Szatmármegyei Közlöny, 1909 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1909-01-03 / 1. szám

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: hová a lap szellemi részét érdeklő |[ a hová a lap anyagi részét érdeklő közlemények küldendők || közlemények küldendők Széchenyi-u. 4. az. .NAGYKÁROLYBAN Jókai-utcza 2. az. Talephon 59. szám. Telephon 56. szám. FŐSZERKESZTŐ: DR. PíLISY ISTVÁN, országgy. képviselő. FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. AN TAL ISTVÁN.- ■ - Megjelenik minden vasárnap. ===== ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy évre 8 kor. Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. Egy es szám 20 Megyei községek, egyházak és iskolák részére egy évre 5 koron Hirdetések jutányos áron közöltéinek. .Nyilttér* sora 40 fillér POLITIKAI ÚJÉV. A jelenlegi válságos politikai helyzet Megváltóként várt ujesztendeje elmúlt. Vérmes remények fűződtek politikai szem­pontból az ujesztendő első napjához. De a reményekre egy idő óta sirálmas nehéz idők járnak. Reményeinkben ismét csa­lódtunk. A várvavárt megváltás ismét el­maradt és a szomorú helyzet a csalódás okozta kétszeres erővel nehezedik az egész országra. Az uj pártalakulásről szó sincs, Wekerle és Kossuth újévi beszédeiből remény nem csillámlik ki, a frázisok töme­gébe gyászfátyollal boritva vannak beékelve nemzeti aspirátióink még mindig fel nem támadó eszményei, beszédeikből kiolvas­ható a katonai létszámemelés annyira perhorreskált megvalósulása, csekély por- hintesként számba sem vehető „nyelvi vivmánynyal“, s kiolvasható az önálló bank végleges elföldelése, a közös bank fenntartása eredménynek egyáltalán nem nevezhető kevés kedvezménye. A sivár jelenre vigasztalan jövő . . . A harezok napja újból íelvirradóban. Az országgyűlési balpárt a csalódott nemzet napról-napra fokozódó támogatása mellett veszi fel a harezot az uj esztendőben, két­szeres erővel készül a nagy, újabb küzde­lemre. A balpárt politikai újéve, az újév alkalmával elhangzott beszédek mind élénk visszatükrözöl a szomorú helyzetnek és a balpárt önzetlen, a nemzet érdekében a végső harezra kész komoly elhatározásának. Az újév alkalmából az országgyűlési balpárt testületileg üdvözölte elnökét Szap­panos Istvánt, kihez Dr. Pilisy István, lapunk főszerkesztője intézte a következő beszédet: Mélyen tisztelt és őszintén szeretett Elnökünk 1 Kedves Pista bátyánk! Az idő folyásában nincs ugrás, nincsen folytonossági hiány. Egyik pillanat követi a másikat. E pillanatok visznek, ragadnak ben­nünket az élet végtelen tengerén. Mégis a naptári év első napja mintha megállítana. Önkéntelenül emlékünkbe jutnak az elmúlt év eseményei. Elmerengünk felettük és követ­keztetünk belőlük a jövőre. Következtetünk és vagy barátságot merítünk reményeink meg­valósítására, vagy keressük az orvosságot, a fegyvert, mely a csüggedést kiirtja. Az újévi üdvözlések ezen jelentőség miatt váltak a politikai életben is szokásossá. De a mi pártunk nem e szokásnak hódol, amikor üdvözletedre egybegyült. Minket az a szeretet, az a szinte családias érzés hozott ide, amely táborupkba éppen a Te lelkedből, a Te hó­fehér fürteidből és 92 éves korod daczára ifjúi tűzzel s mégis atyai jósággal ragyogó szemeid­ből nyerte és élvezi táplálékát. Ez az érzés és az a mérhetetlen öröm, hogy az elmúlt évben átszenvedett nagy beteg­séged daczára fiatal hévvel, teljesen helyre­állott egészséggel, a függetlenségi és*48-as elvekért való küzdelemben tántorithatlan hazafi- sággal harczolsz ismét élünkön, — hozott össze, hogy Téged üdvözölve lerójuk a mindenható iránti hálánkat és kegyelmét egy hosszú jövőre kikönyörögjük. Mégis miután pártéletünkben ez az első ujesztendő, nem távozhatunk el innen úgy, hogy pár pillantást ne vessünk azokra a poli­tikai eseményekre, melyek bennünket a kor­mánypártból kilépésre bírtak, majd később a balpártban egyesítettek, a mai napig együtt tartottak és a melyek a függetlenségi és 48-as elvek, imádott hazánk és nemzetünk érdekében ezután is össztartanak. 1906. április 12-én a koalicziós kormány programot adott, mely a következő 3. pontban domborodott ki: 1. Átmeneti kormányzás az általános választói törvénynek mintegy 2 év alatti meg­alkotásáig, ezután uj választás és a választás eredményének megfeielő u , kormány alakítás. 2. Az átmeneti időbe a közös hadsereg organikus fejlesztésére vonatkozó katonai kér­dések, de viszont a magyar vezényleti nyelv iránti követeléseink is kikapcsoltatnak. 3. Ausztriával vám- és kereskedelmi szer­ződést kötünk, ha megegyezésre juthatunk, ha pedig nem, akkor a statusquot tartjuk fenn a külföldi szerződések lejártáig. Ma már tudjuk, hogy a paktum, vagyis a királylyal történt megegyezés egészen más, egy valóságos árulás volt, a kiegyezési törvény- javaslat a Ház asztalára került, ezt a paktumot ismertük, ennek alapján választotta a nemzet képviselőit, adott a kormánynak többséget. A benyújtott vám- és kereskedelmi szer­ződés vitt át bennünket az önálló vámterület tényleges állapotára, hanem biztosította remé­nyeink ellenére 1917-ig a közös vámterületet. Rosszabb volt minden eddigi kiegyezésnél és különösen rosszabb a SzélI-Körber-félénél. Ennek és a király által biztosított szabad kézzel daczára koimányunk annyira ragaszko­dott a szerződés megkötéséhez, hogy az ide egyáltalán nem tartozó kvóta és bank kérdést is hozzá fűzte és pedig úgy, hogy a szerződés érvényességének feltételéül a kvótának 2 %-os emelését felajánlotta és kötelezte magát arra, hogy az osztrák magyar bank 1910. év végén lejáró szabadalmának meghosszabbítása érde­kében tárgyalásokba bocsátkozik, holott úgy a nemzet, mint képviselői, sőt még a kormány­tagok is az önálló magyar jegybanknak 1911. január 1-ére való felállítása kérdésében már előbb megalkuvást nem ismerő nyilatkozatokat tettek. Az a függetlenségi és 48-as képviselő, aki politikai becsületére valamit adott, aki választóinak tett Ígéreteiről meg nem feled- kezett, aki hazája és népe érdekeit szivén viselte, nem maradhatott tovább a koaliczió táborában. Sajnos, csak kevesen vontuk le akonzek- ventiát, de örömmel mondhatom, hogy azok akik ez alkalomból kiléptünk és egy pártban s harczolunk, egy elhunyt nagyérdemű társunk Szluha István kivételével együtt vagyunk, együtt érezünk és amig a Haza kívánja és Isten engedi együtt is maradunk. A következmények kilépésünk helyességét rohamlépésben igazolták. Vérszemet kapott a kormány az első nagy behódolástól. Jött a házszabályrevizióval, melyért Tisza Istvánt kiverte. Jött és titáni harczunk el Ye­nére győzött. Jött az általános, titkos, egyenlő és köz­ségenként! választói jog helyett az egyenlőt­lenség jegyében született, tisztán csak kormány­hatalmat szolgáló plurális törvényjavaslattal. — Jött, de e nélkül fog elmenni. A progressiv adó javaslat helyett egy olyan adóreformmal állott elő, mely a szegény népet még nyomorultabbá teszi. Készül a katonai létszámemelés, de nem lesz magyar vezényszó, mégkevésbbé önálló magyar hadsereg. Az önálló mrgyár nemzeti bank temeté­sére is talán éppen ma teszik meg a végleges előkészületeket. És hogy mindezen árulást szebb köntös­ben vihessék keresztül, a választáskor felvett magyar pitykés mellényre Lipót kabátot akar­nak huzni, melyet Bécsben legombolva, itthon pedig a pitykék látszatáért vállukra vetve hordanak. Elszomorító, de egyben tettekre késztető jelenségek. Résen kell állanunk. A legteljesebb erővel ki kell venni részünket a küszöbön álló nagy parlamenti harczokból és e mellett legközelebbi feladatunkat pártunk országos szervezése ké­pezze. E téren könnyű feladat áll előttünk, mert elveink az ország nagy többségének elveivel azo­nosak és igy nem kell hóditanunk, csak védelmez­nünk elvbarátainkat azoktól, akik őket hazug jelszavakkal a függetlenségi és 48-as elvektől eltántorítani igyekeznek. A Te neved, kipróbált jellemed, hazafí- ságod, buzdítás és erős fegyver mindnyájunk kezében. Adja az Eg, hogy mentői tovább az legyen Az Isten tartson meg sok éven át jó erőben, friss kedélyben a haza, szeretteid és mindnyájunk örömére. Az üdvözlésre az ujpárt elnöke követke­zőleg válaszolt: Kedves barátaim és elvtársaim I Szívből köszönöm nektek, hogy újévi jó kivánságitokkal felkerestetek. A ki, mint én kilenczvenkótszer látta az esztendő fordulását, annak a jövőbe tekintő szeme az örrökkévaló- ságot keresi s szeretne a földi sivárságok felett eltekinteni. Csodálatos rendelése a sorsnak, hogy nekem kilencz évtizeddel a vállaimon az öreg­ség békéje helyett a férfias harcz jutott osztály­li tisztelt vevííjiek ooldod liévet Hivánoh! POLITZER IGNÁC Z, úri és nöidivat, rövid-, kézimunka- és játékáru megbízható keieskadő.aiíl Nagykárolyban, Hadnagy Ignácz ur házában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom