Délmagyarország, 1929. szeptember (5. évfolyam, 197-221. szám)

1929-09-21 / 214. szám

Tekiníse meg e XlLnÚZ«* paplan különlegességeken tnferpeláciá az algyői hid és a bajai mM ügyéin Wimmer Fülöp ma délelőtt a következő inter­pellációt nyújtotta be a polgármesterhez: »A május 29-én tartott közgyűlésen indítványoz­tam, hogy egy küldöttség utján adassék át a ke­reskedelemügyi minjsztcr urnák a város kérelme az algyői híd felállítása, a bajai müut kiépítése, valamint az évek ót*, Szeged-állomás mellett ter­vezett postaépület felállítása iránt. Ezen indít­ványomra a junius 3-án folytatólagosan tartott közgyűlés a kővetkező határozatot hozta: »311. szám. Wimmer Fülöp törvényhatósági bizottsági tag indítványához képest kimondotta a közgyűlés, 1. hogy a szegedi posta- és távirdahivotal meg­felelő elhelyezésére szolgáló uj postaépületnek fel­építése iránt, valamint 2. az algyői Tiszahid épí­tési tervének mielőbbi megvalósítása, úgyszintén a bajai müut végleges elkészítése érdekében a m. kir. Kereskedelemügyi Miniszter úrhoz felirati ké­relmet intéz és a feliratj kérelemnek kisebb kül­döttség utján való közvetlen benyújtására a Fő­ispán urat és a Polgármester urat felkéri A fel­irati kérelmek megszerkesztésével a sz. kir város tanácsa bízatott meg Miről a város tanácsa jegyző­könyvi kivonaton értesíttetik. Ezen határozat azonban eddig 3 és fél hónap óta nem foganatosíttatott, miért is minduntalan bukkannak fel egyes bizottsági tagok hasonló cél­zattal beadott indítványa}, amelyek azonban fölös­legesek, mihelyt a májusi közgyűlésen hozott ha­tározat végrehaj tátik. Tisztelettel kérdem most már méltóságos Pol­gármester urat, 1. mié«"t történt ez a főbenjáró mulasztás? 2. kész-e a májusi határozathoz ké­pest a küldöttséget a főispán ur részvétele mellett azonnal útnak indítani és 3. arra Ígéretet tenni, hogy jövőben a közgyűlés határozatait minden időveszteség nélkül végrehajtja. Ismerem u.íyan a kereskedelemügyi miniszter tir 3590. számú leiratát, de amikor az annyira fontos és sürgős algyői hid és bajai ut ügyében a miniszter urnái tisztelgünk, még ezen . leirat tar­talmával szemben is rámutathatunk arra. hogy a Szeged-állomáson évek óta tervezett és még Walko miniszter ur által ígért postaépület posta­csomagok és vasúti küldemények jobb kezelését szolgálta volna, amely célnak a Bohn-féle épület semmiféleképen megfelelni nem tud.« — SZALLODAU1ALVANY a budapesti Bristol­ba vagy Royalba egész nap kapható a Dél ma­gyarorsziig kiadóhivatalában. Szobáért a fél­nek nem kell irat, sürgönyözni, vagy telefonálni, a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gobJosko­dl<s rgvéb kedvezményekről Is» Feuer Lajos a sikkasztó szeress gabonakereskedő nem fliiat el, Siessem pénteken önként ¡jelentkezett a szegedi ügyészségen (A Délmagyarország munkatársától.) Szen­tesnek kínos szenzációja van. Néhány nappal ezelőtt eltűnt a városból Feuer Lajos ismert szentesi gabonakereskedő, aki ellen több fel­jelentés érkezett, hogy a reá bizott rengeteg mennyiségű gabonát eladta és az ellenértékét, mintegy félmillió pengőt elsikkasztotta. A meg­indi'ott rendőri nyomozás során megállapítot­ták, hogy Feuer anyagilag teljesen összerop­pant. A nagy összeomlást az idézte elő, hogy harmincpengős áron többszáz vagon kukori­cát vásárolt, amelynek az ára azonban idő­közben tizenhét pengőig esett vissza, úgyhogy az óriási differenciát Feuer fedezni nem tudta és a nála tárolt búzát eladva, igyekezett hatal­mas veszteségeit fedezni. Ezek azonban egyre nőttek, nem állt rendelkezésére egy fillér fe­dezet sem és amikor látta, hogy nincsen me­nekvés, bucsut mondott Szentesnek. Az a hír azonban, hogy Feuer Lajos meg­szökött volna, nem felel meg a valóságnak. Igaz, hogy a rendőrség körőzőlcvclet adott ki ellene, azonban erre sem volt szükség, mert Feuer Lajos pénteken délelőtt ügyvédje kí­séretében megjelent a szegedi ügyészségen ét őriként jelentkezett. Feuer Lajost a vizsgálóbíró elé vezették, aki rövid kihallgatás után előzetes letartóz­tatásba helyezte. IX 21. Szombat Róm. kath. Máté ap. Pro­testáns Máté. Nap kél 5 óra 45 perckor, nyugszik 6 óra 01 perckor. A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—t-ig. dél­után 4—7-ig. A umzeum nyitva délelőtt 10—i^l-ig, délután zárva. Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme­let) nyitva déleíőtt 8—l-ig, délután 3—7-ig. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar­tanak Lelnztnger Gyula, Horváth Mihály arca 9. (Tel. 352.) Moldvány Lajos, Újszeged. Vedres u. t. (Tel 846.; Nvilassy A. b Kiss Lajos, Szilieri s.-ut 11. (Tel 1549.) Salgó Péter, Mát'ás tér 4. (Tel .296 ; Frankó Andor, Dugonics tér 12 (Tel. 793.) Zakár örökösök. Valéria tér 1. (Tel. 695.) — A szegedi hőmérő. A szegedi egyetem föld­rajzi intézetének meteorológiai obszervatóriuma je­lenti, hogy pénteken Szegeden a hőmérő legmaga­sabb állása 25.6 fok Celsius, legalacsonyabb 7.3 fok Celsius, a barometer adata 0 fokra és tender­színre redukálva reggel 763.4 mm., esste 758.2 mm., a levegő relatív páratartalma reggel 80.0 százalék, délben 50.0 százalék volt. A szél iránya reggel délkeleti, este nyugati, erőssége 1—4. f: BLAU IGNATZ részletfizetésre készpénzárban rőí-, férfi- és gvermekruha áruházában, Kelemen u. 5. kaphaió Legújabb M\ kabát szőrmébe p ar­Legújabb N61 kabát flazdsgon «rftrmérre selyemre Legújabb M\ bundák ^B ÉB9 <40tfc«n Legújabb | Leányka kabátok — Házasság. Lőwy Juci és Bilie István 22-én, vasárnap déli 12 órakor tartják esküvőjüket a szegedi zsidó templomban. — Tisza-ünnepély. A jövő heti pénteki és szom­bati tüzoltójubileumnak kétségtelenül a Tisxán ren­dezendő része az, amely a szegedi közönség legna­gyobb rétegének érdeklődését felkeltette. Ez az ünnepség, mint már említettük, három részből áll. Azzal kezdődik, hogy egy nagy személygőzös, mint kiránduló hajó, nagy vigság kőzött, zene­szóval elindul körülbelül száz kivilágított és Jam­pionokkal feldíszített csónakok kíséretében. Amikor a közönség előtt elhalad ez a szépen feldíszített hajó, kezdetét veszi a Tisza túlsó partján Szegeden még soha nem látott fényességű tűzijáték, mely körülbelül 100 csodás röppentyűből, vizésésből és forgókból áll és ami teljesen újdonság, vizi tűzi­játékok, melyek a Tisza közepén fognak leját­szódni. Majd a kiránduló hajó meggyullad, leadja a vészjeleket. A teljesen lángbaboruló hajó a Síé­fánk elején á parthoz közeledik és kezdetét veszi a hatalmas tűzoltási müvelet, Akcióba fog lépni a vizi mentőállomás ¡s, több motoroscsónakkal meg­erősítve és kimenti a hajón veszélybe jutott és részben vízbe menekülő utasokat Ezt a látvá­nyosságot a közönség három helyről nézheti végig: a Stefániáról, a Stefánia alattj rakpartról és a Tisza túlsó partján^ a strandfürdők helyéről, ülő­helyek csupán a Tisza alsó rakpartján állnak a közönség rendelkezésére, ezért a rendezőség kéri azokat, akik ülőhelyet akarnak maguknak bizto­sítani, hogy legkésőbb 6 órakor, az ünnepség kezdetén jelenjenek meg. Az ünnepségre ugy a Stefánián, mint az alsó rakparton és a. túlsó parton egyformán 50 fillér lesz a belépődíj, tekin­tet nélkül arra, hogy ülő- vagy állóhelyet foglal-e el valaki. x Színházi és alkalmi csokrok, Bagolyvár. 189 — Fogorvosi hir. Dr. L á c z a y Sz. Kálmán fog­orvos (Szeged, Calvin-tér 2. Telefon: 17-32.) haza­érkezett és újból rendel. x Néhai Fodor Ferenc fakereskedő síremlékét folyó hó 22-én, vasárnap délután 3 órakor avatják. — Gycrsirási és gépiráM tanfolyamokat nyit • Szegedi Gyorsírók Egyesülete. Tanítási órák dél­után és este. Külön csoport a kezdők és haladók részére. Tanfolyamok végeztével a résztvevők ál­lami bizottság előtt irodai gyorsírói vizsgát tehet­nek s erről a vizsgáló bizottságtól bizonyítványt kapnak. Jelentkezni lehet szombaton este az egye­sületnél (Földváry ucca 2., Honvád-tér 4_, tele­fon 13-19.). i Békeidők DelKa-nál! Versenyen kivül álló uj csoportárak. Kirakataink beszélnek! Fiók: Kárász­ucca 14 (Dreher-sóröző mellett) 54 x Mihályi István festőművész kiállítása egész nap megtekinthető Freimann képkereskedő Ta­karéktár-uccai szalonjában. x Az Ujszegedi Hitetszövetkezel folyó hó 22-éo, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Szent Vince Egye­sület ujszegedi kultúrházában tagértekezletet tart, melyre tagjait, a szövetkezeti érzelmű polgárságot és az ujszegedi házhelyhez jutottakat tisztelettel meghívja. 338

Next

/
Oldalképek
Tartalom