Északkelet, 1912. március (4. évfolyam, 49–74. szám)

1912-03-17 / 63. szám

Szatmárnémeti, 1912. ÉSZAKKELET .'S. oídaí. ncr Modern ruhafestés bármily divaiszinre. Gyár főüzlet: Szatmár, Kossuth L.-u. 10. Felvételi üzlet: Kazinczy-u. 17., Attila-u. 2., Nagykároly: Széchényi-u. 31. Alapittatott 1886 HAJTAJER PÁL Legszebb ruhatisztitás vegyileg száraz utón! Kávét äKSLarcyseaBS’ .erss^rszszz. sraassiiü \ ■ Jtsvsssti’s.v-.: i- Ta?war..K3£3B« legjobbat és legolcsóbban bcszerezneiünk : Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár, Kazinczy-u 16. sz „Mokka keverék“ cégem különlegessége 1 kg 4.40 korona villany erővel pörkölve. csizmadia ipartársulat elnöke is volt éveken Üt- Boxosss János más küzdelemben is részt veti, amennyiben az 1848—49. szabadság harc alatt mint tüzér őrmester szolgálta a hazát. Boross János egy győztes hadvezér meg elégedettségével nézhet vissza gyémántlako­dalmának ünnepén arra a munkás, becsüle­tes életre, amelyet feleségével, Kcós Sárával eltöltött, s amilyen lelki örömet okoz ne­kik e hattizedes öröm ünnep, kívánjuk: any nyi örömet hozzon a hátralevő több év­tized is. VERMES GEDEON PHPSAGA. Csodálatos papok voltak azok. Lázban égett zz egész nemzet, mikor a »Talpra ma­gyar« varázslatos igéi felforralták a szabad­ság vágyától elragadt emberek vérét. Mint a rajzó méhkőpü mozgott, zúgott, izzott az egész ország. Az urak palotáiba s a pór­kunyhókba belopódzott egy sziveket dobog­tató gondolat: legyen szabad a haza s an­nak minden egyes $ja. Valahol az emberek találkoztak: utcán, Vendégfogadóban, 'kalásztermő mezőkön, a kézművesek műhelyében, sőt a templomok küszöbén belül is, ennek a gondolatnak igé rete kötötte le az elméket. Besurrant az iskolák faíai közé. A pely­hes ól’.u ifjak szive megdobbant, karjaikon megfeszültek az izmok, a szűk falak közül: vágyódtak ki a tágas csatamezőre, odahív­ta, csalogatta, hajtotta őket a lelkésfedes tüze s a hazaszeretet parancsa. Hiába volt a pápaszemes, bölcs pro­fesszorok kérése, intelme, bizony üresen ma­radtak nemsokára az iskolák padjai. És a- zután azoknak az öreg professzoroknak szi­ve dobogott 1 egjobban az édes örömtől, mi-, kor látták, hogy nem tjyáva nyulfiakat, ha­nem hősöket neveltek, t&k, mint a párduc- kötykök, rohantak bele az ellenség tömegébe s kacagva győztek s mosolyogva haltak meg. Ki nem hallotta hirét a veres sipká­toknak : a harmadik és kilencedik zászló-, aljnak s az índ-flnci honvédtüzéreknek? A tizenöt éves kortól felfelé, fiatal diákgyere- I kék voltak ezek. Játék volt nekik a hadakozás. Dalolva ' rontottak előre a legvéresebb szuronyro- i hamban, dudorászva sütögették el a bömbö | lő ágyukat s pajkos hahotával tapsoltak, í ha golyójuk jó helyre talált. Csata után meg- cirógattűk, megcsókolták az ágyúnak forró csövét, apuskának, bácsikának s lelkem ad­tának nevezték azt. * i ­Elült a harci szó, elnémult az ágyuszó s telelni tes halotti csend borult az előbb hangos terekre; az eltávozottak helye me­gint csak üresen maradt az iskolapadokban. A honvédgyerekek jó része szépen el­maradozott Kápolnánál, Isaszegnél, Vácnál, Nagysarlónál, Segesvárnál és Pislynél és Is­ién tudja meg hány helyen. Mosolyogva a- fudtak örök álomban s hant alatt, mely vé- ji£s tetemüket takarta. Sokat tje löltöztettek abba az ellenséges katonagunyába, melyre azelőtt olyan gyö- nyörtjelenl övöldöztek s elvitték őket mesz- sae, idegen országba; apjuk, anyjuk, azt sem tudta él-e, hal-e kedves szülötte liuk.' Voltak, kik hazajöttek a szülői házhoz s az édles anya egy darabig naponként meg megsimogatta a télig hegedt sebhelyeket gyermeke homlokán. Mikor aztán ebből is (elég volt, fogta magát a félig iskolázott fi­atal ember s neki vágott valami életpálya pák, esdi úgy a maga erejéből; ösztöne, igyekezete, kitartása vezette, sarkalta s lett tnindégyikböi ember, ki megállotta helyet ott, hova erős akarata, vagy a jószerencse vitte. Majdnem valamennyi elterelődött az e!e^ ve választott élethivatástól. Ki ügyvédnek készült, lett belőle pap, kiből pap akart lenni,, lett színészi skplamester, vagy falu jegyzó* je, a félig kész mérnökből, orvosból lett 'tanár, vagy j jóember, költő és u;ságszerkesz-< I tó. És vált közülök nem egy hirgs-neves em be diai ^ nemzet büszkesége, országos ügyek vezetője. Vált közülök jeles tudós, falentumos művész s ki szerényebb körbe (került, ott is tiszteletnek s becsülésnek tár-, gyáva lett. Az élet volt kemény iskolájuk 'é sors szigorú tanítómesterük, ezért nevelőd téK naggyá, mint az árbocfa, mindig szilár dán állottak a változások zivatarában. Ismeretlen az öreg Vermes Gedeon tisz­telendő urat, (ki abban az időben szintén jodahagyta az iskolát s elment véres kalá­szokat aratni a csatamezőre. Pedig még csak egy éve volt hátra, hogy elvégezve szakmáját, ki gienjen faiura valamelyik tö­rődött aggastyán mellé káplánnak. A zivataros idők őt is kizökkentették megkezdett pályájából s egy ideig' tétováz­va kalandozott az élét rögös örvényen. x ó maga nem szeretteti előhozakodni múltjával, élményeivel, pedig sok olyan e- seményen vergődött keresztül, inig megka- póvá, jelentőssé teszik az ember életét. Hogy a szerb csatározások idején öt kársával együtt a szerviánusok elfogták, eg csűrbe zárták á azt rájuk gyújtották s Dam­janich katona jniár iélholtap mentették ki a tüzh a Iáiból ;fncg y az isaszeg 1 hídnál egész éjen át sebesülten feküdt a halottak gar­madája alatt s másnap a haíott-tajyari- tóks zabaditották ki; hogy a debreceni csa­ta rémülete után ezer halálvesjjedelem között átsurrant az oroszok hadvonatán s még jó­kor érkezett a világos 'siralmas fegyverle­rakáshoz: minden szerinte szót sem érdemlő kicsiség volt. Ha nagy néha egy-egy részletet fe'eve- nitett emlékeiből, mikor egész figyelemmel hallgatták megragadó előadását, hirtelen át­csapott más tárgyra, mintha megbánta volna, hogy ennyit is mondott és semmi kérésre, kő nyögésre sem folytatta tovább s azzal tért ki: hátha maganj is csak úgy álmodtam mindezeket. Hézagos élettörténetét úgy kellett össze szedegetni i mitt-amott elejtett szavaiból. Még születési helyét sem tudta bizonyo san senkisem. A nprfy alföld síkjain, vagy bérces Erdély valamelyik zugában ringott-e bölcsője vagy a Duna partja mentén ját- szotta-e el gyermekjátékait, az talány ipar radt az emberek előtt. Apjáról, anyjáról, testvérről, rokonról senkisem tudott, úgy le­het Ő maga sem. De azt már mmdenk 5tudta, hogyan pottyant oda abba a kis Balaton melléki eklézsiába, ahol 50 évnél tovább hirdette Wk-- JS ' A __ jl __ épület és mű-butor asztalos. JEPll ti SL S iStVin ^ Bányai-ut 11. szám.= Elvállalok minden e szakba vógó munkákat. Tervvel és költségvetéssel szívesen szolgálok. B. pártfogást kérve tisztelettel Dudás István. Crick & Comp egyedüli elárusítója. * ÉRT Teljesen ingyen kap minden jobb vevő, ki nálam cipőt vesz, egy pár cipő sámfát, amely a cipő formáját megtartja. — Valódi amerikai cipők! — Szolid árak! — Dús választék! BrtinfeEd Sámuel Deák-tér 9. TELEFON: 252. TELEFON: 252

Next

/
Oldalképek
Tartalom