Délmagyarország, 1918. április (7. évfolyam, 76-99. szám)

1918-04-30 / 99. szám

4 Szeged, 1318. április 30. sántán, sőt ha balkezét nem is használhatja, hivatalát még akkor is elláthatja. A rendelet­tervezet további megvitatása után a követ­kező határozati javaslatot fogadták el: 1. Mondja ki a taggyűlés, hogv a 'hadba vonult magántisztviselők érdekei szempont­jából szükségesnek tartja megállapítani, hogy a.) hány magántisztviselő van hadbavonulva, fc) a hadbavonult magántisztviselők munka­adóinál megtudandó, hogy a leszerelés után szüksége van-e tisztviselőjére állandóan. 2. Elhatározza a taggyűlés, Ihogy a Sze­gedi Magántisztviselők Egyesülete újból élet­re hívja állásközvetítő intézményiét és ugy a /magántisztviselőknek, 'mint a munkaadóknak •díjtalanul rendelkezésére áll. 3. üsszeirja a hősi halált halt magán­tisztviselőket és ott, ahol vagyontalan özvegy vagy árva maradt, azok felkarolásáról, tá­mogatásáról, esetleg az árvák neveltetéséről gondoskodik. 4. Sürgősen megkeresi a Magántisztvi­selők Országos Szövetségét, hogv a most ismertetett rendelet-tervezet ellen foglaljon állást és tegyen meg saját hatáskörében min­dent, hogy az előbb ismertetett változások ,a rendelet-tervezeten keresztill vitessenek. Wimmer elnök megköszönte Hoffer al­elnöknek értékes előadását és a taggyűlést berekesztette. A szegedi katonai rendőrség vasárnapja. — Tettenért hazárdjátékosok. — (Saját tudósítónktól.) Szegeden, mint az ország csaknem valamennyi nagv városában egyre jobban terjednek a hazárdjátékok. Napról-napra ujabb és ujabb hirek kelnek szárnyra játékokról, amelyeket részben kávé­házakban. részben pedig • egyenesen e célra berendezett lakásokban játszottak végig & egy-egy 'bankban halommal álltak az ezre­sek. Voltak kártyajátékok, amelyekben egy­egy éjszakán 9—10.000 koronákat vesztet­tek be a peches játékosok. Persze, a rendőrség elé ritkán kerülnek az ügyek; senki nem teszi ki szívesen magát a hazárdjátékért járó bűnügyi eljárásnak és büntetésnek. No meg a kártyás-becsület is köti az illetőket. Igy történhetett meg, hogy ima már vannak Szegeden kávéházak, ame­lyek "tulajdonosainak fő jövedelmi forrását a tózárdjátékok megengedéseért szedett kár­tyapénzek teszik. Vasárnap a katonai rendőrség két ilyen kávéház ikártyabarlangjáról rántotta le a lep­let. Délután ugyanis jelentés érkezett a sze­gedi katonai rendőrséghez, hegy a Klauzál­téri Belvárosi Kávéházban nagv hazárdjáték folyik. A katonai rendőrség részérői Barto­vics József tizedes, katonai rendőr ment ki a Ihelytszinére két katonai rendőrrel. Mikor beléptek a kártyaszobába, ott találták Honig Ferenc ötös honvédgyalogezredbeli katonát, aki éppen bankot adott makaóban. 340 ko­rona volt ia bankban, amelynek egy részét Hönig ekkorra már zsebredugta a kártyával együtt. A többi kártyázó a katonai rendőr­.ség megérkezését követő zűrzavarban el­menekült. Hogy ez megtörténhetett, onnan van. mert amikor Strasser Ignácné. a kávé­háztulajdonos neje a katonai rendőröket meg­látta, „karjával igyekezett — mondja a jelen­tés — megakadályozni, hogy a kártyaszoba­ba bemehessenek a rendőrök. A bankot mésris lefoglalták a kártyával együtt s az eljárás megindult a kávés ellen. A kártyák egy része megvan jelölve, tehát nem alaptalan az a föltevés sem, hogv a ká­véházban hamis kártyajáték folyt. A másik fogást a Valéria-téri Valéria­kávéházban csinálta a katonai rendőrség. Itt Ráez József Paprika-utca 21 szám alatti la­kos játszott ramslit néhány társával. Ugy az 50 koronás bankot, mint a pinkapénzt le­-fogjalták s az eljárás itt is megindult a kávés ellen. . - ..-.- -te / Letartóztatott a katonai rendőrség va­sárnap egy szélhámos szökött katonát is. A szélhámos neve — mint kiderült — lfkovics Dénes és a 86-ik gyalogezredből szökött meg. Szakaszvezető, már többször volt szö­késben és különböző neveken szerepelt. Igy Kovácsfalvi Kovácsy Dezsőnek és Inotay Dé­nesnek adta ki magát. Szakaszvezetői, törzs­őrmesteri és zászlósi egyenruhában járt, ha igazolásra szólították, hamis szabadságolási igaizolvánokkar igazolta magát. Többször mint rokkant szerepelt. A város különböző részein butorozott szobákat bérelt és 1—2 napi ottartózkodás után likifosztotta házigazdái ruhaszekrényeit. A lopott holmikat szeretői utján értékesítet­te. Három szeretője volt, ezek rejtegették. A szekrényeket álkulccsal nyitogatta-ki. Ed­dig öt feljelentés érkezett ellene különböző lopások miatt. Valószínű, hogy szélhámossá­gokat is elkövetett. A katonai rendőrség nyomoz viselt dolgai után. TUDOMÁNY IRODALOM oooo A Dugonics-Társaság felolvasó Illése. — Tömörkcny-ünoiepély. — A fejedelem kissé meghajolva, réveteg te­kintettel, szemében, felkelt, szeretett cs. és kir. köztársaságának fényes trónusát a Kopp-féle szanatóriumban (Pálfi-utca 25.) otthagyta, a tisztviselők intim összejövetele tanyájának, a Kioszknak ajtaját maga után betelte s a kultúrpalota összes értékeit és kulcsait irásos elismervények ellenében Móra Ferencnek át­adván, a véget nem érő nagymezőkre a Kál­vária-ut mentén kiment s azóta nem tért vissza. Erre a kivárbatatlan, hosszú sétára ta­valy, április 24-én indult s mi, kik őt különö­sebben szerettük és tiszteltük, éiikezéséről va­lamely sejtelmes hirt, vagy jelt még mindig várunk. Hiába minden reménykedés. Szava, melyben az igazság és barátság a soha nem bántó ősmagyar humor palástijában jelentke­zett, elnémult; tolla, mellyel a Tisza folyó és a tanyai levegő alakjainak változatos világát oly keresetlen, élethű szinekkel rajzolta, be­rozsdásodva hever. A tömörkényi mosolygós szemekkel meglátott és a tömörkényi valóság­gal oly természetes egyszerűséggel megirt és J még általa meg nem irt emberek és azok apró­I szegedi történetei itt maradtak s várnak Sze­ged és hazánk, sőt az azontuli vidékek is, egy uj kezet, mely ezt a hangot és tollat, ha ugyan, lehetséges, újra fölemelné. A Dugonics-Társaság a ma egy éve el­költözött Tömörkény István megdicsőült szel­lemének, egykori főtitkárának, a Petőfi-Tár­saság volt tagjának, városunk és hazánk leg­népiesebb és legnépszerűbbé lett írójának em­lékezetét, vasárnap tartott gyönyörű felolvas* ülés keretében a legméltóbb módon ünnepelt* meg. A városháza színültig megtelt nagyter­mének felolvasó asztala előtt foglalt helyet a halhatatlan iró mély gyászba öltözött, család­ja: bánatos özvegye, Erzsike leánya, Lacké tisztfia, mellén egész sorozat érdemrenddel, testvérbátyja; a hölgy- és férfivilág legelő­kelőbbjei, nagy számmal a Dugonicsok. Dr. Szalay elnök sziveket mélyen érint® megnyitóbeszéde végén üdvözölte a Petőfi­Társaság kiküldöttjót, Szárny Gyulát, ki Al­kalmi költemény cim alatt ódai szárnyalású, szindus és a legmelegebb érzelemtől áthatott versében ragyogó lelkiképet, minden vonásá­ban költőileg megelevenedő alaíkot rajzolt a boldogultról. — A nap leszállott Dorozsma felé . . . szavalta férfias érces hangján, s ezt, a többivel együtt, megértette mindenki, arra van a szegedi temető. A meleg szivü poétát percekig ünnepelték. Az ünnepi beszédet, mely jó félóráig tar­tott, dr. Balassa Ármin alelnök a közönség legfeszültebb figyelme között olvasta föl. Az irói lélek és tevékenység minden lényeges, ap­ró mozzanatára kiterjedő figyelemmel, nagy tudással, mély ítélettel, széles körben mozgé és soík más Írókkal való összehasonlítással, leg főkép azonban nagy szeretettel megirt remek Tömörkény-jellemrajzot nyújtott. Az egyéni gyöngéd vonatkozásoknál, az érzelmi világ ecsetelésénél az előadó hangja, közönséget ma­gával ragadólag, páthoszszerüleg szárnyalt. Bölcsős korától a koporsóig egy egész ember­nek, a szegedi benszülött népről fehér tollal, szelíd mosollyal írogató nagy léleknek egy­szerű, de a végtelen magasságokba jutott író­nak megdicsőült alakját láttuk magunk előtt, ki Balassa meglátása szerint is a tisztát, a mezőt, a szegedi levegőt szerette egyedül. A klasszikus írásművet és hévvel teli előadást őszinte és zajos tetszéssel fogadta a hallgató­Megható humor, a barátság és tisztelet nemes hangja jellemzi Móra Ferenc titkár­nak Magunk között cimü írását, melyben Tö­Kfilön értesítés helyett. Alulírottak az egész rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy forrón szeretett édesanyánk, anyósunk, nagyanyánk illetve dédanyánk üu. Feaer Mali üli. lirausz ih f. hó 28-án életének 90 évében elhunyt. Földi maradványait f. hó 30-án kedden d, e. 10 órakor kisérjük a Boldogasszony-sugárut 36. számú gyászházból utolsó útjára. Szeged, 1918. április hó 29. Lasztig Fereacné sz. Feaer Cecil ii Székely Lipótué sz. Feuer Sarolta Telkes József Lőwy Sománó sz. Feaer Janka Fáy Ármin gyermekei Krausz Simon fivére Fahn Adolf, Krausz Simonné özv. Krausz Ffilőpné, sógora és sógornői Schwartz Fülöp özt. Feuer Mérné Lusztig Ferenc özv. Fáy Antalné Székely Lipót Fáy Árminné Lőwy Soma vejei és menyei. Áldás és béke lengjen porai felett! Villamos kocsi a Dugonics-téren a t. közönség rendel ezésre áll. 0 t

Next

/
Oldalképek
Tartalom