Szamos, 1909. november (41. évfolyam, 250-273. szám)

1909-11-30 / 273. szám

XU. éYfityae. Szatmár, 1909. novembir hé 30., kiéi, 273 szén FirccuennuEiv fosúítb*ai sapuap. Előfizetési díj : Szerkesztőség és kiadóhivatal: Hirdetések: Htlybcn: 1 évr« 12 K, */a évre 6 K, */« évre 3 K, 1 bóra 1 K Vtóékrt:.. .. 1« .......... 5......... 4.. „ „150 Rá kóczi-trtoxa 9. szám. n Telefonsáéin: K>7. Mindennemű dijak Szatmárira, a lap kiadóhivatalában Készpénzínetós mellett, a legjntéapessbé áztat INS’ tétnek. — Az apróhirdetéc*k IcAzStt enaéeaaaó 4 AMr. Kgi uda éra 4 fillér. fizetendők. NyiHtér sár« 2* *#ér. Lapunk mai szamának Ifibb cíkkii a klvatkizi.;: Tisza István szerepe. — Rabló támadás Berenden. A közkórház ügye. Vettük a következő levelet: Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Engedje meg, hogy lapjának 1909. nov. 28-án megjelent 272. számában .Botrányos állapotok a kórházban“ c. cikkére az igazság kedvéért és az ille­tékes körök tájékozására válaszolhassak. A cikkíró által felhozott botrányos állapotokat már kineveztetésem, tehát 1885. szepr. 30. óta ismerem s minden törekvésem oda irányult, hogy az említetthez hasonló eseteket elke­rülhessem ; az alorvos segítségével min­dent elkövettem, hogy a kórházban el­helyezett betegek állapota és sorsa kie­légítő legyen Ó3 mondhatom, ember- feletti dologba kerül a közegészségügy követelményeit egy oly intézetben, mint a jelenlegi közkórház, kielégíteni. Ha cikkíró ur csak egyszer is vette volna magának a fáradságot, erről személyesen is meggyőződhetett volna. A kórház egy épületből áll s ezen egy épületben 80 ágy áll a betegek rendelkezésére, e'képzelheti cikkíró ur, hogy egy olyan népes városban, mint Szatmár-Németi szab. kir. város, egy ily kevés fekhelylyel ellátott kórház az igényeket nem elégítheti ki. De a kór­ház épülete egyébként sem felel meg rendeltetésének. A miniszteri rendelet ellenére állandóan több beteget helye­zünk el, mint amennyi fekvőhely áll rendelkezésünkre, mert tudjuk, hogy ezek a szerencsétlenek rá vannak szo­rulva a kórházi ápolásra. S tesszük annak dacára, hogy őzen Slj&ásunkat az egészségügyi felügyelő állandóan j kifogásolja. Innen van, hogy kórházunk állandóan túl van zsúfolva, naponkint 90—100 beteg van ápolás alatt és mégis kénytelenek vagyunk ugyancsak naponkint nem egy, de több beteget elutasítani, nehogy felvételük által a már elhelyezett betegek veszél^mztetve legyenek. Ha cikkíró ur csak egy Ízben is megtekintené felvételeinket, a botrányos kifejezést nem a kórházra, hanem arra a körülményre alkalmazná, hogy mindez ideig Szatmár szab. kir. város egy a jelenlegi egészségügyi viszonyoknak megfelelő kórházat még nem építtetett, holott 1903 óta állandóan tudomására hozom a felettes hatóságnak, hogy a jelenlegi elavult, célszerűtlenül beosz­tott épületet, mint kórházat fenntartani alig lehet. Elkészültek ugyan az uj kórház létesítésére szóló tervrajzok, de mindezideig az uj kórház létesítése még egy lépéssel sem haladt előre, sőt azt sem tudom, hogy mi történt a beérkezett tervekkel. Időszerűbb lett volna ezeket a dolgokat nyilvánosságra hozni, mint a cikkben említett esetet, mert az úgy sem felel meg a való­ságnak. A szóban forgó beteg felvehető nem volt, mert az a tűzoltó, aki dr. Wallon Gyula kér. orvos ur bizonyít­ványát felmutatta, a beteget nem hozta magával s igy a felvételi jegyzőkönyv kiállítása lehetetlen volt, igaz, hogy a másik kórházba va'ó felvételét is kérte, de minthogy az oda elhelyezett bete­gek felvétele is csak a közkórházban történhetik, kérése a beteg ott nem léte miatt teljesíthető nem volt s igy más nap reggelre rendeltem felvételét, mivel aznap már egyetlen egy hely sem állott rendelkezésemre. Ha a tűzoltó magával hozta volna a beteget s alkal­mam lett volna megvizsgálni, semmi esetre sem utasítottam volna el, hanem minden körülmények között elhelyeztem voíritt. Nem a kórházi állapotok a bot­rányosak, hanem botrányos az, hogy haldokló beteget az értanyára visznek, holott egyenesen a kórházba kellett volna szállítani, hiszen a napokban is megtörtént éppen a tűzoltókkal, hogy egy állítólag szimuláns beteget a mén-* telep mellett íekvő egyik majorba szál­lítottak, hói az illető rögtön meg is halt, Ez nem volt botrányos állapot ? Beláthatja cikkiró ur, hogy a kór­ház semmiesetre sem követett ei bot­rányt, mert ha a tűzoltó egyenesen a kórházba szállítja a beteget, nem a börtönben halt volna el, igy a felvételi igazolvány is már hiába való lett volna, mert mig a tűzoltó visszament, a jel­zett cikk szerint a kérdéses egyén már halott volt. Éppen a tűzoltókon csodálkozom, hogy ily, a valóságnak meg nem felelő dolgokkal állanak elő, mert az olyan beteget, akit magukkal hoztak, még minden esetben elhelyeztem, még akkor is, ha az illető csak ittas volt, felvet­tem még az oly egyéneket is, akik elaggottságuk, vagy gyógyíthatatlan betegségüknél lógva miniszteri rendelet értelmében kórházba fel nem vehetők s csakis községi ápolásban részesíthe­tők. Ha ilyen egyénekkel töltöm meg a kórházai, amilyen Szatmár városában rendkívül nők van, úgy igazán orvosi segélyre szorult betegek nem lesznek elhelyezhetők. így is, valahányszor szerencsétlenség történik a városban, mindig aggodalom fog el, hogy hová helyezem el a szerencsétlenül jártakat, mint pl. e hó 27-én, amikor a „tiszt­viselő-telepen“ egy állvány összeom­lása folytán több egyén szerencsétlenül járt. Cikkiró ur azon állítása is tévedé­sen alapszik, hogy a jelenlegi kórház sok pénzébe kerül a városnak. Tájékoz­tatásául megemlítem, hogy a városi betegekért a város egy fillért sem fizet, Kristály gözmosógyár és vegytisziiíóintézet Szatmár, 1/ « Ad£lllü4| tilsa II Gallért, kézelőt mos hófehérre, vasal csontkeményre, akár mintha csak uj volna. Függönyök, férfi és női fehérnemüek gyönyörű kivitelben lesznek előállítva. Vegyileg tisztított az egyszerű szövettől a legkényesebb selyemig. Mérsékelt árak, pontos kiszolgálás. Vidéki küldemények gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Üveg, porczellán* íüköf, lamp«, kepkeret, alpaca es nikkel e őeszközök úgyszintén minden fényűzést és háztartási cikkek legolcsóbban szerezhetők be GYŐRT KÁROLY üvegkereskedésóben Szatmár-Németi, Deák-tér. KáVPt ^obt-efeÄTb^ BEN&.Ő SÁNDOR ÄÄj.5 rVdVCl „Mokka keverék“ (<)(■ (Mik|<ssi|t 1 kg. 4-40 Kiró»», villany erővel pörkölve

Next

/
Oldalképek
Tartalom