Délmagyarország, 1938. január (14. évfolyam, 1-23. szám)

1938-01-01 / 1. szám

Szombat, 1938. január 1 Politikai napilap Uj kapu nyílik Ma nem lehet kitaposott értelmű s verk­libe kívánkozó hangú frázisokkal köszönteni a uj esztendőt, de nem engedhetjük át ma­gunkat annak a mámoros optimizmusnak sem, mely megkönnyebbülten búcsúzik min­den rossz régitől s boldog ujjongással kö­szönt minden érkező ismeretlent. A nemzet életében ez az év nem ismeretleó célok és ismeretlen feladatok számára adja meg az idő kereteit, a nemzet történelmi át­alakulása hajnalán könnyű lélekkel s ci?rüs szívvel nem köszönthetjük legnehezebb feladataink és legsúlyosabb kötelességeink esztendejét. Inkább szeretnénk elkerülni, mint keresni a nagy szavakat még az idő fordulatának ezen a páthoszos hajnalán is s nem mondjuk azt, hogy történelmi változások előtt állunk, de — ennek, az ellenkezőjéről sem lehetünk meggyőződve. A titkos választójog, ha a kormány tervezetének kiáltó fogyatko­zásait s talán a részben sietségből eredő érthetetlen hiányosságait a későbbi tárgya­lások megszüntetik, mégis átalakítják a tör­vényhozás összetételét s ezzel a nemzet po­litikai és gazdasági struktúrájának mai ké­pét is. Senki nem tagadhatja, hogy egy nem­zeti irányit demokratikus átalakulásra szük­ség is van, — hl agyarország az egyetlen állam, ahol még a háború előtti erők töretlenül hatnak s amelyben a társadalmi tényezők háború előtt munka- és tekintélymegosztódása változatlan maradt. Ehhez a titkos választójog ut is, eszköz is. S ha — lehetetlen lévén a következmények fölmérése, — nem is mondtuk azt, hogy történelmi átalakulás előtt állunk, annyi bi­zonyos, hogy u j k a p u n y i 1 i 1c meg a nemzet utján, elágazás elé ért a j ö v Ő u t j a I s ez az ut — vezethet boldogabb tájakra, papsütéses, „kalászos rónaság"-ra is. De vájjon oda fog-e vezetni ? A mai ünnep talán nem alkalmas arra, hogy az ismertté vált törvénytervezetet kritikai is­mertetésben részesítsük. Van azonban egy­két rendelkezés, amiről — ceterum cen­s e o, — már most és mindig beszélni kell. A magyar városi kultura politi­kai erejét ez a tervezet a falu po­litikai befolyása alá akarja he­lyezni s ezzel a kulturális visszafejlődés lejtője felé teszi meg az első lépést. A v á ­rosok polgárai egyszer választhat­nak, a falu népe kétszer. Az egyetemi tanároknak singuláris választójoguk van, a falu választójoghoz juttatott népe plurális választójogot kapna. A magyar városok belenyugodhatnak ebhe a sérelmes, politikai súlyúkat s kulturális ere­jüket d e g r á d á 1 ó megkülönböztetésbe ? A nyilt választás — Gömbös Gyulának megal­kotóját túlélő megállapítása szerint — lé ­lelet iprá s-volt s most olyan tervezet kerül elénk, amelyik a városok szavazóit nyilt választásra kényszerítené. A tervezet szerint minden atánló a listára, melyet ajánl, leszavazottnak tekinten­dő. Az ajánlók száma viszont korlátozva nincs. Mit jelent ez? Azt, hogy eddig aján­lók után futkároztak a ]corte«ek, e?