3. oldal, 537 találat (0,080 másodperc)

Találatok

101. 1904-05-29 / 21. szám
[...] vissza Szegedre Száznégy esztendős honvéd kérése Megható Írás érkezeti Torontói vármegyéhez [...] más pénzét osztogatja Székes­fehérváron Nyuli István ráchegyi jómódú gazda nyilván nagyon [...]
102. 1926-10-22 / 240. szám
[...] és konyha ból álló lakást kerese Cím Bethlen utca 23 sz [...] szobás lakás üzlet­heljiséggel eladó Gibijányi István Nyirbalkány 5656 2 Egy jobb [...] részletes ajánlatokat dupla borítékban Vásárhelyi István névre Slaffel János hirdető irodája [...] 15 kas méh eladó Han­kószky István Császárszál Iá Újsor 5652 3 [...]
103. 1935-02-24 / 46. szám
[...] Névváltoztatás A belügy­miniszter megengedte Hován Ist­ván asztalosmester valamint Ist­ván fia családi nevét Szikszai névre [...] lesz s ezen dr Kovács István buda­pest theol tanár ny államtitkár [...] érdekelheti a rendőrségnek az a kérése hogy a vendégek gyermekeket ne [...]
104. 1940-02-24 / 45. szám
[...] elrendelte az áldozat felboncolását Vernes István dr ügyészségi ale nök személyesen [...] ember halálát kívánta áldozatul Huszti István a kemecsei vadász társul at [...] egyre fenyege­tőbben lépett fel Huszti István többszöri felhívása majd kérése csak pusztába hangzó szó volt [...] s vele megy dr Vernes István a nyíregyházi kir ügyészség alelnöke [...]
105. 1915-06-02 / 148. szám
[...] miniszterelnök által tolmácsolt ilyen irányú kérése folytán gróf Andrássy Gyulát gróf [...] hiszen az audiencia gróf Tisza István miniszterelnök ajánlatára történik Gróf Tisza István a kihallgatásról Gróf Tisza István miniszterelnök az ellenzéki vezérférfiak kihallgatásáról [...] felemelt jegyzések közül megemlitjük Rada István dr pápai prelátus az előző [...]
106. 1905-02-26 / 8. szám
[...] ezt a függeléket hogy a kérése telje­sül is csak épen leirta [...] Lajos káplárt tréfából agyonlőtte Keller István káplár ki tévedésből üres töltény [...]
107. 1909-09-05 / 36. szám
[...] mindenki a kinek csak valami kérése volt a legkönnyebben hozzájuthatott kerületünk [...] Plachy Gyula pénzügyigazgató és Bónis István függ párti alelnök kíséretében Felső­bányára [...]
108. 1930-11-13 / 258. szám
[...] egy pengőny obulust Az a kérése a téfnetőgond­noksághoz hogy ha meghal [...] Fedor András g kath Takács István rel Danku Mihály g kath Meghaltak Magna István ág h ev 3 hónapos [...]
109. 1905-01-28 / 23. szám
[...] Förster Ottó np Győrfügged Szabó István np Mezőség gr Bethlen István fp Mezöcsáth Kubik Béla kp [...] Pogány Lajos kp Ezenkívül megválasztották Kerese György kp Daróczy Pállal a [...]
110. 1935-05-18 / 114. szám
[...] az orrát szakította le Kozma István nyirmadai lakos krumplifelese volt egy [...] Amikor Varga látta hogy Kozma István kezd magához térni tovább kezdte [...] százalék volt A Szociális Misszió ké­rése A Misszió elnöksége fel­kéri a [...]
111. 1913-08-30 / 35. szám
[...] fülekre talált a gazdatársadalmi szervezetek kérése és a tárt karuk helyett [...] alapján az állam feladatait Bethlen István gróf a társadalom feladatait pedig [...]
112. 1929-06-16 / 24. szám
[...] megismétlő­dő tiltakozásuk formájában Legutóbb Bethlen István gróf miniszterelnök a Hősök Emlék­kövének [...] forgó körirata A körirat egyik kérése az hogy a ref lelkészek [...]
113. 1931-06-07 / 126. szám
[...] S teszik ezt önzetlenül ellenérték kérése nélkül jutalmat találva abban ha [...] HÁZASSÁG Kovács Lulu és Sztachó István folyó hó II én csütörtökön [...]
114. 1929-02-28 / 49. szám
[...] 000 pengős adományának szétosztását Hász István győri theologiai tanár az uj [...] szükséges lépéseket A tót néppárt kérése KöszöneínyüVánitás Mindazok akik felejt­hetetlen jó [...]
115. 1911-08-03 / 175. szám
[...] 17 Attila utca Saßlö Maris Istvánnál kkÉpviselöpz ülése Saját tudósítónktól Bpest [...] kéri Elnök jelenti hogy Lovászy kérése fölött használ több képviselő névszerinti [...]
116. 1913-10-30 / 22. szám
[...] pénzek reklamá­ciók és hirdetések Nánásy István kiadóhoz Nagybányára inté zendők Nyilttér [...] Sándor Pap Márton és Tury István képviselőket kérte fel 1 Napirend [...] tétetett egy pót országos vásár kérése tárgyában Gazd éz pü bizottság [...]
117. 1931-01-17 / 13. szám
[...] s amikor eredménytelen volt a kérése a szóváltás hevében 3 lö­véssel [...] kor­mány tagjai ma délután Bethlen István gróf miniszterelnök elnök­lésével minisztertanácsot tartanak [...]
118. 1936-08-30 / 199. szám
[...] érmek pazar választékban JS Layer István órás és ékszerésznél Róm kat [...] sem mert az egész havi kerese te nem tesz annak sem [...]
119. 1935-05-15 / 111. szám
[...] Alapja a tulajdo­nában lévő Rákos István interná­tus és üdülőházban Keszthelyen a [...] felvilágosítással szolgál A Szociális Misszió ké­rése A Misszió elnöksége fel­kéri a [...] házát lebontatja A lebontást Ta­kács István kőműves irányította Takács Nagy Gáspárral [...]
120. 1931-12-22 / 289. szám
[...] zalai Szalay Pál és Tóth István Lajos festőművész tanárok invenciózus művészi [...] A kiállítás harmadik szereplője Tóth István Lajos a modern pik­túrának hivatott [...] tőkévei rendelkező ügyvédek az előleg kérése áltai szintén versenyképessé tétessenek A [...]
121. 1908-05-13 / 20. szám
[...] domb utezai telkének megosztása iránti ké­rése elutasittatott mig a többi megosztás [...] Fürst Viktor 5 heti Erdélyi István főmér­nök 6 heti szabadságot kért [...]
122. 1913-03-11 / 58. szám
[...] i i mi mmsx Lakást kérésé má­jusra három szobát mellékhelyiségekkel és [...] t szatmári cég végrehajtatónak Fóris István és neje Gál Karolina sisza [...] I rsz közöslegelő illetőségből Fóris István illető­ségére C I a Mádi [...] I rsz közöslegelő illetőségből Foris István illető­ségére 8 korona III a [...]
123. 1903-07-22 / 15. szám
[...] az ő illendő kívánsága és kérése úgy a szokott Hitnek és [...] szerkesztő Imre Károly Kiadótulajdonos Hánásy István Polgárjogot biztosító levél Mi Szabad [...] Franklin Társulat Budapesten Nyomatott Nánásy István könyvnyomdájában Nagybányán
124. 1940-10-23 / 243. szám
[...] a kolozsvári egyetem disztoktorává Csáky István gróf külügyminisztert iMa kezdődtek meg [...] és közoktatásügyi miniszter feleségével Csáky István gróf külügyminiszter feleségével Szily Kálmán [...] a kolozsvári egyetem díszdoktorává Csáky Ist­ván gróf külügyminisztert MTI A német [...] mától kezdve bárki mindéin enge­dély kérése nélkül utazhat Erdélybe A Máv [...]
125. 1940-03-02 / 51. szám
[...] ma j az ünnep napja kérése Isten áldá f sának határokon [...] BOR 96 fillér filéz Tornay István fűszer es csemege üzletében Zrínyi [...] ÁTipád ezt foglalta el Szent István ezt töltötte be magyar élettél [...]
126. 1915-08-01 / 208. szám
[...] és 6 liter tej Belha István rendőr utján 90 db süte­mény [...] sebesültek­nek 50 db sétabot Unger Istvánná 1 kenyér dr Harcsái 1 [...] üditő konyha fenntartásához való adományok kérése végett felhívás ment szét a [...]
127. 1924-05-04 / 102. szám
[...] azt kívánja hogy levélbeli tájé­koztatás kérése esetén válaszbélyeges borí­tékot csatoljanak levelükhöz [...] város tegnapi rendkívüli közgyűlésen Kardos István érdekes adatokat tárt fel a Burger István alapítvány törzsvagyo­nának értékéről és az [...] mondotta A nyomor óriási Kar­dos István tanácsnok kifejtelte hogy a törzsvagyon [...]
128. 1936-09-03 / 202. szám
[...] igen fontos gazdakívánságot honorálnak Régi kérése Szabolcsnak a tarifás lis nehézségek [...] léssel fogadta a tervet Friedrich István a miniszterelnök jószándékát látja a [...]
129. 1914-04-08 / 14. szám
[...] városi lő jégyeö felolvasta Miklóssy István hajdudOfogi göi kath magyar püspök [...] karba hozatalát Csodálatosképen egyetlen egy kérése sem ment teljesedésbe Az utca [...]
130. 1918-02-28 / 9. szám
[...] közelebbről érint a nagy­bányai festőiskola kérése ösztöndíj irányában s báró Syntinis [...] tartott üléséből Váradi Albert Rozsos István titkár elnök A gyűlés tárgyai [...] yiségébcn közszemlére kitétetett MEGHÍVÓ Az István Király Szálló Bérlő R Társaság az István Király Szálló I emeleti 22 [...] Alapittatott 1893 ban Nyomatott Nánásy István könyvnyomdájában Nagybányán Telefon 43
131. 1995-06-24 / 146. szám
[...] Andrejovics Ede Balogh András Bába István Bende Zsolt Buczkó Béla Czirják [...] Pretsner Attila Sajgó Ta­más Simon István Szakács Tibor Széli László Szoták [...] Posta Ferenc Posta Ferencné Prill István Rákó István Simon István Sólyom Éva Szabó Gábor Szabó [...] Darvas utca A lakók régi kérése és vágya a valamilyen módon [...]
132. 1923-10-23 / 240. szám
[...] nyugati útjára a magjyar kormány kérése az volt a nagyhatalmak­hoz hogy [...] Nem akarjuk még gróf tíethten István érdemeit felso­rakoztatni az irányunkban annyira [...] József 5000 K dr Vietórisz István ujabb 3580 K Csengery Kálmán [...]
133. 1913-08-27 / 35. szám
[...] szabályozni A Dalegyesület népünnepélye Szent István napján tarlotla a Nagykárolyi Dal­HÍREK [...] Imre működő tagok I Török István Szolomayer József Tóth Sámuel Adorján [...] Deák Gyula a nagykárolyi kegyesrendi István király napján d e 10 [...] véleménye után dönt a városok kérése endők megbízása mellett Üresedésben levő [...]
134. 1931-04-10 / 80. szám
[...] páratlan közönség­sikert elírt vígjáték Szomaházy István regénye nyomán Főszereplők Renate Müller [...] kiváló régész kereste meg Mikecz István alispánt akitől en­gedélyt kértek a [...] frankfurti profesz­szor kereste meg Mikecz István alispánt akitől a Szabolcsi Jósa [...] a tanítók jogos és méltányos kérése elintézést nem nyer semmiféle más [...]
135. 1912-04-25 / 94. szám
[...] 40 f Debreceni Károly S István 20 f K Nagy Lőrincz [...] 375 Építész iroda áthelyezés latorján István irodáját junius 1 től Hunyady [...] áll Ideális tartézbodási hely gyógyulást kérésé gyer­mekeknek Természetes rádium emanatorium Legelső [...]
136. 1939-05-13 / 108. szám
[...] iparosifsjak egyletének lelkes elnö­két Májer Istvánt és gárdáját Az Ipartestület dísztermét [...] a századában Most az a kérése hogy ha valaki ismerné és [...]
137. 1933-08-06 / 129. szám
[...] 9 órakor Felhivás a Kovács Ist­ván kegyeleti staféta részt­vevőihez A stafétában [...] e 11 órakor tartandó Kovács István emlékünnepélyen résztvevő küldöttségben minél nagyobb [...] Az utazóközönségnek az a jogos kérése hogy az állomás épület déli [...]
138. 1913-06-22 / 142. szám
[...] Kamenszky Viktor Jankovics János Hermann István Heluskay Sándor Csurgó József Jól [...] dös József ÜUDka Viktor Deák István Csillag Nándor Bárány Pál Áchim [...] vizsgálat során a gyanú Sike István 20 éve 3 legényre a [...] senkim aki az kenyeremet meg ké­résé volt egy nagy fijam aki [...]
139. 1909-03-02 / 49. szám
[...] történetében egy békési ur Széchenyi István gróf neve mellé akart kerülni [...] a nők jogaiért küzdjenek Széchenyi Istvánnak jó sejtelmei lehettek amikor az [...] zavarnak legjobban az ősz Szap­panos István örült ki kész volt a [...] által érintett jogok és érde­kek kérése feletti döntést a nagy­hatalmak tanácskozására [...]
140. 1912-07-04 / 148. szám
[...] Hiába való volt édesanyjának minden kérése hogy hagyjon fei dorbézolásaival és [...] pozsonyi szinház v primadonnája Simái István a Király szinház tagja Szűcs [...]
141. 1994-01-28 / Próbaszám
[...] január 19 én este B István felszolgáló talán egy korábbi sérelmén [...] állomá­soztak A vajda elmagyarázta hogy kérése nincs összefüggésben a település biztonságával [...]
142. 1943-08-16 / 184. szám
[...] A közönségnek az volna a kérése hogy a nagyforgalmú Bessenyei téri [...] hazafelé tartott ami­kor B Tóth István U A 831 rendszámú autója [...]
143. 1941-03-08 / 56. szám
[...] írást NAGY IRÉN gyorsíróiskolájába Szent István át 25 sxám alatt x [...] Számvizsgáló bizottság jelen­tése 4 Felmentvény kérése és a tiszti­kar lemondása 5 [...] és főzelék konzervek vitéz Tornay István fűszer és csemege üzletében Zrínyi [...]
144. 1939-01-12 / 9. szám
[...] Munkács védelmében elasatt komáromi Szarka István logszIgarlO hadapródtlzmester a Hangya KSzpoat [...] elhantoltak között van komá­romi Szarka István jogszigorló had­apród tűzmester a Hangya [...] fia il­letve testvére komáromi Szarka Ist­ván jogszigorló hadapródtűzmester a Hangya Közipont [...] került a cseheknek az a ké­rése is hogy a nagyhatalmak bizto­sítsák [...]
145. 1918-07-03 / 28. szám
[...] 2 Tanfolyam 3 Méhetető cu­kor kérése A bizottság tagjait valamint az [...] Samuné 2 K ifj Szilágyi István 2 K 50 f Kutna [...] Nagykároly 1918 junius 20 Debreceni István polgármester Uj hanvédállomás parancsnok A [...] parancsnokát Somogyi Bálint főhadnagyot Róth István Lajos századossal cserélte fel a [...]
146. 1904-12-29 / 22. szám
[...] jelentés teendő Utasoknak ezek indokolt kérése foly­tán és amennyiben az a [...] tovább aprítja a hasábját Szomaházy István Mindennemű közlekedési vonalaknál és utaknál [...]
147. 1911-08-19 / 34. szám
[...] Az érmihályfalvai római katholikus hitközség István király napján a Szlávi féle [...] megfeleb beztetett 7 Karsai Sándor kérése az ócska járda áthelyezésénél száraz [...]
148. 1929-11-22 / 267. szám
[...] református egy­ház lemondott gondnoka Horthy István helyébe valószínűleg De­genfeld Pál grófot [...] is­meretlen állattól eredő csontokra az István ut és a Belső körut [...] pusztába kiáltó szó a kicsinyek kérése T P Eladó a Széchenyi [...]
149. 1910-12-31 / 56. szám
[...] 5 A gazdák biztosító szövetke­zetének kérése az iránt hogy a biztosítások [...] Kiskorú Sebestyén j Erzsébet és István illetőségi ügye Megszűnt járvány A [...] közül SzecsényiJános Rónai Tivadar Papp István Szarvadi Sándor és Horváth János [...]
150. 1912-09-28 / 40. szám
[...] SZABÓ ALBERT dr Szerkesztők Suták István Csáky Gusztáv MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON [...] án hol volt a Tisza István parlamenti többsége és hol voltak [...] mindenik kérhet valamit s utolsó kérése teljesítse lesz Halk zokogással feleltek [...]