Délmagyarország, 1928. május (4. évfolyam, 99-122. szám)

1928-05-01 / 99. szám

aiROEOt szerkeMMteg: DCAK Ferenc DCCO X. Telefon: 13-33.- Kiadóhivatal, МЯмВпкИюу vl&r éí (egylroda : Aradi ncca S. Teleion: 30«. и Nyomda: Löw UpM UCCB Ю. Telefon: 10—34.« »«»«>» Kedd, 1928 máfus I « • 9 IV. évfolyam 99. MAKÓ: Szerke»zl0«£g kiadóhivatal: tri ucca O. Telefon: 131. szám.« » « » « >» HÓDMEZŐVÁSÁRHELY: Szerkesztőség É» kiadóhivatal: AndrAssy ucca 23. Telefon: 49. szám. « » « » « » „ » „ » EUUzdeal ara havonta 3-20 vidéken és a lóvAroiban 3-00, kUKHlditn Ö-40 pengó. Egyet szAm ÍO, vasór» és Ünnepnap 24 fillér Akiknek semmi bajuk sincs Kik lehetnek azok ezen a világon, akiknek •emmi bajuk sincs? Hát azok akik a talpunk alatt vannak. No, nem kell mindjárt a halottakra gon­dolni. Azoknak is bizonyára nagyon jó, mert Be enni valóra, se fűteni valóra semmi gond­luk s a lakásukból se stájgerolja ki őket senki. Néha megfordulnak ugyan a sírjuk­ban, de azért nem jár forgalmi adó s olykor egymás fejéhez verik őket az élők, mint ar­gumentumokat, de szerencsére ok erről nem tudnak semmit És az ilyesminek különben is csak az úgynevezett halhatatlanok vannak kitéve, akikre mindent rá lehet fogni s akik gnmmibot helyett is használhatók, amikor még mindig örülhetnek annak, hogy ők már halot­tak, mert ha élnének, akkor őket vernék tejbe előttük elköltözöttekkel. Petőfi, Kossuth, Madách bizony nagyon meggondolnák, ha rá­juk volna bizva, hogy visszajöjjenek-e élők­nek az imádott hazába, ahol halottaknak na­gyon tisztelik őket, de élőknek mindjárt a fejükre olvasnák, hogy kommunisták, destruk­tivok, hazaárulók, egyszóval zsidók és ennél rosszabb is történhetett volna velük... Jobb tehát a halottaknak, különösen azoknak, akik nem csináltak semmit, semmi különös nagyot és szépet, nem magasodtak ki az embergyőp­ből és nem botránkoztatták meg nagyságukkal a babszemjankókat és hüvelycsikpalkókat és ragyogásukkal nem ijesztették meg a bagoly­fej üeket és bőregérszivüeket. De hát nemcsak halottak vannak a talpunk alatt, hanem élők is. Például az ujzélandiak a Glóbus másik oldalán. Az iskolában ugy is tanítják, hogy ők a mi antipédjaink, vagyis ellenlábasaink. Egyebet aztán nem is igen tanítanak róluk. Nem is igen lehet, mert kevés hír érkezik hozzánk tisztelt ellenlábasaink­tól, a világ másik oldaláról, ahol szociáliz­musba és más ily sötét társadalmi bűnökbe elmerülve élnek ezek a szerencsétlen megté­vedt emberek, akiknek még csak arról sincs fogalmuk, hogy ki az a Wolff Károly, de tán még azt se tudják, hogy Haller István kicsoda. Egyetmást azonban tudnak azért az ellen­lábasok is, amit abból az angol nyelvű új­zélandi kormányjelentésből látni, amely most érkezett meg Szeged városához, mindenféle grafikonokkal és statisztikai táblákkal. Nehogy arra tessék gondolni, hogy Ujzéland kiván­dorlásra akarná bujtogatni a szegedi magyaro­kat, — ó dehogy! Ujzéland nem hogy nem csalogat, de nem is igen eresz be senkit. Uj­zéland ezzel a statisztikai évkönyvvel csak a névjegyét adja le egy udvarias gesztussal az európai nagyvárosoknak, mint testvérek­nek, akik nagyon örülnek neki, ha mugtudják, hogy a Glóbus másik oldalán is elég elszivél­hetően megy a világ sora, noha ott sajnosan nélkülözik a keresztény kurzust. Ujzélandban a mult évben semmiféle fer­tőző és ragályos betegség nem lépett fel. Ujzélandban a mult esztendőben olyan ke­vés volt a bűntény, hogy a bíróságok öt és fél havi szünetet tartottak. Ujzéland benszülött őslakossága egyre na­gyobb ^haladást tesz a civilizációban és a leg­teljesebb egyetértésben él a gyarmatokkal. Ujzélandban a kivitelből a mult esztendő­ben ugy az állampénztár, mint a termelők és a kereskedők a legszebb eredményt ér­lek cl. Ujzélandban a mult esztendőben minden polgár kifizette az adóját, ugy hogy erre az évre egy penny adóhátralék se maradt íme ilyen világ van azoknál az ellenlába­soknál és nekik szól az a sóhajtás, hogy: de jó azoknak, akiknek semmi bajuk sincs, akik J a talpunk alatt vannak? a 3 De hát azért tudja az Isten, jobb-e ott. Ha jól utána gondolunk a dolognak, azt hisszük, nagyon szinbelen ott az élet és egyhangú. Mennyivel andalítóbb, mennyivel szebb, válto­zatosabb a mi tájainkon, ahol ragályokban és a fertőző betegségekben is lehet válogatni, hogy jobban féljék az idő; ahol panamákról is hal­lani, amelyek mocsarában tekintélyek nevei is foszforeszkálnak néha s olykor büntettek is foglalkoztatják a bíróságot. Adóhátralé­kunk is van, hála Istennek, annyi, hogy nem' kell érte a szomszédba mennünk és azzal se lehet bennünket megfőzni, hogy ott békében élnek egymással a különböző fajok. Ez bizony sablonos dolog és ilyesmire csak a vadak képesek. Nézzenek meg szeretve tisztelt ellen­lábasaink minket. Minálunk a szászok, tótok oláhok beállnak fajvédőknek és addig védik a szegény magyarokat, még az utolsót is ki nem túrják a helyéből. A francia választások eredménye A reakciós pártok támogatásával megszilárdult Polncaré pozíciója (Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Párisból jelentik: A belügyminisztérium az április 22-én és 29-én lefolyt választások ered­ményét a kővetkező hivatalos statisztikai je­lentésben foglalja össze: Konzervatív jobboldal 15 (volt 14)', demokrata köztársasági egyesülés 148 (volt 121) baloldali köztársasági párt 106 (87)', ­radikális jobboldal 55 (46), radikális párt 123 (137), köztársasági szocialista párt 47 (46)', szociáldemokrata párt 101 (105), kommunista párt 14 (28), szocialista-kommunista párt 2 (—). A három elzászi képviselőt a statisztika a többi pártok közé sorozza. A kormányttámogatő képviselők száma kö­rülbelül 460. akik közül 360—370 képviselői* nemcsak külpolitikai kérdésekben számithat a kormány, hanem minden körülmények között Általában 375 főnyi többség az a szilárd alap, amely kétségkívül biztosítja a Poincaré-kor­mány helyzetét. Párisból jelentik: A választási eredmények kommentálásában a sajtó megállapítja a >mér­sékelt« pártok győzelmét. A tegnapi válasz­tások — mondja a Matin — a rend és egye­sülés eszméjének győzelmét jelentik. A Petit Journal szerint a nemzeti egység megerősödve került ki a küzdelemből s a kor­mány nagy győzelmet aratott A Journal des Debals elégtétellel állapítja meg, hogy a nemzeti politika sikert aratott s hogy a mérsékelt pártok számukban meg­növekedve kerültek vissza, Junkers tanár Newyorkba utazik és repülőgépgyárat alapit Amerikában Százezrek ünnepelték Köhléket (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') Berlinből jelentik: Junkers professzor, a Bre­men megalkotója ma feleségével együtt hajóra szállt, hogy Newyorkba utazzék, ahol repülő, gépgyárat szándékozik alapítani. A gépek al­katrészeit Németországban fogják gyártani. Newyorkból jelentik: A Bremen pilótáit | Newyork városa fényes fogadtatásban részesí­tette. Walker polgármester a városháza előtti téren fogadta a repülőket, akik innen a Bat­tey térre mentek, ahol szintén nagyszabású ünnepség volt. A pilóták a Brodwayn tér­tek vissza a városházára, útközben százezrekre menő tömeg éltette az Atlanti Óceán hőseit. Asz angol kormány sszigoru t>angu ultimátumot intéstett EgyiptomJ&osz Angol öadibafókai indítottak Egyiptom felé (Budapesti tudósítónk lelefonjelentése.) Londonból jelentik: Lord Lloyd egyiptomi angol főmegbizott vasárnap este 7 órakor jegyzéket nyújtott át az egyiptomi miniszterelnök, amelyben az angol kormány megbízásából közli, hogy Londonban napról-napra foko­zódó aggodalommal állapítják meg, hogy az egyiptomi kormány félreérthetetlenül azon van, hogy törvényerőre emeljen bizonyos rend­szabályokat, amelyek a közbiztonságot érin­tik és amelyek éles ellentétben állanak azokkal a kikötésekkel, amelyeket az angol kormány, április 4-iki jegyzékében hozott Sarwat pasa miniszterelnök tudomására. Az angol kormány felkéri az egyiptomi mi­niszterelnököt, hogy foganatosítsa haladéktalanul a szük­séges intézkedéseket és akadá­lyozza meg törvényerőre emelését a gyülekezési és tüntetési rendelkezé­sek móiosításáról szóló törvényjavas­latnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom