Téli Esték, 1913 (16. évfolyam, 10-17. szám, 17. évfolyam, 1-9. szám)

1913-11-16 / 3. szám

TÉLI ESTÉK 7 aki most negyvenhat esztendős, feleségül ment Valentin F. Fischer nevű negyven éves amerikai emberhez. Első férje alkalmasint már meghalt vagy elvált tőle. A házasságkötés­nél — mint az amerikai újságok Írják, — nem volt más ta­núja, csak a fia: báró Barcsy Miklós. Az érdeklődőknek a furcsa asszony elmondta, hogy amerikai színpadokon és va­rietékben mutogatja magát. Minthogy Barcsy nevű magyar báró-család nincs, hamarosan meg lehetett állapítani, hogy a kőrszakálas Szidónia sem bárónő. Alkalmasint azért vette föl a bárói címet, hogy érdekessé tegye magát. — Rabló kivándorlási ügynök. Sátoralja­újhelyről Írják: Hefner András tizenkilenc éves kiskoloni legény a katonaságtól való félelmében Amerikába akart ki­vándorolni. A falu bölcse, Pliszka Mikola, aki titkos kiván­dorlási ügynök volt, látszólag segíteni akart a fiun s ezért azt mondta neki, hogy ingyen elvezeti a galíciai határra. De azt is tanácsolta, hogy minél több pénzt vigyen ma­gával. Hefner ezerszáz koronával indult Pliszkával útnak. Útjuk erdőkön vitte keresztül, ahol félnapi bolyongás után hat felfegyverezett rabló vette őket körül. Pliszka elmene- nekült, Hefnert pedig kirabolták. Hefner hazament falujába s jelentést tett a csendőröknél, akik kiderítették, hogy a rablótámadást Pliszka szervezte. A áabló kivándorlási ügynököt három társával letartóztatták. — A francia légió magyar harcosa. Nagy- becskereken érdekes ember jelent meg a minap az utóálli- táson a sorozóbizottság előtt: Knapp András bégafői szüle­tésű mészárossegéd, aki hosszabb ideig szolgált francia lo­bogó alatt az idegenek légiójában Ezelőtt hét esztendővel állt be a légióba és ebben az esztendőben mentették fel a szolgálat alól. Tuniszban és Algírban katonáskodott és ti­zenhét véres csatában küzdött csapatával az arabok ellen. Francia érdemrendjei és írásai bizonyítják ezt. Tavaly Fez körül harcolt és egy arab golyó karjába fúródott úgy hogy egyik ujját elvitte s balkarja megbénnlt. Ennek folytán szol­gálatképtelenné lett s mint altisztet nyugdíjazták. Most 750 franknyi nyugdijat kap évente, azonkívül a vitézségi ére­mért évenkint még 100 frankot. Négy nyelven beszél : ma­gyarul, németül, franciául és arabul. A sorozóbizottság al­kalmatlannak találta a karjának bénasága miatt. Nagyvilág. — Az angol bank emeli a kamatlábat. A pénzpiacon aggodalmat kelt ez a hir. — Ausztriában az őszi vetés a rendkívül kedvező időjárás következté­ben majdnem mindenütt befejezhető volt. A korai növények jól fejlődnek és jól bokrosodnak. A tengeri termés teljesen be van takarítva, a burgonyatermést a száraz időjárás megjavította. A cukorrépa sze­dése be van fejezve. — Oroszországban nagy megkönyebbülést szerzett az Ítélet, a mellyel Beilist> a vérvétellel vádolt izrálitát a törvényszék felmentette. — Amerikában beállott a korai tél. Nagy hóviharok lepték meg az Egyesült Államot. Newyorkban a rettenetes hó­viharok megállították az express vonatokat is. — Tirolban esik a hó — Pérervárott óriási tűz volt. — Kincsek Messzina romjai alatt. A pusz­tító földrengés által négy év előtt rombadöntött Messzina területén még szakadatlanul folynak az ásatások, mert a régi polgármester véleménye szerint még mintegy harminc­ezer holttest lehet a romok alatt. Az eddigi ásatások révén felszínre került leletek és műkincsek arról tanúskodnak, hogy az elpusztult Messzina Olaszország egyik leggazdagabb városa volt. Egyedül a készpénzlelet eddig hatszázötven mil­lió lírára rúg! Ennek pedig az a magyarázata, hogy a szi­cíliai ember nem szívesen helyezi el a pénzét a bankoknál : biztosabb helyen tudja azt a — harisnyában. Csakugyan sok ilyen pénzzel telt harisnya került elő a romok alól, s né­melyikben még a Bourbonok-korabeli pénzből is akadt. A készpénzen kívül találtak még rengeteg sok keleti gyöngyöt és egyéb drágaságot, amelyek máris egy egész raktárt töl­tenek meg. V asárnap. A „Virág“. Rossz, kegyetlen idők járnak. Mindenkire. Ist­ván gazdára talán a legkegyetlenebb, Ö legalább úgy gondolja. Termés alig volt. A takarmányra szakad az eső az egek magasságából. Mintha második vízözön volna. Húzzák jobbról. Feszegetik balról. Már-már nincs tovább. Már-már ott tart, hogy a »Virág«-ra kerül a sor. A még megmaradt egyet­len tehenére. A többi már — úgy is csak — volt. Dehát! Hogy-hogyan építse fel ezt az utolsó mentsvá­rat az asszony előtt. Azt t. i. hogy a »Virág« is eladó. El kell adnia. Egy estenden aztán . . az asszony elbusultan panaszolja, hogy bizony a »Virág« teje is apadóban. — No lám, gondolja az ember, de nem mondja. A »Virág« maga is — segítségemre jön. Most, rajtar — Mi lesz még az őszön . . . huzza a gond szálait az asszony. — Eladjuk ezt is, esett ki a szájából a férfinek súlyos szava. Szegény jó asszony összerezzent. Elsápadt. Aztán sírásra fakadt. — Hát már a »Virág« is elhagy minket . . Ne tedd. Ne bántsuk. Ne zavarjuk el. Hiszen meg segít az Isten. —- Segíts magadon . . . akkor az Isten is meg­segít, mormolja az ember. Mert most, ebbe a kutya cudar világban már senki sem segit. És a gazda hajthatatlan marad. Hiábavaló az asszony kérése. Rimánkodása. Sirva-sirása. A »Vi- rág»-ot kihajtják a vásárra. Mert pénz kell. Mert szőrit az élet. Sajtol az idő. * A »Virág« meg a más reggelre kiballag az ólból. Olyan bágyadtan, olyan lassan ballag Az asz- szony látni, nézni se’ akarja. Csak szeméből patak­zott a könny. A néma, a fájdalmas könny. De a gyerekek utána mennek a »Virág«-nak. Szaladtak a vásár felé. Mintha elébe akarnának kerülni. Hogy visszahajtsák. De már nem lehetett. Hát visszatértek. És úgy siratták. Úgy elsiratták, * Milyen szomorúra változott az a kis fészek. Mindjárt olyan szomorúra változott. Hiszen a szegény ember tehene, sokszor mindene. Az asszony lépten- nyomon a kapuba szalad. Vájjon nem fordult-e vissza — a »Virág«. A gyerekek meg egyre ostro­molták • — Ugy-e nem veszik meg a >Virág«-ot? — Ugy-e, nincs pénzük most az embereknek. Szegény jó anyja csak fojtogatta magába, lei­kébe, szivébe a választ. Pedig ő is a gyermekekkel reménykedett. . . . Késő délután van. Egyszerre hatalmas bő- gés hallatszik a kapuból. Az asszony, a gyermekek rohannak a kapu felé. — Vissza jött! — Nem vették meg! Nagyot döf már hatalmas, szép szarvaival az ajtón Virág . . . Nyitják is. A Virág lép be . . ösz­tönös hazavágyódással. Utána a gazda. Lehorgasztott fővel. Fáradt, de olyan megnyugvó tekintettel. — Ne vették meg . . . kérdezi félénken az, asszony. Mert az ura olyan néma hallgatásba bujt. — Nincs most senkinek pénze . . . mormolta- És nagyot, jelentőst, sokat mondót legyintett a kezével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom