Szamos, 1916. augusztus (48. évfolyam, 201-227. szám)

1916-08-19 / 217. szám

1916 augusstu 19. (217. svtaa) SZAMOS 3 oldal A Herman-névérek ma esti hegedü- hangvsrseayo dó nagy várakozással tekint a szatmári zeaepártoló köaönaég. A fiatal mű­vésznők amallatt, hogy az Országos Zene- akadémia dédelgetett növendékei közé tar­toznak, illatva Harman Ella már maga is oktatója a fiatalabb generációnak és hazánk nagyobb vidéki városaiban kimagasló sikert értek el, bennünket annyival is közelebbről j érdekelnek, mert hiszen városunk szülöttei, akiknek művészete semcsak csodálatot, ha­nem szeretőiünket is ki kell hegy váltsa. Nincsen kétaégünk az iránt, hogy ez a sze- ! retet ma esU méltóan fog megnyilvánulni a fiatal művésznők iránt. — A hangverseny egyik vonzó poatját fogja képezni K. Mol»ár Irma elismert nevű zongoraművésznő fel­lépte, aki, mint értesülünk, tagnap reggel vá­rosunkba megérkezett. Molnár Irmáról már megírtuk, hogy egyik legjelesebb és legked­veltebb növendéke volt Szendjr Árpádnak, ■ az Országos Zeneakadémia nagyhirü tanár- I jának. A művésznő a külföldi világvárosok- j ban, úgymint Loudon, Brighton, Folsktonne \ ós Párisban annak idején önálló hangverse- S nyékét rendezett és dicssőség^t szerzett a j magyar művészetnek. Ma este a zongoraki- j séret ellátásán kivül Chopin G. moll Bállá- j dáját fogja alösdni. R V. H. 0. Sz. a törvényhatóság- j hoz és a városhoz. A Vidéki Hírlapírók j Országos Szövetsége pár hó előtt nemes ak- j ciót kezdett: gyűjtést indított a »Sajtószálláe* j céljaira, ahol majdan a háború beteg és rokont újságírói nyernének üdülést. A .Sajtó- szállás* Bártfán épül föl és hatóságok csak­úgy, mint testületek és magánosok már ed- | dig is jelentékeny összegekkel járultak hozzá msgalkotásához. A V. H. 0. Sz. most Szatmárvármagye törvényhatóságához és Szat- már város képviselőtestületéhez kéréssel for­dult, hogy egy-sgy téglával járuljanak hozzá a .Sajtószállás“ megalkotásához. A V. H. 0. Sz. kérése, — mely eddig minden tör­vényhatóságnál és városnál meleg pártfogásra talált, — egyik legközelebbi közgyűlés elé kerül és bizonyosra vehető, hogy sem a vármegye, sem a város közönsége nem fog elzárkózni a kérés teljesítésétől. Dr. Erdélyi fogorvos rendelését új­ból megkezdte. Hősök halála. A szatmári cs és kir. tartalékkórházban e hó 16 án meghaltak: Tutkó János, a m. kir. 29. sz. honvéd­huszárezred 11. századának tizedese, szül. Parnón 1891. (Zemp)énm.); Tanhauser Valen­tin, a cs. és kir. 153. Landsturn-ezred 2. századának közembere, szül. St. Georgenben 1874. (Krajna); Gutman János, a m. kir. 6. sz. huszárezred 4. századának őrvezetője, szül. Szenttamáson 1896. (B. Bodrogra); Má- jer Fülöp. a m. kir. 30. honvédgyalogezred közembere, szül. Cservenkán 1874. (B.- Bodrogm.); Kordjapa István József, a cs. és kir. 95. gy.-ezred 4. századának közembere, szül. Dubszorán 1870. (Galicia); Grejorjeink István, a 95. sz. orosz ezred közembere, szül. 1870., Woloszkovcséban (Oroszország); Feihrman Leib, a 409. sz. orosz ezred köz­embere, szül. 1896., Sorokiban (Besszarábia). Megható gyászjelentés. Kun Imre hódmezővásárhelyi gazda 64 éves korában meghalt. — Az ő gyászjelentéséből való ez a megható rész: »Gyászolják özvegyén kivül gyermekei: Kun Rozália férjével Vetró Jó­zseffel, ki orosz fogságban van; Kun Imre 46-os katona, leikével az égben, mert a szerb harctéren hősi halált halt; Kun József 46-os katona, ki a budapesti hadikórházban fekszik sebesülten; Kun István, ki az olasz harcté­ren küzd; Kun Emmike, továbbá összes unokái, az egész atyafiság és a jószomszé­dok, jóbarátok. Áldás ós béke poraira 1* Felemelték a távlrási dijakat. A táv­irási dijakat a következőkben állapították meg : t. A beltöldi forgalomban, továbbá Ausztriá­val és Bosznia-Hercegovinával való forgalom­ban egy szó dija 8 fillér, de a legkisebb dij táviratonként (díjminimum) 1 K. Ugyanez a t dij érvényes ezentúl a hslyi és szomszédos forgalomban, valamint a magyar-osztrák csa­patok által megszállott orosz, szerb és Mon­tenegrói területekre is. Aki a királyt szidalmazza. Gládics Józsefné szatmári lakos e hó 17-én este a vasúti indóház IIL osztályú várótermében hangosan szidta a királyt és itt nem repro­dukálható szavakkal illette. A közelben levő jobb érzelmű utasok nem tűrhették a neki­vadult asszonynak királytsőrtő szavait és az állomáson ügyeletes Rigó Sándor csendőrt értssitottéií a dologról, aki a királyt sértegető ós gy alázó asszonyt letartóztatta. Rz alkalmatlanok végelbocsátása. A honvédelmi miniszter körrendeletét adott ki, mely szerint a felülvizsgálat folytán minden népíölkelési szolgálatra alkalmatlannak osz­tályozott és elbocsátott népfölkelósre kötele­zetteket ezentúl végelbocsátó levéllel látják el. Ebbe a vitézségi kitüntetéseken kivül a beigazolt vitézségért kapott Írásbeli elismeré­seket is bevezetik, amennyiben ezekre nézve bizonyítékok állanak rendelkezésére. A felül­vizsgálat utján mindennemű népfölkelői szol­gálatra alkalmatlannak osztályozott népföl- kelési kötelesek, ha elbocsátási bizonylattal vannak ellátva, nsm tartóznak a népfölkelési szemléken megjelenni. Kereskedelmi összeköttetés Holland- Indiával. A ném#t&lfö!d-indi*i kítr^kedelmi körök szívesen látnák az oly magyarországi cégekkel való összeköttetési, melyek a bá­bom után gyarmatáruk behozatalával kíván­nának foglalkozni. A debreceni kereskedelmi és iparkamaránál megtekinthető azon hollandi kereskedők címjegyzék?, kik esen üzleti ősz- szeköttetéseknól különösen számba jöhetnek. Részletes bővebb felvilágosi1 ásókat szívesen nyújt a budapesti holland főkonzul. Minden­esetre figyelmébe ajánlja az érdekeltségnek a kamara, hogy ezen üzleti lehetőségek iránt már most tájékozódást szerezni igyekezzék. Az őszi mintavásár Leipzigban (Lipcse) f. évben aug. 27-től szeptember 2-ig fog meg­tartatni. Vásárlátogatási feltételekre nézve bő­vebbet a debreceni kerületi kereskedelmi ós iparkamaránál. Beiratások az á!?. el. iskolákba, A helybeli áll. elemi iskolákban a beiratások szeptember hó 1., 2., 3., 4., 5. és 6. nap­jain délelőtt 8—12. óráig tartatnak. Figyel­meztetnek az igen t. szülök, hogy tanköteles gyermekeiket beiratás végett azon iskolába küldjék fel, amelynek körzetében laknak. A felsőbb osztályokba leendő fölvétel az előző tanévi bizonyitváisy alapján történik, miért is a bizonyítványul szolgáló Értesítő könyvecske a beíráskor minden növendék részéről fel­mutatandó. — Az I. osztályba csakis a 6. életévüket f. évi aug. 31-ig betöltött azon gyermekek vétetnek fef, akik tanköteles ko­rukat az anyakönyvi hivatal által kiállított tanúsítvánnyal igazolják. — A beíráskor min­den növendék beirási dij címén 50 fillért, értesítői dij cimén 20 fillért fizet. Az igaz­gatóság. Adomány a frontról. A cs. é3 kir. 5. gyalogezred 3. ss. gépfegyverosztagának tiszt­jei és legénysége Sonnen teld Miksa főhad­nagy utján 200 koronát küldtek be hozzánk egy jótékony célra rendezendő »hadi ünne­pély* költségeire. E tervro még visszatérünk. — A cs. és kir. 5. gyalogezred 9. századbeli bakái Szeredai Szilárd hadnagy, Rothbart Jenő zászlós és Koos Károly hadapród kez­deményezésére 109 K 08 fillért küldtek be hozzánk a harctéren elesett katonák árvái javára. — Továbbítjuk. Háborús térképek. A bennünket leg­közelebbről érdeklő hábprus szintérről — az orosz harcteret értjük — a O. Frejtag & Berndt-ié\e bécsi térképkiadóvállalat ismét három kitűnő térképet bocsátott ki a könyv­piacra. Az első térkép Bukovina teljes hely és vízrajzát ábrázolja, szines nyomásban, a a második az osztrák-orosz és német orosz határterületeket feltüntető nagy térkép, & harmadik pedig a Balti tartományok rajza. E térképek igen olcsó árban (50 f, 1 K 20 L, 1 K 20 f) Huszár Aladár könyvesboltjá­ban vagy a kiadó cégnél (Wien, VII., Schot- tenfeldgasse 62.) kaphatók, illetve megren- dslhatők. Elveszett. Egy fekete tábláju kereske­delmi könyv, melyben az adósok neve zsi­dóul volt beírva, elveszett az Alsó Szamos- parttól a Kossuth-utcáig, miután másnak ér­téktelen a megtaláló illő jutalomért Hartman Mózesnél átadhatja. HIRDETMÉNY. A Szatmári Ls- mámitoló Bank r.-t. hadifoglyok ri- pönakülde^ényeket közvetít* Ssarkesstö: Dr. Stern Mór. A Szatmári első cserép és téglagyár­nál mindennemű fedélcserép, préselt és fali tégla házhoz szállítva vagy va­súi kooeikba rakva, nagy mennyiségben _____________kapható.______________ N yomtatványokat le gmo­dernebb kivitelben készít a :: ^ | Szabadsajté Könyvnyomda \ é5 lapkiadó r-t, Szatmár, | Rákóczy-u. 24. Telefon 373. Szatmar-Németisz. kir. város hivatalos közleményei. 6749—1916. fksz. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy a nagymóltóságn m. kir. honvédelmi miniszter ur a 13478—sin. 20—b. sz. rendeletében a következőket ren­delte : 1., §. A jelen rendelet életbelépése nap­ján a magyar szent korona országainak terü­letén meglevő valamint az ezután keletkező (előállított, behúzott) alább felsorolt gummi- abroncs készleteket hadicélokra igónybevett- nek jelentetik ki. Az igénybe vétel kiterjed a géperejű és állati erővel vont járművek ab- roncsolására szolgáló, 1. mindennemű és min­den méretű uj, használt vagy ócska gummi kö­penyre : 2., mindennemű és minden méretű j nj, használt vagy ócska gummi tömlőre : 3., mindennemű és minden méretű uj, használt vagy ócska tömörgummiabronosra: 4., az előbbi pontokban felsorolt cikkekből előállí­tott hulladék készletekre. Az igénybevétel j kiterjed a fentebb megnevezett tárgyasra ak- ; kor is, ha azok a jármüvek kerekeire már fel j vannak szerelve. A gummiköpenyeken alkal- j mazni szokott bőrboritások (bőrprotektorok) j nincsenek igénybevéve, azonban, ha ilyenek j a gummiköpenyekkel együtt az átvételi bi- í zottságboz beszállittatnak, szintén átvétetnek í ós értük a 7 § ban körülirt módon megálla- | pitandó térítés jár. 2 §. Az 1 §-ban megbatá­rozott igénybevétel nem terjed ki azokra a készletekre, a melyek 1., őfelsége és a kirá­lyi ház tagjai udvartartásának, 2., a nemzet­közi jog értelmóbeu területen kívüliséget él­vező személyeknek: 3., az állam ós az állami intézményeknek birtokában vannak. 8. §. A jelen rendelet szerint hadicélokra igénybevett készletek el nem idegeníthetők, fel nem dolgozhatók és sem a birtokos, sem más által nem használhatók. Uly abroncsokat, amelyek a jármüvek kerekeire már fel vannak szerelve ós kocsinként egy drb. tartalék abroncsot, a birtokos a beszolgáltatás napjáig (4. §.) to­vább is használhat 4. §. A jelen rendelet szerint igénybevett s a rendelet életbe lépé­sének nabján meglevő készletek birtokosai (őrzői) kötelesek összes készleteiket legkésőbb 1916. évi augusztus hó 10 napjáig a gummi- átvóteli bizottság címére (Budapest Vili. Aréna n. 50.) beszolgáltatni. A beszolgálta­tandó oikkeket a birtokos nevét és lakhelyét pontosan feltüntető címkékkel kell ellátni. A ! beküldött cikkekről a beszolgáltatott anyagok

Next

/
Oldalképek
Tartalom