Északkelet, 1912. március (4. évfolyam, 49–74. szám)

1912-03-01 / 49. szám

Szatmárnémeti, 1912. március 1. ÍV, évfolyam, 49. 'Zám. Pántéi északkelet f h FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP. Előfizetési árak: ; Szerkesztőség és kiadóhivatal: j Mindennemű dijak a kiadóhivatalba küldendők Helyben: Egész évié 12 K. Vidéken: 16 K. Északkeleti Könyvnyomda Szatmárnémeti Nyilttér sora 20 fillér. Egy szám ára: 4 tilléfr—-_____ _ j Kazinezy-u. 18. Telefon-szám: 284. j Hirdetések a legjutányosabb átért közöitetnek. Fe ptrietM Irta: Kon Béta, lorsa. képv. Ne játszunk a szóval. Ne beszéljünk] I békéről .Ismerjük el nyíltan, hegy Kbuen nem I békét, hanem kapiiuláeiót, fegyveríetéíelt kö- j vetel az ellenzéktől. Semmi vívmányt a had­seregnél a magyar nyelv szempontjából ( nem hoz, uj sérelmeket beiktat a nemzeti birtokállomány rovására, mindezeket limo­nádé szerű miniszteri nyilatkozattal és bár­mikor felrúgható házhatánozattal akarja eny­hítem. Miniszteri nyilatkozat? Fabaktát sem ér. j A minisztert elcsapják, a nyilatklozatának súlya és értéke js úgy eloszlik és elszáll, mint a por, melyet utána a bársonyszékből ki­vernek. Erre a nemzet nem építhet. Házhatározat? Az sem több a semmi­nél. Az önálló bankra nézve is volt házhatá­rozat, hogy szabad (keze van rá vonatkozólag az országgyűlésnek, ebhez a koalíciós mi­niszterek élén Wekerle Sándor is — a ki­rály tudtával és f'e'ecgyezéséve! — hozzájá­rult és mégis ml történt? Felrúgták ezt a határozatot is. Sőt mikor Fabridussa! veret­ték szét az országgyűlést, akkor az élő- tör­vényt is felrúgták. A törvény sem egészen biztos garancia léhát a jogtalanságok ellen, csak viszonyi- lag nyújtja a legtöbb védelmet. Aki tehát a törvényes biztosítékok helyett nyilatkoZatsze- Srü határozatok szemfényvesztésével elégszik meg akkor, mikor az obstrukdó egyedül cél- ‘hoz vezet őfegy vérét elraktározza, az kony- nyelrmfen bánik a nemzettől reá ruházott biz atommal, az nem hivatkozhatik a tisz­tességes békekötés mentségére, az elárulta az ügyet, melynek zászlótartójául felesküdött és a fegyverlerakás, öngyilkos kapituláció szé­gyenletes lényét követte el. Nép jogokat akarunk, kik tovább ts be­csületesen harcolunk. Megvesztegethető sza­vazók hatalmi erőszakkal urnákkal csorda­ként hajtható választók helyett tiszta meg­győződésüket szabadi.,n követhető választó­kat akarunk, hogy a népfelség eddig meg­tagadott elve valósuljon, diadalt arasson, has­son, alkosson, gyarapításon és boldog Ma­gyarországot teremtsen! Uj választásokkal fenyegetőzik a kor­/aáay? Még több erőszakkal akar jönni elle­nünk, mint 1910. júniusában? Még jobban takar pénzelni, pörköl töztetnj, pálinkáztatni, ’szuronyoztatni? Hát csak tessék! Altunk elébe! Égövieket pártunkból kibuktathatnak az pj választáson, keresztülgázolhatnak sorain­kon a Bécsből szabadalmazott zsarnoki erő- 'szak gálád fegyvereivel, de egyet nem gázol­hatnak le: az elvhüségüuket, pártbecsületün- ket és azt a szent függetlenségi eszmét, mely a népmiLBőfc szivét dobogtatja és a regi harcosok helyett mindig életre hív uj harcosakat, akik Kossuth Lajos zászlaját el >rem hagyják, örökségét el nem kótyavetyélik, •hanem megmaradnak, az gyedül becsületes 'utón: a nemzeti függetlenség és nép jog o-k követésének utján . Tegyék le a fegyv*:.í a krstütüek, az alkalmaZkodók, a labancok, az álkurocok, mi harcolunk! Vicc lap? Még csak egy vicc lap hiány­zik Szatmárion. Akkor aztán -— nem érez a magyar semmi hiányt. Boldog lesz. Még ajk­kor is, ha a gyilkos véderőjavaslatokat tör­vényerőre vontatja a dicső Khuen kormány a még dicsőbb murrkáfetn nemzed munkapárt tál egységesen. Tehát^gy vicclap. Lesz! Azaz pardon! Már van is. Megjelent a mai na­pon. Mellékletként. Az öreg »Szamos« első oldalán, a vezetőcikk után kezdődik. Két •egész és két háromnegyed sor a heveztő ré­sze, Itt ékeskedik egy nagyszerű vers-zönge- mény. Így hangzik: »Zug a jasth jancsi párt, nekimegy a falnak. Majd ha nagyot toppan: szépen el is hallgat.« Ugy-e nagyszerű! Pompás! Kitűnői — Arany János esak plagizál e kitűnő zönge- ménnyel szemben. Hamar koszorút, babért a szerzőnek — egy egész tár szekérrel! Megér­demli. Minél gyorsabban, annál jobb, mert még a feledés ködébe talál fűim és minő nagy kár volna érte? 1 Istenem, csak ez ne történjék meg! Mert akkor veszve a költői •ambíció és ami a legnagyobb kár volna, megszűnne Szatmár legújabb vicc-lapja! — Menst Isten ettől a nagy csapástól. Ezután j csak az »ínség és nyomor...« »...tengernyi, I {Szenvedés....« szakad a nép nyakára. Ekkor | szegény magyarnak — befellegzett. * Elvesztette a Fejét. Amióta a »Sza­mos« él, (44~£k éve), többször elvesztette a Fejét és ilyenkor kínjában mindig kirúgott a (hámból. De nem is volna semmi közünk e változáshoz, ha nem lugna kj a hámból a vén lap és e kirúgások nem vonlának oly ■nevetségesek, mint amily nevetséges a mai lap Vezetőcikke után 1 evő pár sor. E kirú­gás annak tulajdonítható, hogy efveszetette 'régi Fejét a »Szamos« és ujjal cserélte ki. Nem firtatjuk, hogyan, mi októl történt e vál­tozás. Megtörtént. Az elmúlt vasárnapon. Egy pár napig az uj Fej zisibbadtan gubbasztott a törzsön. Tegnap aztán talán úgy kívánta a »természetesség«, hogy a vérkeringés vala­melyes folyamatot vegyen. így történt aztán, hogy a Fej elhatárazia: mozgásba hozza a »lábakat« és — »rüg!« Rúgott is, de e cselekvése önmagát találhatja oldalba, mely ismét elzsibbaszthatja a iáméi fiit vén tago- gat. Így van az, mikor a Fej eivész és rendkívüli, önkivüli állapot aggói da áll be. ‘Az egészséges vérkeringést ne várjuk egyha­mar! A Fej elveszett. Az uj pedig nagyon szokatlan az öreg testnek. Országgyűlés. & Hogyan is mondotta Tisza István? * — A helyzet megoldásának kulcsa az ci­pők kezében van. Ez a mondás a fejébe szállt Navay Lajosnak, a képviselőház elnökének, aki ma olyan lépésre határozta el magát, amely őt lejtőre vezette. Hegy lesz-e elég belátása és elég lelki lére je (magát Tisza jszuggesztiója alól kitagadni s megfordulni a fejtön, azt a legközelebbi napok meg fogják mutatni. Ha lesz: akkor talán a jövendőben nem kell ,majd olyan sokszor emlegetnie elfogulatlan­ságát és a párttekinteteken való felülemel- kedettségét, mint mostanában teszi, hogy ^ ' • Megnyílt Sárközi József Szatmárnémetiben, Kazinczy- utca 21. szám alatt Dr. Wallon orvos ur házában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom