Szatmári Hírlap, 1917. január-június (26. évfolyam, 1-26. szám)

1917-04-05 / 14. szám

4 SZATMÁRI HÍRLAP Szatmár-Németi, 1917. április 5 E kiküldött bizottság pár év alatt több ezer embert oltott be Jenner módszere sze­rint. Jenner állításai igaznak bizonyultak. 1840-ben Anglia kötelezővé tette a te­hénhimlő nyirkkel való védőoltást (vaccinatio) s betiltotta az ősidők óla gyakorolt inocula- tiós eljárást. A tehenek himlőzése ritka betegség, ezért friss tehénhimlő nyirokra szert tenni ritkán kínálkozik alkalom. 1836-ban Passy, 1865 ben Beugencynek sikerült tiszta tehén himlőnyirkot gyűjteni, akik e törzsanyagot tehenekbe való továbboltás utján szaporítot­ták és fentartották. A legismertebb miniszte- rileg engedélyezett védhimlőnyirktermelő in­tézetek e fentebb nevezett törzsanyagból eredő tehén, újabban borjúba oltott védhimlőnyirk anyaggal dolgoznak és ezt az anyagot bo- csájtják előirt módon való preparálás után forgalomba. Az igy forgalomba hozott borjuvédhimlő- nyirokanyagban (vaccina) benne van az élet­képes, de életképességében erősen legyöngi- tett himlőprotozoa. Ha a valódi himlőbetegségre hajlammal biró ember felkarjának bőrébe az orvos apró felszínes karcolást készít, s e hámfosztott friss sebhelyet vaecinával bedörzsöli, beoltja, úgy 24—48 órára a beoltás helyén a felszínes meg- karcolás által megzúzott szövetsejtek test­anyagában a piotozoák elhelyezkednek, fel­élénkülnek, megnőnek és szaporodni kezde­nek. Szaporodásuk közben saját testük anya­gából bizonyos vegyianyagot választanak ki, a mely vegyianyag (toxin) az emberi sejtek anyagát a fiókprotozoák feltáplálására alkal más anyaggá képes felbontani. E folyamatot a beoltás helyén 24—48 óra alatt fellépő gyulladás folt, göb, hólyagképzödós jelzi. Szóval a beoltás helyén a himlőproto­zoák szervezkednek, megtámadják az emberi testet, offenzivát kezdenek. A protozoák tönkre akarják tenni, tönkre szeretnék tenni az em­bert. De az offenzivára csakhamar defenzíva, majd ellenoffenziva következik. Ugyanis a meglepetésszerü támadásra a veszedelembe került emberi sejtek saját sejtanyagukból egy oly vegyi anyagot (antitoxin) kezdenek kivá­lasztani, a mely vegyianyag a sejtekbe beto­lakodó toxin anyag támadó képességét ellen­súlyozni, megszüntetni képes. Az offenziva ereje csökken. A gyulladás tünetei mérsék­lődnek, befejeződnek, az elpusztult sejtek beszáradnak, elpörkösödnek, a pörk 14—20 nap alatt lehull s az oltás helyén, a csata színhelyén lassan-lassan halványuló sötét-vö­rös udvarral körülvett jellegzetes himlöheg szövet marad vissza. Az oltással járó kellemetlenségek, gyul­ladásos tünetek arányosak a valódi himlőbe­tegségre való hajlammal. Enyhe, közepes és súlyos tünetek ismeretesek. Egyik ember alig reagál az oltásra, másik súlyos beteg tőle. A kinél az antitoxin termelő képesség gyor­san és erőteljesen következik be, az hamar túl esik az oltással járó kellemetlenségeken. A kinél az antitoxin termelőképesség renyhe, azt erősen megviselik a himlőprotozoa to- xinok. Érdekes, hogy az antitoxin termelés nem szűnik meg a toxin anyagok leverésével, hanem a himlőheg, a himlőheget körülvevő lassan-lassan elhalványuló barna-vörös udvar szövetsejtjeiben, sőt a test összes sejtjeiben megindított antitoxin termelés a toxinanyagok ártalmatlanná tétele után még hosszú ideig, 6—7 évig is folyamatban marad. A himlő­protozoa támadást átélt szervezet fölös védő anyagot halmoz fel sejtjeiben egy esetleges újabb himlőprotozoa fertőzés lehetősége ellen. Ezen, a valódi himlőprotozoa ellen vé­dőimül szolgáló antitoxin anyag termelést és felhalmozást célozza himlőjárvány idejében a borjuhimlőnyirokban levő himlő protozoával való szándékos beoltás. Ezért illeti meg a vaccinatiót a védhimlőoltás elnevezése. Miért kívánja az 1876. XIV. t. c. 6 — 7 évenként az ujraoltást? Miért, mert egy-egy sikeres védhimlőoltás után 6—7 év alatt ki­kopnak az ember testsejtjeiből a védelmet biztositó antitoxin anyagok még abban az esetben is, ha az ember valódi himlő beteg­séget állott is ki. Szatmárvármegye területén ez időszeriDt otthonos a valódi himlő. Helyes és okos dolgot cselekszik az, a ki (Vaccinatio utján) ezidőszerint 6—7 évre való antitoxin anyagot szerez szervezetébe. Nagyheti húsvéti Istentiszteletek sor­rendje: a) Székesegyházban: Nagycsütörtökön d. u. 5 órakor Jeremiás próféta siralmai. Nagypénteken, d. e. 9 órakor csonkamise, a •zent kereszt leleplezése, az Oltáriszentség kitétele a Szentsirban, azután prédikáció (P. Faludi S. J.) — D. u. 3. órakor Jeremiás siralmai, azután kedvező időjárás esetén, szentsirok látogatása kőrmenetileg. 6 órakor szentségbetétei. Nagyszombaton: D. e. 7 órakor tűz és kereszt- vizszentelés, 9 érakor káptalani nagymise. — D. u. 6 érakor feltámadási ájtatosság. Hús vél vasárnapján: D. e. 7 órakor ünnepélyes nagymise, utána húsvéti eledelek megáldása. 9 órakor káptalani nagymise, prédikációval (dr Bakkay Kálmán). 11 órakor csendes mise. D. u. 3 órakor veosernye. llusvét hétfőjén: D. e. 7 órakor énekes mise, prédikációval (Kuliffay Mihály); 9 órakor káptalani nagymise, utánna prédikáció 11 órakor csendes mise. — D. u. 3 órakor vecsernye. b) A németi szt. János-templomban (Hildeyárda) : Nagypénteken, d. e 9 órakor Előszenteltek mi­séje, az Oltáriszentség kitétete a szentsirba. A szent szertarlások után sz. beszéd. (P. Mássá Viktor.) Este 7 órakor a Szentség visszatétele. Nagyszombaton reggel 6 órakor az Oltáiiszent- ség kitétele a szentsirba; 8 órakor tűz és keresztkut- szentelés, 9 órakor szentmise. Este 6 órakor ünnepé­lyes íeltámadási körmenet. Husvét vasárnapján d. e. fél 7 és 8 órakor szent misék, pászkaszentelés, 9 órakor szent beszéd, (P. Tamás Alajos), utánna ünnepélyes szentmise szentség kitétellel Este 6 órakor hadiájtatosság, Husvét hétfőjén az istentiszteletek sorrendje ugyanaz, mint vasárnapon. Nagy csütörtökön és Nagypéntekén a szokásos hadi­ájtatosság slmarad. c) A feltámadási ájtatosság az irgalmusok temp­lomában, szombaton d. u. 3 órakor, a zárdában 4 órakor, a kálváriatemplomban pedig 5 órakor lesz. d) A szatmári és a németi részi gör. katholikus plébánia templomokban: Nagyesütörtökön. este 6 órakor nagypénteki ut- renye Jézus kínszenvedéséről szóié 12 evangéliumi szakasz felolvasásával. Nagypénteken, teggel 9 órakor királyi imaórák. D. u. 3 órakor nagy gyászvecsernye, Jézus testsze­rinti temetése, körmenettel, szentbeszód és szentség kitétel. Este 6 órakor szentség bevétel Nagyszombaton reggel 7 órától gyóntatás, végez­tével Bazil mise vecsernyével, kenyéráidás. Éjjelén feltámadás! szertartás. Husvét első napján: az I. számú lelkészeiben (szál mari részen) reggel 8 órakor ünnepélyes szentmise utánna pászkaszentelés. Délután 3 érakor nagy vecser­nye szent beszéddel. A II. számú lelkészeiben (németi részen) reggel fél 7 órakor olvasott szentmise, utánna pászkaszente­lés. D. e. 9 órakor ünnepélyes nagymise, szentbeszéd. D. u. 3 órakor nagy vecsernye. Husvét másodnapján (mindkét plébánián) reggel 7 órakor reggeli istentisztelet. 9 órakor ünnepélyes szentmise, szentbeszéd, körmeuet és miroválás. D. u. 3 órakor esti imaszolgálat. A szatmári-részen Gönczy Pál plébános, németi­részen Gönczy Antal esperes-lelkész és Pulszki Gyula segédlelkész végzi a szertartásokat. A székesegyházi énekkar nagyhetl mű­sora. Nagypéntek: Popule meus“ — Vittorla; „Ve- xilla regis — Pataki: „Ecce quomodo moritur juBtus ' — Handl. Nagyszombat: 9 órai nagymise alatt: Kyrie choraliter; Glória és a mise többi részei a Gruber-féle miséből; „Confitemini“, „Laudate" — s áldozás utáni Vesperás Leitnertől. Feltámadás alatt: „Te Deum" — Pataki, „Regina coeli“ — Griesbacher, „Tantum ergo“ — Weisz—Pataki. Husvét-vasárnap. Introitus, Commu- nio choraliter; Graduale: „Haec dies' — Leitner; Of­fertorium: „Terra tremuit“ — Förster; „Missa in h. B. M. V. de Loretto* — Goller. Húsvéthétfő. Intr. Comm. choraliter; Graduale: „Haec dies* — Leitner; Offert.: „Angelus Domini* — Witt; Missa „Stella maris* — Griesbacher. A püspök gyengélkedik. Első hí­rünkből olvasóink bizonyára sajnálattal fog­nak értesülni, hogy a lábmosás és olajszen­telés fönsóges szertartása ez évben elmarad. Főpásztorunk könnyebben megbetegedett s azért, orvosai tanácsára, bár betegsége egy­általán nem veszélyes, lemondott a fárasztó nagyheti szertartások személyes végzéséről. A szent olajokat egyházmegyénk számára a nagyváradi püspök fogja ezidón szentelni; átvételükre Pakocs Károly püspöki cerimo- nárius utazott Nagyváradra. Választmányi ülés. A Szatmáregy- házmegyei Irodalmi Kör f. hó 13-án (pénte­ken) este 6 órakor a kir. kath. főgimn. ta­nácstermében választmányi ülést tart. Az ülésre úgy a szatmári, mint a vidéki tago­kat még ezen a héten nyomtatott meghívón fogja külön is meghívni az elnökség. A Szatmár-Németii Kath. Nép- szövetség helyi igazgatója lapunk utján is türelemre kéri a tagokat, a népszövatsógi füze­tek késedelmes kiosztása miatt. A késedelem­nek kizárólag a postai szállítás nehézségében van az oka. Mihelyt e nehézségek megszűn­nek, az összes elmaradt füzeteket hiányta­lanul meg fogják kapni a tagok. Katonai kitüntetések, előlépteté­sek. Hill Gyula. 5. gy. ezredbeli hadnagyot a signum laudisszal, Gardán Gyula 12. hon- védgyalogezredbeü szakaszvezetőt az I. oszt. ezüst vitózségi éremmel, dr. Halász Sándor hadnagyot a bronz vitézségi éremmel tün­tették ki. — Roszner István ügyvédjelöltet, 5. gy. ezredbeli zászlóst hadnaggyá, Szigyártó Pál, 12. honvédgy. ezredbeli hadapródot zász­lóssá léptették elő. Áthelyezés. A pénzügyminiszter Kádas József adóhivatali ellenőr nyugdíjazása foly­tán ezen állásra Kormos Lajos nagykárolyi adóhivatali ellenőrt a szatmári adóhivatalhoz helyezte át. Esküvő. Dr. Tóth János szatmári kir. törvényszéki jegyző, folyó hó 17-én Nagy­károlyban tartotta esküvőjét Szabó Gizikével, Tóth János városi kórházfelügyelő nevelt leányával. A Lorántffy Egyesület Arany Já­nos ünnepsége, a városi színházban folyt le pénteken. Az ünnegség méltó volt Arany nagy szelleméhez. Felszeghy István, tanitónő- kópzőintézeti tanár ritka eredetiséggel és tu­dományossággal rajzolta felolvasásában Arany lelki világának fejlődését. Borsy István főgimn. tanár szavalata művészileg kidolgozott elő­adás volt. Szegedy Ilonba bámulatos készség­gel játszotta Bendiner igazgató kísérete mel­lett Bachot. Ritka jelenség, hogy serdülő leány már Bach-chal is foglalkozik. Forgách Vilmosné úrasszony szép készséggel énekelt klasszikus dalokat finom hangjával. A refor­mátus női iskolák összes növendékei előad­ták az ünnepség végén a Regót a csodaszar­vasról Sztojanoviís Jenő zenei feldolgozásában. A kar gyönyörűen érvényesült, a soloéne- kesek között nem egy értékes hangot hal­lottunk. A színpadon ritkán volt még oly festői kép, mint ezen az ünnepségen. A fá­radhatatlan rendezők érdeme, hogy a közön­ség valóban komoly művészetet nyert. A malomtulajdonosok gyűlése. Szat- már, Szilágy és Ugocsa vármegyék malom­tulajdonosai vasárnap délelőtt a városháza nagytermében alakuló gyűlésre jöttek össze. A gyűlés elhatározta, hogy a megjelent ma­lomtulajdonosok vármegyénkint külön szö­vetségeket alakítanak és közfelkiáltással megválasztották az egyes szövetségek tiszti­karát. A szatmármegyei szövetség vezető­sége a következőkép alakult meg: elnök: Rácz Emil, társelnökök: Princz Dezső, Szat- már, Paál Endre Atya, Nagy Gyula Apa, Frank Herman Fehérgyarmat, titkár: Re­viczky János Szatmár, pénztárnok : Leiblinger Márton Szatmár, ellenőr: Halász József Nagysomkut, ügyész: dr. Stern Mór ügyvéd- szerkesztő Szatmár. A gyűlésen Juttassy Ödön a Molnárok Lapjának szerkesztője, szabad előadásban a vám- és körzeti malom­üzemek tulajdonosainak szervezkedéséről be­szélt, Róna Ernő, az Országos Központi Hi- telszövtkezet budapesti főtisztviselője a ten­geri csirátlanitásról szóló kormányrendeletet ismertette. Háborús segély ismételt kérése. Tudvalevőleg azok a katonai személyek, kik a háború folytán lakberendezésükben, ruhá­zatukban és fehérneműkben kárt szenvedtek az újbóli megszerzés iránt benyújtott segély kérvényükre bizonyos segélyt kaptak. Egye­sek a nyert segély összegének felemelését kérelmezték azon a címen, hogy a kár lé­nyegesen nagyobb, mint a kapott segély összege. A hadvezetősóg most megtiltotta, hogy ilyen kérvényeket egyáltalában benyújt-

Next

/
Oldalképek
Tartalom