Szamos, 1912. március (44. évfolyam, 49-74. szám)

1912-03-16 / 62. szám

1912. (március 16; 62. szám. SZAMOS 3. oldal. Különös zsarolás. — Saját tudósítónktól. — Szatmár, márc. 15. A nagyvárosokban már kiment a di­vatból az h rég beváli kis furfang, hogy a férj rajtacsipi a feleségét az udvarlójával s azután csak akkor csillapodik le »jo­gos“ felháborodása, ha megsértett becsüle­tére fiastromkónt egy-két bankót kap. Ezt a kisded zsarolási műveletet any- nyira elkoptatták, hogy ma már csak a jó vidéken alkalmazzák, de ott és csak néha- néha. Mint Pettv énről Írja tédósitónk, egyik tekintélyes, vagyonos, sőt családos, idősebb polgárnak megtetszett egy munkás felesége. Mondhatjuk, hogy felesége, mert házasság­kötésüknél meg volt a szabályszerű két tanú: az a két gólya, akikről a költő éne kelt, ugyanaz a két tanú szerepelt itt is. A nő, többek állítása szerint, nem is volt szép, de viszont az udvarló nem volt fiatal s el­végre az Ízlés az, amelyről immár több, mint kétezer éve rebesgetik, hogy nem le­het róla vitatkozni. A hosszas udvarlásnak az lett a vége, hogy az asszony úgyis, mint gyönge nő, hallgatott a tévedésre és beleegyezett a ta­lálkába. A találka megtörtént úgy, amint a francia vígjátékból ismerjük. A befejezés azonban nem volt sablonos, a végén a sze­replők egy tablót mutattak be. Először is a szereplők száma egygyel bővült: mig eddig csak két szereplő volt, az asszony és a férfi, addig most egy eddig láthatatlan szereplő is a cselekvés terére lépett. A harmadik szereplő a férj, aki ed­dig azért volt láthatatlan, mert az ágy alatt rejtőzött el. A nagy szerelmi jelenet végén a férj méltóságteljesen előmászott az ágy alól, il­ledelmesen köszönt s mialatt a kezében lévő revolverrel szórakozottan eljátszado­zott, udvariasan arra kérte az udvarlót, hogy különös tekintettel a közöttük fennálló baráti viszonyra, amely bizonyos vonatko­zásban úgyszólván rokoni köteléknek is ne­vezhető : különös tekintettel minderre, zsi- ráljon neki egy tízezer koronás váltót. A gazdag és fiatalnak egyáltalában nem nevezhető udvarlót annyira megha­totta a férj kérése, hogy a váltót tényleg alá is irta. Ezután a férj zsebébe tette a browningot, amelylyel az egész jelenet alatt játszadozott s házigazdái tisztéből ki­folyólag kikisérte »kedves“ vendégét. Az udvarló csak ezután kezdett ko­molyan gondolkozni a történtek fölött s a községházára ment föl és előterjesztette azt a kérését, hogy a tízezer koronás váltót vissza szeretné kapni. Az udvarló feljelen­tése alapján csendőrök keresték föl a férjet és elvették tőle a váltót, sőt nemcsak a váltót vitték magukkal, hanem a férjet is, akinek a modora nagyon megtetszett nekik. Sőt annyira megkedvelték, hogy egyelőre lakásról és élelmezésről is gondoskodtak. Zsarolás miatt indul meg ellene a bűn­vádi eljárás. Az udvarló, aki egyébként gavallér ember, afölötti örömében, hogy visszakapta a váltót, húsz korona jutalmat küldött az asszonynak. Eddig szól a történet. A második fel­vonás a törvényszéken játszódik le. Ma szombaton, márc. 16-án I Cz. bérlet. Cz. bérlet A madarász. Szatmárnémeti, 1918. március 16. Heribert. Milyen Idő várható ? A meteorológiai int. jelentése Lényegtelen hőváltozás és elvétve csapadék. —> Sürgönyprognózis : Elvétve csapadék, később enyhébb időjárás. Déli hőmérséklet: 7’0 C. Nagy operette 3 felvonásban. írták M. Weszf és L. Held. Fordították Evva Lajos és Fái J. Béla. Zenéjét szerzetté Zeller Károly. Ren­dező Szalóki Dezső. Vezényli Hajsinek R. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákóczi-utcza 9. szám. m Telefonszám: 107 Mindennemű dijak Szatmáron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. SZEMÉLYEK: Mária, választó fejedelemné Adelaida, bárónő ) udvar- Mimi, grófnő ) hölgyei Csörsz báró, erdő- és udvar­mester Ádám, tlroli j.adarász Postás Milka Schneck, biró Emerencia, leánya Horgas ) Kormos) községi tanácsosok Keszeg ) ö Májas ) Udvari vadász Lasskó ) Pr0fesz0r0k j | gránátos ) Cornélia, grófnő Ottokár ) Heims ) udvariak Valentin) Dénes Ella P. Szepessy Sz. Sziklai Valér ka Szalóki Dezső Balázs Bálint Feledi Boriska Fehér Gyula Ligethy Gyuláné id. Lenkey Gy. Rovó István ifj. Lenkey Gy. Forray Tibor Bállá Sándor Heltai Hugó Radócz Feri Szántó A. Kapossy Fehérné Nánássy B. Mihályi K. Kottler Manó Holnap, vasárnap, március 17-én bérlel. A. bérlet. A madarász. , Nagy operette. Heti műsor. Vasárnap délután „Tündérszerelem“ regé­nyes operette, — este „A madarász“ ope­rette. (A. bérlet.) Fogászati műterem. Értesítem az igen tiszteit Sözönsóget, hogy fogászati műtermemet Budapestről Szatmárra, Hám János-utca 12. sz. alá helyeztem át. Készítem a fogászat minden ágába tartozó munkálatokat u. m. egyes fogakat teljes fogsorokat, arany platina ko rónát amerikai hid-munkákat jótállás mellett a legjutányosabb árban. Régi fog­sorokat javítok és átalakítok. Tisztelettel Dávid Ödön, müfogász. Takarékos hölgyek és urak legjobban vásá- „ rolhatnak ■■ Moskovits-Cipőg/ár Rt. fióküzletében Szatmár9 Oéák-tór 7. Talpba vésett szabott ár. Előfizetési dij : Helyben: 1 évre 12 K,>/i évre 6 K. */« évre 3 K, 1 hóra 1 K Vidékre:.. ., 16 ., „ 8 ,. .. 4 ..........V50 Eg y szám ára 4 fillér. Hirdetések : Készpénzfizetés mellett, a legjutányosabb árban közöl­téinek. — Az apróhirdetések között minden szó 4 fillér. Nyilttér sora 20 fillér. Szerkesztőségi telefon 373. Kinevezés. A pénzügyminiszter Ba- ranyi Gyulát, a szatmári kir. fölmórési fel­ügyelő ég vezetőjét a VII. fizetési osztályba Devezte ki. Baranyi kitüntetése városszerte örömet keltett, mert nemcsak mint pedáns, pontos és alkalmazottaival szemben finom modorú hivatalfőnösöt ismerjük, de a szat­mári úri társadatomnak az egyénisége révén is egyik legszimpatikusabb tagja. Jóváhagyott alapszabály. A nagy­károlyi első ifjúsági műkedvelői egyesület felterjesztett alapszabályait a belügyminisz­ter tegnap jóváhagyva visszaküldte az al­ispánnak. Államsegély. A földmivelósügyi mi­niszter Domahida község úrbéres birtokos­ságának iegelőjavitás céljaira 480 kor. állam­segélyt engedélyezett. Áthelyezések. Az igazságügyminiszter Kiskóry Béla szatmárnémetii kir. törvény­széki irodatisztet a szatmárnémetii kir. járásbírósághoz és Vadnay Pál szatmár- márnémetii kir. járásbirósági írnokot a szatmárnémetii kir. törvényszékhez helyezte át. Nagybánya kő csöne. Nagybánya város fejlődése több oly közintézmény léte­sítését tette szükségessé, amelyek elől a város vezetősége többé ki nem térhet. A város képviselőtestülete tehát elhatározta, hogy az el nem odázható beruházások költségeinek fedezésére 500,000 kor. köl­csönt vesz fel. A vármegye legközelebbi ülésén kerül szőnyegre ez a kölcsönügy, amely elé, amint értesülünk, a vármegyei törvényhatóság nem gördit akadályt. Uj iskola. Szaniszló község lakosága már régóta érzi hiányát egy megfe elő is­kolaépületnek. A jelenlegi iskolaépület sem közegészségi, sem pedig közbiztonsági szem­pontból többé nem felel meg. Ezért a köz­ség képviselőtestülete követésre méltó áldó zatkészséggel elhatározta, hogy bár a köz­ségnek vagyona nincs, mégis egy 42oOO koronás, teljesen modern iskolaépületét és tanitólakot épit. Az építkezéshez szükséges összeget községi kölcsön utján óhajtják be­szerezni, amihez az alispán engedélyét már előzetesen sikerült megnyerniük. XhH I q r3 A egy Wágner-féle légkazános kettős SÖrCSapOiÓ készülék és egy teljesen jókarban lévő, akár egy­ljldUU akár két ló után vászonfedeles kocsi és egy teljes fűszer üzleti berendezés sügősen eladó. Mindezekrőlértekezni lehet Lindenfeld Domokosnál, Deák-tér. Báró Vécsey-ház-

Next

/
Oldalképek
Tartalom