Szatmármegyei Közlöny, 1909 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1909-10-31 / 44. szám

SZATMÁRMEGYEI KÖZLÖNY összegyüjtsük több száz tüdőbetegnek gyógyít­tatására a szükséges ősszeget. Mert tudnunk kell, hogy az országos gyűjtés eredményét — melyből a mi várme­gyénk oly lelkesen kiveszi részét — arra for­dítják, hogy több gyermekes apák és anyák esdeklő kérését hallgatják meg és fölveszik őket a József Szanatóriumba, ezenkívül az országos gyűjtés egy része az uj, az Auguszta Szanatórium építésére fog szolgálni. Ezeket tudván kinek szivében ne keltene visszhangot az egyesület esdeklő kérése : „csak egy virágszálat! Esdve kérünk minden embert, váltsa meg ezt a szent vámot nemzete dicsőségére, özve­gyek, árvák, ügyefogyottak könyein'ek fölszá- ritására. Csak egy virágszálat! * Arról értesülünk, hogy városunkban több úrnő vállalkozott az irgalmasság, az ember­szeretet munkájára. Költség föl a szivekben a szánást, az irgalmat. Csak egy virágszálat a szegénysorsu tüdő­betegek megmentésére. — Kinevezés, ő felsége a 12-ik honvéd gyalogezrednél, — melyhez a helybeli zászlóalj is tartozik, — november hó 1-től számítandó ranggal kinevezte főhadnagyokká Balog Ferentz, Palczer János, Szűcs Károly, Ilosvay Péter, De- reano Ödön hadnagyokat; hadnagyokká Uray Zoltán, Janszky István és Császy Mihály zászló­sokat; Farkas Ferentz kezelőhadnagy kezelő főhadnaggyá lépett elő. — Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Révész Gyula avasujfalui áll. el. isk. tanítót a hagymásláposi áll. elemi iskolához he­lyezte át. — Kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Mikula Anna tanítónőt az avasujfalui áll. elemi iskolához rendes tanítónővé nevezte ki. Plachy Gyula p. ü. ig. Keréskényi Ferentz szat­mári lakost a szatmári adóhivatalhoz díjtalan gyakornokká kinevezte. — Áthelyezett kerületi parancsnok. Ő felsége elrendelte Lóskay Gábor altá- bornagynak a kassai III. (melyhez a hely­beli honvédzászlóalj is tartozik) és Rónai Horváth Jenő altábornagynak, a székes- lehérvári V. honvédkerület parancsnoká­nak kölcsönös áthelyezését. — Szerkesztöváltozás. Erdőssy Vil­mos kollegánk, a „Szatmárvárinegye“ ügyes tollú szerkesztője a múlt héten ki­vált a lap kötelékéből és helyebe dr. Tóth Zoltán, a lap volt főmunkatársa kerül, mint felelősszerkesztő a lap élére. — Eljegyzés. Kaufmann Oszkár, a Kaufmann és Ungár bpesti nagykereskedő czég beltagja, Kaufmann Jakab polgártár­sunk fia, eljegyezte Kohn Irénkét, Kohn Jakab bpesti bútor nagykereskedő és ház- tulajdonos leányát. (Minden külön érte­sítés helyett.) — Halálozás. Bing Bernátt a fél vá­ros közszeretetben állott „Bing bácsija“ Bing Mór fakereskedő testvérbátyja, csü­törtökön reggel hosszas szenvedés után elhunyt és pénteken d. u. helyezték nagy részvét mellett örök nyugalomra. — Színházi heti műsor. A városi szinügyi bizottság péntek d. u. tartott rendes heti ülésén a jövő heti műsort következőleg állapította meg: Vasárnap délután : Varázskeringő operette. Va­sárnap este: Elvált asszony. (Páratlan.) Hétfőn : Hivatalnok urak. (Zóna. Páros.) Kedden : Lotty ezredesei. (Páratlan.) Szerdán. Fiam nagyon os­toba. (Páros.) Csütörtökön : Kaméliáshölgy. (Pá­ratlan.) Pénteken: Gül-Baba. (Zóna. Páros.) Szombaton : Három felség, újdonság. (Páratlan.) Vasárnap délután: Falurossza. Vasárnap este: Gésák. (Páros.) — Épülő bérházak Jakabffv Gábor helybeli építész a napokban megvásárolta a Fény és Attila-utczák sarkán levő Kugler- féle telkeket és azokon már a tavaszszal három egészen modern berendezési bér­palotát épit. — Nagykárolyi kör újjáalakulása. Folyó hó 23 án tartotta meg a budapesti egye­temi hallgatók „nagykárolyi köre“ alakuló gyűlését. A tagok rendkívüli érdeklődése azt mutatja, hogy a kör, mely 2 év óta nem alakult meg, nemcsak életképes, ha­nem virágozni is fog. Elnökké egyhan­gúlag Bodnár Lajost választották meg. Alelnökök lettek: Rock Béla és Brandsch Gyula; főjegyző Moskovits Jenő ; aljegyző Erőss Tibor; pénztárnok Majtényi Béla; könyvtárnok Majtényi Nándor; ellenőrök Ilosvay György és Rosenberg Sándor; tirtká Wohl Jenő és háznagy Kerekes Ferencz. — Megszűnt a sertésvész. Városunkban e vidékén hónapok óta constatált sertésvész megszűnte hivatalosan megállapittatván az elrendelt zárlat feloldatott és kedden a sertésvásár már meg fog tartatni. — Uj ügyészségi megbízott. Az igaz­ságügyminiszter Dr. Lang Gusztáv er- dődi ügyvédet a szatmári kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottul ren­delte ki. — Népgyülés Szatmáron. Dr. Kele­men Samu, Szalmár város országgyűlési képviselője e hó 24-én a szatmári függet­lenségi párt gyűlésén kiváló es tartalmas beszédben ismertette a politikai helyzetet megjelölvén ebben azt a határozott és ko­moly irányt, melyet a válság nagy har- czában követni szándékozik. Nagy hatást keltett beszédében az önálló bank törhe­tetlen harczosának vallotta magát. Indít­ványára elhatározta a párt, hogy novem­ber havában, lehetőleg 15-én a megyebeli összes járások függetlenségi pártjainak bevonásával Szatmáron népgyülést fog tartani az önálló bank ügyében. — Kizárt műkedvelők. Szatmár város szinügyi bizottsága a napokban érdekes határozatot hozott. Kimondotta ugyanis, hogy mivel a műkedvelői előadásokon mind a szereplők épsége, mind a színház biztonsága veszélyeztetve van, ezentúl a színházat műkedvelő színi előadások czél- jaira nem engedi át. — Villanyvilágítás a pályaudvaron. A Máv. igazgatósága a napokban küldötte vissza aláírva a városhoz a pályaudvar villannyal leendő világítása tárgyában döntött szerződést és igy rövidesen meg­szűnik a pályaudvaron és környékén ural­kodó pokoli sötétség. — Plébános beiktatás. Rónai István csanálosi lelkészt ma iktatják be a csa- nálosi plébániai javadalomba. — Ötven éves jubilium. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület a jövő évben üli meg fenn­állásának ötven éves jubileumát. Az ünnepség előkészítésére egy nagyobb bizottság lett kiküldve, mely első ülését f. hó 27-én d. u. 3 órakor tar­torta Szatmáron Falussy Árpád dr., főispán egyesületi alelnők vezetése mellett. Elnök lelkes szavakkal mutatott rá arra, hogy a rendezendő jubiláris ünnepségnek oly méretűnek kell lenni, mely minden tekintetben méltó legyen az egye­sület ötven éves múltjához. Nagy súlyt helyez arra, hogy az ünnepély programmja úgy legyen összeállítva, hogy az Szatmármegye összes gaz­daságainak, valamint gazdasági iparczikkeinek s a gazdálkodás terén használatban levő gépeknek teljes és hü képét nyújtsa. Éppen azért indít­ványozza, hogy a jubiláns ünnepély Szatmár- Németiben 1910. évi junius havában rendezendő és 10 napi tartamú, vármegyei jellegű általános gazdasági és egy országos jellegű gépkiállítás keretében tartassék meg, az ünnepély díszköz­gyűléssel vegye kezdetét, továbbá lóverseny, műkedvelői előadás, tánczmulatság rendeztessék; a rendezésbe úgy Szatmárvármegye, mint Szat- már-Németi sz. kir. város törvényhatósága be­vonassák. Felkéri a megjelenteket, szíveskedjenek az ügyhöz szólani. A vitában részt vettek : Bö­szörményi Emil dr., bér. Kovács Jenő, Rébay Dezsőt Révész János, Luby Béla, Szalkay Sán­dor, Szeőke Barna, Világossy Gáspár, kit mind­annyian örömmel tették magukévá érdemileg, az elnök javaslatát, azonban néhányan az 1911. évet ajánlották, mivel az egyesület első gyűlését 1861. szept. havában tartotta. Az idő előrehala­dottsága miatt az ülés a terminus kérdésében nem határozott. Elnök ajánlatára a bizottság jegyzőjéül Riszdorfer Imre rendes tag lett meg­választva, Elnök ezzel ülést az ülést berekesz­tette. — A Kölcsey-kör köszöneté. A helybeli Kölcsey Egyesület a f. évben Felsőbányán tar­tott kirándulás alkalmából a következő átíratott intézte a Felsőbánya polgármesteréhez: „Nagy­ságos Polgármester Ur 1 Egyesületünk igazgató­választmánya f. év szeptember hó 13-án tartót választmányi ülésén egyhangú lelkesedéssel mondott jegyzőkönyvileg köszönetét Nagyságod­nak: a városi Tanácsnak és az ottani rendező- bizottságnak azon szives és lelkes fogadtatásáért, amelyben részesültek egyesületünk azon tagjai, akik részt vettek a f. év május hó 31-én Felső­bánya és vidékén megtartott kirándulásban. Ami­dőn örömmel közöljük igazgató választmányunk e határozatát, Nagyságodat egyben kérjük : szí­veskedjék e határozatot úgy a városi Tanács, mint az ottani rendező-bizottságnak is tudomá­sára adni. Nagykároly, 1909. október hó 4. Ha­zafias üdvözlettel Cseh Lajos s. k. ügyvezető, alelnök. Ifj. Andrássy Jenő s. k. titkár. — A püspök római útja. Dr. Boromissza Tibor megyes püspök csütörtökön reggel Buda­pestre utazott, ahonnan tegnap Hámon Róbert papai kamarás, püspöki titkár és Czumbel Lajos theol. papaövendék kíséretében Rómába utazott, hogy a pápánál személyesen bemutatkozzék s egyházmegyéje állapotáról jelentést tegyen. Me­gyés püspökünk római útjáról csak november hó középén tér vissza székhelyére. —■ Csőd. A Szatmárnémeti kir. törvényszék Weisz Emánuel Deák-téri posztókereskedő ellen elrendelte a csődöt. Csődbiztos Riedl Gyula tszeki albiró s tömeggondnok Korányi János ügyvéd. — Vonatok veszedelme. Az elmúlt héten Gilvács állomáson egy tehervonat hibás váltóigazitás következtében kisiklott. A szerencsetlenség abban az időben tör­HA NINCS SZALMA, NINCS TRÁGYA. Ez a veszély fenyegeti a gazdaságot az idén, amely pedig nagyon megsínyli az állati trágya hiányát, mert annak különösen fizikai hatását a műtrágyáK sohasem pótoljáK. A szárított hizósertéstrágyával kitűnő eredménynyel, jutányosán és biztosan pótolhatja mindenki BUDRPE5T-KŐBRNYRI TRRGYRSZRRITÓGYRR a hiányzó istállótrágyát, ha ismertetést és ajáaiatot kór a Bosányl, Scbietrumpf ét Társa cégtét Budapest, IX., Üllöi-út 21. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom