Nagybányai Hírlap, 1913 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1913-09-02 / 35. szám

1913. szeptember 2. NAGYBANYAI HÍRLAP 3 nagyobb szorgalmat fejtsen ki, mint amilyenről theológiai bizonyítványa tanúskodik. Ez a bizo­nyítvány ugyanis Így szólt: Takáts Michael. An­nus aetatis 20. Annus cursus primus. Profectus. Ex História Eclesiastica sufficiens, Ex Lingua He- braica sufficiens. Ex archeológia Biblica sufficiens. Ex Introductione et Exegesi Librorum Veteris Fo­ederis sufficiens. Philosophia Scholastica sufficiens. Takáts Mihály tehát csak sufficiens, azaz elégsé­ges tanuló volt, a theológia aligha vesztett véle sokat, noha ő gyakran sajnálkozva gondolt arra, hogy — a magyar énekművészet nagyobb dicső­ségére — kiugrott a reverendából. Helyreigazítás. Múltkori számunkban téves információtól felültetve azt irtuk, hogy a róm. kath. egyházgondnokot megválasztották. Mint utólag értesültünk, a választói gyűlés egyáltalában még nem lett összehiva s igy uj gondnokot nem vá­laszthattak. Milyen időt jósol Szirius? Szeptemberre több szép napot igér, de nagy szárazságtól itt sem nagyon kell félnünk, jegyzi meg lapjában. Neve­zetesen szeptember 22-re jelez kritikus időket. A legtöbb reménye van jósunknak október havához. Azt hiszi, hogy különösen 22-ig lesz jó idő, ettől a naptól kezdve azután hirt.elen változás támad, hi­deg, szeles napok jönnek, 22-én pedig erős hó­vihar lep el bennünket. Erre az időn még több földrengéstől is tart Sziriusz Köszönő levél. Világhírű énekesünk: Ta­káts, Mihály, városunk szülötte ravatalára városunk közönsége nevében a tanács koszorút küldött s az Operaház igazgatóságának részvétét nyilvánította Az Operaház intendaturája a város megemlékezé­séért' a következőkben fejezte ki köszönetét: Nagyságos Dr. Makray Mihály urnák, Nagybánya sz. kir. város polgármesterének Nagybánya. Néhai Takáts Mihálynak, a nagyérdemű magyar művésznek elhunyta alkalmából Nagy­bánya város közönsége nevében kifejezett részvétéért és a küldött koszorúért fogadja Nagyságod a m. kir. Operaház igazgatósága nevében kifejezett leghálásabb köszönet nyil­vánítását. Kiváló tisztelettel : Budapest 1913. augusztus 26. Báró Bánffy kormánybiztos. Elmennék magával, ha küldenének, ha kény­szerítenének arra, hogy siessek — várnak! ! Elmennék magával, ha senki nem tartóztatna, ha nem kellene titkolnom, hogy menni készülök, ha nem kellene egy kicsit nekem is erősnek lenni, ha el tudnám dobni magamtól a félelmet, a tradí­ciót és saembe szállnék mindenkivel, hogy magá­val mehessek !! De nem tudok, nem merek — Talán meglátta az arcom és nem beszélt to­vább ! Megértettem Olyan szerelem is van, amelyik fél attól, hogy életet adjon önmagának, amelyik inkább elsorvad a más akaratának érvényesülésében, semhogy a maga akaratát érvényre juttassa — inkább megöli a szivét és megöli valakinek a lelkét, a nótáit. Inkább boldogtalanná tesz kettőt, mint bol­doggá egyet. És az a vándor, aki elérte a vörös csillagot — most már nem énekelhet másról foszladozó húrján egy régi hárfának, — mint sápadt, meg nem értett — visszadobott szerelmes tüzekről, a- melyek egy világot szerettek volna bevilágítani és amelyeket most örökre el akar altatni egy júliusi tűz ........... Ez t mesélte a napsugár, — azután elröpült vigabb mesét keresni . . . Martyr. A választókerületek uj beosztása. A bel­ügyminiszter bizalmas ulon megküldte az összes főispánoknak a •választói kerületek uj beosztásáról szóló törvénytervezetet. A főispánok a tervezetet kinyomatják és vármegyéjükben a főszolgabirákhoz juttatják. A főszolgabi rák a tervezetre megteszik megjegyzéseiket és azután visszaküldik főispánja­ikhoz. A főispánok megjegyzéseit és az anyagot ankét elé terjeszti a miniszter és csak azután ké­szítik el a kerületek beosztásáról szóló tervezet szövegét. Az építőipar rendeleti szabályozása. A kereskedelmi miniszter a minap rendeletet bocsá­tott ki, melyben azokat a különféle rendelkezése­ket módosítja, melyeket az építőipar gyakorlására eddig alkalmaztak, de külömböző értelmezésük folytán sok visszásságra adtak alkalmat. A rende­let szerint a kőművesmesternek joga van bárhol olyan földszintes lakóházakat és gazdasági épüle­teket az építkezés teljes befejezéséhez szükséges iparosmunkákkal együtt önnállóan végrehajtani, melyeknél a legszélesebb épületszárny szélesség­mértéke — két külső színvonal közét mérve — a 15 métert meg nem haladja. Ezeknél nagyobb épületeknél a kőművesmester csak a föld-, kőmű­ves- és elhelyező munkákat és ezeket is csak építőmester vezetése alatt végezheti. Ácsmester bárhol végezheti faszerkezetű házak felépítését, a kapcsolatos összes más ipari munkákkal együtt és ezenkívül minden néven nevezendő ácsmunkákat önállóan végezhet. A kőmives iparos minden olyan javító-, és tatarozó munkát önállóan végezhet, mely az épület szerkezeti részét nem érinti és a- melyhez földszintnél magasabb állványok felállítása nem szükséges. Jogosítva van továbbá nagyköz­ségekben és kisközségekben egyszerű szerkezetű földszintes lakóházakon és gazdasági épületeken, az ácsmunka kivételével, a kőműves- és egyéb ipari munkát önnállóan végezni. Egyes vidékeken, hol bizonyos típus szerinti lakóházak építése szo­kásos, a kőműves iparosok és a kőművesmestere' ilyenek épitését végezhetik akkor is, ha azok egy­szerű szerkezetű lakókázaktól eltérők is. Ácsipa­rosnak joga van bárhol az épület szerkezetét érintő minden javító- és íatarozómunkát ön­állóan végezni, azonkívül nagy és kisközségekben oly földszintes épületeken előforduló ácsmunkát, amelynek építésére a kőműves iparos jogosult, saját felelősségére végrehajtani, végül bárhol pad­lókat, kerítéseket, kapukat, ajtó- és ablakfóliákat, ólakat készíteni. A rendelet melyet múlt kedden közölt a hivatalos lap, már életbe is lépett. Hol van eladó gyümölcs ? A földművelés­ügyi minisztérium kertészeti osztálya a gyümölcs­eladás megkönnyítésére nyilvántartja az országban nagyobb tömegben termelt gyümölcskészleteket. Az eladó gyümölcskészletekről most jelent meg az el­ső kimutatás. Nagyobb gyümölcsössel rendelkező földbirtokosok saját érdekükben igen helyesen te­szik, ha eladó gyümölcsféleségeiket egyszerű le­vélben vagy levelezőlapon bejelentik a földműve­lésügyi minisztérium kertészeti osztályához nyil­vántartás végett. A vakácziónak vége, kezdődik az iskolai év, a gyermekek friss erővel fognak hozzá nyári pihenésük után a tanuláshoz. Új kedvet kapnak az olvasáshoz is s ez uj kedvüknek pompás táp­lálékot ad Sebők Zsigmond és Benedek Elek ké­pes gyermeklapja, a Jó pajtás. Legújabb számában is a szebbnél-szebb közlemények egész sorával kedveskedik. Kitűnő költőink Endrődi Sándor és Rudnyánszky Gyula verseivel, Szemere György elbeszélésével, Sebők Zsigmond és Rákosi Viktor regényeivel, Steinhofer Károly czikkével, Manno Miltiadesz sportczikkével, Elek nagyapó meséjével Zsiga bácsi mókájával stb. A rejtvények, szerkesz­tői ízenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A Jó pajtás-t a Franklin-társulat adja ki; előfize­tési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, fél évre 5 korona, egész évre 10 