Szamos, 1915. augusztus (47. évfolyam, 208-238. szám)

1915-08-01 / 208. szám

(1915 augusztus 1. 208. szám) Ifj. Dr. Borgida Lajos ügyvédi irodáját Deák-tér 20. szám alá (Papolczy-ház) he­lyezte át. Nyugtázás. A Vörös Kereszt Egylet helyi fiókja részére a következő adományok érkeztek újabban Bélteky Lajos pénztárnok­hoz és Szlávy Dezsőné alelnöknőhöz, ki a vasúti étkező konyháját jelenleg ellenőrzi. Természetben: Kozma Ilona 6 fej káposzta, Református leányinternátus 800 cigaretta, B. Tóth Róza 100 cigaretta, özv. Lőwy Mik- sáné 500 cigaretta, Neviczky Jánosné 1—1 kosár ugorka és zöld bab, Kulcsár Lajosné 200 cigaretta, zöld főzelék, ugorka és 6 liter tej, Belha István rendőr utján 90 db. süte­mény, Rácz Miklósné gyűjtése a sebesültek­nek 50 db sétabot, Unger Istvánná 1 kenyér, dr. Harcsái1 Gézánó 1 kenyér, dr. Schönpflug Jenőné újabb gyűjtése a helybeli füszerkeres- kedőktől: 12 kgr. cukor, 6 és fél liter rum, 70 deka thea, 14 csomag dohány, 20 szi­varka. Készpénzadományok: dr. Erdélyi Miksa édes anyja emlékére 50 K, dr. Damokos An- dorné, Páskuj Imre 20—20 K, Roóz Samuné, özv. Örményi Lászlóné özv. Fábián Györgynó emlékére 1Ö—10 K. Az üditő állomás kony­hájának jégszükségletére: N. N. 6 K, Gödör Gyula, Pathera József, Krausz Essig 4—4 K, Nagy Gábor 2 K. — Ugyanerre a célra még május hónapban beadott gyűjtés: Gödör Gyula 4 K ; Pathera József, Kulcsár Lajos, dr. Rosenfeld József, Krausz Essig, N. J. 2—2 K ; Nagy Gábor, dr. Reichmeyer Rudolf, László Mihály, Steiger Boldizsár, Bányai László, Székely Mór, Jaczkovics Béla, Barta Károly, dr. Südy Tibor 1—1 K. — A beteg­nyugvó állomás és a vasúti üditő konyha fenntartásához való adományok kérése végett felhívás ment szét a környék nagyobb föld- birtokosaihoz s az egyházak és községok ve­zetőihez. Nem ért nemesebb részeket. Egyik vidéki lap hirt adóit arról, hogy egy fiatal ügyvéd, aki az olasz harctéren küzd, meg­sebesült. Ékes szavakkal ecsetelték a hősies­ségét s megírták róla, hogy vitézül rohamra vezette csapatát s közben fejsebet kapott. Nehogy azonban nagyon megijedjenek az il­lető ügyvéd barátai és rokonai, az illető lap a következő szavakkal fejezi be e tudósítást: „A fejlövés azonban szerencsére nem ért nemesebb részeket.“ A debreceni baka és a német nyelv. Ypern körül a magyar bakát felvezetik a posztra. Figyelmeztetik, hogy nagyon vigyáz­zon ám, mert olykor-olykor a tábornok is el szokott oda jönni. A német káplár kétszer is megvizsgálta, vájjon a magyar baka tényleg ottáll-e a poszton, amikor véletlenül tényleg arra ment a tábornok. A magyar puszták fia nem ismervén a tábornokot, nem is vett róla tudomást, mire a tábornok ezért kérdőre vonta. A baka ekkor szinte lehetetlen német­séggel kérdezte: Hát Maga a tábornok? — Igen, felelt mosolyogva a magasrangu német katonatiszt. — Nohát a maga bőrében sem szeretnék lenni, már kétszer kereste a káplár. Most, amidőn 70 mülió német ismeri meg egy­szerre Magyarországot, sok százezer emberre nézve szinte 1 étkérdés, hogy a német nyelvet meg­tanulja, s ezért csak gratulálhatunk a Tolnai Világlapjának ama szerencsés ötletéhez, hogy e heti számától kezdve egy előkelő magyar nyelvtudós által megkezdi díjtalanul a német nyelv tanítását. Rendőri hírek. Vájszer Hermanné Attila-u. 17. sz. alatti lakos öt éves kis leá­nyának füleiből egy cigány asszony az arany­függőket kilopta. — Zélig Kálmán Vágóhid- utca 5. szám alatti mészáros udvaráról két darab nyers marhabőrt ismeretlen tettesek elloptak. — A csendőrség elfogta Szemán Ferenc napszámost, ki pár nappal ezelőtt Klein Benő Kossuth Lajos-utcai lakásáról egy 180 K értékű kerékpárt ellopott. A tet­tessel együtt a kerékpár is megkerült. — Kóródi Mihály József kir. herceg-utca 7 sz. alatti házának udvarára az elmúlt éjjel be­törtek és onnan nagyszámú aprómarhát el­loptak. A betörők, hogy a baromfiak útköz- ( SZAMOS ben hangot ne adjanak, az állatok fejét a helyszínen levágták. A gyanú kóbor cigányok ellen irányul. A Németbirodalom címmel jelent meg a Háborús nagyhatalmak cimü fűzetsorozat ötödik füzete. Az uj füzet a szövetséges nagy­hatalom világszerte csodált erejének, bámu­latra méltó szervezettségének forrásait ismer­teti meg az olvasóval. A német birodalom közviszonyainak legalaposabb ismerője Weltner Jakab, a kiváló iró szerencsés tollal rajzolja a télvilággal sikeresen harcoló Németbiroda­lom minden részletre kiterjeszkedő képét. Az adatok tárházával rendelkező könyv valósá­gos lexikon, minden szövetséges társunk iránt érdeklődőnek kitűnő szolgálatokat fog tenni, A könyv tartalma: A régi Németor­szág. A Németbirodalom, Mezőgazdaság, Ipar, Kereskedelem és közlekedés, A politikai mun­kás mozgalom, A német szakszervezetek, A szövetkezeti mozgalom, Mánkásvédelem, A munkásbiztositás, Politikai élet, A hadsereg és a haditengerészet. Ára 80 fillér, kapható Huszár Aladár könyvkereskedésében. Bőrt feldolgozó iparosok aratása. A hadsereg bőrnemü szükségletének köz- szállitásából a debreceni kereskedelmi és iparkamara kerületéből 20 alkalmi szövetke­zet 16000 pár bakkancs, cipő és csizma megrendelését kapta. Ennek értéke circa félmillió korona. Odaitéltettek még szíjgyártó cikkek is, de e kérdésben a nem öuállóan vállalkozó iparosok ügyében még később fog megérkezni a miniszteri döntés. Üzletfeloszlatás miatt villamos csillá­rok üzleti állványok és teljes üzleti berendezés, íróasztalok, üvegfal stb. eladók Medgyesi Ferencnél. Egy jó családból való fiú tanulónak felvétetik [fizetéssel] Scherling Antal fényké­pész műtermében. HIRDETMÉNY. A Szatmári Le­számítoló Bank r.~t. hadifoglyok ré­szére pénzküldemény eket közvetít. Szatmár-Németi Kerületi Mukásbiz- tositó Pénztárnál egy napdijjas felvétetik. Jelentkezhetni a hivatalos órák alatt. Országos vásár lesz Turterebesen (Ugocsamegye) augusztus 5-én csütörtökön. Garay Pál vizsgázott fogműves Deák- tér 2. Városház mellett amerikai módszer szerint berendezett fogműtermében olcsón, felelősséggel készít rágóképes műfogakat, arany-, platina koronákat, Szatmár város szegényeinek, harctéren elesettek családjának díjtalanul. LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT. Jenő főherceg kitüntetése. Becs, juL 31. (M. T. I.) A király Jenő főhercegnek, a déli had­sereg főparancsnokának a hadiékitményes első osztályú katonai érdamkeresztet adomá­nyozta. Frigyes tőherceg táviratban üdvözölte Jenő főherceget a déli hadsereg és haditen­gerészet bámulatos teljesítményeiért. A lengyel néppárt gyűlése. Krakó, julius 31. [M. T. I.] A lengyel néppárt ma gyűlést tartott. A szónokló képviselők erélyesen hangoztat­ták, hogy Galicia újjáépítését jövőben az ed­digi jogok nagyobb kiterjesztése mellett Ke- letporoszország példájára követelik. A dumaelnök fia életveszélyesen megsebesült. Kopenhága, julius 31. (M. T. I.) Az orosz parlament elnökének, Rad- ziankónak fia a krasznosztávi ütközetben életveszélyesen megsebesült. 150,000 angol katona a Dardanellák ellen. Athén, julius 81. (M. T. I.) A Nehimera jelenti: Az angol kormány arra kérte a görög kormányt, hogy Szalonikibea tiz angol diví­ziót — 150,000 embert — engedjen a Darda­nellák ellen partra tenni. Szerkesztő : Dr. Stern Mór. ISjy?‘ttér. E rovat alatt közlöttekért nem felelős a szerk. csecsemők ____ gy ermekek és lábadozók legjobb ipláléka gyomor-és bélbetegségek utá Mindenkor kapható. Próbadobozt és tanulságos orvosi köny­vecskét a gyermeknevelésről teljesen díj­talanul küld a Nestlé-féle gyermekliszt Társaság, Wien I., Biberstrasse 30. U. Szatmár közelében 470 holdas birtok október hó 1-töl bérbeadó. — Bővebbet dr. Halmi Bélánál Kassa. ; kipróbált óvintézkedés. e H Mattom ^ liesshübler 'Atm Savanyú víz HIRDETMÉNY. A szatmár-Németi áll, el. iskolák és óvódák részáre az 1915—16. tanévben szük­séges fa- és szén-tüzelőanyag szállítására alulírott gondnok megbízottja Varga Benő c. igazgató ur Mátyás király-utca 7. számú la­kásán f. évi augusztus 3. napjának délelőtti 9 órájáig írásbeli ajánlatok adandók be. Szerződési és szállítási feltételek dél­előtt 9—12 és délután 2—5 óráig ugyanott megtekinthetők. Ajánlattevők ajánlatai fölött a szabad választás joga fentartva. Szatmár-Németi, 1915. julius 26. Tar Károly áll. isk. igazgató-gondnok. Kiadó Hám János-utca 5. sz. házamban a földszinten berendezett kávéházi helyiség és külön lakás, valamint az emeleten a bank- helyiség, mely lakássá átalakítható, továbbá különálló lakás és egy bútorozott szoba folyó évi augusztus 1-től. 2 hecto szatmárhegyi saját termésű bor eladó. Eredményes közvetítést honorálok. Dr. Csomay Aladár, tb. főkapitány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom