Közérdek, 1910. július-december (3. évfolyam, 30-56. szám)

1910-12-31 / 56. szám

8-ik oldal. KÖZÉRDEK december 31. 56-ik szám. lak. Este felé járt az idő, amikor megindult Kuji, hogy hazatérjen Székelyhidra, de való­színű az elfogyasztott italok hatása alatt, nem a rendes — sokkal közelebbi — utat választotta, de a vasúti síneken akart haza térni. Asszonyvásár és Székelyhid között nagyott kanyarodik a pályatest és a pályá­nak 15 méter tsese van. Este 5 órakor ro­bogott a pályán keresztül a Margittá felől érkező személyvonat. A vonat vezetője ész­revette a sínek között baktató embert s megadta a vészjelt, de hasztalan Kuji nem halottá és igy a vonat keresztül gázolt rajta : és testét teljesen kétfelé szelte. A szeren­csétlen ember felsőtestét 125 méter hoszban hurcolta magával a mozdony, mert a moz­donyvezető a nagy esés miatt nem volt > képes a vonatot megállítani. A tetemeket feltették a vasútra és behozták Székelyhidra, ahol kedden nagy részvéttel helyezték örök nyugalomra. Az áldozat feleséget és egy árvát hagyott hátra. A szerencsétlenség miatt senkit nem férhet a felelősség. A hatósága vizsgálatot megindította. Személyi hir. Fráter Loránd ország­gyűlési képviselő f. hó 27-én Székelyhidra j érkezett és 28-án Budapestre vissza utazott. Ittléte alatt Dr. Babos János ügyvédnek volt vendége. János napja. F. hó 27-én János napja alkalmából az ismerősök és barátok közül'igen sokan keresték fel Kató János kir. járásbirót és Dr. Babos János ügyvédet jőkivánataik tolmácsolása végett. Este Dr. Babos'János vármegyeszerte hires vendég- szerető házánál fényes vacsora volt, amelyen részt vett Fráter Loránd országgyűlési kép­viselő is.' képviselőtestületi gyűlés. Székely­hid község képviselőtestülete 1910, dec.29-én délután 2 órakor a városház tanácstermé­ben Doby József'főbjrö elnöklete alatt gyű­lést tartott, melynek tárgyai voltak: 1. A bibar vármegyei, kir. tanfelügyelőség folyó évi 5016. sz. felhívása állami vagy községi j iskola felállítása iránt, 2.delentés a nyilvá- | nos mérleg bérbeadására, tartott árverés eredményéről. 3. Marjalaky Károly kérvértye állati tiüílaégető-kemence felállítása tárgyár bah, 4. A husvizsgálathoz egy mikroskóp beszerzése.'5. A gazdák biztosító szövetke­zetének kérése az iránt, hogy a biztosítások nála eszközöltessenek. 6. Kiskorú Sebestyén j Erzsébet és István illetőségi ügye. Megszűnt járvány. A hasított körmü állatok között a száj- és körömfájás telje­sen megszűnvén Schvarcz Frigyes járási állatorvos megtelte az intézkedéseket a zár­latok megszüntetése iránt. Mérleg bérbeadása. Igen sok kel­lemetlensége volt az elöljáróságnak a hiva­talos mérleg házi kezelésével. Nap-nap után merültek fel panaszok, egyfelől a ke­zeléssel megbízott közeg ellen, másfelől á késedelmezések miatt. Ezeken a miseriákqn segítendő elhatározta a képviselőtestület, hogy a mérlegelést bérlet utján biztosítja Az e tárgyban megtartott árverésen a hiva­talos mérleget Bancsik Péter vásárbiró vette ki évi 125 korona bér mellett. Táncmulatság. A székelyhídi önkéntes tűzoltó egylet f. hó 31-én a „Fürdő ven­déglő“ összes termeiben zártkörű táncvigal­mat rendez. Belépti dij 1 K 20 fill. A zenét felváltva az egyesület saját zenekara és a cigáfiy zenekar szolgáltatja. Áttérés. Kiss Lajosné asztalosmester neje, a ref. hitről a róm. kath. hitre tért át. Áttérésének okául azt hozta fel, hogy rend­kívül elkeseretitette az, hogy a ref. egyház­nál óriási egyházi adóval terhelték meg. Vendéglő megnyitás. Karácsony másodnapján nyitotta meg Szentes Antal a „nagyvendéglő“ eddigi bérlője, a mai mo­dern kor igényeinek megfelelően nagyvárosi mintára berendezett „Kossuth“ szállodáját. Szentes, akit kitűnő konyhájáról ismer az egész „Érmellék“ közönsége nem kiméit semmi áldozatot, hogy vendéglőjét kényel­messé és barátságos otthonná varázsolja. Nevezettet aranyival is inkább ajánljuk a közönség szives pártfogásába, mert ha fi­gyelembe vesszük azt, hogy az eddigi ven­déglő helyiségekben —• azok rozoga volta miatt — még a vendégek élete sem volt biztosságban, elismerést érdemel a szálloda felépítésével azért is,- hogy Székelyhidat egy szép épülettel tette gazdagabbá. Műkedvelői előadás. A Székelyhídi Iparos Önképző Egylet f. hó 25. és 26-áu úgy anyagilag, mint erkölcsileg fényesen sikerült műkedvelői előadást rendezett a fürdő vendéglő helyiségében, melyen mind­két napon számra kevés de intelligens kö­zönség vett részt. Színre került: Szigligeti „A szökött katona" cimü színmüve. A mű­kedvelők játékáról á legnagyobb elismerései szólhatunk s az egépz élőadáson meglátszott az, hogy a szereplők időt, fáradságot nem kiméivé igyekeztek Szerepeiket hivatásos szí­nészhez méltóan biíeiténi. Erdélyi Györgyné Marjalaki Erzsiké, Debreceni Ilonka rend­kívül sikerült alakítást mutattak be és a közönség gyakrahhfelhangzó tapsviharral, méltó elismerésben'részesítette játékukat. A férfi szereplők közül SzecsényiJános, Rónai Tivadar, Papp István, Szarvadi Sándor és Horváth János arattak fényes sikert s az előadás rendezője Várady Dezső, megjutal­mazva láthatta azt a nehéz és emberfeletti münkát, melyet a szereplők betanítása igé­nyelt. Mostoha gyámkodás. Sokat irtunk már Székelyhid város fejlődésének akadá­lyáról, de soha sem reméltük azt, hogy ennek okozója éppen a vármegye törvény- hatósága legyen, akinek nemcsak érdeke, de kötelessége.is-volna teljes erejével oda­hatni, hogy ez az intelligens szinmagyar lakossal biró város a mai modern kor kö­vetelményeinek megfelelően naggyá, széppé és virágzóvá váljék. Szomorúan tapasztalja, a város képviselőtestülete, hogy a már égetővé vált járásóiróságl épület és járda létesítésének kérdése, azért nem tudott dű­lőre jutni, mert a törvényhatóság a helyi viszonyok mérlegelése nélkül felcsapott a község gyámjává s megsemmisített olyan határozatokat, melyeket a képviselőtestület tagjai áthatva a kérdés nagy fontosságától csak, hosszas, .piggfqptolás és mérlegelés után hoztak. így, vgn ^ járásbíróság t elkérlek kérdésével, melyet "drágái a törvényhatóság, viszont mindenáron reá akarja erőszakolni a városra az aszfalt járda létesítését. A járás­bíróság részér^ alkalmasabb telket és jutá­nyosabb áron a mostani viszonyok között nem lehet’találni. Aszfaltot létesíteni Szé- kelyhidon hiába való pénzpocséklás volna, mert az Árpád-teret és a fő utcát kivéve egy ily kizárólag mezőgazdasággal foglalkozó városban, ahol minden házba szekérút vezet se nem célszerű, se nem gazdaságos. Nem tudjuk ugyan, hogy mi vezette a törvény- hatóságot sérelmes határozatai meghozata­lára, de ha gyámkodni akart, helyesebben tette volna, ha árvaszéki jóváhagyással lát­tatja el az előadói javaslatot, mielőtt az a törvényhatóság éjé, került volna, mert igy a a város legfontosabb ügyei elodázása azt bizonyítja, hogy Székelyhid városa, Bihar- vármegyének nagyon is mostoha gyermeke. Hivatalvizsgálat. Dr, Mikeszku Lajos pénzügyi titkár kedden a városi pénztárnál váratlan vizsgálatot tartott s ügy énnél, va­lamint az adókezelésnél tapasztalt példás rend felett teljes megelégedésének adott ki­fejezést. >jZ „Kollarit“ (bőrlemez] A jelenkor legjobb tetőfedő- és el­szigetelő-lemeze. Egyedelárusitó Hcpshauits Hermann fakereskédő Nagykároly. Eladó butorraktár. Egy 10.000 lakossal biró város­ban egyedül álló teljesen felszerelt BUTORRAKTÁR elköltözés miatt eladó. Hol ? megmondja a kiadóhivatal. Mindennap este 6—7-ig halható Kohn Antal órás és ékszerész gróf Károlyi György- téri üzletében egy remek gramofon csodás hangjai. Hires festmények sikerült reproductiói lüeisz Zoltán Szotmáron Gazdag választék — meglepő alacsony árak. Eladd sziWdrm Legnagyobb Szatmár vármegyében a szilva- : pálinka főzésben : EPSTEIN MÁRKUSZ helyben, — ajánlja az eladóknak igen jutányos árban szilva pnUMkíkjut. Nagykároly, Széchenyi-utca 43. Legszebb ékszerek, órák, ezüst és arany neműek Lefbovits ürthiiT és Fia cégnél kaphatók Debrecen Piac-u. Eladó házastelek. Nagykárolyban a Kishájduváros 18. sz. alatt levő házas telkem szabad kézből eladó. • bsf- ■■'A 5É Értekezhetni: . - — iJ,!J -- ■ íjs^ssálic?! Csipkés Károly, tulajdonossal. 5z5l5-| ézállit amerikai sima cs gyj5kc- srés vesszőket különféle fajok­ban fajtiszta­ságáért jótál lva ; 2, o legdusabb vá­lasztékban amár elsőnek,.és legmegfyiznatóbbnak ismert: Rishiihiillőmenti első szőlőoltuány telep TULAJDONOS: QflSPdRI FRIQYE5. Medgyes 114. szám. (Nagyküküllő megye). Tessék képes árjegyzéket kérni! Az árjegyzékben találhatók az ország minden részérél ér­kezett elismerő levelek, ennélfogva minden szőlőbirto­kos megrendelésének megtétele előtt az ismerős személyi­ségektől úgy szó-, mint írásbelileg bizonyságot szerezhet magának fenti szőlötelep feltétlen megbízhatóságáról.-1»'_- V' uy, II MFRK1IR“ K°NYVNY°MDA mbnnun ynianyepore berendezett hirlap és m ü k i a d ó v á 11 a I a t = Szatmár-Wémeti. = III Készít, rnai Ízléssel kiállítva, a leggyorsabbani és a legmérsékel­tebb árban, a nyomdai ipar ke­retébe vágó összes sokszorosi- ::: tási termékeket. ::: Árajánlattal készséggel szolgál : WEISZ ZOLTÁN könyvkereskedő, —■' tulajdonos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom