Szatmármegyei Közlöny, 1918 (44. évfolyam, 1-52. szám)

1918-07-07 / 27. szám

S Z A T M A R M E G Y E I KÖZLÖNY wasassg--j°r,i«~-*rr.tri3r- fff-gMaggis» 1 •■»?; :«r*rrrVüxxsz —íJTry^v-^rr oly irányban, hogy a tanácso3 a IX ik fíze- | tési osztályba soroztassék és csak 9 évi szol- j gálát után lépne be ,a YIII-ik fizetési osztályba. — Hirdetmény. Értesítem a gazdaközönsé­get, hogy a termést csak az esetben szabad takarmányozásra levágni, ha legalább 70 szá­zalékos fagy kárérte. Az igy levágandó termés az engedély elnyerhetne végett a városgazdái hivatalban előre bejelentendő. Nagykároly, 1918 junius 25-én. Debreceni István polgár - mester. — Meghívó. A Nagykároly és Vidéke Mé­hészkor f. év Julius hó 7-én vasárnap, d. u. 3 órakor Nagykárolyban az állami ölend iskolá­ban bizottsági ülést tart Tárgyszorzat: 1) Fo­lyó ügyek. 2.) Tanfolyam. 3) Méhetető cukor kérése. A bizottság tagjait valamint az érdek­lődő tagokat és a sajtó képviselőit az ülésre tisztelettel meghívjuk. Nagykároly, 1918 julius hó 3. Pallay elnök. — Hirdetmény 5862---1918 k. sz. Ertesit- tetik a város közönsége-, hogy a m. kir. mi­nisztériumnak 1536—-1918 M. E. számú rende­leté értelmében a szódáért követelhető legma­gasabb árak a fogyasztó közönséggel szem­ben a következőleg áliapittatik meg kilogram­monként.. 1. 98—100 százalékos ammóniák szó­dáért 60 fillér. 2. Kristály szódáért jegeczszódá J ért, mosószódáért 64 fillér. 3 mosómátronért, i marószódáért, lugkőért 1 K 20 fillér A gyá- j ros illetve a nagy és kis kereskedő közti vi­szonylatban megállapított árak a Budapesti közlöny f. évi junius 2-iki .számában közzétett kormányrendelet mellékletében van megálla­pítva. Nagykároly, 1918 junius 25-ón. Debra- ezeni, polgármester. — A termény árak. A kormány még feb­ruár utóján hozott rendelettel megállapította az idei termés legmagasabb árát. A rendelet. szerint a búza ára 60 kor. a fajtengeri ára szin­tén 60 kor. az egész ország területén egyfor­mán. — Most aztán újabb rendelet jelent meg, mely a termény árát tetemesen, cirka 50 szá­zalékai felemeli, nevezetesen minden termelő, aki az idei termését f. évi október 1 ig a Ha­ditermény rt.-nak felajánlja, vagy beszállítja, buzájért mótermázsánkint 15 kor. egyéb ter­ményért pedig 10 kor. ártöbbletet kap. Ezen ártöbbleten kivid aki terményét a H. T. rt. nak julius 15 ig beszállítja 15 kor ; julius 25 ig 10 kor. és augusztus 5 ig 5 kor. szállítási jutalmat kap métermászánkint Tehát ha a gazda siet a cséplóssel és szállítással buzjáért 90 koronás árat érhet el. — A szőlő állása és a borárak. Ritka jó termésre van kilátása a gazdáknak a szőlők mai fejlődése mellett. Peronoszpora még se­hol sem mutatkozik s a jól fejlett fürtök dú­san boritjak a tőkéket. Ezenkívül a borárak is tartják magukat, kereslet ma is élénk és már szó osett az elővételről is s igy az ár felillhalödja azt, amit a múlt évi termésen a gazdák túlnyomó része elemi nem tudott. — Drágábbak lesznek a lapok. A fővárosi napi lapok jóelőre előkészítik a közönséget a napilapok árának újabb fölemelésére. Az árfel­emelést azzal indokolják, hogy a lapok tech­nikai előállítása napról-napra nagyobb költség­be kerül a munkások bérének és a szükséges anyagok árának növekedése folytán. — Tanárok és tanítók a gabanaatvóteinél. A közélelmezési miniszter a termósrequirálás dol­gában rendeletet adott ki, amelyben felhatal­mazza a törvényhatóság első tisztviselőjét, hogy a termés átvételénél való közreműködésre bár­kit kötelezhessen. A gabona átvételénél az összes állami és községi tanárok, tanitók és tanítónők, mint miniszteri megbízottak fognak szerepelni. — Légi postajárat Becs—Budapest Arad— Kolozsvár között. Szterényi kereskedelmi mi­niszter Stőger-Steiner hadügyminiszterrel egy­etértve elhatározta, hogy a táviróforgalom csökkentése érdekében Budapest és Bécs kö­zött rendes repülőszolgálatot létesítenek, amely postát is közvetít. A légi posta már 4-én meg­indul. Budapest-Arad-Kolozsvár között is .meg­indul a légipostajárat augusztusban. — Vége a mázsás podgyásznak. A vasutak túlterheltségén segítendő kereskedelmi mi­niszter elrendelte, hogy az utasok 50 kilog­rammnál nagyobb podgyászt. nem vihetnek. Kivételt képeznek a fürdőre utazók, akik a fürdőidény alatt 100 kilogrammos podgyászt vihetnek magukkal. A vasutak túlterheltségén ha neun is sokat segít a rendelet, mindenesetre akadálya lesz annak a sok visszaélésnek, ami határtalan súlyú potlgyászok megengedésével az élelmiszer csempészet folytán megesett. — A kisüstök visszaállítása Több községi' szeszfőzőé vezetősége napilapok révén arról értesült, hogy a pénzügyminiszter valamely kisgazdaköidöttségnek Ígéretet tett a . kisüstök megadására. Ez ígéret szerint, minden község­ben megmaradna- két kislist, melyen azután a gazdaközönség maga főzhetné ki a nyersanya­gát. A mondott szeszfőzdék ezirányu kérdésére a „Fructus“ igazgatósága — noha a hírlapi hír­adás valótlanságáról már eleve is meg volt győződve — legilletékesebb helyen, a hír ala­posságára nézve kérdést intézett és arról szer­zett meggyőződést, hogy q miniszter a szóban- forgő Ígéretet egyáltalán nem tette és mind­össze is annyi igaz a dologból, hogy egy kis- gazdaküidöttség, melynek latköre még nem képes a központi szeszfőzde intézményének nagy közgazdaság! jelentőségét áttekinteni, ilyirányu kérelmet terjesztett a miniszter elé. Egyes lapok ez alapon közölték, hogy a mi­niszter a kérelem teljesítését Ígérte. A mai jo- gáliapot az, hogy. megmaradnak ugyan a köz­ségekben meghagyott kisüstök, ha azok a központi szeszfőzdéknek akár főzésre, akár átalakításnál való felhasználásra szükségesek nem lesznek, de e kisüstök szilvát, szilvacsfrót, törkölyt és seprőt, sőt oly körzetekben, hol a központi szeszfőzde borpárlásra kapott kizáró­lagos iogot, bort sem lesz. szabad főzni. — Gyümöícspárlatok készítésének joga. A pénzügyminiszter a május 3i-iki kelettel ren­deletetet adott ki, 2309 -918. M. E. sz. alatt, melynek értelmében a gyümölcsből való szesztermelés korlátozása tárgyában kiadott rendelet bizonyos módosításnak lett - alávetve. E szerint újabban a szilván kívül még a fa­eperből (szederből), valamint a borókából is szabad a f. évben pálinkát főzni, de minden másnemű gyümölcsöt, ezeknek hulladékait, végül bármi nomü gyümölcskészítményt (ízt, konzervet, gyümölcsbort stb.) szesztermelésre ezentúl is tilos felhasználni. — Izfözós és aszalás kötelezettsége a köz­ponti szeszfőzdékben. Egy legújabb kormány­rendelet előírja, hogy a »szilva feldolgozá­sára létesült« központi szeszfőzdék, helye­sebben mindazok, amelyek szilvapárlatok készítésére is engedélyt nyertek, az általuk átvett nyári szilvamennyiségnek legalább 10 százalékát, az általuk átvett őszi szilva­mennyiségnek legalább 35 százalékát köte­lesek Íjkészítésre és aszalásra fordítani, A rendelet (2309—1918. M. E) nem azt mondja, hogy a pálinkafőzésre alkalmas nyersanya­got, (melyet többnyire cetra alakjában szolgáltatnak be) kell erre fordítani, hanem csakis az egészséges, ép és érett állapot­ban összegyűjthető szilvát, melynek az ára is persze, magasabban lesz megállapítva, mint a- szilvacetréé, mely úgyszólván csak ütödött, teleérett, íéregrágott gyümölcsöt tartalmaz. Jegyezzünk hadikölcsönt! Adakozzunk a hadiárváknak ELADÓ a tompa-uteza 25, számú It á z, mely áll 4 szobából, fűthető verandából, melléképületek­ből és gvümölcsos kertből. Értekezíietoilehetaz ott lakó tulajdonossal. ^VIZSGÁKRA © ei a polgári-és középiskola minden osztályából.érett- ségire, felvételi vizsgákra stb. gyorsan, osztály­összevonással, felelős­ség mellett készít elő a BvíóaPe8^on 32^-u. 84; ■*-1 ieiDjabi tw tizséii ngiíttifll lapunk nyomdája nagy raktárt tart és azt megrendelésre bármilyen meny- nyiségben a legolcsóbb árak mellett azonnal szállítja ooooo ooooo

Next

/
Oldalképek
Tartalom