Nagybányai Hírlap, 1911 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1911-06-04 / 23. szám

2 N agytoátiyai ZZirlap 1911. junius 4. Társas kirándulás. Az István király szálló-bérlő r. t. igazgató­sága az idegen forgalom emelése érdekében társas kirándulások rendezését határozta el, | mely célból a maga részéről a városi érdekek kellő mérlegelésével anyagi áldozatoktól sem ! riad vissza, csakhogy széles körben megismer- j tethesse városunkat s ezáltal egyik tényezőjéül ! szolgáljon az idegenforgalom emelkedésének. A társaság igazgatósága a következő kör­levelet terjeszti a lehető legszélesebb körben, melyre a mi olvasóink figyelmét is felhívjuk : Nagybánya szab. kir. várost immár szinte általánosan Szatmármegye gyöngyének nevezik. Ez az ős bányaváros, amely most rohamos lé- | pésben halad a modern fejlődés utján, erre az elnevezésre méltán rá is szolgál, nemcsak pá­ratlan és még külföldön is ismert természeti fekvésénél fogva, hanem azon nagy gazdagság ; miatt is, melyet arany, ezüst és más bányáiban, j mérföldekre terjedő erdőségeiben, világhírű gyümölcseiben és általán a legváltozatosabb [ természeti kincsekben magában rejt, vagy a j melyekkel a külvilág kaleidoszkopikus pompájá­ban büszkélkedik. „Nagybányának ezen kincsei miatt települt 1 itt le a magyarországi és külföldi festőművészet egyik legjelentősebb kolóniája, melynek virág­zására a város már több százezret költött ; a j hegyek kiapadhatatlan gazdagsága miatt virág- í zanak itt a kincstár és a magánosok bánya- vállalatai, ezért fejlődött itt ki még * évszáza­dokkal ezelőtt az életerős ipar s ezért áll magas i szinvinalon a magyar kulturá, hogy hivatását e nemzetiségi végvidéken, mint a magyarság ő re, lelkiismeretesen teljesíthesse. Nagybánya szab. kir. város természeti szépségeit s ezek között a páratlan Széchenvi- ligetet s a megszámlálhatatlan szebbnél szebb kiránduló helyeket, meg a nagyszerűbbnél nagy­szerűbb közel fekvő hegységeket, fürdőket az idegen ez ideig nem élvezhette, mert bár a j a közlekedési viszonyok úgy az Alföld, mint ! Erdély felöl a lehető legkedvezőbbek, a mint ez a vasúti menetrendből kiviláglik, mégis ez ideig nem álltak rendelkezésre azok az egész­ségügyi és kényelmi intézmények, melyek még a legkényesebb kiránduló közönség igényeit is kielégíthetik. Nagybánya szab. kir. város ma már az országban egyedül álló vízvezetékkel és igy kitűnő vízzel rendelkezik; csatornázása most van építés alatt, villanyvilágítása kifogástalan ; hegyi utjai elsőrendüek s a város tulajdonát képező István király szálló 52 modernül berendezett szobával, gyönyörű étteremmel s kávéházzal fogadja a kirándulót s igazi magyar vendég- szeretettel áll rendelkezésére. Ezt a szállót a város múlt év október havában adta át a közforgalomnak s azt az alantirt részvénytársaság vette közérdekből kezelés alá, legfőbb feladatául tűzvén ki maga elé, hogy anyagi áldozatokra való tekintet nélkül minden telhetőt elkövessen az idegenforgalom emelésére s Nagybányának egy minden vonatkozásban modern nyaraló helylyé való fejlesztésére. Ezt a célt szándékozunk előmozdítani azáltal is, hogy társas kirándulások rendezését hatá­roztuk el s ilyeneket minden hónap: igy junius, julius, augusztus, szeptember és ok­tóber első szombat és vasárnapján tartani fogunk. Az első ily társas kirándulás a szomszédos vármegyek sajtójának meghívott képviselőivel junius hó 10. és 11-én lesz.“ Ezután közli a társaság a kétnapos kirán­dulás felette változatosan összeállított program­ját, melylyel már a jövő szombaton és vasárnap a szomszédos vármegyék és városok sajtójának kiküldötteit fogják a szálló vendégei gyanánt kalauzolni. A programm az egész nyári és kora őszi hónapokra szól, de minimális 10—15 tagból álló csoport részére más alkalommal és más prog­rammal is rendeznek társas kirándulást, melynek során a Petőfi-tanya, a felsŐfernezeiyi borkut- forrás, a feketepataki és kőbányatelepi völgyek, a szturi völgyben lévő vízesések, a Rozsály hegység, az „Izvora“ nevű havasi legelő, a Feketehegy, a Boditó, Koltó község, a borpa­taki Pokol-kastély és bányák, a tolvaj Dénes barlangja stb. stb. tennék emlékezetessé a kirán­dulást. A kirándulás részvételi dija ellátás, szállás, kocsi és más szükséges mellékkiadások címén személyenként 45 kor. — vasutköltségen kívül. Legközelebbi számunkban hozni fogjuk az ez évre és a jelzett havonkénti rendes kirán­dulásokra megállapított programmot. HÍREK. . Junius 3. Ünnepi istentiszteletek. A róm. kath. plébániatemplomban pünkösd első és másodnap­ján reggel 8, 9 órakor csendes mise, 10 órakor ünnepélyes nagy mise. Első napján 9 */2 órakor Szőke Béla h. plébános, másodnapján Ettinger János káplán prédikál. Mindkét nap d. u. 3 órakor vecsernye. — A ref. templomban ünnep első napján d. e, 10 órakor Soltész Elemér tartja a szent beszédet; utána urvacsoraosztás a reformátusoknak. Másodnapján d. e. 10 óra­kor Révész János prédikál és az evangélikusok élnek a szent eledellel. Délutánonként László János s. lelkipásztor tart egyházi szónoklatot. Esküvők. Stoll Károly gépészmérnök, Stoll Béla ügyvéd, takarékpénztári igazgató fia csütörtökön tartotta esküvőjét Schmidt József nyug. államtitkár, az Országos Központi Taka­rékpénztár igazgatójának leányával: Erzsikével. Az egyházi szertartást Vajda Ödön zirci apát végezte a budakeszi kápolnában. Tanúként Popovils Sándor, az Osztrák-Magyar Bank el­nöke és Wekerle Sándor volt miniszterelnök szerepeltek. — Marosán Emil, a helybeli Ma­rosán Testvérek cég egyik főnöke pünkösd másodnapján 11‘/2 órakor lép házasságra özv. Almer Lajosné leányával: Verával. Uj bankfőnök. Az Osztrák-Magyar Bank szatmári fiókjának főnökévé a bank főtanácsa Unger István volt főnökhelyettest, a nyíregy­házi uj fiók főnökét nevezte ki. Döntés a főgimnázium ügyében. A vallás és közoktatásügyi minister az uj főgim­názium építési ügyében a polgármesterhez ér­kezett leirat szerint hajlandó a régi épület ki­bővítése eszméjének elejtése mellett a főgim­názium számára a klastrommezei telken uj épületet emelni azon esetben, ha a város ezen telket az építkezés megkezdése előtt saját költ­ségén és műszaki ügyosztálya által jóváhagyandó módon teljesen vízteleníti és azon többletkölt­ségek fedezését magára vállalja, mely többlet- költségek az építkezésnél a talaj vizes volta következtében felmerülni fognak. 50.000 ezer K összegben azonban ezek a költségek megvált­hatók. Az összes előző feltételek érvényben hagyatnak. - Városunk közönsége tehát már ezúttal hálás lehet mindazok s igy különösen Bay Lajos órsz. képviselő iránt, kik e nagy- jelentőségi döntést kieszközölték. Kinevezés. Dr. Berényi István debreceni orvost, az ottani kir. bábaképző intézet második tanársegédét ugyanoda első tanársegéddé nevez­ték ki. Gyermekszinház. A Kossuth-utcai állami elemi iskola tanulói által csütörtökön, a valóban zsúfolásig szorongó hallgatóság nagy gyönyö­rűséggel élvezte a kis szereplők bátor, eleven, értelmes játékát, csinos táncát, kedves énekeit. Elült nehány órára a kritika is, mely két táborba osztotta társadalmunkat, hogy minden aggodal­maskodás nélkül adja át magát a lelket repeső örömre fakasztó érzéseknek! Tündérország honolt pár óráig a színpadon s azok a szülők, kik e célból önként költöttek, egyáltalán nem keseregtek a hozott áldozatokon s azok a nézők, akik a gyermekek szellemi megterhelésétől fél­tek, nem sajnálkoztak többé a kis nebulókon, kiknek ajkáról könyedén csendült a dal, szaka­datlan összefüggésben folyt a szó. Akármit is beszélnek, a Kossuth-utcai iskola igazgatóját és a tanítást végző tanítónőket nyilvános elismerés illeti meg az elért bravúros eredményért, mely anyagilag is tetemes összeget, közel 700 koronát hozott a szegény gyermekek felruházása céljából létesítendő alapítványra. Nagy áldozatot tett a jótékonyság oltárán dr. Weisz Ignácné is, a ki az előadás zongorakiséretét szolgáltatta a j nála ismert temperamentumos, precíz játékkal, í A darab táncszámai Rád Ruben táncmester j kiváló képességeit dicsérik. Az előadást a közönség kinrekedt nagy tömegének kérése folytán pünkösd másodnapján délután ti órakor megismétlik. Az uj kövezetvám. Nagybánya város kö­zönsége uj kövezetvám díjszabást dolgozott ki s azt jóváhagyandó az ill etékes minisztériumhoz terjesztette fel. A közig, bizottság mielőtt ezen vámtarifa jóváhagyása, döntés elé terjesztetett volna, fölülvizsgálás és véleményezés végett lekül- dötte a debreceni keresk. és iparkamarához, mint a mely fórum hivatott örk ödni és ujmutatással szolgálni arra, hogy mindazon természetű dolgok, a melyek egyrészről a közforgalom emelése vagy csökkentése, másrészről az iparosok és kereskedők boldogulásánák vagy hátramaradá­sának eszközéül szolgálhatnak, azok helyesen oldassanak, illetve alkottassanak meg. Az uj kövezetvám díjszabása és annak iratai jelenleg a kamara asztalán feküsznek. A kamara elnöki tanácsa, mielőtt azokat a junius hó 12-kén meg tartandó kamarai közgyűlés elé terjesztené, beható tanácskozás tárgyává tette, melynek ered- ményeképen az uj kövezetvám díjtételeit úgy a közforgalom, valamint az ipar és kereskedelem fejlődése szempontjából elfogadhatatlannak tartja. Mivel széles Magyarországon szerintök nincs egyetlen város sem, még Budapesetet sem véve ki, hol a kövezetvám díjtételei úgy a behozatal­nál, mint a kivitelnél oly magasak legyenek, mint e tarifánál. A kamara szerint egy városnak sem lehet érdeke, hogy magas díjszabásokkal a közforgalmat a szomszédos községekbe terelje s ezzel az ipart és kereskedelmet megölje, mi­által a város, mint erkölcsi testület is, csak az ellenkezőjét érné el annak, amit elérni tulaj­donképen akart. A kamara, elnöki tanácsának határozata folytán múlt hó 25-én d. e. 10 órakor városunkban az ipartestület tanácstermébe érte­kezletre hívta össze az iparos és kereskedelmi érdekeltséget, a melyre magát a város tanácsát is meghívta. A kereskedelmi és iparkamarát Rédei Rezső segédtitkár és dr. Radó Dezső fogalmazó, a város tanácsát pedig Égly Mihály főjegyző, Fábián Lajos helyettes v. mérnök és Székely Mihály képviselték. Az értekezleten a kereskedelmi és iparkamara kiküldöttei ismer­tették a tarifa hátrányait úgy maga a város, valamint a közforgalom, a kereskedelem és ipar szempontjából. A magas színvonalon állott kritika és azok a meggyőző érvek, amelyeket a keresk. és iparkamara küldöttei előadtak, az összes jelenlevőket meggyőzték a tarifa-tervezet tart- hatlanságáról. Igen sajnáljuk, hogy ez úttal tér- szüke miatt ezek magas színvonalon állott és a kereskedelem és ipar szempontjából szerfölött tanulságos értekezlet lefolyását részletesen nem közölhetjük, csak annak eredményeképen közöl­jük az értekezlet azon megállapodását, hogy a kamara részéről kezdeményező lépések fognak tétetni egy újabb és méltányosabb tarifa megal­kotása végett, a melyben a város megtalálhassa a maga reálisabb számítását, — mint az iratok­ban kimutatott, — az ipari és kereskedelmi érdekek nagyobb sérelme nélkül. K. „KRISTÁLY“ Gőzmosó Gyár KOLOZSVÁR Mos, vasal és tisztit női és férfi ruhanemüeket a legszebb kivitelben, előnyös árak mellett. fflBF* Nagybányai gyűjtődé: Özv. FRIED LIPÓTNÉNÁL Kismalom=utca 4. “ÄS Csomagolás és szállítás díjtalan! 14-20

Next

/
Oldalképek
Tartalom