Nagybányai Hírlap, 1912 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1912-02-11 / 6. szám

4 Nagybányai Hírlap 1912. február 11. Meghívó. A szatmári Lorántffy Zsuzsánna Egyesület Szatmárnémetiben, február hó 17-én este 8 órakor a Pannónia összes termeiben hangversennyel egybekötött táncestélyt rendez. Személy-jegy 2 korona, család-jegy 5 korona, karzat-jegy 2 korona. Az estély műsorát még ezután hozzák nyilvánosságra. Uj napilap. Szatmárnémetiben, február 15-én „Ellenzék“ címmel uj politikai napilap indul meg. A lap főszerkesztője Tanódy Endre dr. ügyvéd, felelős szerkesztői: Dénes Sándor a „Szamos“ volt szerkesztője és Kacér Ignác. Nyugtázás. A nagybányai gör. kath. egyház által f. hó 3-án a Polgári Olvasókörben rendezett batyubálra jegyeiket megváltották, illetőleg felülfizettek: Nagyloznai Pokol Elek 30 K, Brebán Sándor 20 K, Kpm. Papp Sándor, Berindán János, özv. Abrugyán Antalné, Kovács János 10—10 K, Kosztin Sándor, M. Gyirászin János 6 — 6 K, özv. Bilcz Istvánná, dr. Drágos Theofil, Dumbravicsán János, Gólya János, Moldován Sándor, Jeremiás Jenő, Kádár Miklós, Kosztin Péter, Morvay Gyula 5-5 K, Marosán Testvérek, Borkúti János, Hotya Demeter, Gitta Jusztin, Csiszár József, özv, Dunka Jánosné 4 — 4 K, Borpataki Marosán Laci, Vancsa László 3-3 K, Petrován János, Marosán Sándor, Barabás Vilmos, Krizsán Sándor (mészáros), Sós Károly, Krizsán György, Zazari Pataki, dr. Kővári, dr. Selegianu, Platthy Zoltán 2-2 K, Sipos Lajosné, Varga Mihály, Pap Ábrahám, Drentye János, Berindán Nuc, Páskuj Mátyás, özv. Mares Antalné, Török Antal, Mik Sándor, Takács Sándor, Gyirászin Sándor 1 — 1 K, Takács Róza 60 f, Sztrimb János 50 f, Farkas János 40 f, Magurán Ábrahám 30 fillér. Bevétel 736 K 90 f, kiadás 309 K 30 f, tiszta jövedelem 427 korona 6CI fillér. A szives adakozóknak ezúton is hálás köszönetét fejezi ki az egyház elöljárósága. Kitűnő, tiszta és gyors kiszolgálásáról jól ismert Tréger Lajos elsőrendű borbély- és fodrász-terme, illatszer-raktára: Rákóczi=(Fó)-tér, Minorita-rendház alatt. — Ugyanott megrendelhető mindennemű hajmunka és köpülyözés; eszközöltetik massirozás és tyukszemvágás a legnagyobb szak- szerűséggel és vigyázattal. Túlzott kívánság. Vultur László nagy bányai lakos, kocsis dec. 24-én született fia keresztapjának a királyt hívta meg. Kérése a mai napon minden megjegyzés nélkül küldetett le a belügyminisztériumból. Vármegyei közgyűlés. Szatmárvármegye törvényhatósági bizottsága csütörtökön tartott rendkívüli közgyűlésében a közigazgatási bizott­ság tagjaivá Jékey Zsigmond, Szuhányi Ferenc, Dotnahidy Viktor, Nemestóti Szabó Antal és Tóth Móric bizottsági tagokat választotta meg. Városunkat érdeklőleg a láposvölgyi vasút léte­sítéséhez a kereskedelmi minister által feloldott volt határozata fentartásával az útalap terhére 100 ezer koronát megszavazott; jóváhagyta az erdei iparvasut kisajátítás tárgyában hozott határozatot, valamint az üveggyár létesítése tárgyában kelt pótszerződést. Mozi. A csütörtöki villanyos színházi elő­adás elsőrangú műélvezetet nyújtott a közön­ségnek, mely ez alkalommal zsúfolásig megtöl­tötte a Lendvay színház földszintjét. Különösen páratlan szép és érdekes felvétel volt „egy vasúti vonat megtámadása.“ A Napoleon életéből merített jelenet is egyike volt a legszebbeknek, valamint az Elba folyón való utazás. Most, hogy a színházi terem hétről-hétre táncvigalmak és koncertek számára van lefoglalva, - csak ritkán tarthat a részvénytársaság mozi előadást; de a mikor tart, mindannyiszor elsőrangú képeket mutat be s igy a közönség részéről a megfelelő pártolás sem hiányzik. Melegen ajánljuk mind­azoknak, kik valóban csekély dijért pompás szórakozást óhajtanak maguknak. A hosszú böjti hetekben a mozi fog egyetlen szórakozást nyújtani. Kugler Henrik (Gerbeaud) cs. és Mr. udvari cukrászda sütemény és cu­korka lerakata TÓTH DÁNIEL cse­mege-, déligyümölcs- és cukorka-üzle­tében Nagybányán, Fő-tér (Minorita rendház.) Jelenlegi járványos időben nem­csak rendkívüli bacteriumölő hatása, de szerencsés vegyi összetétele folytán legtökéletesebb az összes államokban törvényesen védett: CALOX-F0GP0R ártalmatlan - savmentes - antiseptikus - szagta­lanító por, melyből a szájnedvek behatására oxygen (H.> 02) szabadul fel. Az oxygen a fogakat az elrom­lástól óvja, fehéríti, a foghust gyógyítja. A „CAL0X“ a legtökéletesebb fogpor, mely a szájat ideális hygienikus állapotba hozza, üdíti, tisztítja és a fog- kőképzódést meggátolja. A „CALOX“ az összes betegségek csiráit (bacteriumait), melyek a szájon át igyekeznek a szervezetbe, elpusztítja. Gyermeke­ket óvja fertőző betegségektől. - 1 szab. acél doboz (mely 3 hónapi használatra elegendő) 1 K 50 f, 4 darabot bérmentve küld : BA.IN0CZY S. gyógy­szerész laboratóriuma Nagybánya. Anyakönyvi közlemények. A helybeli anyakönyvi hivatalnál m. hó 28-tól a következő bejegyzések tétettek: Születtek: Jan. 22. Kozma István fiake­res kocsisnak „Ilona“; jan. 24. Vajda Terézia cselédnek „Rozália“; jan. 23. Káhán Ida szakács- nénak „Lívia“; jan. 23. Krupiczer Miklós bánya­munkásnak „Pál József“; jan. 27. Magucz Tiva­dar bérkocsitulajdonosnak „Terézia Anna“; jan. 26. Verdes György kocsisnak „Flóra“; jan. 28. Verdes János bányamunkásnak „Róza“; jan. 18. Kertész Jánosnak „János Gyula“; febr. 2. Matyi- sán Flora téglavető napszámosnak „Rozália“; jan. 31. Gulvátz István bányamunkásnak „Mária“; febr. 2. Csas Tivadar napszámosnak „Regina“; febr. 3. Marosán Károly bányamunkásnak „Já­nos“; febr. 6. Feldorán Mária szakácsnénak halvaszületett ffü; febr. 4. Szeleczki Sándor bányamunkásnak „Anna Mária“; febr. 3. Tornán György napszámosnak „Erzsébet“; febr. 4. Pet­rován János bányaaltisztnek „Ferenc János Oktáviu“; febr. 3. Zunger Etelka napszámosnak „Friderka“ nevű gyermeke. Meghaltak: Jan. 26. Buxbaum Mihály, rkath., 3 éves, erdőmunkás gyermeke, tüdő- gyuladásban; Sztanchrszik Antalné Hubert Mária, rkath., 36 éves, napszámos, tüdővészben; jan. 30. Kardos Róza, gkath., 2 napos, bányamunkás gyermeke, veleszületett gyengeségben; jan. 29. Petrus Antal, rkath., 41 éves, kőműves-segéd, tüdővészben; jan. 30. özv. Marosán Tódorné Nagy Juliánná, rkath., 80 éves, alamizsnás, vég- elgyengülésben.; febr. 2. Csudron János, gkath., 6 hónapos, bányamunkás gyermeke, bélhurut­ban; febr. 1. özv. Girithy Mihályné Dávid Ilona, gkath. 38 éves, honvéd százados özvegye, gyomorfekélyben; febr. 4. Valka János, gkath., 14 éves, zuzdamunkás, tűdőgyuladásban; febr. 5. Kert István, gkath., 12 hónapos, bányamun­kás gyermeke, bélhurutban; febr. 6. Farkas Dömötör, gkath., 76 éves, bányamunkás, tüdő­vészben. Házasságot kötöttek: Csurtye László nap­számos és Horgos Ilona napszámos, nagybányai; Lázár György vasúti raktári munkás és Mészá­ros Flóra, nagybányai; Katz Antal számtiszt nagy­bányai és Herschkovits Piroska kékesoroszfalusi; Sze\ya László napszámos és Román Theodora napszámos nagybányai; Lengyel Dömötör bánya­munkás és Talpos Zsuzsánna nagybányai; Szele- zsán György bányamunkás és Zojkás Mária nagybányai; Fok Jenő Károly kereskedősegéd és Dombi Zsófia nagybányai; Sztárovszki László erdőmunkás és Szlevenszki Dominika nagybánya- kőbányatelepi; Románcsics Illés erdőmunkás és Moldancsik Mária napszámos nagybánya-kő- bányatelepi lakosok. Kihirdetés alatt állanak: Matoch Péter géplakatos-segéd és Rusz Ilona, nagybányai; Boldán György kincstári kovács és Kemény Mária özv. Krompáczki Mihályné nyugbéres bányászné, nagybányai; Szeitmem Sándor bánya­munkás petrozsényi és Sztarna Margit nagybá­nyai; Majdáncsuk Mihály erdőmunkás és Szasza- rán Ilona özv. Kunacsis Györgyné napszámos nagvbánya-kőbányatelepi lakosok. Szerkesztői Üzenet. H. J. Alsófernezely. A küldött közleményt utólagos jóváhagyása remé­nyében — helyszűke miatt - csak jövő számunkban fogjuk hozni. A hétről. A titkos eljegyzések korát éljük. Mintha valami arcpiritó dolog lenne a házasodási hajlandóság, mindenki titkolózik. Az elmúlt héten mélységes titokban állítólag 3 szép leány váltott jegyet, megfelelő gaval­lérokkal. Az egyik aranyszőke szépség, a második fejedelmi termetű, koromfekete hajú leány és a harmadik ? csak súgnak-búgnak az emberek, de biztosat nem tudnak mondani róla. Azért tehát a harmadik helyébe képzelje bele magát minden leány, ki igényt tart még a férjhezmenésre, mert jönni fog a kérő. De hát melyik is ne tartana igényt ? A természet rendje is úgy hozza magával, hogy a leányból asszony legyen. Lenne is, ha a férfiak nem volnának oly átkozottak! Nem akarják nyakukat az igába hajtani, csak valamikor olyan időtájban, mikor a fülük mellett a haj már deresedik. Akkor pedig már nem sokat ér a legény! Minden hétre esik egy-egy zajosabb mulatság, Az ev. ref. egyház kitünően sikerült batyubálja után, tegnap volt az izraelita Nő-, egylet hangversenye és bálja. Közben kisebb cécók is akadtak. Ezek a bálok arról nevezetesek, hogy fesztelenek. S ez helyén is van. A nehéz selyem ruhákat ki kell küszöbölni véglegesen. Nem kis városba való az elite bál! Nekünk olyan kell, ahol a szerető szivek egymásra találhatnak s hófehér ruhás leányok, rózsás asszonyok járnak a tele tálakkal az asztalok körül. No meg, ha a sima parketten egy két bájos leány le is bukik a lázban égő daliával, nem csinálnak nagy kázust belőle. Egy kis tisztességes elbukás még nem a világ. Lám a fővárosban mindjárt párbajt - csinálnak az ily esetből a gavallérok. A fődolog az esésnél az, hogy ne menjen látványosság szamba. Csak amolyan kis mozi-kép legyen, mely egy szem- pillantásig mutat egy pár bájos lábat, fekete harisnyát, — aztán eltűnik, hogy helyet adjon valami másnak. A Kaszinó estélyek kezdenek kialakulni; mindig több- és több család vesz részt azokon s a zordon férfiklubban, hol egész héten az „alsós“ járja s hol felhőként úszik a szivar- és pipafüst: ott egy héten egyszer párfőm illat terjeng, rózsás fény dereng a szép asszonyok és leányok homlokáról és galambturbékolás viszhangzik a termekben. Az „életerős“ ifjak közt még mai napig se’ csillapult le a zsongás. Mindegyik azon töri fejét, hogy ki volt az a bájos fiatal hölgy, ki azt a „hírhedt“ névsort összeállította ? Sajnos e rovat vezetője se’ tudja! Az eredeti kézírást őrzi ugyan, de hát — Uram Istenem! — ki tudná azt fölismerni? Legfennebb abból a bizalmasságból lehetne következtetni, hogy az illető hölgy, egyes életerős ifjúnak becéző nevét irta; Frici, Franci, Pista, Jancsi és Bubi. Ezek a Fricik, Jancsik tudhatják csak, hogy ki szólítja őket becéző nevükön. Különben a „bájos“ kéziratot még egy hétig őrizzük — azontúl pedig (s ez az érdek­lődő életerős ifjaknak szól) befűtünk vele. Ezzel kapcsolatosan a leányoknak is öröm­hírt kell mondanom; ugyanis egyik „életerős“ ifjú egy hatalmas névsort állított össze, amelyben benn foglaltatnak az összes eladó leányok. Ez a névsor egy valóságos méztenger, egy ibolyamező, egy drágagyöngy — sziget! Lapunkban nem adjuk le a leányok névSTTrát érthető okokból. De ezennel felhívjuk a háza­sulandó fiatalembereket, hogy ha érdeklődnek a névsor iránt, jelentkezzenek lapunk szerkesz­tőségében, ahol részök lehet képzeletiíeg a méztengerben, ibolyamezőben és drágagyöngy szigetben. Megjegyezzük, hogy telekkönyvi kivona­tokkal nem rendelkezünk. Notabene: Az özvegyasszonyok névsorát külön vezetjük, de ezeknél már kénytelenek voltunk bizonyos korhatárokat fölállítani. Van még egy harmadik jegyzékünk is; a jelenlegi férjektől válni kívánó asszonyokról, kik szinten — maholnap — özvegyi sorba jutnak. Ezt a név­sort azonban 7 pecsét alatt őrizzük mindaddig, mig a tényleges állapot bekövetkezik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom