Északkeleti Ujság, 1912 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1912-09-28 / 40. szám

IV. évfolyam. Nagykároly, 1912. szeptember 28. 40-k szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. Előfizetési árak: Egész évre Félévre .......................................... Ne gyedévre ................................ Ta nítóknak egész évre..................... 8 korona' 4 „ 2 „ 5 „ Felelős szerkesztő : NEMESTÓTHI SZABÓ ALBERT dr. Szerkesztők : Suták István Csáky Gusztáv. = MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: NAGYKÁROLY, SZÉCHENYI-UTCZA 20. SZÁM. („KÖLCSEY-NYOMDA“ R.-T. NAGYKÁROLY.) Hirdetések ugyanott vétetnek fel. ______Nyilttér sora. 40 fillér. Mi lesz? Három hónap óta hirdetik a kor­mány emberei utón útfélen, de minde­nütt inkább csendőrök és katonák, mint közönség előtt, hogy az ellenzéknek nem sikerült az országban visszhangra találni, tehát nincs más számára mint magába szállani és mellét verve kijelenteni Tisza és Lukács előtt, hogy vétkeztem, bo­csáss meg! Ez a naiv óhajtás azonban saját- szerüen nem vált be. Az ellenzék meg volt elégedve azzal a visszhanggal, amit az országban keltett azokkal a népgyü- lésekkel, melyeken a „tárgyilagos“ mungó sajtó szerint egy-kétszáz ember többnyire asszony és suhanc jelent meg és szep­temberben ott folytatta, ahol júniusban elhagyta, azaz még sem ott. Az ország­ban tudtára adták, hogy erélytelennek és férfiatlannak tartják, hogy kézrátevésnek engednek. A brutális erőszakos támadás ellen erőszakos ellenállást kiván a nép, nehogy Lukács ur joggal nevezhesse az egész kidobatási scénát színpadiasnak. A kívánságnak elég lett téve és szeptem­ber 17-én 4 órán át a legkomolyabban verekedett az ellenzék a rendőrökkel. Helyesen cselekedtek, hogy elmen­tek szennyet mosni Bécsbe is. Elvégre ha itthon nem akarja az kimosni azt, a ki csinálta, sem hogy a nemzet örökké piszokban legyen, jobb megmutatni a királynak és külföldnek, hátha ez használ és ha végre észretérnek a mungók és a mit az ellenzéknek hiába ajánlgatnak, ők szállnak magukba. A nemzet csalódott a munkapártban. A nemzet alatt azt a túlnyomó részt értem, mely sem nem tűzön, vizen át ellenzéki sem nem szolgája minden kor­mánynak, hanem annyira amennyire Ma­gyarországon lehet esetről-esetre ítél és alkotja meg meggyőződését. Ezek junius 4-ét mint valami szükséges romot elfo­gadták, de csak azon feltétel alatt, hogy azok, a kik disznóságot elkövettek, bírja­nak férfias önmegtagadással és vonul­janak elégtételképen vissza és a béke minél előbb létesittessék és végre a vá­lasztói reform Ígérete valóra válljék. Szó lehetett volna a nemzetnek Ítéletre való felhívásáról is mint november 18-án de ezt az öngyilkosságot nem kívánta senki a munkapárttól, megelégedett a jóval ke­vesebbel. Ez a meggyőződés.»- töltvén el min­denkit és az ellenzékiek is egyik kezük­ben a fegyverrel, másik kezükben a béke olajágával lépvén választóik elé, egész természetes, hogy nagyobb excessusok nem voltak. A mungó képviselők azon­ban teljesen félreértették a csendet. Ab­ból, hogy odahaza nem fogadták őket bottal, mindjárt a legszívesebb látásra következtettek, pedig ez csak a reparacio és béke várásának reményében történt. Most már látnivaló, hogy a munka párton nem akarják a bűnt, a mit elkö­vettek expiálni, nem akarják a főbünö- söket feláldozni és nem látunk semmi garantiát a választói reform megalkotá­sára sem, mert hiszen, ha valamivel sa­rokba lehetett volna szorítani az ellen­zéket, úgy az ennek a javaslatnak szep­tember 17-én leendő benyújtása lett volna, e helyett azonban azt a biztatást nyer­tük, hogy mig az ellenzék „nem száll magába“, addig nem is lesz választói reform. A mungóknak tehát harc kell! Hát lesz harc! Sőt most fog csak igazán kez­dődni, mikor a béke reménysége végleg eltűnt. Most fog a vidék igazán meg­mozdulni. Ne feledjék a munkapárti urak, hogy 1904-ben is megkapták a bizalmi vatu- mokat a megyéktől. November 18 után Szatmármegye éppen olyan többséggel szavazott bizalmat, mint most és január 26-án, hol volt a Tisza István parlamenti többsége és hol voltak a következő évek­ben Szatmármegye azon bizottsági tag­jai, kik a bizalmat megszavazták? Fa- lussy Árpád ur oldalán kiabáltak a nép­párt ellen. Az ellenzék nem fog „magába szállni“, hanem harcolni mindig elkeseredettebben, mindig kevésbé válogatott eszközökkel és a ki ismeri a magyar népet, tudja, hogy ez a harc csak győzelemre vezet­A mesebeli ifjú. Irta : Hegedűs Sándor. Bronz trónján ült Kelet fejedelme, előtte aranypajzs feküdt s mig tépelődve nézett maga elé, agát gyűrűjével játszott. Széles, homloka volt, keskeny arca, gyenge teste — egy nagy család utolsó sarja. Mellette lábánál ült tanács­adója és barátja, a hóhér. Mert öröme volt a a mások szenvedését látni. Körötte a szőnyeg- dus kereveteken nők hevertek szmirnai sely­mekben, de mindez őt nem érdekelte, csak ak­kor villant fel kissé a szeme, mikor egy csapat rabot hoztak, akik fölött most Ítélkezni fog. In­tésére remegve léptek eléje az áldozatok. Le- horgasztott fővel álltak előtte valamennyien, csak egy volt köztük nyugodt, merész és büszke, egy húsz évesnek látszó ifjú. Amint belépett, nemhogy összegörnyedt volna az élet-halál ura előtt, de mint egy vasszobor, úgy kiegyenese­dett s tekintetre sem méltatva az egész környe­zetet, vágyó szemekkel kereste a pamlagon he­verő nők között azt az egyet, aki miatt rab­ságba került. Egy szép tavaszi reggel volt, mi­kor meglátta őt. Még Szíriában, ahonnét a rabnő idekerült s ő aztán gyalogszerrel futott idáig, hogy felkutatva, újra lássa őt. Egy holdas éjjel bemászott a nagy falon s letaroíta a királyi kert virágait, hogy azokat bedobálja az édes, a szent ablakon. Ekkor fogták el s halálra szánták. De mit bánta ezt ő. Csak nézte-nézte azt a csuda nőt, ki nagy szemeivel érdeklődve tekintett felé. Csend volt. A felség intett s a hóhér je­lentette. — Kegyet kell nektek jelentenem, elitél­tek, a felség megengedi, hogy kivégzéstekhez oly kin halált választhattok, a milyet legjobban szerettek, sőt tovább megy ma a felség kegye, halála előtt mindenik kérhet valamit s utolsó kérése teljesítse lesz. Halk zokogással feleltek a rabok, csak az ifjú kiáltott lelkendezve fel : — Hozsánna neked bölcs biró, hozsánna neked, nagy király ! — Ki ez a fickó — kérdezte a felség — hogy halála órájában ennyire rajong. — Egy sziriai ifjú — felelt az őr — aki abból a messze távoli országból egy futással gyalogolt ide, mert elhoztak onnét egy rab­leányt, akire, ugylátszik, ő szemet vetett s akit látni életénél többre becsül. A felség intett, az ifjú közelébb lépett. De nem a trónt nézte ekkor sem, hanem Né- rát, a rableányt. Mindez a díszes pompa, mindaz a királyi fény eltűnt előtte abban a szempár­ban, mely ott ragyogott a finom homloku Néra fejében — Nos — szólt a felség — halljuk elő­ször, minő halált akarsz? — Oh, uram — felelt az ifjú — én azt hiszem, nekem egy uj, nagy gondolatom van, ami majd talán tetszeni fog neked. — Uj gondolat ? Na halljuk ezt, nos, mi­ből áll ? — Felség, metszesd elevenen fel testemet s aztán tüzes parazsat csepegtess még élő szi­vembe. így haljak meg én. A felség bágyadt kezével a zöldszinü bronz­trón karjara ütött s kissé feléledve mondta: — E fickó tetszik nekem, mert forró a vére s ugylátszik, tudja mit akar. Ez itt marad, a többieket vigyétek. Pár pillanat múlva a felség újra szól: — Mond, te fickó s e szép kinhalálért, melyet ifjú agyadban kedvtelésemre ily jól ki­eszeltél, minő jutalmat kérsz? — Egy őz nyomán járok én, jó uram, mely Szíriából vándorolt ide, e szép kis őz most kertedben él s ő érte én mindenre képes vagyok. — Ah, értelek, egyik rabnőm tetszik neked? — Igen, felség s egy csókjáért bármily halálra kész vagyok. A felség nevetett. — Ez a fickó bolond! — Nem, felség, én józan vagyok, mert tu­dom, hogy mit akarok. — Józanság étlen-szomjan a halálba menni ? Legyen eszed, előbb egyél, igyál, aztán a te nagy lakomád után úgy menj arra a másikra, amelyen már nem te eszel, de téged esznek. De egy ilyen semmiséggel menni a másvilágra, ez ostobaság, mert nem éri fel a halált, mely mégis nagy és fenséges! — Oh, felség, te nem érted azt. A hiba benned van és nem bennem. Ha te tudnád,

Next

/
Oldalképek
Tartalom