korona. Egyes szám ára 20 fillér. Eiőlizeiéseket elfogad és mutatványszámokat küld a „Jó Pajtás“ kiadóhivatala Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. Értesítés. Értesítem a n. é. höigykö- zönséget, hogy Nagybányán, Tóthfalusi-ut 18. szám alatt több év óta fennálló varro­dámban a legújabb divat szerint a kénye- I sebb igényeket is kielégítő női ruhákat | készítek mérsékeltebb árban. Kérem a t. hölgyközönség b. pártfogását. Tisztelettel: Papfy Aurélia. Rendezett tanácsú városokból nagyköz- községek. Sándor János belügyminiszter a minap tette át a minisztérium városfejlesztő ügyosztályá­hoz ama rendezett tanácsú városok kérvényeit, a melyek a városfejlesztő törvény életbelépése óta csak nehezen tudják vagy egyáltalában nem ké­pesek a városi adminisztráció költségeit viselni. E városok a következők: Nagyröcze, Szilágysom- lyó, Szakolcza, Korpona, Mezőtúr, Jolsva, Karczag, Kisújszállás, Magyarkanizsa, Szekszárd, Hajdúszo­boszló, Turkeve, Leibitz és Vízakna. — E váro­sok adófizető polgárai azzal a kéréssel fordultak a belügyminiszterhez, engedje meg nekik, hogy nagyközségekké fejlődhessenek vissza. A kérvények hangoztatják, hogy a városok fejlesztéséről szóló törvény életbeléptetése óta a városi tisztviselők fizetésreudezése egy-egy városban 30—40,000 ko­rona tehertöbbletet jelent az előző állapothoz ké | pest. A városi jövedelmek nem emelkedtek, sőt számos helyen erős visszaesést mutatnak és ezért az államsegély mellett sem képesek viselni a vá- j rosi adminisztrációval járó költségeket. — A bel­ügyminiszter az ügyosztály véleménye után dönt a városok kérése dolgában. Operaszerző főerdőmérnök. A budapesti Népoperában az ősszel színre kerül Clement Károly m. kir. főerdőmérnök drámai dalműve, a „Radda“, melynek szövegét és zenéjét is ő komponálta. A- kik ismerik a kéziratot, nagy sikert jósolnak neki. A városok és a záróratörvény. A keres­kedelmi miniszter a záróráról szóló törvényt a vég­rehajtási utasítással együtt azzal a megjegyzéssel küldte meg a törvényhatóságoknak, hogy a törvény intézkedései a városokra is kiterjeszthetők, ameny- nyiben a városok erre vonatkozólag szabályrende­letet alkotnak. Cigánybeoltás. A múlt heti országos vásár | alkalmával érdekes felvonulásnak voltunk tanúi. Mintegy 70 cigányt fogdostak össze a csendőrök, hogy himlő ellen beoltsák őket. A megyében u- gyanis erősen terjed a cigányok közt a hólyagos himlő; legutóbb Szatmáron is konstatálták a járvány kiütését, most aztán megyeszerte kényszer oltással igyekeznek gátat vetni a járvány terjedésének. Országos vásár Az István napi országos baromvásárra felhajtatott: szarvasmarha 918 drb; ló 790 drb; juh és kecske 60 drb; sertés zárlat alatt van. Összesen : 1768 drb. Eladatott: Szarvas- marha 618 drb ; ló 238 drb: juh, kecske 60 drb; összesen 916 drb; A vásár élénk látogatottsága dacára az árak különösen a lóállománynál alacso­nyak voltak. A sertésvész a zárlat miatt a vásár forgalmát befolyásolta. A 26-án megtartott kirako­dó vásár is elég látogatottnak mondható. Újra fütyölni fog a vonat. A m. kir. ál­lamvasutaknál ezelőtt 7 évvel megszüntették a , füttyjelet. Minthogy azóta sok szerencsétlenség történt, amit a füttyjelzés eltörlésének tulajdoníta­nak, — 1914 január 1-étől ismét behozzák e jel­zést a Máv összes vonalain. Halestély. Holnap este 7 órakor az István király szállóban a szokásos szerdai közvacsora lesz. Roston sült fogas, vagy rántott harcsa és túrós csusza kerül felszolgálásra. Égy teríték ára 1 ko­rona 60 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom