Szamos, 1912. április (44. évfolyam, 75-98. szám)

1912-04-25 / 94. szám

4 oldal. SZAMOS (1912. április 25.) 94. szám. lágyi Ecdre 5 kor, Zathureczky Károly 20 fill., Knoller Zúli, Naüy Ignáez 4—4 fillért. Somi IgDácz 20 f.. Pénzes László 40 f., K. Nagy Lajosne, Czibore László 1—1 kor , Kocsis Pálné, Szomju Károly 20—20 f., Pénzes Lujosné 10 f., Varga Lász'ó 20 f., Pénzes Sándor 10 f., Juhász P.tl 20 f., Varga Mihály 30 f.. Szilágyi Forenc, Szi­lágyi Andiás 20—20 f., Pénzes András, Uszkí-y Gyula 1—1 kor, Szilágyi B la 2 kor., Varga Sándor, Pesti József 10—10 f, Homonna András 6' * f, Fodor József 50 f., Fodor Pálné, Varga Imre, Uszkav Sándor, Uszkay József, Apjok Tamás, Bírd* Sán­dor, Barál Mihály 20—20 >, Sz unju S n dór 3u f., Juhász Janos 50 f., Átyim János 60 f., Szomju Sándor, Kiss I nre 10—10 f., Béres Pál 12 f.. Dudás Sándor 1 kor., Szoboszlai János 20 f, Boros Sándor 10 f., Butyán Antal kor., Átyim Endre és Sándor 20 f., Szomju János 10 f., Borgida B. 1 kor.. Boros Jánosná 40 f., ifj. Boros József, id Boros József 1 — 1 íor. Hiripi Sánd r 40 f., Boros Sándor 40 f., V =rga L jós 20 f., Boros I tván 40 f.. Mesur J z ef 20 f., Szomju Lász’ó, ifj. Szomju József 50—50 f., Szomju Etelka 40 f., Debreceni Károly, S. István 20 f., K. Nagy Lőrincz 1 kor., Vincze György, Boros János. Debr czeni Lajos, Nagy Mihály, S'.omju Pá; 20—20 f., Berkó Mayer iO f., Á yim Ferencoé 30 f., együtt 42 kor. 10 f. külön ivén 12 kor. 64 f., terményekből 13 kor. 7/ f., összesen 68 kor. 61 f., Nem fért a bőrébe- Önfejűségé­nek lett áldozata Penyige községben Lo­boda Ádám cigány legény. Több tár­sával együtt napszámos munkát teljesí­tett egy ópitós alatt levő háznál. Min­dig azon törte a fejét, hogy mutat­hatná meg társainak esztelenségig menő bátorságát. Végre azt a bolondot fun- dálta ki, hogy a kémény tetejére tesz egy félméter hosszú deszkát s azon fog táncolni. A gondolatot tett követte, bár társai figyelmeztették, hogy ne tegye életét könnyelműen kockára. Loboda azonban nem hallgatott a jó tanácsra. Felment a kémény tetejére, de hozzá sem foghatott a vakmerő mutatványhoz, mert inig a deszkát igazgatta, véletlenül megcsúszott s egyensúlyát veszítve le­zuhant a magasból és jobb karját s mind a két lábát eltörte. A súlyosan sérült legényt beszállították a fehérgyarmati közkórházba. A vizsgálat szerint felelős­ség senkit sem terhel. Ha cipőre van szüksége, úgy elsősorban Moskovits-Cipőgyár Rt. fiókjában nézze meg azokat. Szatmár, Deik-tép 7. Talpba vésett szabott ár. C 1ÍX TXTXl/S mérnöki irodája VJTir\lJk Bercsónyi-u. 33 Gsaía János csalafintasága. Kégi recept szerint akart pénzhez jutni Csala János góresi kispolgár. Csala azt a csa- lafintáságot eszelte ki, hogy alig 800 koronát érő viskóját fölgyujtotta abban a reményben, hogyha leég, hát a bizto­sítótársaság kifizeti az árát. Denem égett ám le, mert a lalubeliek hamarosan el­oltották a tüzet. A csendőrig pedig meg­indította a csalafinta Csala ellen az el­járást. Csak párosán szép . . . Egy jócsaládból való leány ballépéséről suttognak reggel óta a városban. Belé- szeretett a színházi zenekar egyik tagjába s mert, hogy a színtársulat Dévára ment, a leány kedvese után szökött. Török Jenő színházi zenész N.-nenäl bérelt lakást, ahol megismerkedett az asszony Hermin nevű 20 éves leányával. Hogy, hogy nem, a csöndes és ma gába zárkózott leány sz ve szerelemre gyűlt a zenész iránt, p*jdig tudta, hogy Töröknek felesége és 2 gyermeke van. Tegnap utazott el a színtársulat egy része, köztük Török is. S. Hermin nem tudott belenyugodni az elválásba, elha­tározta, hogy követi kedvesét vándorút- jában. Azzal távozott tegnap reggel any­jától és nővérétől, hogy lakást . keres. Ehelyett azonban kiment a vasútállomásra, jegyet váltott Dévára s elutazott. S.-né csak későn délután jött arra a szörnyű gondolatra, hogy leánya a színészek után szökött. Nyomban jelentést tett a rendőrségnél, honnét távirati utón ke­resték meg a dévai rendőrséget, hogy S Hermint, amint Dévára érkezik tar­tóztassák le és szállítsák vissza. Ma reggel S.-né levelezőlapot kapott leányá­tól, melyet Szatmáron irt és adott föl. A levelező lapon csak ennyi állt: Ked- v ájóanyám! Ne haragudjon rám, hogy tudomása nélkül távoztam el hazulról. Mennem kell -nem tehetek máskép. Csókolja Hermin. Megverték, mert féltek tőle. Morzsa János, Oláh György és Réz­műves János paposi cigányok pálinkázás közben összeverekedtek. Oláh és Rézmű­ves Morzsa ellen támadt, aki azonban markos legény lévén, alaposan elcsépelte támadóit. Ezek azután attól való félel- mökben, hogy Morzsa leüti őket, fejszét ragadtak és a szó szoros értelmében összevagdalták őt. A szerencsétlen ember haldoklik. Hol az ezres bankó? Egy bécsi ékszer nagykereskedő egy heb beli ék­szerésznek közönséges levélben állítólag 1000 koronát küldött. A levél, melybe állítólag tanuk előtt tették be az ezres bankót, tegnap érkezett meg a szatmári kereskedőhöz, aki szintén tanuk előtt bontotta föl a levelet, de a pénz nem volt benne. Rögtön értesítette róla a levél bécsi föladóját. Megölte a felesége szelleme. Alsófernezely község határában az ut- menti árokban arcraborulva halva ta­lálták Kocsis Mihályt. Kocsist 2 évvel ezelőtt feleséggyilkossággal vádolták, de a törvényszék fölmentette. A fernezelyi nép most Isten ujját látja a kocsis hí Iá- Iában. Azt beszélik, hogy megölt fele­ségének szelleme döntötte az árokba. E£y kincstári bányamű égése. Nagy tűzvész pusztított éjjel a nagy­bányai bányaigazgatóság alá tartozó veresvizi bányamű 2. számú zuzójában. A zuzóépület eddig ismeretlen okból este háromnegyed 10 órakor kigyult. A lán­gok oly gyorsan terjedtek, hogy a gyor­san kivonult bányatüzoltóságnak vala­mint a munkásoknak legnagyobb erő- feszitésök ellenére sem sikerült a zuzöt megmenteni. Leégett a zúzó összes gé­pezetével és fölszereléseivel. Egyedül az altiszti lakás maradt meg. Emberélet­ben kár nem esett. A kár megközelíti az 50000 koronát. Dr. Geréb jogiszemináriumának ál­dásos működését legjobban bizonyi-ja, hogy az elmúlt félévben 93 szigoiló, 46 alapvizsgást és 12 ügyvédi vizsgást készített elő, még pe­dig oly bámulatos sikerrel, hogy nemcsak hogy minden jelöltje ez intézetnek képesítet­ted, hanem nagyon sokan minősített eredményt is elértek. Ezért minden jogvizsgára készülő (alap. állam, szigorlat, ügyvédi) föltétlenül forduljon e páratlanul álló intézethez, mely amellett, hogy rendkívül lelkiismeretes, a leg­szerényebb dijazás mellett készít minden jog­vizsgára, Minden egyetemi ügyben díjmente­sen szolgál felvilágosítással: dr. Geréb jogi- szeminárium Kolozsvár, Farkas-utca 5. sz. Telefon: 1053. Az uj fényképészeti és festészeti mű­terem megnyílt Deák-téren, a Pannónia ud­varának földszintjén. Kényelmes kocsi bejárat. Tisztelettel Scherling Antal. — Telefon 375. Építész iroda áthelyezés. latorján István irodáját junius 1-től Hunyady-u. 16 -'Z. aiatii hazab t helyezte at. vízzel felfőzve csecsemők, gyermekek, valamint gyomorbajosok régbevált tápláléka Tiszta alpesi tejet tartalmaz 1 doboz 1 Kor. 80fill., minden gyógyszertárban 4m drogériában Kapható. ’ Prospektus ugyanott. Szezon: máju9 hó 1-tól szeptember hó 30-ig. A fürdő kezelés alatt: ápr. 1-tól október 30-ig. A világ legelső iszapfürdője 150,000 fürdöző a eaisonban. 30 milliós köbméter iszap tulajdon. Hatása és ké miai összetételére nézve versenyen Kívül áll. Ideális tartézbodási hely gyógyulást kérésé gyer­mekeknek. Természetes rádium emanatorium Legelső sszivbaj gyógyító fürdő Ausztria és Magyarországban. Tu­lajdonában van a kontinens legerő­sebb szénsavas forrása. Prospek­tust a polgármesteri hivatal ingyen küld. JAVALLÁaOK: Vérszegénység, sápadtság, skro- phulozus, gyermekbetegségek, rhsuma- tiiraus, ksstvény és légző­szervével katarrhusa, vizelet! és emésztő szervek, állandó jellegű szoru­lás, idsgsetegség, neurasthenia, hysteria, női betegségek, izza- dás, myom. Szí vb* jók, szirgyen- geség, krónikus szivizomgjuladás, sziv- verési bajok, szividegesség, elzsirosodis.

Next

/
Oldalképek
Tartalom