Délmagyarország, 1933. október (9. évfolyam, 223-248. szám)

1933-10-28 / 246. szám

TO53 október 28: Bf CMSGTKRCTKT5IÍTÖ 7 A szegedi zsidó hősök emlékműve (A Délmagyarország munkatársától.) Va­sárnap délelőtt 11 órakor bensőséges ünne­pélyt tartanak a szegedi zsidó temetőben. Ek­kor leplezik le ott a szegedi zsidóhősök em­lékmüvét, az első zsidó hősi emlékművet, ame­lyet a katonai hatósápok kezdeményezésére emeltek. A szegedi zsidó hitközség ugyanis vitéz dr. Shvoy Kálmán altábornagy, vegyes­dandárparancsnok megértő kezdeményezésére készíttette el a hősi síremléket. A temető bejáratánál, a zsidó hősi halottak nyugvóhelyénél állították fel az impozáns emlékmüvet, mely Tardoss-Tauszig Ármin, a kiváló tervező-mérnök tervei alapján ké­szült Tardoss-Tauszig Ármin nevéhez kü­lönben a szegedi zsidó temető egynéhány leg­szebb síremlékének a tervezése fűződik es rendkívül sikeresen oldotta meg azt a felada­tot is, amelyet a hősi emlékmű megtervezésé­vel vállalt magára. Vakítóan fehér eemenfmükőből készült el az impozáns emlékmű. A szarkofágszerű al­kotás monumentális méretű, a magassága 2.02 méter, hosszúsága 3.40 méter, szélessé­ge 1.85 méter és 1.20 méter magas gyönyörűen kiképzett dombon áll. A temető ezernyi sok sirkove, a buja növényzet és a rendezett utak megkapóan szép keretbe foglalják. A zsidó hitközség sokat köszönhet Shvoy altábornagynak, akinek engedélyével kü­lönben a több hétig tartó alapozási és föld­munkát is katonák végezték el. A szrgedi zsidó hősihalottak emlékmüvének vasárnapi leleplezésén képviselteti magát a katonaság, a város hatósága és a társadalmi egyesületek is. Az eredeti program szerint az ünnepi beszédet dr. Lőw Immánuel főrabbi mondta volna. Lőw főrabbi betegsége miatt azonban a beszédjét dr. Frenkel Jenő rabbi mondja el, Marfos Ferencet bécsi premier­jén hüdés érte (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bécs­ből jelentik: Martos Ferencet, a kiváló magyar irót, a Bob herceg, a Leányvásár és nás világ­hírű darabok szerzőjét tragikus szerencsétlen­ség érte Bécsben, Liszt Ferenc cimü darabjá­nak bemutatóján. Az 58 éves iró — aki nagy izgalommal várta az előadás megkezdését — az elsó felvonás alatt hirtelen rosszul lett és le­fordult páholyszékéről. Az orvosok megállapí­tották, hogy Martost féloldali szélhűdés érte és beszélőképességét is elvesztette. a csabai kommunistákat elitélte a szegedi tábla (A Délmagyarország munkatársától.) A sze­gedi törvényszék Vild-tanjjcsa pénteken tár­gyalta a csabai kommunista szervezkedők monstre-bünügyét. A bíróság dr" Balázs Sándor ügyész vád- és dr. V a 1 e nt i n y Ágoston védőbeszéde után a késő esti órákban hirdetett Ítéletet. Az állam és társadalom rendje ellen irányuló bűncselek­mény miatt G á 1 i k Andrást 1 esztendei, P a u­1 i k Györgyöt, D e u t s c h Imrét ésCsicsely Jánost 4-^-4 hónapi, Kolarovszky Já­nost 7 hónapi börtönre ítélte Az ítélet még nem jogerős. SzSlőeltványok, sima és gyökeres siClővesszfík beszerezhetők. Felvilágosítást ad Cy6nayösl Szölőeltvény­termelS Telep, Qy5ngy6s. Kérjen árjegyzéket. enzacio I magas árat fizetek elavult villanycsillár]aiért, ha nálam cseréli be ujjá. 288 Rosner József Jl^TllZZ munkákat a Magyar Mérnök és Éplté^envlel szerelési szabványán készi'em. Rádiók r-12-18 havi részletre. Tisza Lajos körút 39. Te ¡4 68 ISKOLAGIPŐ olcsó tarlós Kárász ucca 3. Mrelc Szombat. Róm. kath. Sim. és Júdás. prot Sim Jud A nap kel 6 6ra 37 perckor, nyugszik 4 óra 50 perckor. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak. Grünwald L örökösök Kálvária-ut 17 (telefon 1225), Just Frigyes Petőfi Sándor-sugár­ut 41 (telefon 1777), Temesváry József Kelemen­ucca 11 (telefon 1391), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-ucca 1 (telefon 1846), Selmeczi Béla Somo­gyi-telep IX. ucca 489 (telefon 3425), Tőrök Már­ton Csongrádi sugárut 14 (telefon 1364). Azidö A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium je­lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 18.4 C, a legalacsonyabb 7.2 C. A barometer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 755.2, mm, este 754.1 mm. A levegő páratartalma reggel 100 százalék, délben 100 százalék. A szól iránya délkeleti, illetve északnyugati, erőssége 1—8. A le­hullott csapadék mennyisége 8.8 mm. A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra­kor: Változékony idő, kisebb esőkkel, a hőmér­séklet a Dunántulon nappal enyhébb lesz, az Alföldön pedig keveset változik. — Ma lesz a DMKE igazgatósági ülése. A Dél­magyarországi Magyar Közművelődési Egyesület igazgatósága szombaton délután 6 órakor volt székházának üléstermében (Roldogasszooy-sugár­nt 2. sz., I.) dr. S o m o g y i Szilvesziter polgármes­ter elnöklésével ülést tart, amelyre a tárgysorozat fontos pontjai miatt is a tagoknak minél nagyobb számban való szíves megjelenését kéri az elnök­ség. — Esküvő. Dautsch Imre, a Krausz Lajos és Társa cég tisztviselője és Mülhoffer Margit folyó hó 29-én délután fél 4 órakor tartják esküvőjüket a szegedi zsinagógában. (Minden külön értesítés helyett.) — Lebontják a Vásárhelyi-sugáruti bika­istállót A felsővárosi lakosság régóta sürge­ti már, hogy a Vásárhelyi-sugárut végén lévő bika-istállót helyezze eí a város a körtölté­sen túlra. A májsi kisgyűlés már el is rendel­te az istálló áthelyezését de ezt a határoza­tot még nem hajtották végre. Most a felsővá­rosiak ujabb sürgetésére a polgármester el­rendelte, hogy a bika-istállót bontsák le és anyag felhasználásával építsék az uj istállót a körtöltésen kívül. Az átépítést az ínség­munka keretében végzik el. — Dr. Perényi István előadása. A Szegedi IJoyd-Társnlat meghívására szombaton este 7 órai kezdettel tartja meg érdekesnek ígérkező elő­adását dr. Perényi István. Az előadás iráni, melynek tárgya a gazdasági együttműködés szere­pe a válság leküzdésében, élénk érdeklődés mutat­kozik azért is, mert dr. Perényi szegedi ember, akinek innen indult ki magasan Ívelő gazdaság? pályája. , — Az Otthon rendkívüli gyűlése. A Szegedi Tisztviselők Otthona október 28-án, szombaton dél­után 5 órakor, saját helyiségében rendkívüli vá­lasztmányi ülést tart, amelyen Hanser Rezső Sándor elnök és dr. B a 11 ó István választmányi tag a régi nyugdíjtörvényről és az annak a mó­dosítását tervező uj törvényjavaslatról tájékoz­tatja az egyesület tagjait. A varsói egyetemet büntetésből megszüntették Varsó, október 27. A szerdai véres események következtében, amelyek folyamán egy diák meghalt, további 20 pedig megsebesült, a var­sói egyetemet a kormány megszűnteire. Vala­mennyi tanárát nyugdíjazták. Pienkowski rek­tort bíróság elé állítják, mert elmulasztotta a rendőrséget értesíteni. A megszüntető határo­zatot a kormány egy-két hónappal ezelőtt ho­zott törvénnyel indokolja mefj. — Evangélikus egyházi hírek. Október 29-én, vasárnap kezdődnek meg dr. Luther Márton születésének 450 éves évfordulója alkalmából azok a vallásos előadások, amelyeket az evangélikus egyház Országos Luther Szövetséggel karöltve rendez, a kövekező sorrendben; 1. Október 29 dél­után 6 óra, 2. november 2.. délután 6 óra, 3. no­vember 4 délután 6 óra, 4. november 8 délután 6 óra, mindegyik esetben az evangélikus templom­ban ós november 12-én délután fél 6 órai kezdet­tel a Tisza-szállóban. Az előadásokat idegen evan­gélikus lelkészek tartják. — Október 31-én a refor­máció emlékünnepén délelőtt 10 órakor ünnepi is­tentisztelet, délután 6 órakor emlékünnepély a templomban. — November 1-én délután 6 órakor istentisztelet azok részére, akik elhalt kedvesei­ket siratják. — Hibaigazítás. Dr. Lőw Immánuel beteg­ségéről közölt pénteki tudósításunkban dr. Feuer Eagan főorvos, neve nyomdahiba folytán tévesen Feuer Ignácként szerepel. — A budapesti nj óriásadót november közepén üzembe helyezik, megindul a párhuzamos műsor­adás a rádióban. Mindezekről részletes tudósítást közöl a Rádió Újság legújabb száma. szelte Koszorút''°°Lea\Tan .M/MÓM" virág Üzletben vásárolhat nagy rendelhet. Takaréktár u. 8. Esernyő javitást áíhuiást na­gyon olcsón kée*itek Stelner lózsefné Kaiosey noca 12. Ofagyir irodával Mombon. BrayOk már -«.SO PenpfiWSl. — Kész ernySkben nagy TAl««Mk. EIIITIIIIIII rdvIdáruQzlet megnyílt! HflTVdlNI Dugonics tér S. sz. alatt. Harisnyák, mindennemű rövidáruk, saabókellékek sas stb. legszolidabb szabott árakon. értékes dij! Minden elöflxelö részt vesx a sorsoláson! A dijait: Egy jégszekrény, 128 pengő. Egy redőnyös amerikai Íróasztal, 120 pengő. Tizenkétszemélves lendamaszk asztalkészlet 120 pengő. Egy magyar-perzsa szőnyeg, 120 pengő. Egy bőrönd, 90 pengő. Egy alpakka evőkészlet, 90 pengő. Egy villanyos teafőző, 80 pengő. Egy sezlon, 60 pengő. Egy négyrészes zsurasztal, 40 pengő. Schöberl—Morpheus-pamlagágy, 240 pengő. Egy kerékpár, német gyártmány, 240 pengőd Egy Bonvovszky-festmény, 250 pengő. Egy kristályüveg dohányzó készlet, 180 pengő Egy Schöberl-fotelágy, 180 pengő. Egy Aristol-gramófon, német gyártmány, 160 piengő. Egy télikabát, 160 peng«. Egy csillár, h'atlángn. 150 pengő. Egy férfiöltöny, mérték után, 140 pengS ér­tékben. Kizárólag :Délmagyarország e löiíxetöi részére. Sorsolás napja: december 17'

Next

/
Oldalképek
Tartalom