Szatmárvármegye, 1910 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1910-05-22 / 21. szám

2-ik oldal. SZATMÁRVÁRMEGYE.. 21. szám. S' getlenségi elvek megvalósításának mér­sékelt módszerben való kivitelét követő Kossuth Ferencz-fé e elv. Ha tehát a választási küzdelem te­rén a nemzetet képviselő komoly ele­meket is bentalálju|k, ezt csak úgy tud­juk megérteni, és ennek csak az lehet a Bp*czélja, hogy a halottaiból feltámadó rendszer örökösen sírjába tétessék. Az Ecsedi-láp választmányi üléséből. A Simkó Aladár Ecsedi-láp társulati nyug­díjazott irodatiszt felelés szerkesztése alatt meg­jelenő „Közérdek“ cimi lapban „Hova lettek a milliók" és „A múltak árnya“ cim alatt „Lu- czifer“ aláírással megjelent s a társulat veze­tőségével, választmányával, számvizsgáló bizott­ságával s több tisztviselőjével foglalkozó dif- famáló közlemények aira késztették a társulat igazgató-főmérnökét és Wieser Miklós szakasz­mérnököt, hogy felettes hatóságuknál a társulat választmányánál maguk ellen fegyelmi vizsgá­lat elrendelését kérelmezzék s egyben a vá­lasztmány engedélyét kérték arra, hogy a köz­leményben tudatosan elferdített vádak és rágal­makért a bünfenyitő élj írást megindíthassák. A folyó hó 17-ik napjára egybehívott vá­lasztmány tagjai szokatlanul nagy számban je­lenvén meg, az ügyei beható tárgyalás alá vették. Jelen voltak: Gróf Károlyi Gyula társulati elnök, Domahidv Elemér alelnök, Domahidy István, Luby Lajos, Bodoky Gyula, ifj. Péchy László, Szarka Andor, dr. Kereszts/.eghy Lajos, Debreszeni István, dr. Farkas Antal, Reök Gyula, Szálkái Sándor, Garzó Imre, Rébay Dezső választmányi tagok. Katona Sándor kir. főmérnök-helyettes, miniszteri megbízott. Péchy László műszaki tanácsos, igazgató-főmérnök. Dr. Schönpflug Richárd számvizsgáló, bizott­sági elnök. Dr. Kovács Dezső jogtanácsos. Szűcs József titkár, jegyzőkönyvvezető. Dr. gróf Tisza István és dr. Vajay Károly más irányú elfoglaltságuk miatt távolmaradásukat kimentették. A cikkekben foglaltakra nézve a társulat választmánya teljesen tisztában lévén, kijelen­tette, hogy a felsorolt adatok teljesen légböl- kapottak és egymásnak ellentmondók s nem­csak ezen közlemények — hanem a netalán ezután megjelenendők is — egyáltalán figye­lemre nem méltók, annyival is inkább, mert a választmány teljes tudatában van annak, hogy a társulat érdekei sehol sérelmet nem szenved­tek s az érdekeltség elett is ismeretes, hogy tottunk. Megértettük égymást. Elkísért lakásom­ra. Alig egy-két szót váltottunk egész utón. Mikor szobámban volt, éreztem, mint resz­kettem. Hamarjába teát csináltam. Máraz ágy­ban itta a forró teát. Ezijtán csendesen lehunyta szemeit. Most a bájos arc komoly lett, csak kibomlott szőke haja kigyódzott pajzánul arca körül. Visszafojtva lélegzetem, bámultam. Ő megérezte tekintetem és felnyitva szemét, ismét Ielkembe mosolygott azokkal a nagy barna sze­meivel. Az ágyhoz ültem. Megfogta kezem, mintha agyam már ettől is elkábult volna. Megszólalt. És én szivemben éreztem, hogy igazat beszél. — Lássa, én a bői levardon éltem végig az életemet. Talán ott is születtem. Imádtam a boulevardot minden szépségével, minden ragyo­gásával, minden rosszaságával. Mikor homályba kezdte borítani a eltűnő nap a várost, akkor legszebb ruhámat felvéve siettem a boulevardra és csak reggel, mikor világosodni kezdett, tér­tem haza. Önkéntelenül szorítottam meg kis kezét : — Igen, én tudom, mi ez, mert én is imá­dom a boulevardot. — Édes barátom, akkor menekülnie kel­lene tőlem. Hány müvészlélek pusztult el mel­lettem. Mert én a démona is lettem a boule- vardnak. A temetőben is mért sírtam ?! Mert megint kidőlt mellőlem egyik. Milyen tehetsé­a társulat maximális megterheltetésének:. meg­állapítása s a közérdekű vizrendező társulatok közé való felvétele körülményes vizsgálattal járó törvényes alapon történt. A társulat választmánya meggyőződvén a vádak alaptalanságáról: az igazgató-főmérnök és Wieser szakaszmérnöknek a maguk ellen fegyelmi eljárás megindítása iránti kérelmöket fenforgó okok hiján teljesíthetőnek nem találta, hanem az ellenük irányuló sérelmekért elégté­telt akarván nevezetteknek szolgáltatni: a vá­lasztmány működésük feletti teljes megelégedé­sének adott kifejezést és biztosította okét bi­zalmáról s egyben elrendelte, hogy a választ­mány alábbi egyhangúlag hozott határozata a helyi lapokban leközöltessék. Simkó Aladár ellen pedig a társulat érdekeit sértő és botrányt okozó eljárása miatt a fegyelmi eljárás meg­indítását rendelte el. HATÁROZAT: A választmány felhatalmazza Péchy László igazgatófömérnököt és Wieser Miklós szakasz­mérnököt, hogy a „Közérdek“ czimü lapban ellenük irányított sértésekért maguknak birói utón elégtételt szerezzenek. Nevezettek azon kérése, hogy ezen czik- kekben foglalt vádak miatt ellenük fegyelmi vizsgálat rendeltessék el, nem teljesíthető, mert a választmány meg van győződve ezen czikkek tartalmának valótlanságáról s úgy Péchy László igazgatófőmérnök, mint Wieser Miklós sza­kaszmérnök működése iránt teljes bizalommal viseltetik. Simkó Aladár társulati nyugalmazott tiszt­viselő ellen, ki eljárása által a társulat érde­keit sérti és közleményei által botrányt és a társulatnak erkölcsi és anyagi kárt okoz az 1885. évi XXIII. t.-cz. 98. és az 50515—1887. közmunka és közlekedésügyi miniszteri rende­let 1. §-a pontja alapján a fegyelmi vizsgála­tot elrendeli a választmány és ugyanezen mi­niszteri rendeiet 5. §-a alapján a vizsgálat le­folytatására Dr. Farkas Antal és Garzó Imre választmányi tag urakat, jegyzőnek pedig a vizsgálati eljáráshoz Dr. Kovács Dezső társu­lati jogtanácsos urat kiküldi. Égyben elrendeli, hogy a választmány fenti határozata a helyi lapokban leközöltessék. A társulat választmányának fenti határo­zata az inkriminált cikkek természetszerű kö­vetkezményét képezi. Tudott dolog, hogy a társulat működése és különösen pénzkezelése miniszteri ellenőr­zés alatt áll. A társulat a legkisebb csatorna megépítése e'őtt is köteles tervezetét miniszteri jóváhagyás elé terjeszteni, önrendelkezése tehát nemcsak korlátozott, de mindenben ellenőrzött. Egy ilyen intézményről az, akinek egv csep gazdasági érzéke van, — rosszat nem ges festő volt pedig. De a boulevard kis mel­lékutcái mind-mind a temetőbe vezetnek, A ki pedig imádja a boulevardot, annak egyszer a mellékutcákra is rá kell térni és akkor ... akkor a temetőbe jutunk. Éreztem, mily igazat beszél ez a nő, de.. de a szemei — azok a barna szemek moso­lyogtak. És én kérdően mosolyogtam vissza. — Tudom, mit akar! Én ezért nem ke­rültem még a mellékutcákba, mert hisz én va­gyok a démon. Hisz engem mentenek meg azok, akik a temetőbe térnek... Borzadva húztam ki kezem az övéből. — Akkor én nem megyek önnel a bou- levardra, pedig én is imádom, de csak mellék­utcák nélkül. Megint rám nézett. Azok a mágneses barna szemek visszavittek az ágyhoz. — Igaza van barátom. Ne menjen! Mert én is itt akarok maradni, mert itt talán lelket is lehet találni. A boulevard és a temető pénzbe kerül, de a boldog élet — lélekbe. És ez ke­vésnek van. De most itt maradok ... Én is lázas lettem ... így találtam meg én a temetőben — boldogságomat. mondhat. Felszabadult a százados viz alól 80,000 katasztrális hold terület, ahol ma a legbujabb vegetáció él Uj község épült a volt lápköézpen, amely ,épugy, mint a szomszédos falvak virágzók. Ma már vasút megy keresztül azon a helyen, hol addig csak pákáászok jártak. Börvelyben gyár épült, hol eddig csak csikót fogtak. Számtalan — jelen cikkbe össze nem foglal­ható — előnybe jutott közgazdaságuk, de kü­lönösen vármegyénk e lecsapolás következté­ben, melyet indokolni semmivel sem kell. S e műnek szakszerű, lelkes és ügybuzgó keresz- tülvivője Péchy László volt, kinek oldalán első­rangú tevékeny szolgálatot Wieser Miklós tel­jesített Ezeket a férfiakat támadta meg a „Köz­érdek“ cikke. Ha a cikkíró a társulat kötelékén kívül álló harmadik személy lenne, úgy csak annyiban lehetne szóvá tennünk az ügyet, hogy a cikk mennyire van az igazság keretén belül, vagy mennyire nincs. Ez esetben tárgyalhatnánk az objectiv tényekkel. De amikor e támadó cikkeket egy társulati tisztviselő irja, a társulat választmányának fenti határozata után azt kell megállapítanunk, hogy a cikkíró közleménye helytelen. Egy tisztviselőre a hivatalos minősé­gében megtudott dolgok titkot képeznek. Ezt elárulni nem szabad, a büntető törvény is igy mondja. Ha a cikk iró, mint tisztviselő olyan dolgokat tapasztal, ami törvénybe ütközik, an­nak akkor, amikor ott volt és a törvény ren­des utján helye lehet, de eléggé el nem Ítél­hető módja az, hogy most, amikor már a tisztviselői karnak nem tényleges tagja, újság­cikkek keretében tárgyal hivatalos minőségben tudomására jutott dolgokat. Még talán ez a mód sem lenne elitélendő akkor, ha a cikk igazságokat tartalmazna. De — miként a választmány megállapította — légből kapott valótlanságok halmozata. A fegyelmi és büntető eljárás reméljük kellő elégtételt fog adni a meghurcolt tisztvi­selőknek. Tettlegesség egy kritikáért. Aki nyilvánosság előtt szerepel, annak el kell arra készülnie, hogy kaphat dicséretet, de részesülhet megrovásban is. Még inkább áll ez azokra, akiknek hivatásuk a nyilvános szereplés. A dicséretet magáról, mindenki szívesen hallja, olvassa, annál kevésbé a szigorú, elnézést nem ismerő bírálatot. A nyilvánosan szereplőt sokan megfigyelik, sokan megbírálják és igy az a bí­rálat sokféle. De legyen jó, vagy rossz, a sze­replőknek megadással kell elviselnie. A napok­ban azonban nem igy történt. Az „Északkeleti Újság“ színi rovatának vezetőjét, szigorú kriti­kái miatt, Sipos Zoltán színész, tetleg bántal­mazta. Mi nem azonösitóttuk magunkat az „Észak­keleti Újság“ nézeteivel, ezt legjobban a lapunk­ban megjelent színi referádáink bizonyítják. Al­kalmazkodtunk mindenkora helyi viszonyokhoz és látva úgy a színigazgató, mint a társulat igye­kezetét, az apróbb hibák, félszegségek előtt sze­met hunytunk, mert azt valljuk, hogy a mikor városunk közönsége minden alaposabb ok hí­jával, amúgy is részvétlenséget tanúsít egy, a kultúra fejlesztésére létesült, intézménynyel szem­ben, nekünk a sajtónak, mint a helyi kultúra fejlesztésében részes társmunkásnak, erkölcsi támogatásunkkal segítségére kell lenni. Azt mi sem állítjuk, hogy e társulat és főkép minden tagja tökéletes, gáncs nem fér hozzá, de törekvése, igyekezete megnyugtat és a jelenben elnézésre int. Az „Északkeleti Újság" színi rovatának vezetője bírálatában túlságosan szigorú volt és ha sok tekintetben igaza is van, nem helyesel­hetjük már azért sem, mert kritikájából nagyon kiérezhető, hogy személyes ellenszenvének is helyt ad. Erre engednek következtetni erős és iga­zán nem finom hasonlatai, ezt bizonyítja az iró tollából kissé komikusán hangzó „ez a fiú“

Next

/
Oldalképek
Tartalom