Szatmármegyei Hírmondó, 1915 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1915-10-31 / 44. szám

4-ik oldal. SZATMÁRMEGYEI HÍRMONDÓ. 44-i'; szám. Tollát, melyet a háború örök mozdulatlanságra kárhoztatott, hosszú emlékűvé akarjuk avatni írásműveinek gyűjteményével. Végül az embert a jó és igaz embert, örökitjük meg azzal, hogy összegyűjtött írásainak jövedelméből az újság­írók árvái számára teremtünk alapot. Ehhez kérjük a müveit magyar társadalom érdeklődő támogatását. A könyv, amelynek megszerkesz­tésével dr. Mikes Lajost bíztuk meg, karácsony táján jelenik meg, dr. Kunfi Zsigmondnak Zubolyról szóló bevezető tanulmányával, Ady Endre, Krúdy Gyula, dr. Lukács Hugó, Révész Béla, Schöpflin Aladár, Szász Zoltán és Szép Ernő Zubolyról irt megemlékezésével, díszes kiadásban, Pólya Tibor eredeti arcképvázlatával, számos illusztrációval. Előfizetési ára 5 korona. Jövedelmét elhunyt hősünk sirem,ékére s a magyar újságírók Zuboly-alapjára fordítjuk, amely céjra minden felülfizetést is köszönettel nyugtázunk a nyilvánosság előtt. Fehér, sima és üde lesz az arc 3 nap alatt, ha a Kriegner-féle Akácia Kréme-t hasz­nálja. Kapható mindenütt. Főraktár Kriegner- gyógyszertár Budapest, Kálvin-tér. Az Egyházi Közlöny (szerkeszti: Hivatal József) XXVII. évfolyam 42. számának tartalma: Vezércikk. Irta: Saly László dr., Kórházi olva­sókönyvek. — Egyetemes Egyház. A Szentszék és a háború. — A pápa és a hadifoglyok. — A pápa a spanyolokhoz. — A francia nagykövet lapja a hitélet ellen. -- Baudrillart prelátus a pápáról. — Az Anyaszentegyház legifjabb hi- bornoka. — Munkások a pápánál. — Gotti bibornok állapota. — Egy megtért muzulmán boldoggáavatása. — Harc a vallástanitásért. — A szabadkőműves uralom. — Halálozás. — Francia támadás a pápa ellen. — A római kérdés és a jezsuitatörvény a bajor parlament­ben. — Vilmos császár a jövő kötelességéről. — A belga kormány lapja és a német katho- likusok — A pápa békemunkája ellen. — Mercier bibornok pásztorlevele. — Északamerikai ka- tholikus egyetemei. — A bolgár unítusok a Balkán-háború előtt és után. — A macedóniai bolgárság két előharcosa. — A lembergi érse­kek a helytartónál. — A megszállott területek jurisdictiója. — A magyar szaléziánusok kérése. — Egyház-jogász. Sipos István dr., Magyar állampolgárnak külföldön külföldivel kötött há­zassága. — Huszár Elemér dr., Hadi gyermek- törvényesités. — Egyháztörténelem. Hadzsega Gyula dr., A pápák és a görög kath. Egyház. — Liturgia. A Szent-Gergely-féle misék. — Nem katholikus vallások. Dr. Orientalis, A Mogilas-féle orthodox kathekizmus. (III.) — Társalgó. Hodács Ágost, A babona háborús aratása. — Különféle. (Dr. F. L.) Az orosz vallási probléma. (III.) — Irodalom. Dr. Had­zsega Gyula, Die Entstehang des Neunen Tes­taments und die wichtigsten Folgen der Neuen Schöpfung. — Borovicény Nándor dr., A váci egyházmegye történeti névtára. — Scheffler Já- nosdr., Der Freund der armen Seelen oder die katholische Lehre vom jenseitigen Reinigung­sorte. — H. Gy. dr., Der Lehrstuhl für Religi­onsgeschichte. — Személyi hirek és apróságok. — Memento — Szerkesztői üzenetek. — Hir­detések. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda­pest, VIII., Esterházy-utca 19. sz. — Előfizetési ára egy évre 12 korona. A csodás hatású FÖLDES-féle MARGIT-SZAPPAN j a modem szépségápolásnál nélkülözhetetlen. j Ezen teljesen lugnientes, legfinomabb növényzsi- rokból készült, kellemes szagú, kitünően habzó szappan igen kiadó, miért is családi használatra a legalkalmasabb. ítöfcjtOtfftöístíGfíjfött PÁR NAP ALATT eltüntet szeplőt, májfoltot, mittesszert, pattanást. A pórusokat alaposan kitisztítja s biztos és gyors hatása folytán úgyszólván iíötHíiTít^JKSOÍí LEMOSSA a bőr tisztátalanságait, úgy, hogy nyoma sem ma­rad a szépséghibáknak Világhírét pedig annak köszönheti, hogy egyszersmindenkorra elmulasztja A SZEPLÖKET. Ára 70 fillér. Kapható minden gyógytárban s drogua kereskedésben. Hozzávaló Margit Crétne 1 és 2 koronás tégelyekben, Margit Pouder K 1 20. Gyártja: FÖLDES KELE .ÍEN gyógyszerész ARAD. | Nagykárolyban kapható : Reijk Béla, Kleiner ^ Dezső és Gaál Kálmán gyógyszertárakban. | m SIS Ä w w *4» •4» S;S a J egyié urak 1 figyelmébe I ft?* €£■ W «& Ví »fa «?» »*» ft«a * Ví »Vo tfa **« »fa *4» A* W s*s a.% W & W w !2S % $ s.% 4* Vállalatunknál állandóan rak­táron tartjuk a szükséges közigazgatási nyomtatványo­kat és irópapirokat s azokat a megrendelés napján azonnal szállítjuk. Nyomtatványaink mind finom fehér famentes hazai gyártmányú papíron vannak előállítva. Áraink ol­csóbbak, mint bármely más cégeké. A nálunk eszközölt .megrendelések után 5 %-ot fizetünk az egyesület pénz­tárába. Kölcsey-nyomda r.-t. Nagykároly, Széchenyi-utca 20. szám. w f ti! »I* » » <W W vlt w »4» ej* «4» »?» Ä* S' & ÜS » V» M s£s & *!• a*» ®4» w <W <í •?* caZ rf\ <Ju < S Sr/'Jíj ""••v •-= <&* ■VZ'/JS *ju/ Isi/ ^/.(5 t <sU CS w *S cv\ cw' r T\ Ou <~s w c'\\ r~S Kölcsey-nyomda részvénytársaság NAGYKÁROLY, SZÉCHENYI-UTCA 20. TAKARÉKPÉNZTÁR-ÉPÜLET. 11111111111111 i 111111 i 11111 (1111111 • 11111111H111111 «I •••• 111111111111111111 • 11111111U11S! i 11 H11 lil 111II1111111J1111111II1111111111111111111 51111111! 111H1111111! IJ i! 1111 i i f 111 i I! 11 f H11111111111111111111 f 111111111H i 1111111 f! II111 ä JIUIS1111111111111111111111 Ajánlkozik mindennemű könyvnyomdái munkák gyors és izlásíseljes kivitelené, jutányos árak mellett. Készít: lapokat, tudományos müveket, folyóiratokat, imakönyveket, előfizetési felhívásokat. TTAT7Trr,i\ni7n rw mindennemű intő-levelek, kérvények ÜGYVEDEKNEK: és keresetek, meghatalmaz Ál.«!;, díj­jegyzékek , kötvények és szerződések, óvások, ügyvédi könyvek, levélpapírok, biriíékok stb. | 1 [ 1 PÉNZINTÉZETEKNEK: .éti könyvecskék, üzleti könyvek, mérleg-számlák, hirdet­mények, ki tvények s minden előforduló nyomtaiványok. IC VAX í f/fví f V i értesítők, oklevelek, bizonyítványok, ér- ! loíiULtiiuUlí. tesirések és kimutatások. r5^ő~l | KERESKEDŐKNEK ÉS IPARVÁLLALATOKNAK: j körlevelek, árjegyzékek, számlák, üzleti könyvek, címkék és ragcédulák, intő-levelek, levélpapírok és borítékok - :: cégnyom sssal, cégkárt ák, üzleti jelentések, levelező-lapok j zacskó-c guyomás, csomagoló papírok cégnyomással, j szóval mindennemű üzleti nyomtatványok. Falragaszok, hirdetmények, műsorok, kördzvények, étlapok, bőrcimkék, névjegyek, eljegy­zési és esketési értesítők, bálokra és ünnepélyekre szóló meghívók, táncrendek, halotti jelentések s minden könyvnyomdái utón előállítható munkák bármily színben elvállaltalak--------Könyomdai és dombor-mü munkát elkészítésre elvállal. == Be küldött kéziratok után kölságvetéssel szívesen sz ígálunk. /'n V-> ÁT» No S'r> /’% I /'n Vo V-> m rs ** m Á'W VJ rn \ÁO S-YJ /'n vo /T» VJ sr* VJ rr> Sv-J Nyomatott a „Kölcsey-nyomda“ Részvénytársaságnál Nagykárolyban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom