Délmagyarország, 1929. november (5. évfolyam, 249-273. szám)

1929-11-17 / 262. szám

rzón igazolásra szóU­eventéknek, hogy ne ¡hallgatás aztán pa­rtegetéssel végződött, rásbiróság elé került, gyik makói újságban, iigazitó nyilatkozatot i, hogy Petőfi Sándor vezte. Petőfi Sándor ett rágalmazás miatt nn ellen. A szombati allgattak ki, közöttük íondotta, hogy a be­zobában tartózkodott. meg az oktatókat, de szkos zsidó. Amikor visszafelelt, Kendrusz 5llel ugg arcbavágta, ba. Ezután Kendrusí főidőn fekvő Weis»­gőnyőzni kezdték. A hogy látták a vérző hallgatott leventeok­»renest ellenkező val­Weiszmann arogán' rendreintették, neki­és inzultálta, ann Simont a rágal­ntette, mivel sikerüH indor a kérdéses ki' Sándor felebbczett. ESTEN tozó helyo K. T¡ i\m\i t 27. SÍ. Eskü térnél. ál a szegedi Royal­Háhn Ferenc. Ar« 60 All Kaphat HgUti-paUháDafl í ár Aas. ucca aarled»' Sa^eííékek 90 és Társa c o a . a x A m 1 füzöszalo# odernebb ÍÜZŐheí. J»»* vágó készítményedet. ^ lerem délután Pola UCEnuíaíá­. . 50 p«" kabát 140,0 án HfSfi 1Ü2Í1 noven h--r 17. DfXMAfSTABmvT'fl OlalffefcSer püspök vasárnap szenísll fel a mm­katolikus kápolnát (A Délmagyarország munkatársától.) A Temp­lom-térröl a Lechner-térre áttelepített Rozália­%olnát szombaton mutatta bs az érdeklődőknek Juhász István táblabiró, a szegedi gőrögkato­l!í S egyház világi elnöke. A gyönyörű barokk­^Polnát, melyet a város a szegedi görögkatoliku­soknak engedett át, Ligeti Béla műépítész meg­"•gyobbitva építette fel, úgyhogy mostani be­fogadóképessége mégegyszer olyan nagy lett, mint 4 Templom-téren volt A kápolnát a hivek köz­adakozásából gyönyörűen feldíszítették imazsámo­'yokkal és ismert festmények másolataival. Az ünnepélyes felszentelést vasárnap délelőtt 10 wakor végzi dr. Glatlfelder Gyula püspök, a •Wgkatolikus szertartású misét dr. Thoma László "lakói gőrőgkatolikus esperes fogja mondani. A kápolnaszentelésen Miklósy István hajdudorogi ^spököt Bángatj Jenő káptalani nagyprépost, pá­M prelátus, a káptalant dr. Mihálovich Sándor ^leellár kanonok, a magyar gőrőgkatolikus Or­**ágos Szövetséget dr. Illés József egyetemi tanár, Macsinszky Vladimír ny. közös p. ű. min. osz­%főnők és dr. Simon László kultuszminiszteri itkár képviseli. A mise után az ipartestületi szék­'z különtermében egyházközségi gyűlés lesz, a ^•gyar gőrőgkatolikus Országos Szövetség helyi fJ°portjának és a 48-as szabadsághős nevét viselő, egyetemi és főiskolai gőrőgkatolikus hallgatók asváry Pál kőre fiókjának mega!akiíása végett ^JH'JGY VWWJH'H M.LLLLLLMIHIIIIILWLLULTIXI'W—BW— 1 ker^sksdefm! kamara fi e^ész tiszai rakpart lefcgfa­•ésái kéri kereskedelmi célokra (A Délmagyarország munkatársától) , szegedi kereskedelmi és iparkamara érdekes j^adványt intézett a főispánhoz a tiszaparti ke­skedelmi forgalom megkönnyítése és fokozása felekében. Ebben az ügyben a "kamara nemrégen rtekezletet tartott, amelyen a révkapitányság ál az áruforgalomról vezetett kimutatásokból meg­j-^'apitották, hogy Szegeden az elmúlt évben ••33.1)01 métermázsa, vagyis 12.536 vagon áru fór­omat bonyolítottak le, amelyből a behozatal "¿»807 métermázsa, mig a kivitel 833.691 méter­mázsa volt. Ennek az igen jelentékeny áruforga- I ^'nnak minél zavartalanabb lebonyolítása és to- J áhbi fejlesztése, a jelenlegi országhatárok miatt i^ugy Is súlyos helyzetbe jutott Szeged város viszonyainak előmozdítása érdekében s°rendü fontosságú. hajók kikötésére alkalmas kiépített keres­3 Ifjmi rakpart — mondja a beadvány —, amely üat/ a felsö folyásától számítva a pénzügyigaz­épületénél kezdődik, a közúti hidig 600 8 ter, a hídtól tovább ugyancsak 600 méter. Ezen v'akpartrészen összesen 14 uszály és 15 darab ^okos dereglye helyezhető el egymás mögé ^ ¿8y a meglevő kiépített rakpart a jelenlegi ké­sedelmi forgalom kielégítésére elegendő, de egy­kor Szökséges is. A jelenlegi helyzet szerint, ami­^ a kikötésre legalkalmasabb partrészeket a ke. Védelmi kikötői céloktól vonták el, az a káros áNapot volt, hogy az uszályokat sokszor iJ°masával kellett egymás mellé állítani, ami átj.!J, Megnehezítette a rakodást. A hajó és vasúti teáshoz ezidőszerint a Szegedi Közúti Vasut­v,nasagnak csak 600 méter lefektetett vasúti sinje • ^amely további 600 méterrel volna a teljes f ,;> amely további 600 méterrel volna a i hosszában kiegészítendő. Ennek ikséges 600 méter sínnek a lefektetésére a vma­1 s társaság hajlandó is volna. A vasúti sinek ««IJLFJ . "«JMU1UV U .UUII. .. H. . ével egyidejűleg szükségessé válik a je­Vf»Ms.. Jespn "o®81 állapodban levő rakparti kö­^' kijavítás, is, H^eiU ara ezelt alapján azt kéri, hogy • Tisza ? v«s „Pír! ,ának a PénzügylgazgaNiságl épülettől %„ 1 hi(,líí «erjedő részét a jövő évre fokoza­'Hetv a.kt,reskedelmi kikötés céljaira tartsa fenn, IMJ jelölje ki a város és rendelje el a ra­a vasúti sinek lefektetésével való ujrakövezését is.t llCHYMAN CÍPöK » , BALLY CIPŐK -"-Sjvárof i Cipőfizlet5""' Szccfd, Széchenyi I.Vároai bérhái Eieqáns 260 kaiapuidonsások leg olcsóbban Oroszlán uccn 3. íf>( legolcsóbb« Iricz Dezsőnénéi Votíás Vanishinq &Cold Creaitis k női szépség ápolására és megőrzésére! Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszerlárakban va gy a főraktárban Neruda Nándor, Badaoest. IV., Kossuth Lajos a. 10. B.12 225.000 pengőért elkelt ^ a szombati árverésen a Hazai Textilipari Rí. Uf tulajdonosa: a skóciai Moore et Weinberg Líd, Dundee (A Délmagyarország munkatársától.) A Hazai Textilipar Rt. ügyében szombaton meg­tartották az árverést. Az árverés iránt ugyan­az a nagy érdeklődés nyilvánult meg, mint a mult héten, Emikor több hitelező kérésére annak megtartását november 16-ra halasz­tották. Az árverésen a többek között megjelent G. Weinberg, a Moore et Weinberg dundee-i (Skócia) cég igazgatósági tagja, magyaror­szági jogtanácsosa, dr. Herczóg Jakobovits Ottó, aki az angol Fraser et Comp céget is képviselte, a Pénzintézeti Központ képvisele­tében dr. Kulinyi Andor, az OHE-t dr. György Ernő igazgató, dr. Nyulászi Iván és Kovács Béla képviselték, a Neu Ernő bankcég kép­viseletében dr. Barta Dezső ügyvéd jelent meg, a Gottfrey et Comp angol cég képvise­letében dr. Halász Elek jelent meg. Jelen volt azonkívül igen sok hitelező, érdeklődő, mun­kás. A délelőtt 12 órára kitűzött árverést dr. Kószó István közjegyző nyitotta meg. Árvere­zőnek csak Feuer Sándor és a Moore et Wein­berg cég jelentkezett. Mindketten 50.000 pen­gőről szóló csekket helyeztek letétbe bánat­pénz gyanánt. A megnyitás után azonban az árverés lefolytatására nem került a sor, mert a bizottság többizben visszavonult ta­nácskozni. Azonkívül fontos tárgyalások foly­tak a két árverezni szándékozó között, azzal a nem is titkolt célzattal, hogy Feuer kapcso­lódjék ki az áverésből. Egy óráig folytak ezek az izgalmas tanácskozások, majd a közjegyző azzal zárta be az árverést, hogy, annak meg­tartását délután 5 óráig felfüggeszti. A délutáni árverés azután még nagyobb érdeklődést keltett. Szeged közgazdasági éle­tének vezető tényezői jöttek el az érdekes ak­tusra, amelynek kimenetelétől függött sok száz munkáscsalád sorsa. Váratlanul uf árverező jelentkezett 'Varga Dezső ismert szegedi vasnagykereskedő személyében, akinek képviseletében dr. Sebők Ferenc ügyvéd tette le az 50.000 pengős bá­natpénzt. Miután azonban az OHE kijelen­tette, hogy csak az eredeti és nem a délelőtt módosított árverési feltételek mellett árverez­nek, Varga Dezső lemondott szándékáról. Köz­ben heves jelenetek is játszódtak le Kármán Vilmos volt igazgató és egyes hitelezők között. Ujabb felfüggesztések után végre hozzákezd­hettek az árveréshez. Kiderült, hogy most már csak egyetlen árverezni szándékozó maradt: a Moore et Wein­berg cég, amelynek nevében dr. Uerczog Jakobovits Oltó 225.000 pengős vételárat ajánlott fel és igazolta, hogy ennek az ösz­szegnek negyven százalékát az OHE-nél le­tétbe helyezte. Az ajánlat után dr. Schwarz József ügyvéd azt a kérdést intézte az OHE jelenlevő meg­bizottaihoz, hogy mi lesz a hitelezökkelf 1 Dr. György Ernő a következőket diktálta Kószó Istvánnak jegyzőkönyvbe; »Hitelezői részről történt kérdésre az OHE képviseletében dr. György Ernő igazgató ki­jelenti, hogy az OHE az árverési feltételek 9-ik pontjában foglalt fentartással hitelezői érdekből azért élt, mert bizlositani akarja minden körülmények között, hogy az árverés eredményéből a kvotális hitelezők részére leg­alább 20 százalék legyen biztositható. Ha e* elérhető nem lenne, az OHE a likvidáció fo­ganatosításától visszalép és a szerződést ki nem adja.< Tízperces szüneteket rendelt el azután a közjegyző esetleges ujabb vevők jelentkezé­sére. Közben elterjedt a híre, hogy Feuer Sándor és a Moore et Weinberg cég között teljes megegyezés jött létre. Eszerint Feuer három évig a gyár technikai tanácsadójaként fog szerepelni, azonkívül tekintélyes összegű fontokat kap. Ujabb vevő nem jelentkezett, így ö gyár a Moore et Weinberg cég tulajdonába ment át, Ugyancsak ők vették meg a gyár gépeit és felszereléseit it 120.000 pengőért. Az árverés után a várakozó munkások ne­vében Bödő János, a tisztviselők nevében Bár­dos Ede köszöntötték az uj tulajdonost, aki annak a reményének adott kifejezést, hogy a gyár nemsokára teljes üzemmel megindulhat. Belvárosi Moxl November l7-*n, »»«érnap Nagy Kató <• Hans Brausewetter "TmT A szőkevény EifladásoV kfidete 5, 7. P va«ár- ét Unneonap 3. 5. 7, 9 érafcr­Korsó Hoxl Novembrr 17-én, TMÍinjp 4 Tarxan-filmet a cenxara betiltottai Helyette HARHY PIEL MISTER SENKI. Aonkw Kaiardortfirénet a hómexókön 10 (elvonásban - Aionitvni ZIGOTO az áruházban. fi fetvonísoa falrenget« burlejxlc. a E'fladisok krzdete 5. 7. 9, vaafa- H flnnepnap 3. 5. 7. 9 óralior | lr-v •m z leauiolaó párisi t» bécai divat után Jt* 1 * ö Ü haaKHtdk orvosi rendelet szerint ** melltartók. ís minden e szakmita vAíó m'inkák pontosan és olcsön készülnek № Cumml (arlsnydk és bokavédok merték ufdn Is Stelner Jóxsetnénál Kölcsey n.«. Tel. 5-45. Belvárosi Hoxl NIIV. IS, 19, 20 an, héüOlfll sierdai« TbZIlfCklr (ierd ¡ Maurus és GuJtMv i » v. A narcai WM n «ztreinii re»énjre és A Domeoi szökevény. HftidáüPk kc.dBte y, !). vasár- és ünnepnap J. S. 7, « Orako,. Korxo >10=1 November 18, 19-én, hé tön, kedden Ezer örömök városa P».l Rlcbler rtl és A S K J K. F I A lturio'l Valentin« és Bá.ky V||m6T,F- * ElfadásnV kesdete 5, 7, 9, vasár- és Onnepnan 3. ¡5, 7, 9 Arakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom