Délmagyarország, 1937. október (13. évfolyam, 224-249. szám)

1937-10-03 / 226. szám

4 8 DÉLMAGYARORSZÁG Vasárnap, 1Q37 október 3. Adófelszólamlás! tárgyalások A szegedi 1. szdmii adófelszólamlási bizottság október 5-én a következő tételeket tárgyalja: Rózsa Béla mérlegkészitő, Goldmann József műszerész, Dani István műszerész, Kelemen Már­ton műszerész, Barbek János műszaki váll. Zsó­tér Sándor és tsa műszerész, Klein Imre táncta­nár, ékszerész, Bokor István órás és ékszerész, Csűri Ferenc órás és ékszerész, Csonka Mihály sütő, Ótott Kovács sütő, Darázs János sütő, Szögi Sándor sütő, Piskolty Péter stoppoló, Trinkula József szabó, Schwarz Manó és fiai szabó, Schatz Izsó szabó, Takács Imre szabó, Nagyvarga Dénes szabó, Kovács Antal szabó, Várnai József szabó. Gombos István szabó, Krier Rudolf szabó, Mellei Téter szabó. Bitó Zoltán szabó, Szécsi Feren ru­hakeresk., Fehérvári Irén női szabó, Dr. Zobay D ELM AG YARORSZ AG KÖLCSÖNKÖNYVTÁR UJ KÖNYVEK s Köves Tibor A barbár Benőit és FnrrertA Szent Bertalanéit asszony Arányt Mária A boldogság iskolája Katz R. Kert a hegyek közölt Török Rezső Vadevezős izucsich Mária Egy lány felszabadul Rozsnyai Polett Férfihárem Glaeser Hazátlanok M. van dr. MerschBoldoggá teszlek Drózdy Aurora Boreá]is Smith A felcserélt házaspár Hichens Allah kertje Herczeg János Tó mellett város Nagy Károly A szerelem tréfa Munkácsy Ada Az ötvenéves férfi Mary Mitschcl Szép lányok vigyázzatok Lemet Holénia Der Mann ím Hut Ottó Falke Die vier Tage Fülöp Miller Katzenmusik Edna Ferber Amenkanische Schönheit Lernct Holénia Riviéra Wodehouse Besten Dank Jeves Wodehouse Ein „X" für cin ,.U" Eberhart Vigyázz Rinehart Csigalépcső Courwood Észak virága Gardner A dadogó professzor esete Baxter King Charley Arden Villámkezű Buch Roberls A végvidék törvénye Cambell Egyedül az őserdőben Polze.­Versenyfutás a véletlennel Oyen Az erdő királya. Baxter Repülő táltos Clewely Vándorló titok Gardner Harmadik emelet 321 Wiokers Az elszánt vőlegény Proust Az eltűnt idők nyomában Christiansen Két élő, egy halolt Molnár Ákos Ilitchagyott Growes Boldog vagy-e asszony Jékejy Kincskeresők Morgan A forrás F.hrenburg Babeuf élete Nyíró Jézusfaragó ember Robents A revolverhős fia A Ferencné női szabó, Kiss Erzsébet női szabó, Im­rédi Árpád női szabó. Az I. számú bizottság október 7-én a következő tételeket tárgyalja: Dr. Korányi András orvos, dr. Hedry Miklós orvos, dr. Jachan Géza orvos, dr. Jánossy Ger­gely orvos. dr. Bőbm Sándor fogorvos, dr. Dénes Jenő fogorvos, dr. Gerő Samu fogorvos, Kontraszty István fogorvos, Kurucsev Sándorné fogorvos, dr. Sziráky Gyula fogorvos, dr. Vén Imre fogorvos, Bach Imre orvos, dr. Baracs Marcel orvos, dr. Buczkó Káro]y orvos, dr. Bu­gán József orvos, dr. Bukovinszky László orvos, dr. Pollák Ella orvos, dr. Engel Rudolf orvos, dr. Erdélyi Jenő orvos, dr. Falta Béla orvos, dr. Fellegi György orvos, dr. Feuer Egon orvos, dr. Fenyves M. Kornél orvos, dr. Füzessy Miklós orvos, Gergely György orvos, A 11. szdmu adófelszólamlási bizottság október 5-én a következő tételeket tárgyalja: Soós János kantinos, Fogas Lajosné italmérő, Nagy Ferenc cséplőgépes, Engi Ferenc italmérő, Szécsényi János italmérő, Major Gyula italmérő, Csókási Gizella italmérő, Tombácz Gyula ital­mérő, Pusztaszeri Miklós vendéglős, Újvári Já­nos vendéglős, Vadász István italmérő, Tombácz József vendéglős, Lővinger Adolf vendéglős, Sán­dor Mária vendéglős, ördögh János Árpád ital­mérő, Róvó Mihály ita]mérő, Hegyközi Márton ilalmérő, Csanádi József italmérő, Szltár Imre italmérő, Révész Pá] italmérő, Kovács István ital­mérő, Pozsár Mátyás italniérő, Merts Ágoston italmérő, Vámossy József itálmérő, Ruzics Mar­git kalapos. A II. számú bizottság október 7-én a kővetkezők felszólamlását tárgyalja: 26 fillér Helyett 14 fillér a x u / alaleu 6 4 oldalas '¥ W RADIOELET R d d 1 ó I T o d a I o m s X 1 n 6 d X t f I m 1 1 A magyar család (jctllopfa Megjelenik min­den pénteken Kap&aló ax ösx­sxes árusítóknál. Sándor Lajos nagyvágó, ifj. Németh Fereno kalapos, Paragi Ferencné kalapos, Putóczki Já­nos kádár m., Mülhoffer Miklós kárpitos, Vajda Sámuelné kefekötő, Fodor Dezsőné kertész, Puka Dezsőné kézimunka kész., Wetter Béláné kifőző, Hodács András kocsigyártó, Kádár János kosár­fonó, Szűcs Kálmán kovács m, Kovács János ko­vács m., Ágoston Pál kovács m.. Korom Mihály ács és kőműves, Kiss Ferenc kőműves, Gulácsi József kőműves, Zsurkán József kövező m.. Csűri Gyula kőműves, Ladvánszky József kőműves, Schmutzler Emil könyvkötő, Katona Lajos könyv­kötő, Hegedűs István köszörűs, Kovács Gyula kötődés, Hazai kötöttárugyár kötődés, Sinka Sándor ]akatos, Verbanovszky József lakatos. Modell Cipőház Szeged, Klauzál-tér 3. Kiss Dávid-ház. " a leciszebh őfzl újdonságokkal v á r ] a ö n t II Nemseti Takarék, „HERME S" bevásárlási helye I500 szegedi gyermek tej napja (A Délmagyarország munkatársától.) Szomba­ton délelőtt meleg ünnepség színhelye volt a rókust állami elemi iskola tornaterme, ahol az első tejnapot tartották. Nyolc nagy asztalon ál­lították fel a 8 decis tejes palackokat óriáskiflikkel, süteményekkel, csokoládés dobosokkal és kis já­tékokká'. Az ünnepségen megjelent vitéz dr. Imecs Györgyné, dr. Pdlfy Józsefné, dr. Keme­nesy Tibor tb. tanácsnok, a földmivelésügyi mi­niszter megbízásából Zilahi Kiss Tibor gazdasági főtanácsos, a különböző nőegyletek vezetői, He­gedűs Antal árvaszéki elnök, dr. Falta Béla igaz­gató-főorvos és még sokan mások. Az ünnepséget a Hiszekegy vezette be, majd vitéz dr. Imecs Györgyné ismertette lelkes be­széd keretében a t ej nap jelentőségét, összehason­lítást tett a külföldi és hazai tejfogyasztás kö­zött és kimutatta, hogy az országok sorrendjében Magyarország a hetedik helyet foglalja el. Rá­mutatott arra, hogy a magyar gyermekeknek egész­ségeseknek, erőseknek kell lenni és az erőhöz a tejfogyasztás segíti a gyermekeket. A tapssal fogadott lelkes beszéd után Kiss Irén kisdiák szavalt, majd a rókusi iskola énekkara szerepelt. Rácz György szavalata után a belvárosi leányiskola növendékei Kurbos Ily vezetésével ma­gyar táncokat mutattak be nagy sikerrel, majd Sebők Etelka szavalt. Kiss Károly tanfelügyelő lépett ezután az emel­vényre és miután a földmivelésügyi minisztérium­nak, a Gyermekvédő Ligának, a Vöröskereszt egy­letnek és a karitatív egyesületeknek megköszönte a hatékony támogatást, a tej nap fontosságát vá­zolta. Rámutatott arra, hogy a földmivelési mi­nisztérium 10.000 gyermeket vendégel meg tej­uzsonnával, ezek között 1500 gyermek Szegeden és környékén kap tejuzsonnát. Az ünnepség után megkezdődött a tejuzsonma kiosztása a kedvesen csacsogó és az örömtől pi­rosodó arcú gyermeksereg között. A tornaterem­ben ezúttal 1000 gyermek kapott tejtizórait, va­sárnap délelőtt Alsóközponton, délután pedig Fel­söközponton osztatnak ki tejuzsonnát 500 gyér* meknek. TANULJON Dezső Gábor zeneszerző módszerével ma­gyar nótát xongoráxfii A tanfolyam aryaga: 100 nóta és csárdás. Kiséretszerkesztés. Gyors. Biztos. Tökéletes. Tanulni vágyók írják meg címüket levele­zőlapon: VARGA MARGIT Szeged, Szent­, háromság ucca 15. IV.

Next

/
Oldalképek
Tartalom