Szinérváralja, 1907 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1907-12-17 / 51. szám

5 1. szám 1907. December 17. (3) A vármegyei függetlenségi párt e hó 11-én Szatmáron Luby Géza pártelnök vezetése alatt gyűlést tartott, melyen Luby Géza pártelnök felolvassa, hogy a régi tisztviselőkön kívül eddig kik adták he pályázatukat az egyes ál­lásokra. — Alispáni állásra: llosvay Aladár (uj). Főjegyző: Péchy István dr. Árvaszéki elnök: llosvay Ferencz. Főszolgabíró: Köz­ponti: Madarassy István, fehérgyarmati Jékey Sándor, szatmári Csaba Adorján, csenged dr. Kepessy László, mátészalkai ifj. Péchy László, somkuti Péchy Péter, nagybányai Domokos Ferenc, szinérváraljai Bay Miklós, Galóczy Árpád dr. (uj), erdődi Eötvös Róbert, Jeszen­szky Béla (uj), Domahidy Pál dr. (uj) Árva- széky ülnökök: Bornemissza Géza, Gáspár Pál, Illés Olivér, Komorócy Iván dr, Kozma Gerő, Sepsy Sándor (régiek), Galgócy József, Böszörményi Endre, Gellért Endre, ifj. Luby Géza, Gulácsy Tibor (újak) Aljegyzők : Mangu Béla, Kerekes Zsigmond, Szintay Gábor, Luby Géza, Gyene Pál dr. (régiek). Szolgabirák: Szombathy Ödön, Neupauer János, Kállay Ödön. Kállay Szabolcs, Domahidy Pál dr., Galgócy Árpád dr., Jeszenszky Béla, Kovács Sándor, Jékey István dr. (régiek) Bátthy Lajos, Pavela Zsigmond, Galgóczy István dr., Szintay Gábor, Lázin Tivadar, Ináncsy József dr. közigazgatási gyakornokok — Végül je­lenti, hogy az avasujfalusi fősz’olgabiróság fel­állítása, valamint a mátészalkai második szol- gabirói állás rendszeresítése a belügyminisz­tériumban jóváhagyás előtt áll s ezen állá­sokra junius hóban a választások megejthetők lesznek. Majd az egyes állásoknál a személyek megválasztására került a sor, mely vitában az elnökön kívül Jeszenszky Béla, Sárközg An­dor, Világossy Gáspár és Madarassy Dezső biz. tagok vettek részt. Rác Elemér és dr. Majthényi Lajos gacsályi körorvos közötti sze­mélyes ügy elintézése után, az elnök határo­zatiig kimondta, hogy a párt csakis olyan jelölteket fog támogatni, akik a vármegyei függetlenségi pártnak régebb idő óta tagjai. Legényegyleti bál. Mint jó előre értesülünk, a helybeli róm. kath. »Legényegylet« szokásos farsangi mulatságát — amely minden évben a legsikerültebbek közé tartozott — január 14-én tartja meg. Gyászhir. Dr. Serly Gusztáv, vármegyén« nyugalmazott főorvosa, e hó 10 én reggel Sora­kor élete 76-ik évében pár napi gyengélkedés után Nagykárolyban meghalt. Ä megboldogult, ki a Ferenc József-rend lovagja volt, 1848-ban mint honvéd hadnagy részt vett a szabadság- harcban s a piskii hídnál ő tűzte ki a győzelem lobogóját. Édisonszinház Szinérváralján. Mulattató és tanulságos, a kedélyre és az értelemre egyaránt előnyösen ható szórakozást nyújt a napokban Szinérváralja közönségének Klieger J, ki mozgó- fénykép mutatványaival már négy estén át gyö­nyörködtetett bennünket. Ilyen provinciális város­ban, mint a mienk, ritkán lehet látni e téren oly tö­kéletes mutatványokat, mint a minőket Klieger- nél láttunk. A képek változatosak, szépek ; a ke­zelés egészen tökéletes, és egész bátran mond­hatjuk, hogy a tulajdonos nemcsak a pénzért, hanem tényleg ambícióból törekszik a néző közön­ség szórakoztatására. Az előadásokat csütörtökön kezdte s eddig nagyon sikerült dolgokat mutatott be. Az előadást a Korona-vendéglő dísztermében minden este 8 órakor kezdik Szombaton este a készülék váratlanul megromlott s az előadást be kellett szüntetni; de a további estéken az előadá­sok zavartalanul folynak. Ma kedden este egyéb­ként is élvezetes műsorban bemutatásra kerül a dánosi rablógyilkosság, melylyel az előadások sorozata befejeződik. Gyilkosság E hó 4-jén Podák Péter mózes- faluban járt benn a bírónál. Elvégezvén a dolgát, az esti órákban haza felé tartott. Út­közben egy alak ugrott ki az ut melletti árok­ból és a tüszőjéből kirántott késsel bal olda­lába szúrt, majd pedig gyorsan odább állott. A súlyosan megsebesült Podák nagy nehezen tudott lakásáig vánszorogni, hol összerogyott és eszméletét vesztette. A bikszádi csendőrség biztos gyanú okok alapján a gyilkost, Mois Pétert még azon éjjel letartóztatta. A szatmári kir. ügyészség értesülvén az esetről, Mois ellen a vizsgálatot elrendelte. Ennek alapján Morvay Károly központi vizsgálóbíró még a gyilkosság estéjén kiszállt Mózesfaluba és ki­hallgatta az eszméletre téritett Podákot, ki a nagy vérveszteségtől elhaló hangon nevezte meg támadóját. — Mois a gyilkosságot bosz- szuból követte el és áldozata életben mara­dásához semmi remény nincs. Éjjeli Őrök. A szinérváraljai kereski dők el- halároziák, bogy a vagyonbiztonság megőrzésére saját költségükön éjjeli őröket fognak tartani s azokat már fel is fogadták, ügy értesülünk, hogy a községtől csak egy ellenőrző óra felállítását SZ1NÉRVÁR A L J A fogják kérni. Reméljük, hogy ezt a kérelmet a község szívesen fogja teljesíteni. Uj élet lesz a Koronában. Ha tudósításunk megfelel a valóságnak, a Korona-vendéglőt 1908. január 1-től a Stern- nővérek és Dominusz De­zső vette ki s ott kóserkonyhát fognak tartani. Kertész Antal, mostani vendéglős Szatmárra megyen, hol a Károlyi-ház társbérlője lesz Bámulatos az a csökö­nyösség, amit a közérdek, a közjó tekintetében Szinérváralján a semmitte­véshez, sőt rosszakaratú hanyagsághoz való ra­gaszkodásban úgy az elöljáróság, mint más, számottevők részéről tapasztalunk. Benne vagyunk a feneketlen sártengerben. Éjszakáinkhoz képest az egyptomi sötétség örök világosság számba megyen. Ha az arra hivatottak és illetékesek legalább századrésznyit tennének a tarthatatlan állapot megszüntetésére, mint más községek elöljárói, s legalább ezredrészannyit, amennyi átok és kárhoztatás száll a fejökre, amiért a vi­lágítás és a járda ügyével nem törődnek, talán akkor nekünk nem kellene unos-untalan tevé­kenységre serkenteni őket. Mégis csak nagy me­részség s a közönség elnézésére számításnak botrányos mértéke kell ahoz, hogy a képviselő­testületnek törvényhatóságilag jóváhagyott hatá­rozatát, mit a járdaügyben évekkel ezelőtt ho­zott, eltüntessék a világosság elől s ne fogana­tosítsák a belügyminiszternek a határozat pót­lására vonatkozó intézkedését. A világításra vo­natkozólag — tudomásunk szerint — legköze­lebb előnyös ajánlat érkezik a képviselőtestület elé. Kiváncsiak vagyunk, hogy miként fog a képviselőtestület ezen ajánlattal elbánni; de bí­zunk a jobbak kitartásában, és hisszük, hogy ezek nem fogják engedni, hogy községünk to­vábbra is koromsötétségben maradjon. Arra meg, hogy az elöljáróság a képviselőtestület határo­zatainak foganatosítására minden eszközzel szo- riltassék, felhívjuk úgy magának a képviselőtestü­letnek, mint általában községüuk minden lako­sának, legfőképen pedig a főszolgabírónak mun­kás figyelmét. A sötétben nem mindnyájan ülhe­tünk otthon, a sárban nem mindnyájan járhatunk kocsin ! Az avasi betyárt, Szabó Györgyöt, ki szer­vezett rabló bandájával az A vas községeit hosszú időn át remegésben tartotta, az avasujvárod, bikszádi és tartóiéi csendőrőrsök együttes mű­ködéssel a múlt hó végén elfogták és beszállí­tották a szatmári kir. törvényszék fogházába. A banda többi tagja még nem került hurokra. A Vakokat Gyámolitó Országos Egylet a következő felhívás közzétételére kért fel bennün­ket: Sorssujtott vak embertársaink nevében for­dulunk a nagyközönséghez és hívjuk fel a ma­gyar hazának minden igaz fiát, minden lelkes emberbarátját, hogy kérésünket meghallgatva módot nyújtson egyletünknek, hogy örökös sötét­ségben szenvedő embertársainkkal sorsukat lega­lább egy napra felejtetve elérjük azt, hogy öröm­mel, békével, szeretettel ünnepelhessenek a sze­retet ünnepén. A Vakokat Gyámolitó Orsz. Egy­let vak honlitársaink ipari kiképeztelését és fog­lalkoztatását ismeri nemes hivatásának. Budapes­ten és több nagy vidéki városban lévő interná- tusokkal egybekötött intézeteiben több száz sors- sujtottnak nyújt munkát, otthont és mindennel való ellátást. Szép a feladat, melyet végez, mert a haza dolgozó munkásaivá, a társadalom hasz­nos tagjaivá teszi azokat, kik különben örökös tétlenségre volnának kárhoztatva; s nagy részök a társadalom terhére vált volna. De egyletünk a foglalkoztatás és mindennel való ellátás mellett súlyt fektet arra is, hogy vak gyámolljai tudását növelje, intelligenciájukat emelje, részök legyen némi szórakozásban és néha-néha egy örömnapot szerezzen nékik. Ily örömnapot kíván nékik sze­rezni karácsony ünnepén. A rendkívül szegény egyletnek azonban e célra áldozni nem telik. Ez okból fordul a nagyközönséghez azon kérelemmel ne forduljon el hideg közönnyel a sorssujtottak- tói, hanem gvuladjon ki szivében a részvétszik­rája és a szerencsében, jólétben, boldogságba élők emlékezzenek meg szeretettel a szerencsétlenség­ben, a szegénységben szenvedőkről, ügy pénzbeli mint természetbeni adományokat az egylet hálás köszönettel fogad. Pénzbeli adományok a vakok javára a Kisbirtokosok Orsz. Földhitelintézetéhez VI. Géza-uíca 2. szám alá a természetbeni ado­mányok az egylethez VII. Hungária körút 1(3. szám alá kéretnek. Szerkesztői üzenetek. L. L. Léva. Intézkedtem. Csak annyiba kerül, mint itt. Üdv ! G. F. Rattka. Kiigazítottuk. Tudósítóinknak. Élnek még? 6' M. Hóba. Az elismervényt elküldjük postán, vagy alkalmilag adjuk át? L. L. Szepesváralja. Hogy vannak a németek ? Gon­dolnak néha rank ? ovdv ! Főmunkatársak: Kaba Tihamér dr. és Katona Sándor dr. Alól és Mi szabónü! Értesítem a t. közönségei, hogy 4 évi Ameriká­ban tartózkodás után hazaérkeztem s régi varrodámat megnyitottam a Piao-téren a Turzuly-féie házban. Szakismereteim a külföldön kibővitvén, t. meg­rendelőimet modern igényeknek megfelelőleg ki tudom szolgálni. Szives pártfogást kér tisztelettel Veisz Pepi, angol és francia varrónő 11985 1907. Ik. sz. Hirdetmény. Tartolcz községnek telekkönyvi betétei az 1886. XXIX, az 1889. XXXVIII. és az 1891. XVI t.-cikknek értelmében elkészíttetvén és a nyilvá nosságnak átadatván, ez azon felszólítással tétetik közzé : 1. hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. t.-c. 15 és 17. §-a alapján, ideértve e §-nak az 1889. XXXVIII. t.-c. 5. és 6. pontjaiban és az 1891. évi XVI. t. c. 15. §-ának a) pontjában foglalt kiegészítéseit is, valamint az 1889. évi XXXVI11. t.-c 7. §-ában és az 1891. évi XVI. t.-c. 15 §-ának b) pontja alapján eszközölt bejegyzések érvénytelenségét kimutathatják, e végből törlés i keresetüket, azok pedig, akik valamely tehertétel átvitelének az 1886. XXIX, t.-c. 22. §-a, illetve az 1889. évi XXXVIII t.-c. 15. §-a alapján való mellőzését megtámadni kívánják, e végből kerese tűket hat hónap alatt, vagyis 1908. évi junius hó 16, napjáig bezárólag ezen telekkönyvi hatóság­hoz nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbít­ható szoros határidő eltelte után indított kere- setükjgannak a harmadik személynek, aki időköz­ben nyilvánkönyvi jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat; 2. hogy mindazok, akik az 1886. évi XXIX t.-c. 16., 18 §-ai esetében, ideértve az utóbbi szakasznak az 1889. évi XXXVIII. t.-c. 5., 6 § aiban foglalt kiegészítéseit is, a tényleges bir­tokos tulajdonjogának bejegyeztetése ellenében ellentmondással élni kívánnak, írásbeli ellent­mondásukat hat hónap alatt, vagyis 1908. évi junius hó 16. napjáig bezárólag ezen telekkönyvi hatósághoz benyújtsák, mert ezen meg nem hosz- szabbitható záros határidő eltelte után ellent­mondásuk többé figyelembe vétetni nem fog. 3. hogy mindazok, akik a fentebbi 1. és 2. pontban körülirt eseteken kívül a betétek tar­talma által előbb nyert nyilványkönyvi jogaikat bármely irányban sértve vélik, ideértve azokat is, akik a tulajdonjog arányának az 1889. XXXV11I t.-c 16. §-a alapján történt bejegyzését sérelmes nek találják, e tekintetben felszólalásukat tarta I- mazó kérvényüket hat hónap alatt, vagyis 1908 évi junius hó 16 napjáig bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határ­idő eltelte után a betétek tartalmát csak a tör­vény rendes utján és csak az időközben nyilván­könyvi jogokat szerzett harmadik személyek sérelme nélkül támadhatják meg. Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, ak.k a betélek szerkesztésére kiküldött bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy amennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik, Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. Szinérváralján, 1907. november 26. Papp István 50—3 (P. H,) kir.jbiró. G735 —1907. tk. sz. Árverési hirdetményi kivonat, A szinérváraljai kir. jbiróság, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Nagy Bertalan kir. közjegyző végre- hajtatónak, Demján György, mint kiskorú Kis Gyorgyucz János, Kis Gyorgyucz Jákób és Kis Gyorgyucz Mária gyámja yégrehajtást szenvedett elleni 8 K tőkekövetelés és járuléka iránti végrehajtási ügyében a szinérváraljai kir. járásbíróság területén levő Kányaháza községben fekvő, a kányaházai 212. sz. tjkvben A f 1—7. sorszám alatt foglalt 14 írt 15 16-os váttságtőkével terhelt belső szőlő és külsőbirtokból a kiskorú Kis Gyorgyucz János, kiskorú Kis Gyorgyucz Jákób és kiskorú Kis Gyorgyucz Máriát illető ‘h-ed rész jutalékra 695 koronában ezen­nel megállapított kikiáltási árban az árverést elren­delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1907. évi december lió 2l-ik napján, délelőtt 10 órákor Kányaháza község házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10°/0-át, vagyis 60 korona 50 fillért készpénz­ben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyam­mal számított óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX, t.-c. 170. §-a értelmé­ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésé­ről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni Szinérváralján, 1907. évi szeptember lö-án. A szinérváraljai kir. jbiróság, mint tkvi hatóság. A Lapp István, kir. jbiró Fekete tábla

Next

/
Oldalképek
Tartalom