Nagybánya, 1931 (22-29. évfolyam, 27-52. szám)

1931-07-26 / 30. szám

2. oldal. NAGYBANYA 1931. július 26. Sezlonok 1300 lejtől valamint mindenfajta kárpitosmunkák, u. m. matracok, ágybetétek, bőr- és mokef-cgarniiurák legolcsóbban beszerezhetők Hoffmeister kárpitosnál, Körös-utca §0. is állami épületeinek a volt ideig­lenes tanács által történt formai kicserélését és ennek törvényes és jogi pontjait. Megszavazta a nagytanács 3., Nagybánya és Felsőuj- fala csere-üzletét, — szintén a város lakosságának javára, — az erdőrészletek és legelők ügyében. Az interpellációk, illetve a propoziciók pontjainál momen­tán természetesen a villanyügy érdekli legin­kább és legsürgősebben váro­sunk egész közönségét. Itt tehát „parlamenti kiszólá­sokat“ is feljegyzünk. A Ganzot ezúttal fíyirászin Sándor tanácsos kezdi. Iepure professzor : Hogy- ? Hát nem Krizsán szól zór ? Krizsán Pál: Nem! Ör- hdek, sőt kérem a tanácsot, Tnondják el a lakosság pana­szait Önök is. Eddig ugyanis egyesek azt hiszik, hogy csak én akarom a leszállítást! Pedig magamért sohsem teszek sem­mit; a múlt hónapban is például csak 37 lei 50 bánit fizettem villanyért . . . Tehát nem lehet rólam szó! — Lengyel Béla (tréfásan): Persze, mert Krizsán sohse ül otthon . . . — Gyirászin folytatja: Tud­tom nélkül elvitték az óráimat. Le 40 lej, fel 40 lej, le-fel, fel-le, hitelesítés, verifikálás ., . (Pedig Gyirászin fizeti a Ganz bünte­téseit!) Ezzel megindul a tanácsosok között a vihar. Csaknem min­denki a Ganz-ot szidja. A re­ferens tisztviselők is. (Esik az eső: gyűlés után még a Város- | háza kapuja alatt is folytatják.) — J)r. Rozner: Be kellene ! jelenteni az összes panaszokat a | Városházára. — Krizsán : Akkor a Város­háza egyebet sem dolgozna, annyi van! A Ganz szabotál, j huzza a dolgot. A félév letelt és | megsetn kezdte az elszámolást... I — Dr Bokafiel primär: Hol- j nap azonnal intézkedem. (Meg j is tette!) — Dr. Turcu (Török) újabb példát mond: Végeredmény, a hitelesített órákkal többet fize- j tünk, mint azelőtt . . . — Krizsán közbeszól: Ha az órákra rásüt a Hold, már ro­hannak. Holdkórosok . . . — Dr. A. Nagy Gábor a szerződés jogi részeit és a vá­rosháza kétségtelenül szüksé­ges hasznát védi több megjegy­zésben. — Perényi tanácsos: Nem bírjuk már . . . — Lazin hosszabb indoko­lással támasztja alá a villany magas árát. — Iepure professzor a Ganz jogairól és kötelességeiről tart szintén nagyon komoly beszédet. — Krizsán: Jogok, azok van­nak! De a kötelességeknél meg­sérti a Ganz a szerződést. Dr. A. Nagy Gábor ur januári ké­rése az volt, hogy ne szállítsák le a Ganz kistisztviselői és mun­kásfizetéseit. Mégis megtették, — mondja Krizsán, — és hogy?... A 12 ezer lejes főtisztviselőtől 500 lejt,, egyes 4 ezer fejesektől 700 lejt vonnak le havonta . . . . . . Zaj, vihar, példák az egész tanácsban. . . . Végre is- este 8 óra. Krizsán előbbi indítványai nyo­mán Lengyel Béia bizottság sürgős kiküldését ajánlja a Ganz hoz.- De Dr. Gálok nélkül - kiált Krizsán, speciális szakér­tőkről majd gondoskodunk mi... A Ganz bizottság tagjai (be­I türendben) Gyirászin iparos és j kereskedő, Iepure professzor, Krizsán újságíró, lapszerkesztő, Lazin földbirtokos és Lengyel Béla gyáros lettek. Románok, magyarok vegyesen. A bizottság legelőbb a szer­ződéseket tanulmányozza át, de már a héten hozzáfog az árle­szállítások kérdéséhez. Mert egyébként csakugyan tömegesen visszatérünk a foto­génhez ... (—! — n — I) Bányásznak mindig kész a <a sir.. • Halálos szerencsétlenség a kereszthegynél Mindössze 30 éves volt Boldán j István kereszthegyi vájár. Kedden délelőtt 11 órakor a j délelőtt- fúrt lyukat töltötte di- namjttal. Jót akart: hogy nagyobb erejű j legyen a robbantás, tiltott dol­got végzett. Vas rudacskával tömte be a dinamitot. „Fojtott“. Szikrát ka- j pott, ütést kapóit a dinamit. Nagy j robbanás, halálorditás, Boldán j István nyak- és hátgerince ősz- j szetört, teste összeroncsolódott. j Három társa odasietett; mind- j hiába. Haldokolva szállították ki ' létrán a kórházba. Rövidesen kinszenvedett. Falujában, Giródtófaluban te­mették el csütörtökön délután az egész kereszthegyi munkás­ság és több vezető jelenlétében. A hivatalos vizsgálat szerint Boldán maga volt a hibás a vastömésért. Mást nem terhel felelősség. És: „Te kislány ne bánkód­jál, bányásznak halni szép ha­lál .. . Egekbe szállani föl-föl, szerencse föl, szerencse föl, sze- ren-cse föl . . , Mert Boldán szeretett is . . . Rendőrségünk beosztása Többek hozzánk intézett több­szöri kérdésére közöljük, hogy rendőrségünk jelenlegi beosz­tása a következő : Veres József, rendőrfőnök, az összes ügyosztályok és az egész rendőrség felettese. A bűnügyi osztály vezetője Ungar Valentin (mindig az igaz­ságot kereső) komiszár, helyet­tese Véber Ferenc. Nyomozók: Simadrea és Páska detektívek. fjági osztály irányitója Serafo- leanu Sándor kinevezett I. osz- >á!yu detektív ; munkatársai ese- tenkint a többi rendőrségi nyo­mozók és alkalmazottak. A rendőrlegénység közvetlen [ főembere, oktatója Búd László, a rangjába teljesen visszahelye­zett törzsőrmester. Ezek után úgy a nyaralók és idegenek, mint a helybeliek tud­hatják, hogy milyen ügyben kikhez kell fordulniok. (— n) A kihágást ügyosztály veze- j tője Muresan Gusztáv (a szigorú, ! de törvényesen eljáró) komiszár. Emberei Pop és Nemes irodisták. A népesedési és idegen ellen- \ nörző kiva.tal vezetője Moisanu \ György (a helybeliek és külföl­diek által előzékenynek és nyu- | gáti gondolkozásunak nyilváni- : tott) komiszár. Helyettese Butko- \ vits Ödön. A politikai és állámbizton- i Bélyegzőket nem kell idegenből rendeljünk, mert a Frankovits-könyvkereskedés is készíti. Bárki bizalommal for­dulhat hozzá, mivel munkája tar­tós és precíz. Arai jutányosak. Négy szobás lakás bérbe kiadó. Azonnal beköltözhető. Str. Clo$ca 18. MOZI-MŰSOR HÍREK Naptár július 26-tól aug. 1-ig. Holdváltozás : Holdtölte 29-én 14 óra 47 perckor. — Idő­járás Herschel szerint 22-től 29-ig szeles, esős, a hó vége nagyon nedves ; tapasztalat sze­rint 13-tól a hó végéig nagy szárazság. - Napok : 26 án, vasárnap : Anna assz. — 27-én, hétfőn: Pantaleon, Olga. — 28-án kedden: Ince p. — 29-én, szer­dán: Márta sz. — 30-án, csütör­tökön : Judith vt. — 31-én, pén­teken: L. Ignác, Oszkár. - aug. l én, szombaton : Vas. sz. Péter — Közeli országos vásárok: 27 és 28 án, hétfőn és kedden Szinérváralján, aug. 1-én, szom­baton Szamoskrassón. Papválasztó gyűlés lesz a felsőbányái ref. egyháznál ma, I vasárnap, a templomban. Aug. 9-én kerti ünnepély a polgári­kor kerti és házi helyiségeiben. Steinhardték holnaphoz egy hétre, hétfőn, Nagybányára jön­nek rövid vendégjátékra. Velők jön a rádióból jólismert Wai- gandt Tibor is. Helyek elője­gyezhetek a Widder-patikában. A turistáknak és termé­szetkedvelőknek szívesen fi­gyelmükbe ajánljuk Dr. Szokol Pálnak, ennek a nagytudásu, ré­gen ismert geológusnak „Táj­képek Felsőbányáról és kör­nyékéről“ cimü értékes, hasz­nos füzetét. Színes, szakszerű, eleven szavakkal beszél a füzet a Bányahegyről, a Rozsályról, a Feketehegyről, a Bódi-tórói, a Gutinról, Bajfaluró! és a ked­vező klímáról. A könyvecske kapható a szerzőnél Felsőbányán. A zilahi ref. Wesselényi- kollégium, az 1931-32. isko­lai évben a tanulók felvételére nézve olyan intézkedéseket tett, amelyek a gyermekek taníttatá­sát a szülőknek nagy mértékben megkönnyitik. Az eddig fizetett dijakat 25°/0-kel mérsékelték anélkül, hogy az ellátás minő­ségét és mennyiségét csökken­tenék. Az internátusbán és kon- viktusban a tanulók a legkivá­lóbb tanárok felügyelete és ta­nítása mellett megérdemelt ered­ményt és sikert érnek el. A nagynevű kollégium igazgató­sága részletes tájékoztatóval készséggel szolgál a hozzá for­dulóknak. Ma, vasárnap d. u. 3 és 5 órai kezdettel, továbbá hétfőn, 27-én este fél 9 órakor bemutatásra kerül Patt és Patachon, mint divatkirályok rendkívül kacagtató vígjáték 8 felvonásban. Ma, vasárnap este fél 9 órai kezdettel: „4 vikingek“ színes, megható dráma 9 felvonásban. A többszázév előtti kalóz vikingek életét mutatja be e film egy nagyon kedves szerelmi történet keretében. Izgalmas harcok, gyilkos pusztítások s a végén a két szerelmes csöndes boldogsága teszik a drámát mindvégig érdekessé. Főszereplők: Pauline Starke, Donald Gips, Le Roy Mason és Anders Randolph. Gyászos köszönetnyilvá­nítás. Fogadják mindazok, akik felejthetetlen férjem, ill. jó édes­apám: Dr. Erdős Vilmos ügy­véd hirtelen halála és temetése alkalmával súlyos lelki csapá­sunkban részvétükkel velünk éreztek, legőszintébb, legigazibb köszönetünket. Mindenkori visz- szaemlékezéssel: özv. Dr. Erdős Vilmosné és családja. Az Ipartestület mai mu­latsága a Bay-kertben válto­zatos programú, szép nyári dél­után és este lesz. Sokféle ver­seny dijakkal. Kocsi-fuvar a megrendelő lakásáról, három személytől kezdve, egyenkintö L. Átült évi Színházi Élet-ék számonként 10 lejért kaphatók Sárközynél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom