Közérdek, 1913. július-december (6. évfolyam, 27-52. szám)

Érmellék, 1913-09-20 / 38. szám

1913. szeptember 20. 38-ik szám ÉRMELLÉK 3-ik oldal. Csalódás után. Ha megcsendül falunk bus harangja, Imára hiv mélyen zugó hangja, Buba merül lelkem gyász világa, Mert elhervadt éltem szép virága,• Ilyenkorom azaz óhajtásom : 0 utána temetőbe vágyom, Oda ... hol nincs csalódás fájdalom 8 pihenést ád a hideg sirhalom. Siter, 1909. Kovács Zoltán. Kiknek jár le a vármegyei törvényhatósági bizottsági tagsága ? A biharmegyei választott törvényhatósági bizottsági tagok felerészének tudvalevőleg ez év végével mandátuma lejár és a megürese­dett helyek is 1913. végén kerülnek betöltés alá. Már a vármegyében megindultak a kor- teskedósek, jelölések, találgatások és úgy le­het, hogy a választott tagságok sorában ér­dekes alakulásokat és változásokat rejteget a közel jövő. A választásokra vonatkozólag az igazoló választmány már megtette a szükséges in­tézkedéseket, s annak határnapjául október hó 24-ét javasolja. A székelyhídi és érmihályfalvai járásból az alábbi bizottsági tagok mandátuma kerül betöltés alá: Székelyhídi járás. Nagyiéta: ifj. Áron Jó­zsef, Barna Péter, M. Papp József. Székely- hid: Szebeni Gyula, Kovács Lajos, Tóháti János. Csokaly: Gulácsy Sándor, Fényes Ba­lázs. Szentjobb: Holló József, Nyíri János, K. Oláh Sándor. Bihardiószeg: Széles Jó­zsef, Balassa István, Kovásznay Marczel, Ve­res István. Álmosd: Végh József, Kiss Imre. Érmihályfalvai járás. Éradony: Király Béla, Tolvaj Bálint, Fehér József, Dómján Sándor. Ermihályfalva: dr. Jakab Ernő, Ja­kab Móric. Bagamér: Bányai László. Sza- lacs: K. Albert András, Rogge Károly. Va­sad : Klósz Lajos, Török Endre. Kolerar iadalom Álmosdon. Koleragyanus tünetek között meghalt egy asszony. Dr. Móricz Ernő Álmosdon. Ijesztő tartalmú, szűkszavú távirat érke­zett hétfőn délben Biharmegye alispáni hi­vatalához. A székelyhídi járás főszolgabírója jelentette, hogy Álmosdon egy asszony ko­leragyanus tünetek közölt hirtelen meghalt. A távirat érthető konsternációt keltett és az alispán nyomban intézkedett, úgy hogy dr. Móricz Ernő tiszti főorvos, a távirat köz­lése után azonnal kiutazott Álmosára és a főorvos páratlan hivatali agilitását bizonyítja, hogy Álmosdon már a legmeszebbmenő óv­intézkedéseket tették foganatba, pedig a ko­lera közvetlen veszélye még nagyon proble­matikusnak látszik. A községben természetszerűleg nagy ria­dalmat okozott a koleragyanus eset és a leg­borzalmasabb hírek keltek szárnyra az újság­hírek kolerarémeitől túlfűtött fantáziákban. Alkalmunk volt beszólni az álmosdi jegyző­vel, aki mint jelen esetben a legilletékesebb hivatalos faktor, kijelentette, hogy úgy a fő­orvos, mint a járásorvos megfigyelései alap­ján egyáltalán nincsen ok aggodalomra és kizártnak tartják, hogy a fekete rém Álmos­don is felütötte volna fejét. Nagy Bálint tűzoltónak 24 éves felesége halt meg hirtelenül koleragyanus tünetek között. Á szerencsétlen fiatal asszony vasár­nap este még együtt vacsorázott férjével és két kis gyermekével. Az asszonyon a rosz- szullét legkisebb jele sem mutatkozott és még kedélyesen vált el az urától, akinek va­sárnap éjjel hivatalos szolgálatra kellett el­menni a községházára. Mikor Nagy Bálint reggel hazament, borzalmas meglepetésben volt része. Felesége halva feküdt az ágyán, a paplanon bőséges hányadék nyoma, két kis gyermeke pedig — a nagyobbik alig 3 éves — keservesen sirt, élesztgetni próbál­ták anyjukat. Nagy Bálint izgatottan rohant vissza a községházára, ahonnan rögtön je­lentették az esetet Kiss Vilmos székelyhídi járásorvosnak és a főszolgabírónak. Szunyogh Barna szolgabiró és Kiss Vil­mos járásorvos kimentek a helyszínre és csakhamar megérkezett dr. Móricz Ernő fő­orvos is. A külső körülményekből Ítélve ko- leragyanusnak tűnt fel a hirtelen haláleset, de a helyszínen megejtett boncolás megnyug­tató eredményt produkált. A halál közvetlen oka valószínűleg szivszélhüdés volt, amit azonban az is támogat, hogy az asszony szervi szívbajban szenvedett. Mindazonáltal a legszigorúbb óvintézke­déseket tették meg, az asszonnyal érintkezett gyermekeket fertőtlenítették, úgyszintén az egész lakást is. A faluban mindenfelé mész- tejjel fertőtlenítették a levezető pocsolyákat, udvarokat, istállókat és a falu népét felvi­lágosították a kolera elleni védekezés mód­járól. A jegyző szigorúan felügyel, hogy az óvórendszabályokat minden vonalon pontosan betartsák. A gyanús tünetek közt elhalt asszony de- jektumát és bélrészeit elküldték a kolozsvári vegyvizsgáló állomásnak ahonnan már meg­érkezett a megnyugtató válasz, hogy kolerá­ról, pláne ázsiai koleráról, szó nincsen. Negyven éves szolgálat jutalma. Lélekemelő gyönyörű ünnepélynek volt tanúja vasárnap délután Kóly község lakossága. Ekkor adta át ugyanis Áovásznay Marcell járási főszol­gabíró T. Magyar József uradalmi cselédnek, a m. kir. földmivelésügyi miniszter elismerő oklevelét és 100 koronás arany jutalmát, aki a Gróf Pongrácz István uradalmában 40 év óta szolgált megszakítás nélkül. A fő­szolgabíró igen szép beszédet intézett a kö- nyekig meghatott őszbeborult emberhez, aki alig talált szavakat hálája tolmácsolására. Este a grófi család látta vendégül öreg cse­lédjét és valósággal ünnepelte a hűséges szolgák mintaképét. Kérelem a főszolgabíró úrhoz ! Több oldal­ról vettünk panaszt, hogy a székelyhídi pék­mesterek az elárusitás alá kerülő sütemények lefedéséhez olyan szenyes térítőt használnak, amely inkább hasonlít egy huzamosabb ideig használatban levő portürülőhöz, mint a köz­egészségügyi szabályrendeletben előirt tiszta lefedő kendőhöz. Felkérjük a főszolgabíró urat, kegyeskedjék elrendelni, hogy a szé­kelyhídi pékmesterek ezen a közegészség- ügyre nézve, de különösen ebben a kolerás világban rendkívül ártalmas eljárást, szüntes­sék be. Választási mozgalom. Székelyhidon már megindultak a korteskedések az üresedésbe jövő vármegyei bizottsági tagságra váló je­lölések iránt. Értesülésünk szerint a polgár­ság dr. Jakabovits Emánuel, dr. Kiss Vil­mos, Magyari Miklós Kovács Lajos ésifj.Tu- nyoghy Lajos személye körül csoportosul és erős küzdelemre van kilátás. Félig befestett templom torony. A róm. kath. templom tornyát még a múlt évben félig be­festette gróf Stubenberg József az egyház kegyura. Idegenek közül igen sokaknak fel­tűnt, hogy mig a talpazat az ódonság nyo­mait viseli magán, a felső rész tündöklik a napsugaraiban. Arra kérjük Hágen Ferenc plébános urat, hasson oda a gróf ur Ömél­tóságánál, hogy a talpazatot is festesse be. Ha azonban itt süket fülekre találna, fordul­jon Székely hid Nagyasszonya, a grófné Ömél­tóságához, ott bizonyára meghalgatásra talál kérése, hiszen a Nagyasszony nem egyszer adta fényes tanujelét nemesszivüségének és hitbuzgóságnak és bizonyára ezúttal sem fog elzárkózni a kérelem teljesítésétől. Uj ügyvéd. A székelyhídi ügyvédek gár­dája egy uj taggal megszaporodott, dr. Nagy József ügyvéd a Vadkerti Imre-féle házban f. hó 1-én irodát nyitott. Felmentett körjegyző. Ismeretesek azok az üldözések olvasóink előtt, amelyekkel szün­telenül zaklatja a felsőbb hatóságokat Ko- moróczy Ferenc érkeserüi földbirtokos, aki azért, mert Király Béla körjegyző nem segíti elő önkényes eljárásait, folytonosan fel­jelenheti felsőbb hatóságainál. Legutóbb a székelyhídi kir. járásbíróságnál emelt közok­irat hamisítás miatt vádat Király ellen, mert egy hatósági bizonyítványban,- amelyet a bí­róság informátió céljából kórt az elöljáróság­tól, birtokát 15000 koronával magasabbra ér­tékelte. Szerdán tárgyalta az ügyet Kató Já­nos kir. járásbiró, aki Királyt a vád és kö­vetkezményei alól felmentette és Komoróczyt panaszával elutasította. Értesülésünk szerint a felmentő Ítélet alapján Király hatóság előtti rágalmazás miatt megtette a feljelentést Ko- moróczy ellen. Panasz a színigazgató ellen. „Több szín­házlátogató bérlő“ aláírásával panasz érke­zett szerkesztőségünkhöz, Mezey Kálmán színigazgató ellen. A bérlők azt panaszolják, hogy a színigazgató a szinügyi bizottság ál­tal megállapított programm ellenére, olyan darabokat adat elő a társulattal, amelyeket a múlt évben az unalmasságig bemutattak és a rendes bérlet alatt egy darabot többször is játszat el a tagokkal. A panasz ily formában teljesen jogosult és méltán csodálkozunk a szinügyi bizottság tagjain, hogy szó nélkül tűri az igazgató önkényeskedését. Az a párt­fogás, amelyben Mezei Székelyhidon a kö­zönség részéről részesült, igazán bámulatra méltó és az a közönség, amely a legmesz- szebbmenő anyagi áldozatra is kész, hogy a színtársulat megélhetését biztosítsa, joggal elvárhatja a színigazgatótól, hogy igyekezzék a közönség részéről megnyilvánult óhajtások­nak eleget tenni. Minden esetre kérjük a szinügyi bizottság szives intézkedését a pa­naszok orvoslása iránt, mert a bérlők azt Ír­ják, hogy ez az eljárás teljesen elvette ked­vüket attól, hogy a bérletet a jövő saizonra megújítsák. Ennélküi pedig Székelyhidon színtársulat megélni képtelen. Tűz. Kedden este minden valószínűség szerint gyújtogatásból kiíolyólag, leégett Szabó János gazdálkodó, valamint a szomszédjának szénakazla. A tüzet mielőbb az elharapódzott volna sikerült a gyorsan kivonult tűzoltóság­nak eloltani. A tűzesetből kifolyólag több helyről panaszt emeltek, hogy Bécsi József városi rendőr, hivatalos kötelessége teljesí­tése közben a lakossággal szemben durván viselkedett miért is Doby József főbíró el­lene a vizsgálatot megindította. A tűz kiüté­sekor a közönség nagy része még a szín­házban volt, érthető konsternátiót keltett, hogy a tűzoltóság egyszerre csak kivonult az elő­adásról, teljesen őrizetlenül hagyva a szín­padot. Vajon mi történt volna ha véletlenül a színpadon tűz ütött volna ki? Felhívjuk erre a körülményre a főparancsnokság figyel­mét. Gyanús haláleset. Nyíri Sándor kólyi 68 éves szőlőpásztort f. hó 11-én halva találták pajtájában. Az orvosrendőri szemle megál­lapította, hogy Nyíri szivszélhüdésben halt el. Árverési hirdetmény. Alólirott zárgondnok ezennel közhírré te­szem, hogy 1913. szeptember hó 24-én dél­után 2 órakor Nagy Ákos barantóhegyi birtokán a termények nagy része árverés alá kerül készpénzfizetés mellett. Eladás alá kerül az összes szőlő-termés, melyet vevő köteles saját edényében, saját költségén leszüretelni és vevő köteles K 10.000 biztosítékot letenni, mely az összes termés elszállításáig visszatartatik. A törköly a vevő tulajdona. Eladás alá kerül kb. 20 waggon bur­gonya. melyet vevő tartozik a harmadosok által összerakott kúpokból elszállítani és az elszállításig 2000 kor. biztosítékot letenni. Az ár métermázsánkint fizetendő. Árverés alá kerülnek végül 450 q. rozs, 66 q. zab, 3’63 q. szöszösbökköny, 1000 K értékű bökkönytakarmány, egy vékányi dió és 50 K-ra becsült alma és birsalma termés, mely azonnal, a helyszínén fizetendő és 3 nap alatt átveendő. Az árverésre kerülő termények Barantó- hegyen, a rozs, zab és szöszösbökköny az Egyesült Ermihályfalvai Takarékpénztár, és Érmelléki Hitelbank Részvénytársaság Áru­raktárában megtekinthetők. Érmihályfalva, 1913. szeptember 18. Vágó András zárgondnok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom