Szamos, 1913. január (45. évfolyam, 1-25. szám)

1913-01-26 / 21. szám

8. oldal. S Z AM O B (1913. január 26.) 21. szásn. A hirdetés dija «Ifire fisctendfi v. lavéij«- gyekben bekDidendö. Legkisebb hird. 50 fill. ag s® es la ^ j «ratMCWgraaB» (Testen Z7Z} I^K^-UTCfi 38 Kia&éHiVA?ei (Ta^on ____1 Mi nden szó egyszeri beiktatása 4 fill, vas­tagabb betűből, vala­mint címszó 8 fillér. hAzassAq Komoly házasulandók Férjet keresnek: 28 éves német árva 400.000 vagy., 38 éves független gyermektelen özvegy 120.000, 18 éves egyedülálló porosz k. a. 100.000 kor. vagyonnal, továbbá számos vagyo­nos magyar hölgy, gaz­dag amerikai és orosz kisasszonyok és sok száz vagyonos hölgy Europa egyéb országai­ból. Komoly érdeklő­dőknek (ha vagyontala­nok is) dijtalan feivilá- gositást ad Sckiesinger, Berlin 18. LEVELEZES Kiedó lakás. Petőfi-u. 1 szám alatt 2 külön- bejáratú butorozatlan szoba február hó 1-től kiadó. Értekezni lehet Nádas Jenővel. KIADÓ LAKÁS. 1 há­rom szobás emeleti la­kás mellékhelyiségek­kel február 1-re kiadó Kazinczy-u. 20. alatt. Vajay-u’ca 24. szám alatti modern úri lakás pineze lakással örök áron eladó vagy bérbe kiadó. BÚTOROZOTT SZO­BÁK vagy bútor nél­kül is kiadók Petőfi-u 21. szám. FŐVÁROSI FIATAL EMBER, ki hetenkint 2—3 napot tölt Szatmá- ron, szeretne egy igen szép leánnyal vagy asz- szonnyal megismerked­ni, akit 100—200 koro­nával támogatna. Levő­ket „Discreíio“ jelige alatt a kiadóba. r j ÍRNOK. Körjegyzői irodába vidékbe írnok 40 kor. havi fizetés és feljes ellátással kerestetik. Cim a kiadóban. Jobb irodába gépíró- nőnek menne kellő gyakor­lattal bíró intelligens leány. Szives megkereséseket a kiadóhivatal továbbit. KIADÓ ÜZLETHELYI SÉGEK lakásokkal. A Szatmárnémeti gubás- ipartársulatárucsarnoka I alatt Kazinczy-ujca 22. | sz. több üzlethelyiségek | a hozzá tartozó lakások- I kai és pincékkel folyó ; év május 1-től számítva I egy, esetleg három évre ^haszonbérbe kiadók. Értekezhetni lehet Vass András társulati elnök­nél Perónyi-utca 1. mmmwMMwm NYOLC DARAB kövér disznó egyenkint is el­adó. Értekezhetni lohet Küszner és Papp cégnél Faárverési hirdetmény. Szatmárnémeti sz. kir. város tulaj­donát képező u. n. Csererdőn 1913 február 6-án d. e. 8 órakor helyszíni árverésen azonnali készpénz fizetés ellenében eladás alá kerül mintegy 1000 drb 4 métertől felfelé bosszú, 3000 drb 2 métertől 3 méterig u. n. korlát vagy kerítés oszlopnak való és 25 drb vastag rönkfa (talpnak, kutágasnak, válu- nak stb. való). Találkozás 8 órakor a csererdei állomásnál levő erdőőri háznál, A meg­vett fa azonnal szállítható. VÁROSI ERDŐHÍV ATAL. Szatmárnémeti, 1913 január 24. LÉBER ANTAL erdőtanácsos Keresek egy GAZD- ASSZONYT, aki jól főz. Fizetése megegyezés szerint. — Harsányi Endréné Kömörő u. p, Penyige. KERESEK kitűnő fő­zőnőt házvezetőnőnek. Batthányi-utca 10. MeKyKfJf Lakást kérésé« má­jusra, három szobát mellékhelyiségekkel és lehetőleg fürdőszobával a Deák-tér környékén, Rákóczi-u. közelében. Ajánlatok a „Szamos" kiadóhivatalába kérek „Lakás" jeligére. BOR ELADAS. 200 lit. ujbor literenként 17 krjával. Felvilágositásí ad Pál János tulajdonos Makulatúra papiros lapunk nyomdájában kapható. Afíwlsi hirdeti;. k Szatmári Zálogkölcsön R-Társ.-oál mindazon ékszer, ingó és kereskedelmi zálogtárgyak, amelyek 1913. év január 1-iJ lejártak és nem rendeztettek, 1313. évi február hó 4An délután 3 órakor az intézet hivatalos helyiségében (Petőfi- utca 1. szám) nyilvános árverésen elfognak adatni. Az igazgatóság ELADÓ Mikolában 28 holdas belsőség rajta levő épületekkel, őszi vetésekkel 6250 írtért, ugyanannyi teherrel azonnal átvehető. Cim Batthyányi-utca 10. Ercsik 1000-től 2000 Kát. hol­dig terjedő föld­birtokot haszon­bérbe Mager Karóig Szatmárnémeti, Vörösmarty u. 3. VESZEK takarmányrépát 1 kor. 60 fill, métermázsáját Zrinyi-utca 41. számú lakásomhoz szállítva. Ugyancsak ottan 2 drb teljesenjóVASKÁLYHA és egy drb fözo SPOR eladó. LEGJOBB ÓRÁK ékszerek és szem­üvegek olcsó árban — kaphatók — Szentgyörgyi Gynla ékszerésznél Szatmár, Attlla-u. 1. Pontos munka! Szolid kiszolgálás! FÜRÉSZGYÁRI FA ELADÁS. Fürészgyári fa (szabadrakodás) kap­ható a nagy állomásnál értekezni Éllenbógennél Csatorna-u. 8. Egy jó karban levő fürdő­kád megvétetik. — Cim a kiadóban. ELADÓ PENZSZEK- RÉNY. - Egy valódi Wertheim kassza eladó Petőfi-utca 21. Keresek megvé­telre 100—200kat. holdig terjedő föld birtokot kifogás­talan urilakkal, megfelelő gazda­sági épületekkel kövezett ut vagy közvetlen vasúti állomás mellett. Cim a kiadóban. Poazvék Nándor gazdasági szakirodája ÄttSis-satoa. Berec ház. A jelenben a legjobb hygienikus toilette szer, j 5 újfajta, tudományosan kidolgozott 1 tubus 80 fill. 1 doboz 1.60 K. ÉZ- É3 ARC2KRÉIVL Mindenütt kaph ló. I Harminc méíemám ppiüsiis nyersolaj piaci = áron almi eladó. = Levélbeli megkereséseket ilobai „Szent István“ bányatársulat igazgatóságának ILOBA, Szatmármegye cimzendők. A Hsmumm eredményes hirdetéséért számos szatmári és vidéki jonevü cég köszönetét fe­jezte ki lapunknak. S átméri házasfe­lek 145 van eladásra be­jelentve. Eladó a Dobó-utca 19. sz. 2142 n-öl telek 2 modern házzal. Sépraktéra:vJ»ci ve­tőgépek, ekék, szecskavá­gók, répavágók, gyűjtő.ge- rebiyék, boronák stb. nagy választékban vannak. Meg­rendelhetők motorok, csép­lők, járgányok, melombe- rendezések és mindenféle egyéb gazdasági gépek. 5 Birtokok — különböző nagyságban eladásra beje­lentve. OOO hűld kötött hir­tok egy tagban épületek­kel. 450 hold szántó, Szat­máriéi 37, fővonaltól 12 kilométer távolságra, köves ut mentén 210 ezer korona árban, 193 ezer korona elő­nyös teherrel azonnal eladó Dobé-utca IS. SKámu telek kertjére hajló 6 in. holdas birtok, fele lóherés, fele kaszáló sürgősen eladó Patkánvfogó foxter- rie: fajkutya egy pár el­adó. Műtrágyák — megrendelése. GYÓGYÍTH aTÖ-E A TÜDŐBAJ? Ez a rendkívül fontos kérdés mindenkit foglalkoztat, akit ASZTMA, TÜDŐ ÉS GÉGEFŐ TUBERKULÓZIS, TÚDŐVÉSZ, MAKACS KÖHÖGÉS, ELNYÁLKÁSODÁS VAGY ÁLLANDÓ REKEDTSÉG gyötör s eddig nem talált orvoslást. Minden ilyenféle beteg kap tőlünk iá®* TELJESEN INGYEN EGY KÖNYVET KÉPPEL Guttmann dr. orvostól a Finsen-gyógyictézet főorvosától a következő tárgyról: GYÓGYÍTHATÓ A TÜDŐBAJ? Azonkívül egy próbacsomagot kitűnő dietétikus teánkból. Ezrek magasztalják, akik eddig használták. Gyakorlott orvosok ezt a teát, mint kitűnő dietétiku mot TÜDÖTUBERKULOZIS (TÜDŐVÉSZ), ASZTMA, KRÓNIKUS GÉGE- ÉS GÉGEFŐHURUT ellen rendelték és magasztalták. W A tea NEM TITKOS SZER, LIE BER-FÉLE NÖVÉNYEKBŐL készül, amelyeket császári rendeletre szabad forgalomba bocsátottak. Ára olyan olesí, hogy a legszegényebbek is használhatják. Hogy minden betegnek MINDEN RIZIKÓ nélkül alkalmat adjunk a tea kipróbálására s hogy a betegsége felől mindenkit fölvilágosíthassunk, elhatároztuk, hogy minden betegnek megküldjük a GYÓGYIIHATÓ-E A TÜDŐBAJ cimü német füzetet egy próbacsomag teával TELJESEN INGYEN és bérmentesen Tessék levelezőlapot iirni Pahimatm & Co címre Berlin, 940. Müggesr Nyomatott a ,Szabadsajté“ könyvnyomda r.-t. gyorssajtóin Szatmóron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom