153 találat (0,042 másodperc)

Találatok

1. 1931-10-15 / 234. szám
[...] órai kellettel Vétkes bukásért elítélték Feuer Lajosi az összeomlott szentesi gabonakereskedőt [...] törvényszék Gdmdri tanácsa szerdán tárgyalt Feuer Lajos volt szentesi gabonakereskedő ellen [...] bukás vétsége miatt indított bünpert Feuer Lajost sorozatos sikkasztásaiért és csalásaiért [...] miatt Az ügyet dr Gaál Ist­ván bíró tárgyalta A levente beismerte [...]
2. 1929-09-21 / 214. szám
[...] gobJosko­dl s rgvéb kedvezményekről Is Feuer Lajos a sikkasztó szeress gabonakereskedő [...] nappal ezelőtt eltűnt a városból Feuer Lajos ismert szentesi gabonakereskedő aki [...] Házasság Lőwy Juci és Bilie István 22 én vasárnap déli 12 [...] sóröző mellett 54 x Mihályi István festőművész kiállítása egész nap megtekinthető [...]
3. 1929-05-09 / 104. szám
[...] sendelt el Délután báró Krav István volt az eh szónok Az [...] látják A választ ott bíróság Feuer Sándornak Ítélte a szegedi jutagyárat [...] Viktória­malom kellő értékesítése céljából megalapította Feuer a Jutaipar Rt ot A [...] a pörök lavinája Végül is Feuer a bérlő részvénytársaság vezérigazgatója üzleti [...]
4. 1929-10-10 / 230. szám
[...] 1 Ü 29 októbei 10 Feuer Lajos továbbra is a szegedi [...] legújabb feljelentések arról szólnak hogy Feuer adósságainak fedezésére fedezetként fel­használt váltóit [...] Czuczi József szen­tesi lakosokat akiknek Feuer többszáz métermá­zsára rugó buzabetétjét sikkasztotta [...] lO szóra 1 Á Szt István könyvkereskedés mellé helyezem szabott áraim [...]
5. 1929-11-16 / 261. szám
[...] lé­pegében ma sem nyertek befejezést Feuer Sándor és Kármán Vilmos a [...] pesti választott birósági döntés alapján Feuer Sándornak Ítélte oda Feuer azonban nem tu­dott birtokba lépni [...] álláspontra helyezkedtek hogy nem fizetnek Feuer Sándornak csak azért hogy Feuer a gyár birtokbavevéséről lemondjon szívesen [...]
6. 1947-06-20 / 137. szám
[...] mondott Ba­kóul Mátyás miniszterelnökhelyet­tes Kossá István a nemzetgyűlés alelnöke és Vas [...] Liptay László joghallgatók Bentzik Mihály Feuer István Eizner Anna Paszt Aranka Domokos [...]
7. 1941-05-24 / 117. szám
[...] VT os diákjai tovább helyezettek Feuer István Baross Gábor Kun­szenty Antal Klauzál [...] Faragó utcai burkolási munkálatokat Csonka István Szalma József a Markovics Iván [...] megálló melletti városi íöldet Fodor István a szatymazi szeszgyár épületét a [...] 10 84 heifijíts üzemvezető Ablaka István
8. 1948-10-24 / 245. szám
[...] a szi­gorló orvosok tanulmányi problémáit Feuer István titkár meg­nyitójában hangoztatta hogy a [...] Jáki Gyula Helényi Géza Hú­szak István Ditrói Gábor és Waltner Gábor [...]
9. 1921-10-28 / 249. szám
[...] a hulla személyazonos­sága tekintetében dr Feuer orvos ur adatokat tud szolgáltatni [...] védelemnek tudomására jutóit hogy dr Feuer Egon kórházi orvos ur Herédi [...] törvény­szék a kihallgatást elrendelte Dr Feuer Egon orvos kijelenti hogy 1913 [...] felemelő végzet Kap­ható a Szent István Társulat könyvkereső kedésében Szeged Kárász [...]
10. 1929-11-17 / 262. szám
[...] mutatta bs az érdeklődőknek Juhász István táblabiró a szegedi gőrögkato­l í [...] órára kitűzött árverést dr Kószó István közjegyző nyitotta meg Árvere­zőnek csak Feuer Sándor és a Moore et [...] nem is titkolt célzattal hogy Feuer kapcso­lódjék ki az áverésből Egy [...] Ernő a következőket diktálta Kószó Istvánnak jegyzőkönyvbe Hitelezői részről történt kérdésre [...]
11. 1948-05-26 / 119. szám
[...] érdekeltek szíveskedjenek megjelenni Börtöntöltelék Lázár István szegedi szabósegéd márciusban töltötte ki [...] Slrauh F Bruno Előadá­sok Lfchinecker István Nagy Hanna Élettani In­U z [...] tapasztalatok ifj He tényt Géza Feuer István Élettani Intézet A centrá­lis ás [...] anyag­cserehahisi Tkülömfcéséről Gerendás Mihály Cscfkó István Biolog Int Ti­hnny Hislaminhatás és [...]
12. 1929-10-19 / 238. szám
[...] dr Szakács József és Papp István ármentesitő mérnök társaságában végig­járta a [...] József Kis Géza és Gombos István üzleteiben és az ipartestületi székház [...] Bayerkereszttel Kijelölték a könyvszakértőt a Feuer figyben F e u e [...] ugy a csőd­eljárás mint a Feuer ellen folyamatban lévő bűnvádi eljárás [...]
13. 1930-06-15 / 133. szám
[...] és 2 hónapi fegyházra Ítélte Feuer Lajost Szentesről jelenti a Délmagyarország [...] tárgyalás után ma hirde­tett ítéletet Feuer Lajos gabonakereskedő isme­retes bűnügyében A szegedi törvényszék bűnösnek mondotta ki Feuer Lajost 216 rendbeli sikkasztás bűntettében [...] Londonba Budapest junius 14 Bethlen István gróf mi­niszterelnök ma reggel feleségével [...]
14. 1930-06-01 / 122. szám
[...] a gimnázium énekkara 2 Lendvai Ist­ván Csillagokkal szólok Szavalja Csiky István 3 Ünnepi beszéd Mondja dr Juhász István itélő­táblabiró 4 Népdal egyveleg Előadja [...] utazik át Szentesre az ismeretes Feuer Lajos féle gabona­sikkasztási bünpör árgvalásának [...] tanút 112 sértettet hallgat ki Feuer I ajos gabonabizományos 215 sikkasztás [...]
15. 1929-01-31 / 26. szám
[...] az istállóban Szarvasról jelentik Nagy István gazdálkodó Jász­berény melletti felsömezei tanyáján [...] szalmától származó rürü füst Nagy Istvánt és az istállóban lévő jószágokat [...] enye lestvér rokon Sománé szül Feuer Janka életének 59 ik boldog [...] izr temetőbe örök nyugvó heiyérc Feuer Cecília éri KuKtltf Ferenc Feuer Smollo térj Saébcly Upöfné Telke [...]
16. 1910-11-15 / 147. szám
[...] nyo mozás kiderítette hogy Solymocki István tízen hat éves szomszédfiuval párbajosdit [...] délvidéki árvíz alkalmával eltűnt lőkereskedő Feuer Béla szegedi lókereskedöt még a [...] koronával a Délvidékre a bátyja Feuer Rozső ismert ló­kereskedő hogy a [...] be a rendőri krónika Török István és Barát Antal hajóslegények részegen [...]
17. 1945-03-23 / 66. szám
[...] A szegedi uzsorabiróság árdrágítás miatt Feuer Zolfán és Gültmann Ala­dár ellen [...] bűnügyben meghozta a következő ítéletet Feuer Zoltán 52 éves nsgyszentmik­lósi születésű [...] vétségének kísérletében Az uzsorabiróság ezért Feuer Zól­ tánt összbüntetésként 2 hónapi [...] ff 260 Felelős szerkesztő Szirmai István Felelős kiadó Koncz Láezl Kiadja [...]
18. 2001-03-21 / 67. szám
[...] Pénztár az egész­ségügyi miniszternek Mikola István a napok­ban ezzel a listával [...] az OEP főigazga­tóját kérdeztük Mikola István egészség­ügyi miniszter meglepő be­jelentést tett [...] a kivételezet­tek mentesítettek közé tarto­zott Feuer Györgyöt így is csak Firbás [...] szülővárosáról nevelkedéséről hazájáról vi­szontagságos történel­münkről Feuer György büsz­kén vallja magát szegedinek
19. 1934-01-06 / 4. szám
[...] dolgokat Annyi bi­zonyos hogy dr Feuer állását felmondták s hogy ő [...] vármegye kisgyü­lése ülést tartott Fáy István főispán elnökle­tével A kisgyűlés a [...] adminisztratív or­vosnak pedig fixfízetféssel dr Feuer Egont szerződtették A legjobb ómenek [...]
20. 1918-04-30 / 99. szám
[...] ma egy éve el­költözött Tömörkény István megdicsőült szel­lemének egykori főtitkárának a [...] Cecil ii Székely Lipótué sz Feuer Sarolta Telkes József Lőwy Sománó [...] és sógornői Schwartz Fülöp özt Feuer Mérné Lusztig Ferenc özv Fáy [...]
21. 1936-05-30 / 131. szám
[...] József kegyesr Szotyori Katalin le­ánylic Feuer György főreál Motika Ottó Tunyo­gi [...] Karola Sr auka Anna Dénesi István Tom­bácz Balázs Hegyi Antal Szűcs János Herneczkv István Matejka Ede Temesvári Gyula Szabó [...] Katalin Vágó Tibor ördögb Erzsébet Feuer Emilia Dénesi István Károly Gvöirsv Adám Er­zsébet Boskovitz [...]
22. 1933-10-28 / 246. szám
[...] keretében végzik el Dr Perényi István előadása A Szegedi IJoyd Társnlat [...] érdekesnek ígérkező elő­adását dr Perényi István Az előadás iráni melynek tárgya [...] beteg­ségéről közölt pénteki tudósításunkban dr Feuer Eagan főorvos neve nyomdahiba folytán tévesen Feuer Ignácként szerepel A budapesti nj [...]
23. 1931-09-11 / 205. szám
[...] mondott G ó b a István G o I d István Balog Sándor Bangó János Takács [...] ás Súlyos gyász érte dr Feuer Egon főorvost Édesanyja őzv Feuer Náthánné a 30 évvel ezelőtt [...]
24. 1934-01-14 / 10. szám
[...] az egyesület terhére kizárólag dr Feuer Egon orvos ur jogosult gyógyszereket [...] s az egyesület minden betegét Feuer Egonhoz utalják Á legkiválóbb és [...] az iparhatóság vezető­jét dr Katona István tb tanácsnokot A megbeszélésen részletesen [...]
25. 1911-05-24 / 118. szám
[...] tartotta meg évi rendes közgyűlését Feuer Erzsi elnök megnyitó­beszéde után Kállai [...] Diszelnök Singemé Horovitz Katalin elnök Feuer Erzsi alelnök Brecber Margit pénztáros [...] érzi magát és öcscsének Görgey István közjegyzőnek csa­ládjával csak a melegebb [...] ó mos bottal a fia István ütötte agyon A fiút aki [...]
26. 1932-02-20 / 41. szám
[...] Egy zokogó férfi Gyöngy ftssy István 38 éves vá­sárhelyi kosárfonó fölött [...] eafl törtökön este Mezőhegyesen Sznlay István gazda ság cseléd háromesztendős kisfia [...] a i rencsétlenség körülményeinek tisztázására Feuer Lajos kiszabadni a Csillagbörtönből A Délmag jarország munkatársától Emlékezetes Feuer Lajos ismert szentesi gabonakereskedő bfln [...]
27. 1928-12-12 / 280. szám
[...] fele­sége bizalmas viszonyban volt a Feuer családdal A család nem nézte [...] köz­lékeny volt Szünet után a Feuer család képviselője állt fel és [...] be nekem az orvosságot Békefi István a következő tanu Forgács Annát [...]
28. 1910-09-22 / 102. szám
[...] Ödön Forbát Leó dr Berezeg István Lendvay József Mayer Gyula Plichta [...] kereskedőknek Az üzletet Mandel sógora Feuer Illés közvetítette az árukért kapott négyezer koronát pedig Feuer Sándo 1 rejtegette Délelőtt kilenc [...]
29. 1912-07-05 / 153. szám
[...] való belépést Életmentő szegedi banktisztviselő Feuer Jenő a Szeged Csou grádi [...] ő is hamarosan életvszélyhe került Feuer ekkor beugrott a csatornába és [...] vezető­jévé kirendelte tett Szegedről Váezi István mérnököt az üzletvezetőség II osztályából [...]
30. 1933-06-27 / 143. szám
[...] a belügyminisztériumból Makóra érkezett Cserzy István miniszteri számellemőr A ki­küldetés Makó [...] I Süveg Rozália II és Feuer Mária III évfolyambeli 20 pengős [...] és Gerő Klára Sportköri munkásságtikért Feuer Mária Dudás Erzsébet Mészáros Erzsé­bet [...] Föl­des Lili Kaufmann András Kaufmann István sze­repeltek nagy sikerrel Pataki Ernő [...]
31. 1966-03-06 / 55. szám
[...] is hogy szeretett testvérem dr FEUER EGON nyug közkórházi és SZTK [...] órakor a einteremből üzv Lőw Istvánná Feuer Ella K 5680 Mély fájdalommal [...] nyitja meg Ezután dr Ko­vács István tanszékvezető egyetemi tanár referátuma alapján [...] A tárlaton többek között Dér István Dorogi Imre Er­délyi Mihály Fontos [...]
32. 1927-10-16 / 237. szám
[...] Erdélyi Kató Zöl di A István Hajnal Endre Kelemen József A [...] Erzsébet Kovács I Jlajtinszkv László Feuer Imre Szegő Ottó Farkas Károly [...] Hőnig Vilmos Feld­rnann Iinré Barta István Reich Miklós Csáki An­tal Papós [...]
33. 1917-08-19 / 193. szám
[...] 29 honvéd­gyalogezredben Alezredes lett Shvoy István a vezérkarhoz beosztott őrnagy aki [...] tar­talékban Barna Nándor Mészáros Gyula Feuer Lajos Szűcs Jenő Stertz Mátyás [...] Eisel János Halász László Péter István Deák Ferenc Kocsis Lajos Kozalik [...] Csőreg Gyula Csukonyi László Turcsáuyi István Marté Mihály Mély Mihály Kovács [...]
34. 1928-05-27 / 120. szám
[...] bőrlcstest a lenolesóbb árban készítek Feuer Károly kárpitos és dlszflőaeater 7 [...] pártiogást kér Guttreund Károly Szent István tér 14 sz alatti gabona [...]
35. 1912-11-15 / 80. szám
[...] tar­tott közigazgatási bizottsági ülésén Hervay István alispán és Tokody Viktor pénzügy­igazgató [...] nem jelent meg Fölmentett kereskedő Feuer Adolf zent ai kereskedő 1910 [...]
36. 1930-09-06 / 200. szám
[...] előadta hogy a szerencsétlenséget Felföldi István üzemvezető gépész okozta azzal bogy [...] tartott az ügyben főtárgyalást Felföldi István azzal védekezett hogy nem volt [...] Csonka halálát villanyáram­ütés okozta Dr Feuer Egon ellenőrző szakértő annak a [...] összes szegedi kazántisztitásnáL Dr Mihálgffg István ügyész kérte a távollévtf dr [...]
37. 1929-12-20 / 290. szám
[...] elmondotta hogy a szerencsétlenséget Fel­földi István gépész üzemvezető okozta még pedig [...] alapján vádiratot adott ki Felföldi István felelős üzemvezető ellen gon­datlanságból okozott [...] lés szakértőt idéztek meg Felföldi István mindenekelőtt kijelentette hog ő nem [...] János halálát villanyáram okozta dr Feuer Egon szakértő véleménye szerint a [...]
38. 1937-10-03 / 226. szám
[...] mérlegkészitő Goldmann József műszerész Dani István műszerész Kelemen Már­ton műszerész Barbek [...] Klein Imre táncta­nár ékszerész Bokor István órás és ékszerész Csűri Ferenc [...] szabó Várnai József szabó Gombos István szabó Krier Rudolf szabó Mellei [...] dr Fellegi György orvos dr Feuer Egon orvos dr Fenyves M [...]
39. 1936-05-19 / 123. szám
[...] Fenyő Lajos dr Fenyves Kornél Feuer Egon Fischer Aladár Fischer Jenő [...] Lipót Lőwinger Adolf dr Magyar István özv May Ferencné May Gyula [...] Jó­zsef Seiden Hermann dr Singer István Sós Ma­nó Schwarz Béla Schwarz [...]
40. 1993-05-04 / 102. szám
[...] hogy drága férjem édesapánk KÓSZÓ ISTVÁN küzdelmes életének 84 évében elhunyt [...] vő sógor és keresztapa FARKAS ISTVÁN életének 45 évében hosszan tartó [...] szeretett halottunk B 1 CZÓK ISTVÁN temetésén megjelentek sfrjára virágot helyeztek [...] CATASTRQPHE PREVENTION I I INTERNATIONALE FEUER UND KATASTROFENDESEITIGUNGS AUSSTELLUNG m Május [...]
41. 1931-01-13 / 9. szám
[...] rendőrt A Délmagyarország munkatársától Kiss Ist­ván Magyarországról örökre kitiltott szerb ka­tonaszökevény [...] állítani a központi ügyeletre Kiss István ismét meg akart szökni de [...] is beleavatkoztak a közde­lembe Kiss Istvánt megfékezték összekötözték majd kihívták a [...] még a színházban megvizsgálta dr Feuer Egon színházi orvos aki azonban [...]
42. 1916-04-11 / 85. szám
[...] Elza Brokés Vilmái iSchaffer Margit Feuer Vera Nónay T dia Gál [...] este Oláh Gellért is Bálint István alsótanyai lov s is rendőrök [...] tartózkodó isfcököt t katonát iBemle Istvánt adja ki A lány azt [...]
43. 1917-07-26 / 173. szám
[...] dön­tését kilátásba helyezték ftúiiatcies Dr Feuer b ont a váiosi közkórház [...] Nagy Endre Zerkovicz Béla Weiner István saisonslágerei Az a szegény Golero [...]
44. 1931-09-11 / 205. szám
[...] forrón szeretett édesanyjuk özv dr Feuer Náthánné Zlffer Josefln életének 72 [...] szeplember hó 9 én löw István veje özv ír Kubinvi Károlyné [...]
45. 1938-01-22 / 17. szám
[...] miniszterelnök özv CSILLAG JÖZSEFNÉ született FEUER HERMIN ugy a maga mint [...] Katona László Dávid Teréz Dvorcsák István Majzik Il­lés Rácz Zoltán Újvári [...] Jenő a matematikai szakon Szélnál István Gaus József nz orvostu­dományi szakon [...]
46. 1933-10-29 / 247. szám
[...] Glíicksthalnál Csekonics ti 3 Schwerer István tanár meghalt Schwerer István dr reálgimnázium tanár szombaton délután [...] fél 11 kor dr Raskó Istvánná alapító elnök elnökletével választmányi ülést [...] a nyomda hibásan szedte dr Feuer Egon tb kórházi főorvos ne­Az [...]
47. 1924-01-29 / 24. szám
[...] özvegye Klimó András süt Koaányi István szabó dr Szász János táblabíró [...] y Ká­rolyné virágkereskedő dr Grüner István ügy­véd Kroól Oszvald mérnök Vargha [...] Dr Grosser Jenő Jegyzők Bán István Sas Ferenc Savanya István Schweiger Andor Tóth Béla Fő­pénztáros [...] Orvosok Dr Acs Vilmos dr Feuer Egon dr Reisz dr Szamek [...]
48. 1928-06-03 / 125. szám
[...] Szíves pártfogást kér 740 Farkas István borkereskedő TákkAMBMAMliACi pók milliárd értékű [...] börfeslésa a legolcsóbb árban készítek Feuer Károly kárpitos 8 dtszilőmester 738 [...]
49. 1929-12-08 / 280. szám
[...] rám Wann s A a Feuer habén rauchens nit Igaza volt [...] különlegességek árudájában Budapest IV Tllrr István u 4 Telefon Aut 816 [...]
50. 1935-01-13 / 11. szám
[...] dr Gróf Árpád dr Grüner István dr Há berl Pál dr Hajnal István dr Harasztosi Király Ferenc dr [...] dr Sza­káts József dr Széchényi István dr Tóth Im­re dr Török [...] dr Erdélvi Jenő dr Ernvei Ist­ván dr Feuer Egon dr Kiss Mpnvbért dr [...]