Délmagyarország, 1929. október (5. évfolyam, 222-248. szám)

1929-10-10 / 230. szám

DÉLM AGYARORSZ AG 1Ü29 októbei 10. , Feuer Lajos továbbra is a szegedi ügyészség foglya marad Á vizsgálóbíró Szenlesen lefolytatta a kihallgatásokat Nőikalap különlegességek a legnagyobb választékban a minden elképzelhető szinben kaphatók Széchenyi tér 2. és Kárász ucca IS. 63 Hz Alföld legnagyobb nőikalap raktára. IwWMMWMMUMMWUMMMMWWUMUWMMMMWMMMMMMMIHWIWWWtX^ Knittelnél (A Délmagyarország munkatársától.) A Délma­gyarország már jelenlelte, hogy Zombory János, a szegedi törvényszék vizsgálóbirája, a nnpokban kiutazott Szentesre és a helyszínen folytatta le a tanúkihallgatásokat a vétkes bukás és csaláss bűntettével vádolt Feaer Lajos szentesi gabona­kereskedő bűnügyében. A tanuk kihallgatása alap­ján megállapítást nyert, hogy Fcuer Lajos nem­csak a beraktározott gabonái spekulálta el, ha­nem az úgynevezett zöld hitelnél lókkal is tetemrs károkat okozott azoknak, akik megbíztak benne. A zöldhltelváltós feljelentések száma egyre szapo­rodik-. A legújabb feljelentések arról szólnak, hogy Feuer adósságainak fedezésére fedezetként fel­használt váltóit meghamisította, mert a váltókat minden esetben jóval magasabb összegre állí­totta ki. A vizsgálóbíró többek között kihallgatta Debre­czeni László, Fodor János és Czuczi József szen­tesi lakosokat, akiknek Feuer többszáz métermá­zsára rugó buzabetétjét sikkasztotta el. A szegedi törvényszék, mint csődbíróság, szer­dán különben felszólítást küldött Feuer összes hitelezőinek. A csődbíróság felszólította a hitelező­ket, hogy öejelentéseiket két példányban küldjék be a szegedi törvényszékhez. Itt emiitjük meg, hogy Feuer szabadlábra helyezési kérelmét a tábla is elutasította és így Feuer Lajos továbbra is az ügyészség fogházában marad* ^ SS kiskereskedők panaszkodnak a vegyvizsgáló állomás felrazziái miatt és tiltakoznak a „kapualji üzletek" elszaporodása ellen (A Délmagyarország munka társától.) A szegedi kiskereskedők küldöttségét vezette szerdán a pol­gármester elé fíoda Bertalan. A küldöttség azokat a sérelmeket tárta fel, amelyek indokolatlanul nehezítik meg a kiskereskedők amúgy is súlyos helyzetét Szegeden. Elpanaszolták, hogy a szató­csok igen sok kárt szenvednek a trafikjoguk meg­vonása és az italmérési engedélyek revíziója kö­vetkeztében, ennek a sérelemnek az orvoslását azonban nem kérik a polgármestertől, mivel jól tudják, hogy ez nem tartozik a hatáskörébe. Most a vegyvizsgáló állomás túlkapásai miatt emel­nek panaszt Elmondották, hogy a szegedi vegyvizsgáló állo­más már hosszú idők óta indokolatlanul molesz­tálják a kiskereskedőket. Panaszukkal egyenesen a földművelésügyi miniszterhez akartak fordulni, de erről a tervükről a nagy költségek miatt lemondottak és a polgármester közbejárását kérik. A vegyvizsgáló állomás leginkább azt kifogásolja, hogy a kiskereskedők, akik tejárusitással is fog­lalkoznak, a tejet nem tartják elég tiszta edények­ben. Ez az állítás, a kereskedők kijelentése szerint, nem helytálló és a kiskereskedőktől vett tejmintá­ba:i árért találnak a vegyelemzés alkalmával idegen anyagokat, mert az az edény, amelyben a vegy­vizsgáló hivatal alkalmazottai magukkal viszik a lejmintát, nem tiszta. A megnyugtató eljárási mód az lenne, ha a vegykisérleti állomás alkalmazottai mindig a helyszínen vegyelemeznék a tejet Dr. Hunyadi János azt mondotta, hogy a vegy­kisérleti állomás azoknál a kereskedőknél, akik a Központi Tejcsarnoktól szerzik be a tejet, alig, vagy egyáltalában nem tart tejvizsgálatot. A küldöttség tagjai ezután panaszt emeltek az igen nagy mértékben szaporodó kapualji üzletek ellen. Azt nem kívánják, hogy a már meglévő üzleteket is zárassa be a hatóság, ellenben akadá­lyozza meg ennek az egészségtelen helyzetnek a továbbfejlődését, az ilyen helyiségekhez, ha azok megürülnek, uj ipari engedélyt ne adjon ki a hatóság. A polgármester a kiskereskedők panaszait jegyző­könyvbe foglaltatta és kijelentette, hogy a lej­ügyben a legszigorúbb vizsgálatot rendeli el. Ügynöki fylbyigóiág — a kormányzó látogatása alkalmából (A Délmagyarország munkatársától.) Jelentettük, hogy a kormányzó mult heti makói látogatásával kapcsolatban egy biztosítási ügynök végigjárta a makói munkásházakat és arra való hivatkozással, liogy a kormányzó látogatása alkalmával szemé­lyesen is meg fog győződni arról, hogy a munkás­házak biztosítva vannak-e, iöbb 'háztulajdonost rávett arra, hogy biztosítási táblát vásároljon tőle és a táblát háza falára tűzze ki. A biztositási ügynök trükkje nagy feltűnést kel­tett a különböző biztositási társaságok körében. A kormányzó látogatásával kapcsolatos szélhá­mosságról a makói rendőrség jelentést tett a szegedi ügyészségnek is, amelynek utasítására nyo­mozás indult meg a szélhámosság tisztázására. A rendőrségi nyomozással párhuzamosan az Adria szegedi főügynöksége is vizsgálatot indított és megállapították, hogy a csalással vádolt makói ügynököt hivatali túlbuzgósága sodorta a kelle­metlen helyzetbe. A biztositási táblák elárusitására ugyanis régi gyakorlat szerint az ügynököket fel­hatalmazza a társaság, a biztositási ügynök csak ott tévedett, hogy olyan háztulajdonosokat is felkeresett, akik máshol voltak már biztosítva. A rendőrség ezzel szemben megállapította, hogy az ügynök 28 darab táblát adott el olyan ház­tulajdonosoknak, akik nem az Adriánál voltak biztosítva. A gyanúsított biztositási ügynök azzal védekezik, hogy cselekményét tévedésből követte el, amennyiben Makón 260 munkásház az Adriánál van biztosítva és ő abban a hiszemben volt, hogy ez a munkásházak is az ő társaságánál vannak biztosítva és csak a rendőrségi eljárás során győződött meg ennek ellenkezőjéről. A rendőrség azonban tovább folytatja a nyomo­zást és most azt igyekszik megállapítani, hogy a biztositási ügynök eljárása alkalmával hogyan hivatkozott a kormányzóra. Ismeretlen merénvlfik felszedték a talpfákat a feerim—frankfurti gyorsvonat előtt Majna-Frankfurt, október 9. A Harz-hegvségben fekvő Seesen vasúti állomás közelében a keddre virradó éjszaka ismeretlen tettesek merényle­tet kíséreltek meg a berlin—frankfurt—milánói gyorsvonat ellen. A merényletet szerencsére még idejekorán felfedezték. Ellenkező esetben borzai« mas katasztrófa állott volna be. Hétfőn este a kettősvágánya vonalon Berlin felé haladó tehervonat mozdonyvezetője Seesen állo­mástól mintegy három kilométerre a mozdony fényszóróinak fényében észrevette, hogy a másik vágány mellett síncsavarok és talpfák fekszenek. Eleinte azt hitte, hogy pályajavitási munkálatok folynak, később azonban mégis gyanút fogott és Seesen állomásra érve megkérdezte az állomás­főnököt, van-e tudomása a pályajavitási munká­latokról. Az állomásfőnök tagadó választ adott s miulán nyilvánvaló volt, hogy merénylet készül, azonnal táviratozott az összes szomszédos állo­másoknak, hogy állítsanak tilosra minden szema­fort. Ekkor már csak öt perc idő volt s a berlin— frankfurti gyorsvonat minden pillanatban a kri­tikus helyre érkezhetett. Óriási izgalomban azonnal hajtányt indítottak a tehervonat mozdonyvezetője által megjelölt hely­re. Mire a hajtány odaért, már a berlin—frank­furti gyorsvonat is ott állott. A mozdonyvezető a tilos szemaforjelzésre alig néhány méterrel a kritikus vonalszakasz előtt lefékezte a gyorsvona­tot Megállapították, hogy az ismeretlen tettesek 37 talpfát és síncsavart távolítottak el, úgyhogy a teljes sebességgel robogó gyorsvonat a kritikus helyen minden bizonnyal kisiklott volna. A kör­nyéket azonnal átkutatták, a merénylőknek azon­ban nyomuk veszett. A vizsgálat folyik. ALFÖLDI CIPŐ Klauzál tér 8. Gyártelep: FelsöllszAparl •). szAm. 063 öl, kertes házak eladók I villamos megállónál, szemben a Kálvária uti honvéd- g I kórházzal, 3 szoba, előszoba, fürdő, konyha, kamra, B mosókonyha stb.-ből álló, azonnal beköltözhető | lakéssai, viz és villanrival A vételár naqyobb része § Mteleztetik. — Érd. Ottovay IslvAn I építészmérnök. Szeged. Poloár ucca 3. 98 j SM­tlíSLETATHELYEZÉS. ^ STEIN PÉTER férfi divaí és kötöii, szövöííóniháza (Kölcsey u. 5) ® s IO% árkedvezménye 10% ü ¡¡t" Abból ez alkalomból, hogy f. évi október 26-ávai üzlethelyiségemet Kölcsey ucca 5. szám alól Kárász ucca § « lO. szóra &1Á, Szt. István könyvkereskedés mellé helyezem, szabott áraim mellett az o> E? összes raktáron levő, már közismert jó árucikkeimből minden fizetett összeg után 10%-OS árkedvezményt nyúltok. ^ 3. Az összes őszi és téli újdonságok legnagyobb választékban már raktáron vannak és pedig: elsőrendű bel- és külföldi « 53 nyúlszőr, velúr és kemény kalapok, nyakkendők, Hamerli őzbőr és nappa keztyük, svéd keztyük Bleyle kötöttáruk, garantált «»« minőségű selyem és fildecó harisnyák, sveizi ribanák, reformok stb. g Méret szerinti férfi és nöi fe&érnemiiek készítése, kitUnö szabás és kidolgozás. « 10% árkedvezmény 14 napig, 531

Next

/
Oldalképek
Tartalom