Szamos, 1917. december (49. évfolyam, 286-310. szám)

1917-12-28 / 308. szám

2. oldal. SZAMOS (1917. decembor 28. 908 szám.) A bevárási engedélyek. Uj miniszteri rendelet. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, dec. 27. A fővárosi lapok röviden megemlékez­tek már arról a honvédelmi miniszteri ren­deletről, amely a bevárás! engedélyek meg­adása tárgyában legutóbb megjelent. A szatmári polgármesteri hivatalhoz teg­nap érkezőit meg ez a rendelet, amelynek a közönséget érdeklő főbb részei a következők: A honvédelmi miniszter a hadügymi niszterrel egyetértőleg elrendelte, hogy a be- várási engedély 1918. évi március hó 31 ig adható mindazoknak az egyéneknek, kiknek uj felmentési kérelmük vagy meglevő felmen­tésük meghosszabbítását célzó kérelmük alap ján az érvényben levő rende’etek értelmében jogosan 1917 december Sí ig vagy 1918 ja nuár 1 ig volt' bevárási engedélyük és tel mentésükben ezen időpontig döntés nem történt. A minister a közigazgatási hatóságok­nak már e’őző rendelettel adott azt a felha tílonazást, hogy a „november 30 ig fel mentetik, tovább nem“ határozattal bevonu lásra utasított egyének részére kivételes be­várási engedély adására indokolt távirati ja vaslatot tegyenek és ezek bevonulását a dön tésig felíüggeszthessék, a „dec 31 ig fel­mentve, továbbélem* határozatot nyert fel­mentettekre, is literjeszti. Végül megengedi a miniszter, hogy az általánosságban 1917 december 31-ig fel mentett hivatásos gőz és motor cséplőgép kezelők és fűtők felmentése, ha annak in dóka tovább, á is fennáll, minden kü ön eljárás nélkül legalább 1918. február 15-ig meghosszabbítható. A katonai kórházak karácsonya. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, dec. 27. Karácsony előtt minden katonai kór­házban bizonyos kis ünnepség keretében osztották ki a jótékony egyletek az ünnepi ajándékokat. Az üdülők házában szombaton dél­ben kapták meg a 65-ös lábbadozó katorák az ajándékokat. A Lorántlfy egylet részéről Szegedy Antalnó alelnöknő és 1M hoffer Ida vezetése alatt egész leánysereg szorgO:kodott az ajándéktárgyak gyors kiosz tásán. Bélteky Lajos ref. lelkész üdvözölte néhány szóval a rokkant harcosokat, akik­nek n.vében parancsnokuk, dr. Burger Dezső főhadnagy mondott a hölgyeknek meleg kő szőne et. A MÁV. Internátusbán vasárnap dél. után az Oltáregylet osztott ajándékokat. Benkő József plébános beszéde után dr. Le hcczfcy János tőorvos és leányai mulattatták zeneszámokkal a sebesülteket. Dr Domsitz fötör;sorvos, a tartalékkórházak parancsnoka intézett itt lelkes beszédet még a beteg katonákhoz A polgári fiúiskolában most is Szlávy Dezsőné Vörös Kereszt egyleti alel nöknő szerzett a szenvedő hősöknek örömet, ki e kórházról a háború kezdete óta min dig szeretettel gondo.kodik. A tornateremben 3 hatalmas karácsonyfa volt felál itva, az íz­léses papirkészi és Homonnay Pál gőzmalmi rakíámok érdeme. Bélteky Lajos ref. lelkész tartotta az ünnepi beszédet, azután egész programmot rendezett a kórház személyzete, amelyből lü'önösen tetszett Katz István éneke. A barakkokban egész hétfőn dé'előtt megtartó t az ajándék szétosztás. Dr. Köl­csey F rercné leányával, S?lávy Dezsőné húgával, dr. Harcsár Gézánó leányával, dr. Hantz Jenőné és a Thurner nővérek terem ről teremro jártak s mind- a 2554 beteg ka tona és az összes személyzet megkapta a maga ajándékát. Bélteky Lajos, dr. Gönczy Miklós és Thurner Béla segítettek a hölgyek­nek a szétosztásban. A püspöki konviktus beteg katonái ról most is az Izr. Nőegylet gondoskodott gazdagon. Szép ünnepély volt itt is, melyen részt vett dr. Vajay Károly kir. tan. polgár­mester és dr. Domsitz főtörzsorvos is. Benkő r. kath. plébános és Belteky Lajos ref. lel­kész tartottak beszédet, szavalt Szalontay Jolán és Mihály Teréz s Loveczky Mária Sepsy Márton kísérete mellett énekelt. A nőegylet Roós Sanounó és dr. Benedek Jó zsetué vezetése mellett valóban szép mun­kát végzett. A tavitok házában a Jótékony Nő- egy et Szlávy Dezsőné elnöknő vezetése mellett tegnap este rendezte a karácsonyfa ünnepélyt, A faipari szakiskolában pedig az Evang. Temp'omegyesület szintén az este osztotta szét az ajándékokat; kalácsot, bort, c’grrettát és apróságokat Lányi Kamill evang. lelkész beszélt itt a katonákhoz. "Ddlfsul^ meg ab. u. é. ! Felhívás a hadiárvák érdekében. Szatmár, dec. 27. Ismételten ezúton fordulok Szatmár­németi város nemes szivu közönségéhez, hogy segítségét kérjem a hadiár rák tej­jel való ellátása érdekében. A hadiár­vák tejalapja már nagyon kimerült és hogy ezt a nemes akciót tovább folytat­hassam, kérytelen vagyok ismét a város áldozatkész közönségét újabb adakozásra felhívni. Emberba áti dolgot cselekszik az, aki a szegény gyermekeknek szűk séges tejmennyiség beszerzését elősegíti. Ez az egyetlen alap az, amely máris áldásosán működik, tehát a segítségre momentán igen nagy szükség van. Ezért arra kérem Szatmár város nemesszivü és áldozatkész közönségét, hogy pénz­beli adományaikat hozzám beadói szí­veskedjenek. Tudom, hogy újév alkalmával a gratulációk tömegéi szokták szétküldeni. Legyen e» az újévi üdvözlet, meg­váltva és ennek költsége fordittassék a hadiárvák tejalapja ja ára. Nyugodt lebet a közönség arról, bogy az a pénz tisztán az arra érdemes és teljesen szegény hadiárva segélyezé­sére, illetve tejjel való ellátására lesz fordítva. Kérem tehát a közönséget, hogy ne zárkózzék el ridegen a szegény ár­vák kérése élői, hanem annyit, a meny­nyit el tud szakítani m> gától, adomá­nyozzon a badíárvák tejalapja javára. Dr. Vafay Károly kir. tan. polgármester. Megjelent a Szatmári Honvéd. A szatmári 12. honvédgyalogezred újságjának, a Szatmári Honvédnek megjelent az első száma. A tetszetős kiállítású lapocskának címlapja, amelyet Papp Aurél főhadnagy rajzo t, a szatmári székesegyházat, Szatmár legjellegzetesebb épületét ábrázolja, e:őtte egy 12 ős honvédbaka a zászlóval. A válto­zatos tartalmú, katonás elevenségü újság beköszöntőjét Dingba Sándor alemdas, a pótzászlóa'j parancsnoka irta, a beveze'ő cikket Jekey Sándor fői-pán. Közli továbbá a szatmári áldozatkészség szobrának Papp Aurél által tervezett, művészi koncepciójú modelljét. A lapot Brózik Berci hadnagy szerkeszti, rajzai Papp Aurél, Tóth Gyula és Banyowszky István művészi tudásait di csérik. Honvédeink újságja Szatmáron kap­ható Huszár Aladár és L5\vy Miksa könyv- kereskedésében példányonkint 50 fillérért. A tiszta bevétel a 12. honvédgyalogez-ed öz­vegy és árvaalapja javára lesz fordítva. A Szatmári Honvédből vesszük ki azt a lel■ hívást, amelyet Boroevies vezérezrodos inté­zett a szatmári honvédekhez. A felhívás szövege a következő : Katonák ! Nehéz munkátok elnyerte koronáját, álbatatosságtok meghozta gyű mölcsét, az ellenség megverve. E lélek- eme ő pillanatba». Én, a, háború kezdete óta a Ti vezéretek mindenekelőtt arra a néma vőrtanuságra gondolok, amely több mint két éven át a ti dicsőséggel övezett nevetekhez fűződik. Kegyelettel emlékezem meg vitéz bajtársaimról, akiknek sírján Ti a m nekülő ellenség után rohantok. Isonzó hősei! Köszönetemet fejezem ki Nektek! S most: E'őre ! a laián el­lenség után ! A megérdemelt büntetést ad­játok meg neki. Szerencse fel az üldözésre ! Boroevies, vezérezredes. Tárgyalás oroszországi kivitelünk­ről. Bécsből jelentik: A kereskedelmi és földművelésügyi minisztériumokban tárgyalá­sok folynak az Oroszországba irányuló kivi• telrő', Emelyet legközelebb megkezdenek. Az oroszok elsősorban alkoholt kérnek, amely­nek helyébe, miután nem tudunk kellő meny- ny:ségben szállítani, bort küldünk nagy meny. nyiségben. A tárgyalások során kedvező fize tósi feltételeket keresnek olyan áruki a1, ame­lyeket Oroszországból fognak a monarchiába szábitani. Felrobbant gőzhajó. Fiúméból jelen­tik : Az itteni kikötőben tegßap reggel az Aplitt nevű kereskedelmi gőzös vigyázatlan­ság következtében folrobbant, lángba borult és elsülyedt. A személyzet nagy része, kö­zöttük a hajóparancsnok is, meghaltak. Halálozás. Csurgó László állami tanító hosszas szenvedés után e hó 24 ón éjjel 50 éves korában meghalt. Temetése tegnap dél­után ment végbe a Dinnyés-kert utca 4. sz, alatti gyászháztól nBgy részvét mellett. Az elhunytat gyermekein kívül nagyszámú ro konság gyászolja. A visszavont felebbezés cimü hi lünkre vonatkozólag a következő helyreiga zitó sorok közlésére kérettünk te’: A város kérdéses erdő vételi ügy egy tanácskozás alka'mából újból megbeszélés tárgyává tétet­vén, a polgárneste- a jelen'evő dr. Weisz Sándor biz. tag e őtt rámutatott, hogy rz erdővételi ügylet, az ingatlanok árában az ügylet megkötése ó!a beállott kedvező ala kutat folytán, még előnyösebbnek mutatko­zik, mint a megkötéskor látszott és igy he­lyesnek látná, ha az ügylet felsőbb jóváha­gyása e ől minden legkisebb gátló körülmény elhárittatnék és a felebbezó3 is visszavonat­nék, amely felvilágosító tárgyalások ered ■ ményeként nevezett bizottsági tag a város érdekei e és a változott viszonyokra va'ó tekintettel, — felebbezésének visszavonására hatá'ozta el magát. Nem lesz hosszú vakáció az isko Iákban. Több oldalról hozzánk intézett kér dezősködésre illetékes helyen érdeklődtünk ez ügyben és azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a tanítás január 3-én az összes iskolákban megkezdődik. A csángók megajándékozása. Szer dán délután osz'o'ták ki Szlávy Dezsőné és Thurner Albert a csángók részére befolyt adományokat a legu'óbb érkezett csángó c-aládok között, akik a csizmadia-szinbon vannak elhelyezve. Nagymennyiségű gyermek­ruha, fehérnemű, apró cipő, harisnya, játék és élelmiszer került kiosztásra a jószivii emberek ajándékaiból. A szegény hontalan csángók áldva áldották a jótékony adakozó­kat, akik meztelen gyerekeiknek meleg ruhát ju tattak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom