Szatmármegyei Hírmondó, 1914 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1914-01-01 / 1. szám

Nagykároly 1914. január 1. Csütörtök. II. évfolyam 1. szám. „AVÁRMEGYE “ Közigazgatási, társadalmi és közgazdasági Hetilap SZATMÁRVÁRMEGYE JEGYZŐI EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykároly, Kaszinó-utca 10. szám. Telefon 115. Felelős szerkesztő: NAGY ISTVÁN a szatmármegyei jegyzői egyesület főjegyzője Előfizetési ár; Egész évre — — Félévre — — — Nyilttér sora 40 fillér. — — 8 korona. — — 4 korona. Egyes szám 20 fillér. Holdon Újévet! (N. I.) E szózat kél minden ajakról, e szózat hatja át az em­berek valóját, ez igét zugja-bugja a téli szél az újév első reggelén a Kárpátoktól az Adriáig! »L’ Roi est mórt, vive 1’ Roi!« e szavak hangzottak alá a palota erkélyről, ha meghalt a király. — S e szavaknak mély, alapértelme van, több mint a hiradás: egy szebb, boldogabb jövő reménységé­nek gondolata, sóhajtása, vágya. Midőn mi itt eltemetjük az Ó évet, midőn eltűnik éltünk me­zejéről e kimúlt 1913-as év: meg­könnyebbülve sóhajtjuk, hogy hála Istennek; egyben remény és kétség között összekulcsolt kezekkel ké­rünk a Mindenhatótól boldogabb esztendőt! . . . Mert nem hiába szeren­csétlen száma a magyarnak a 13, de igaz is, sajnosán bevállott. — Most mikor már elhantoltuk, mond­hatjuk igazán Szemerével »Igyunk Nagy ur! nem boldog a magyar!« Gazdasági Ínség, csapás, ke­leti vész réme rémitgette e szeren­csétlen, jobb sorsra méltó, bel- viszály sújtotta szegény nemzetet. Azonban mit mondjunk a déli szomszéd országbeli népekről! Hisz ott valósággal dobzódott a szörnytették, a borzalmak, a halál démona. Isten veled 1913., ne jöjj többé vissza kisőrtetképen sem hozzánk, sem az emberiség egére! De legyen ezentúl »Békesség s az emberek között jó akarat.« — Lobogj on fel politikai egünk felett is a megértés az együttérzés és honfitársi szeretet szent triko­lórja, hogy magyar, magyar ellen ne torzsalkodjon soha, mert „Áldjon vagy verjen tors keze Itt élned s halnod kell . . .“ És jöjjön egy jobb kor, mely után, „Buzgó imádság epedtz Százezrek ajakán.“ Kívánjuk Szemérével, hogy »Legyen boldog a magyar«, hogy végre az egen mosolyra gyűljanak a csillagok s az egyetértés mo­solygó szivárványa ragyogjon fel. Kívánunk mi minden olvasónk­nak, kivánunk minden nem olva­sónknak, kívánunk minden ma­gyarnak, kívánunk minden jó magyar polgárnak Boldog újévei! Évfordulón. Irta: Sajó Dezső. Szomorú esztendő végét j árjuk. Babona ide, babona oda, be­vált a régiek jövendölése, üstökös járás után háború, földindulás, árvíz, dögvész, pusztulás, halál. Biz ez úgy történt, a romból semmi sem maradt el. Óramutató pontosságával jött minden csapás egymás nyomába. A fegyverkezés tengersok mil­lió értékünket elpusztított, száz­ezrekre menő törekvő, tevékeny existentiát tönkretett, fiatalságunk ezrei a munkától elvonva, a vé­geken hosszú hónapokig a biro­dalom őr állói voltak, amire tenger­sok milliót kellett áldozni. Végre hazajöttek a szegény fiuk, hozták magukkal a keleti fekete rém — a dög vész csiráit s hosszú időn át rettegtünk az országpusztitó járvány miatt. Közben ránkzudult az árvíz, gazdáink keserves munkájának minden gyümölcse odaveszett. Szóval meglátogatott az Ur bennünket minden csapásával. Az ország minden rendű, rangú polgára arcáról kétségbeesés, el­keseredés, fájdalom rítt le. A dal, a mosoly, a jókedv meg fagyott a keservben. Más országokban, más nem­zeteknél ilyenkor, — midőn a tö­meg felett a kétségbeesés, elkese­redés lesz úrrá — bomladozni szokott a rend az egész vonalon. Osztály, — fajgyűlölet lobogó lángra kap, meginog a személy és vagyonbiztonság, elhalványul a törvénytisztelet, megbőnultan mű­ködnek az állami rendfentartó szervek — a hatóságok s legtöbb­ször csak nyers fegyveres erő tud nagy áldozatok árán rendet, csen­det teremteni. Istennek hála, ma­gyar hazánkban mindezekből semmi sem következett be. Álljunk meg itt egy pillanatra. A sokkal kulturáltabb Francia- országban egyetlen év rossz szőllő termése miatt az emberek tízezrei véres zendülésbe törtek ki, a gyár- parban első helyen vezető Belgiumi katonasággal volt kénytelen mü­veit ipari munkásai bérmozgalmát elnyomni, midőn a gyárak az ál­talános üzemredukciót elhatároz­ták. Nálunk tönkrement egész sereg gyáros, iparos, kereskedő, gazda, elpusztult 2 évi mindennemű ter­mése, a zendülés, rendbontás réme sehol nem kisértett, a pusztulás, nyomorúság csendjét egyetlen DIVATÁRUHÁZÁNAK BBBHBBHBBBHHBBBBBBSHIlUBBBBEBBBBHSBBaHEBBBBDBBllHSBEBBEHaaaBBBKBnmHBBBBIHBEIIBBIBBBBHEBaHSSeafEESBBHSBBBBSeBBBiaHHBBBBBBBBBHBHaBBBEHffiBBlBHIíHEBBaaEaaaaBS Szives tudomására hozom a mélyen tisztelt vevő közönségnek, hogy a karácsaim kiárusítást megkezdettem. a kővetkező arakon: 120 cm. szeles kelme metere 90 f. 80 cm. szeles gyapjú- ------------------— ------------------—---------------------------------­de lin 78 f. Bluz-selymek minden szinben K 1-60, 2'—. 75 cm. széles barhet flanel 42 f. 75 cm. széles kretonok 50 f. 1 drb férfi ernyő K 2-95. 1 drb női ernyő K 2'95. 1 drb női kötött mellény K 2’95. 5 drb fekete női clath szoknya K 4'—. 1 drb gyapjú schal K 2'80. Állandóan nagy raktár az alant felsorolt cikkekből u. m.: női és gyermek téli kötött sapka, harisnya, keztyü, camasni, női kötött téli mellény, női és leányka teveszőr kötött kabát, gyapjú schal sima és kockás, gallérvédő és plastronok, úgyszintén mindenféle maradékok felárban. .

Next

/
Oldalképek
Tartalom