Szabolcsi Őrszem, 1938 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1938-12-01 / 12. szám

4 1938. december hó SZABOLC Sí ÖRSZJtU nősen ha invekeztek jó viseletűkkel azt ki is érdemelni, hogy a Jézuska most is elhozza a szép, új ruhát, civőt, babát, játékot. Minden nap számolgatják, hányszor fognak még aludni addig, míg eljön a várva-várt boldog örömnap. Igazuk van. Nem hiába reménykednek. Jézus el is jön, talán már csak néhány éjszaka és nem jön üres kézzel. „Bizony eljövök hamar“, mondotta egyszer. (Jel. 22 :20.) Meg tudnád- e számolni az éj­szakák számát, míq eljutsz addig, ame­lyiket úgy hívják: hamar? Gondold meg: csak alig kezdenéd el a számolást s már is hangzik feléd: „Balgatag, még ez éjjel számon kérik tőled a te lelke­det " (Luk. 12:20) Hogy mit hoz neked attól függ, mit viszel te Néki. Az Ő vá­gya nap mint nap szól hozzád: „Adjad fiam a te. szívedet nékem.“ (Péld. 23:26.) Az Ő kezében örökélet, üdvösség és íté­let van. Vájjon melyikre tartod érde­mesnek magadat? Megvizsgáltad már lelkedet, életedet? Füledbe jutott már az Ö kérése? Jutott-e eszedbe már, hogy minden testi és világi ajándékon túl a legnagyobbra, az égi, az üdvösség ajándékára van a legnagyobb szüksé- aed? Kérted-e már ezt? Imádkoztál-e már érte? * 96%-OS GYŐZELEM. Egyik nagy váro­sunkban egy tekintélyes .politikai párt fényes sikert ért el a képviselőtestületi választásokon A választó polgárok 95 százalékának közbizalma abban a vragrammban véli megtlálni és meg­kapni égető kérdésének és szükségeinek megoldását, melyet ez a párt képvisel. Milyen csodálatos egységbe tudnak tö­mörülni az emberek, amikor utói akar­ják érni a gondnélküliség, a földi bol­dogság mindég tovaröppenő kékmada­rát. Milyen csodálatos egységbe tud­ják kinyilvánítani földi programmjuk- ba, emberekbe vetett bizalmukat azok cg emberek, akik már régen nem tud­nak. vagy elfelejtettek Istenben biza­kodni és Jxitelt adni az Ő szavának és ígéreteinek. „Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruház- kodjunk? Mert mindazokat a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atvátok. hogv mindezekre szükségetek van.“ (Máté 6 : 31—32. v.) Az Isten sem készített olyan programmot, amely ne a mi boldogításunkat akarná előmozdí­tani s ne arra készült volna, hogy min­ket minden gyötrő aggodalomtól men­tessé tegyen Mó-or akarsz vagy miért nem akarsz belépni az ISTEN PÁRT­JÁBA? Miért járulsz hozzá, hogy ez a Párt örökké kisebbségben maradjon? Isten milyen sokat ad azért, hogy meg­nyerje a te szavazatidat is. Lásd most is elküldi Hozzád, Neked az ő egyszülött szerelmes Fiát. Az Isten Pártjának hijja van] Nem vagy te is egyike azoknak, aki még nem csatlako­zott Hozzá ? N. J. „Őrizd meg Isten és emberek előtt szep- ttelenül a lelkiismeretedet. Maradj becsü- :tes, ízig-vérig becsületes Jézus Krisztus­án való hited erejében. Ne félj! Elvégre lég itt e világban is akkor viszi legtöbbre r ember, ha becsületes és megbízható kis jgy dolgokban egyaránt. Akármilyen rom- ,tt s hazug is a világ, akármiig szánalmasan .élyre süllyedt: hidd el nekem, még magá­in Bábelben, vagy Sodomában is az az em- zr megy legtöbbre, akiről el lehet mondani, ogy „hamisság nélkül való izraelita“. Lehet, hogy a becsületesség olykor olyan ssan lépked, mint az ökör, míg a becste- nséa hét mérföldet lépő csizmában törtet őre, de az is bizonyos, hogy ahol a becs- lenséq a nvakát szegi, ott a becsületesség- zk szárnya nő!“ (Skovgaard-Petersen.) HÍREK ISTENTISZTELETEK SORRENDJE > a nyíregyházi tanyai református egyházban 1939. január hóban. Január 1-én délelőtt 10 órakor: Istentiszte­let Jakusbokorban. „ 1-én este 6 órakor: Bibliaóra Mo­ravszky-telepen. „ 7-én este 5 orakor: Vallásos est Ja­kusbokorban. „ 8-án délelőtt 10 órakor: Istentiszte­let Szarvasszigeten. „ 12-én este 5 órakor: Vallásos est Felsősimapusztán. „ 15-én délelőtt 10 órakor: Istentiszte­let Jakusbokorban. „ 15-én este 6 órakor: Bibliaóra Mo­ravszky-telepen. „ 22-én délelőtt 10 órakor: Istentiszte­let Variúlaposon. „ 22-én délután 2 órajtor: Irodalmi népművelési délután a Leány­kái vineum tanítónőképző int. növendékeinek közreműködé­sével Jakusbokorban. „ 28-án délután 5 órakor: Vallásos est Jakusbokorban. „ , 29-én délelőtt 10 órakor: Istentiszte­let Felsősimapusztán. „ 29-én este 6 órakor: Bibliaóra Mo­ravszky-telepen. November hóban, lapzárta után kap­tuk az alábbi hírt: — A gégényi református egyházban nov. 12-én nagyszabású körzeti leánykonferen­ciát tartott a felsőszabolcsi egyházmegye ifjúsági megbízottja, Papp Kálmán Jenő tiszakanyári lelkész és Kovács Bálint KIÉ. titkár irányítása mellett a gégényi ref. Leányegyesület, a berkeszi, besztereci, de- mecseri, kéki és székelyi Leányegyesület részvételével. Délelőtt a templomban isten- tisztelet volt, amelyen Varga Dezső berkeszi lelkész hirdette az igét. Utána Papp K. Jenő tiszakanyári lelkész köszöntötte a konferen­cián résztvevőket. Majd mindenik leány­egyesület névében egy-egy kedves leány meghatódott hangon üdvözölte a konferen­ciát. Az üdvözlések elhangzása után Kiss B. Juliánná titkárnő tartott előadást s ked­ves közvetlenséggel fejtette ki a kérdést, hogy mi a nő és mivé kell lennie? Ezután Kovács Bálint megrázó erejű előadást tar­tott erről a kérdésről: Kié vagyok és kié kell lennem? A konferencia után az iskolá­ban 168 terítékes közebéd volt, melyen több kedves felszólalás történt. Délután ének­verseny volt, melyen holtversenyben a ber­keszi és demecseri leányok vitték el az első díjat, a második dijat pedig a a berkeszi és székelyi leányok, lelkes, határozott, finom és nagy szorgalomról tanúskodó éneklésük­kel. Délután 5 órakor vallásos estély volt a templomban, melyen Kiss Lajos felsősza­bolcsi esperes tartott nagyhatású bibliama­gyarázatot és Kovács Bálint KIÉ titkár elő­adást. Szépen szavaltak a gégényi leányok. Végül Kiss Pál helybeli lelkész mondott kö­szönetét a konferencia rendezőinek, az elő­adóknak és a kedves, buzgó résztvevőknek fáradságos szolgálataikért és közreműködé­sükért. — A nyíregyházi Református Nőegylet áldásos működésének leghatalmasabb állo­másához érkezett most, karácsony előtt, amikor fáradhatatlan buzgólkodással igyek­szik örömöt varázsolni az elhagyott, sze­gény, szűkölködő református hajlékokba. Anyagi erejének csaknem teljes odaáldozá- sával már is hatalmas befektetéseket eszkö­zölt, hogy a lehető legteljesebb mértékben elégítse ki szegényeink szkségeit. Ezidősze- rint 100.— P-t ajándékozott a szegény isko­lás gyermekek számára tankönyvek beszer­zésére. 350 P értékben szegényeink számára cipőket készíttetett. 25.— P-t a tanyai sze­gény iskolás gyermekek szükségeire ajándé­kozott. 10.— P-t juttatott a „Benczúr“ elemi iskola református szegény gyermekeinek. 25 családot élelmiszerrel látott el. Karácsonyi szeretetcsomaggal, élelmiszerrel való meg­ajándékozásra pedig 116 családot osztott ki tagjai között. — Kiosztott 20—25 méter fla­nelt szegény asszonyaink között s ugyan­csak a Nőegylet látja el a fogház, kórház, szegényház lakóit karácsonyi szeretetcsoma- gokkal. — Nemes és Istennek tetsző cselekedet dicséri a nyíregyházi református Leányegy­letet is, amely a karácsony alkalmával 70 darab, sajátkezüleg készített gyermek fe­hérneműt oszt ki szegény gyermekeink kö­zött. Ugyancsak magakészítette sálakkal és 2 pár cipővel sietett még didergő, fázó gyer­mekeink megsegítésére. — Helyreigazítás. A nyíregyházi Refor­mátus Nőegylet összejöveteleinek óráját előbbi számunkban tévesen közöltük. Az óra ugyanis kedden nem 6—7-ig, hanem 5—6-ig van. —: A nyíregyházi Leánykálvineum ta­nítónőképző intézetének növendékei 1939. évi január hó 22-én vasárnap délután 2 óra­kor Jakus-bokori iskolában ifj. Porzsolt István igazgató vezetéséyel műsoros irodal­mi délutánt rendeznek. Bevezetőbeszédet mond dr Szesziay Andres a nyiregvházi tanyai egyházközség főgondnoka. Érdeklő­dőket a városból is szívesen látunk. Indulás a Máv. állomásról Füzesbokorba délután 13 óra 18 perckor. Visszaérkezés délután 16 órakor. Retour-jeay 52 fillér. — Egy jószívű, adakozó szeretetéről is­mert református testvérünk igen nagy mennyiségű burgonyát ajánlott fel a nyír­egyházi Református Nőegylet rendelkezé­sére, amelyből már eddig is vagy 50 család részesült 25—50 kgr.-os segélyekben. Orgona-avatás Ibrányban. December 4-én orgonát avatott az irbányi gyülekezet. Az avatást Korocz László egyházmegyei missziói előadó végezte. Igét hirdetett: Rácz Géza nagyhalászi lelkipásztor. Az orgona- éoítés történetét Szondy István ibrányi lel­kész ismertette. Vikár Sándor orgonamű­vész játszott az új orgonán. A déli közebé­den felekezeti különbség nélkül vettek részt Ibrány lakosai. Délután a nyíregyházi Leánykálvineum tanítónőképző intézete val­lásos estet rendezett. Igét hirdetett ifj. Por­zsolt István igazgató. Vikár Sándor zeneta­nár vezetésével az intézeti énekkar több val­lásos éneket adott elő. A felavatott orgonát Váradv Miklós rákospalotai orgonaépítő ké­szítette. — Békefi Benő: „Nem beszédben, ha­nem erőben ...“ c. 10 evangelizációs beszé- det tartalmazó könyve az elmúlt napokban hagyta el a sajtót. A könyv a „Magyar a Magyarért“ mozgalom ügyét kívánja tá­mogatni. A tíz előadás címe: A kiűzött ember. A pusztába kiáltó szó. Sötétség, vagy világosság? Test és világ, vagy lélek és Isten? , Halál, vagy élet? Ahogy az ördög szeretné. Ahogy az Isten akarja. Miért nem idvezülhet az ember? Miért idvezülhet az ember? Nem beszédben, — hanem erőben. Függelék : Isten Igéje a hitről. Kérdések és feleletek. A gazdag tartalmú és szép kiállítású könyv ára 2 P. Megrendelhető a szerzőnél : Nyír­egyháza, Sóstói-út 31. sz. alatt. Szeretettel ajánljuk hittestvéreink szíves figyelmébe. Vidéki és helybeli minden kedves előfize­tőnknek és hittestvérünknek áldott ka­rácsonyi ünnepeket és Isten gazdag ál­dásával teljes, boldog újesztendőt kí- ván a „SZABOLCSI ŐRSZEM“ szer­kesztősége.

Next

/
Oldalképek
Tartalom