziumi igazgatót [...] Gyulánó Papp Bé láné Debreczeni Istvánná Cservenyák Károlyné Galgóczy Józsefnó Yáradi [...] vá­lasz mely szerint a vármegye kérése a bekap­csolásra alkalmas távirdavezetékek miatt [...]
111. 2016-07-18 / 167. szám
[...] fordult és levelében a csa­patkapitányok kérése alapján javaslatot tett a versenynap [...] Rakamaz Deme Attila Terem Téger István Újfehértó Potyók József Nyirerdő csoport [...] Demecser Illés József Dombrád Géczi István Fényeslitke Lupcsa Csaba Kék Poór [...] Beregdaróc Lizák Bence Csenger Pankotai István Kölese Sira Tamás Nábrád Pásztor [...]
112. 1917-02-14 / 7. szám
[...] és mindenek előtt Dr Péchy István vármegyei főjegyzőt tart­juk jogosultnak ki [...] az alispáni állásra Dr Péchy Istvánt bebizonyítva ezzel azt hogy a [...] 6 Gáspár Pál árvaszéki elnök kérése szolgálati pótlék engedélyezése iránt 7 [...] 80 f amely összeget Debreczeni István polgármes­ter urnák adtam át a
113. 2011-12-15 / 293. szám
[...] kormányülés helyszí­ne előtti téren Kalmár Ist­ván az MSZP helyi elnöke az [...] rantott egyet pedig elenge­dett Csurka István nem dolgozhat az Új Színházban [...] Színház kije­lölt igazgatóját hogy Csurka Istvánt ne alkalmazza színhá­zában A főpolgármester [...] sajnálattal vette tudomásul hogy többszöri kérése és ezt követő nyilvános felhívása [...]
114. 2014-02-15 / 39. szám
[...] él amíg emlékezünk rá Fekete István Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal akik [...] a tiszavasvári köztemetőben A család kérése hogy kegyeletüket egy szál virággal [...] Fájó szívvel emlékezünk S Türk István volt vencsellői lakos halálának 1 [...]
115. 1908-11-29 / 48. szám
[...] 56 szám FŐSZERKESZTŐ DR PILISY ISTVÁN országgy képviselő FELELŐS SZERKESZTŐ DR ANTAL ISTVÁN Megjelenik minden vasárnap EL ŐFIZETÉSI [...] hogy az erdödiek ezen jogos kérése nem talál süket fülekre az [...] nagysomkuti főszolgabíró Galgóczy Árpád Jékey István Aki ölesén sze r karácsonyi [...]
116. 1909-05-30 / 22. szám
[...] Ilosvay Aladárt alelnökké Deb reczeni István Cseh Lajos főgimnáziumi igaz­gatót titkárrá [...] ellenőrré Darabánt Andrást gazdává Matuska Istvánt választották meg A választmányi tagok [...] Reök Gyuláné Papp Béláné Debreczeny Ist­vánná Cservenyák Károlyné Galgóczy József né [...] Amerika Özv Czene Gyuláné Gergely Istvánná Kolozsvár Félix fürdőn május 30 [...]
117. 1942-11-06 / 251. szám
[...] 1942 november 6 A Dohányjövedék kérése j Az ország egyes városaiba [...] husíparo soknál váltható be Balogh István Bncsák János v Beszterczi Mihály [...] Melich József Moravszky János Nagy István Okler Béla Oláh András Palicz István Palicz József Pász­tor Ferenc Pósa [...] 1943 november 6 DR KATONA ISTVÁN kir közjegyzőjélölt mint dr Kovách [...]
118. 1965-03-05 / 54. szám
[...] kitüntetést adomá­nyozta A kitüntetést Dobi István az Elnöki Tanács el­nöke nyújtotta [...] Ilona leánya Ilona Irén Varga Ist­ván és Marján Mária fia István Fenyvesi József és Kelemen Ju­lianna [...] Mária fia Zsolt Sándor Koczkás István és Szécsi Ilona fia István Salamon Gábor és Kertész Erzsébet [...]
119. 1933-11-26 / 221. szám
[...] Pál énekszámaival 7 20 Zágon István vidám csevegése 750 M Hír [...] át Rétközberencs ifj K Z Kéré­sét illetékes helyre juttattuk vá­laszt újság [...] közöljük Nyírbátor vk elnök Kocsány István ügyét előnyösen elintéztük Ujfehértó közs [...]
120. 1980-02-16 / 39. szám
[...] lelkek Karámot csutakol gazdaasszonyuk Bodnár István Á fényképész Ne mocorogj Masinája [...] a lucerna lóheretáblák kaszálásakor ta­Bodnár István Pásztorének Képmező elé kicsapva legel [...] jelzik a februári Kincskeresőben Örkény Ist­vántól egyperces novellákat Kovács Ágnes válogatásában [...] orvos a pla­kátok a családja kérése ellenére Rágyújtott Ö akkor mi­ért [...]
121. 1901-05-12 / 38. szám
[...] lapjának 36 ik számában Fábián István ur által Tanítók értekezlete czirnen [...] a Tanítók értekezlete czimen Fábián Istvántól egy támadó czikk jelent meg [...] tudja és ismeri köte­lességét Fábián István kérése nélkül is Körünk működése elején [...] Hanem ebben igaza van Fábián Istvánnak hogy most szükségesnek látszik a [...]
122. 1912-01-03 / 1. szám
[...] izr Kinal József kőmives fia István rom kath Varga Károly cipész fia István róm kath Demeter Ist­ván fuvaros fia László gör kath [...] meg­bízható óvadékképes egyént Jelentkezések Fridi István vendéglős ur­nái történnek T 7 [...] állam­titkár megígérték hogy a küldöttség kérésé teljesíteni fogják E vasutak létesülése [...]
123. 2001-05-25 / 121. szám
[...] SPORT 10 oldal A csapatok kérése A közelgő Roma Kupa kispályás [...] Fodor Géza Apagy 7 Márfóldi István Kemecse 8 Gergely Gyu­la Kemecse [...] jegyző Giba Tamás alpolgármes­ter Deli István Páka Imre és Tapolcai Zol­tán [...] amelyet a Csonka Ferenc Szarka István nyíregyhá­ziak nyert a Koleszár László [...]
124. 2009-02-14 / 38. szám
[...] A gyászoló család Táviratcím Czene Istvánná Nyíregyháza Epreskert u 62 Ezúton [...] Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk URBAN ISTVÁN halálának negyedik évfordulójára A gyászoló [...] csende­sen elhunyt Hamvasztás utáni búcsúztatása kérése szerint szűk csa­ládi körben történik [...]
125. 2013-07-22 / 169. szám
[...] és sze­rették hogy KIRÁLY BÉLA ISTVÁN Csaroda község polgármestere a Szabolcs [...] megrendüléssel tudatjuk hogy KIRÁLY BÉLA ISTVÁN a Szabolcs Szatmár Bereg Megyei [...] jó férj édesapa KIRÁLY BÉLA ISTVÁN csarodai lakos életének 48 évében [...] temető Főbejárati ravavatalozójából A család kérése hogy a gyászolok részvétüket egy [...]
126. 2016-09-23 / 224. szám
[...] Fájó szívvel tudatjuk hogy LÁBAS ISTVÁN volt újdombrádi lakos 46 éves [...] a dombrádi köztemetőben A család kérése hogy a virágra szánt pénzt [...] Körzeti Takarékszövetkezet 4465 Rakamaz Szent István u 25 7 h 42 [...] hogy elment közülünk IFJ JESZENSZKI ISTVÁN Soha el nem múló fájdalommal [...]
127. 1926-10-22 / 240. szám
[...] és konyha ból álló lakást kerese Cím Bethlen utca 23 sz [...] szobás lakás üzlet­heljiséggel eladó Gibijányi István Nyirbalkány 5656 2 Egy jobb [...] részletes ajánlatokat dupla borítékban Vásárhelyi István névre Slaffel János hirdető irodája [...] 15 kas méh eladó Han­kószky István Császárszál Iá Újsor 5652 3 [...]
128. 1916-03-05 / 10. szám
[...] NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Felelős szerkesztő NAGY ISTVÁN aszatmárvőrmegyei jegyzőegyesüiét főjegyzője Munkatársak 130 D 0 KY ISTVÁN KOMORÓCY PETER kismajtényi körjegyző kapnikbányai [...] most nagyobb százalékú drágasági pótlék kérése a községektől én bár nehéz [...]
129. 1935-02-24 / 46. szám
[...] Névváltoztatás A belügy­miniszter megengedte Hován Ist­ván asztalosmester valamint Ist­ván fia családi nevét Szikszai névre [...] lesz s ezen dr Kovács István buda­pest theol tanár ny államtitkár [...] érdekelheti a rendőrségnek az a kérése hogy a vendégek gyermekeket ne [...]
130. 1914-04-04 / 14. szám
[...] 1914 március 30 án Debreczeni István polgármester Tárgysorozat 1 A nyugdíjazás [...] Nagy­károly 1914 március 30 Debreceni István polgármester Tárgysorozat 1 Miklóssy István hajdudorogi püspök köszönő iratának bemuta­tása [...] mindhárman sikerrel le­tették Gyászeset Rubletzky Istvánná szül Ja kabovits Magdolna életének [...] számban lenne képviselve Újabb segély kérése a megyei árvíz károsultak részére [...]
131. 1909-12-12 / 24. szám
[...] Lajos Veréczy Antal dr Fejes Ist­ván dr Farkas Antal és dr [...] fő és Zabary Ferenc algondnok kérése melyet hi­vatalos formában terjesztettek a [...] Al­bert Rácz Elemér dr Pilisy István Bartha Mór Jékey Zsigmond hozzászólásai [...]
132. 1915-12-28 / 26. szám
[...] van é elégedve nincs e kérése pa­nasza Fenséges uram mindennel meg [...] 77 VTY A mi NANASY ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA vállalkozik mindenféle könyv­nyomdái munkák [...] r u i Nyomatott Nánásy István könyvnyomdájában Nagybányán
133. 1909-12-18 / 3. szám
[...] a törzs asztal helyiségében Kun István vendéglőjében a következő tárgysorozattal 1 [...] tanulságos összefoglaló beszédet Egy cirkusz kérése Strauszburger Adolf ismert poroszsziléziai cirkusztulajdonos [...] városháza tanácstermében özv gróf Károlyi Istvánná úrasszony nagylelkű támoga­tása védnöksége és [...] 300 koronát özv gróf Károlyi Ist­vánná 150 koronát Nemestóthi Szabó Albert [...]
134. 1918-07-06 / 27. szám
[...] a városi tisztikar testületileg Debreczeni István kir tanácsos polgármester vezetése alatt [...] teljes tanácsülést tartott mely­ben Debreczeni István kir tanácsos polgár mester bejelentette [...] ki ko­szorút helyez a Debreczeni István kir tanácsos polgármester Dr Adler [...] 2 Tanfolyam 3 Méhetető cukor kérése A bizott­ság tagjait valamint az [...]
135. 2008-06-12 / 136. szám
[...] képviselőink egy része a szó­nak kérése majd annak cséplése he­lyett inkább [...] Az MSZP országgyűlési kép­viselője Tukacs István a tava­szi ülésszak alatt hatszor [...] mess Demendi László mszp Fülöp István FIDESZ Gazda László mszp Jakab István Fidesz Juhász Ferenc mszp Dr [...] fidess Tóth András Független Tukacs István mszp Dr Veres János mszp [...]
136. 1918-05-04 / 102. szám
[...] 1 Egy hasznáit Íróasztalt megvételre kere­se k Cim a kiadóba n [...] szállít viszontelárusitók­nak Szatmármegyei állomásairól Juhász István fakereskedő Budapest V Nádor u [...] vagonba rakva eladó Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építésznél Debrecen Péterfia Mte a [...]
137. 1939-04-02 / 75. szám
[...] az alapnak kormánybiztosa dr Kul­csár István miniszteri tanácsos lett Dr Zajgóvári [...] a díszelnöki helyre dr Kulcsár István m kir kormánybiz­tost választotta meg [...] Számvizsgáló jelentés 4 Felmen vény kérése és a tisz­tikar lemondása 5 [...]
138. 2005-10-19 / 245. szám
[...] szerették hogy drága édesapánk KOMOLAI ISTVÁN a SZAVICSAV volt dolgozója 76 [...] temető főbejárati ravatalozójában Az elhunyt kérése hogy a virágra koszorúra szánt [...] mindazoknak akik szeretett halottunk PALICZ ISTVÁN temetésén részt vettek sírjára koszorút [...]
139. 2017-03-23 / 69. szám
[...] 42 200 227 Rakamaz Szent István u 25 42 371 333 [...] köztemető ravatalozójá ban A család kérése a gyászolókhoz hogy koszorú helyett [...] mindazoknak akik szeretett elhunytunk DASKÓ ISTVÁN temetésén megjelentek sítjára virágot koszorút [...]
140. 1913-07-10 / 13. szám
[...] katonai beszállásolásokra vonatkozó törvények módosításának kérése iránt Közgyűlés egyhangú határozattal kimondja [...] nincs kötve 12 Olvastatott Bodenlosz István kérelme közmunkaadója ügyében Közgyűlés a [...] közgyűlé­sen a képviselőtestület gróf Tisza István miniszterelnököt egyhangúlag a város dísz­polgárává [...] képviselők beadványát amely gróf Tisza Istvánnak Felsőbánya város díszpolgárává való megválasztására [...]
141. 1913-08-09 / 32. szám
[...] a postát Az ügyet Madarassy István főszolga­bíró vette kezében akinek ismert [...] a szeszes italt Id Tö­rök István gencsi lakos is meleg szeretettel [...] nagy Majsay egyik könnyelmű utódja Ist­ván el nem herdálta a rengeteg [...] hagy­jam ki Határozottan megtagadtam a kérése teljesítését sőt még akkor sem [...]
142. 1986-01-27 / 22. szám
[...] vasárnap tartották évzáró­évnyitó egységgyűlésüket Fekete István itt vette át a két [...] ez a kis csoportja Fekete Istvánnak nem csak az elmúlt hétvége [...] hatott a hír amit Fekete Istvántól j hallottam egy év alatt [...] csak ötvenötén dolgoznak De Fekete Ist­ván az egész vállalat sike­reinek részese [...]
143. 1998-05-26 / 122. szám
[...] olaszt hozták ki győz­tesnek Károly István a Nyír­egyházi Farm Traktor Kick [...] tőle telhetőt megtett kezdte Károly Ist­ván Nem játszott alárendelt szerepet ám [...] 4 Kirvai 1 Edző Peterman István Kiállítások 14 14 perc Hétméteresek [...] italboltokat célszerű zárva tartani ez kérése is a rendőrségnek mert ha
144. 1915-12-23 / 351. szám
[...] előtt A szegény kórházi gyermekek ké­rése azonban nem versenyez a hadi [...] érkezve kedden délutáu gróf Tisza Istvánnal és Te leszky János pénzügyminiszterről [...] anyjának Kiss Edénének Névnapmegváltás Kerekes István név napmegváltás címén 20 koronát [...] köszönve vagyunk őszinte tisztelettel Budaháiy István Nemes István toiefoaista Balog Sándor szakaszvezető Bodó [...]
145. 2005-10-18 / 244. szám
[...] szerették hogy drága édesapánk KOMOLAI ISTVÁN a SZAVICSAV volt dolgozója 76 [...] mindazoknak akik drága halottunk BALOGH ISTVÁN temetésén megjelentek sírjára koszorút virágot [...] temető főbejárati ravatalozójában Az elhunyt kérése hogy a virágra koszorúra szánt [...]
146. 2006-12-12 / 290. szám
[...] isi Úja utó vásárlás előtt kerese telephelyünket CityCar Nyháza Debreceni út [...] Őket gyermekeik és családjai RUSZNAK ISTVÁN ES BALOGH ERZSEBET részére 50 [...] Mély fájdalommal tudatjuk hogy MOLNÁR ISTVÁN volt Nagykálló Ságvári E utca [...]
147. 1996-04-03 / 79. szám
[...] pernek minősítette Másodfokon mérsékelték Vén István eddig már hat esetben volt [...] a megyei bíróságon dr Kozma Istvánná dr Váradi Katalin megyei bírósági [...] már je­lentős adósságai voltak Vén Istvánnak A Budai Főnix Gmk vezetőjeként [...] s hat évre eltiltotta Vén Istvánt a közügyek gyakorlásától Az elkövetési [...]
148. 2014-02-01 / 27. szám
[...] takarmánykeverő üzem volt ahol Szabó István a Tranzit Ker Zrt igazgatóhe­lyettese [...] diáko­kat A fiatal látogatókat Rácz István takarmányozási ága­zatvezető avatta be a [...] kötelező a kamarai nyilvántar­tásba vétel kérése a területileg illetékes kamaránál mely [...]
149. 1995-06-05 / 130. szám
[...] Polgármesteri Hivatalokban a Miniszterelnöki Hivatal kérése alapján 1995 június 15 éig [...] Paszab Bubán Ferenc Mándok Tóth István Mándok Hojer Gyula Mán­dok Dojcsák [...] Vásá­rosnamény Kovács Gusztáv Vásárosnamény Horváth Ist­ván V ásárosnamény Zí ÁY Béla [...] Nyíregyháza Hering János Nyíregyháza Izsák István Nyíregyháza Kozma István Kemecse Kiss Jenő Nyíregy­háza Kovács [...]
150. 1910-05-22 / 21. szám
[...] Domahidy Elemér alelnök Doma hidy István Luby Lajos Bodoky Gyula ifj [...] Andor dr Keresztszeghy Lajos Debreczeni István dr Farkas Antal Reök Gyula [...] titkár jegyzőkönyvvezető Dr gróf Tisza István és dr Vajay Károly más [...] utón elégtételt szerez­zenek Nevezettek azon kérése hogy ezen czikkekben foglalt vádak [...]