«táp. szavazók után fognak szaladgálni. S amennyivel többet ér a szavazat az ajánlás­nál, annyÍMal hibá^bb, tövesebb, annyival lélektipróbb az a tervezet a fégi tör­vénynél. Az ajánló arra szavazott eddig, aki­re akart s nem egy esetben történt meg az, hogy a képviselő levesebb szavatzatot ka-, pott ajánlói számánál. Ennek a „visszás" helyzetnek a törvénytervezet azaal vet vé­get, hogy minden ajánlót leszava­zottnak tekint, de — nem szajjja meg az ajánlók számát, hü lesz ennek a követ­kezménye? Az, hogy mindegyik politikai párt t ü z z e 1-v a s s a 1 fogja gyűjteni nem az ajánlókat, hanem a voksokat. S meny­nyivel több eszköze, módja, lehetaeéga, mennyivel több tüze és vasa lesz annak a pártnak, amelyik a közhatalom eszkö/zeivel fog rendelkezni. Kiben lesz annyi bátorság és függetlenség, hogy megtagadja voksát jelentő ajánlatát a kormánypárt jelöltjeitől? Minél szegényebb a társadalom, annál le­gyürhetetlenefob a kormány hatalma, annál több félni és veszteni valója van a polgár­ságnak. Eddig nyíltan kellet t. a j á n­lani, most nyíltan kell majd sza­vazni is. Eddig az ajánlók száma haladta meg n választók számát, ezután a leadott voksok száma is meg fogta haladni. Több voks lesz, mint szavazó. S amikor az egész országban titkos lesz a választás, a váro­sokban nyíltan kényszeritik majd sza­vazásra azokat, akik a kormányt akár meg­győződésből, — ilyenek is lesznek —, akár félelembőt vagy megfélemlítésből, akár a kockázatvállalás kikerülése érdekében sza­vazatukkal támogatni fogják. A magyar törvényhozás nem emelheti törvénnvé azt a tervezetet, amelyik a titkos választást utrv alkotia meg, hogy nvilttá teszi a választást a városokban. És ezenfelül: a törvényhatósági városok­ban a hozzávetőleges becslés szerint mint­egy negyven százalékkal for csök­kenni a választók száma. Szegedre nézve hogyan állhat elő ez a csökkenés? Ugy, hogy a városi haszonbérlők legnagyobb része el fogra veszí­teni választói iogát. A törvény vá­lasztói jofot ad azoknak a fazdasárű cselé­deknek, akik irni-olva«ni tudnak s leratáhH hat év óta ugyanannak a munkaadónak áll­nak szolgálatában, de nem ad választó­jogot annak a haszonbérlőn e'b, aki akár negyven év óta ugyanazt a földet gazdagitía verejték-évei. A mezőgazdasági munkás, ha hat év:g e"v gazdának dolgozik, szavazhat, de a város értelmes, hűséges, szor­galmas, kinróbált haszonbérlője ennek a jog­nak birtokába nem jut. S itt nem is csak er­ről van szó. hanem arról is, hogy az a nagy tömege a haszonbérlőknek, akik más címen nem lesznek választók, el fogják veszí­teni választójogukat. Amíg tehát a törvény tervezete kinyitja az ajtókat az uradalmak cselédsége előtt, addig a városi haszonbérlők leg­nagyobb részétől visszaveszi a legelemibb alkotmányos jogát: a választójogot, A mezőgazdasági XIV. évfolyam 1. sz. munkás, az uradalmak cselédje, ha imi, ol­vasni tud és hat évig egy urat szolgál, válasz­tani fog, még pedig plurális választójo­gán kétszer is, mig a város haszonbérlője azt a jogát sem gyakorolhatja, amiben eddig részesült. A gazdasági cseléd két­szer szavazhat, a város haszon­bérlője egyszer sem. S mindez akkor történik, amikor — a hirdetett program és vállalt feladat szerint — a lélektiorás megszűnik. Mennyit hallottunk a magvar városok kul­turális feladatairól beszélni banketteken, mqnnví nemzeti és morális feladatot róttak — teljes joggal — a városok polgárságára, hány megnyilatkozás ismerte el már a ma­gyar városok szerepét és hivatását a kultura fszogálalában, a nemzetpolitikai hivatás be­töltésében s olykor a szociális kötelességek­vállalásában is. S íme, eljutottak a magyar városok oda, hogy a politikai befolyás s ez­által a nemzet vezetése tekintetében falvak és majorok jutottak vele szemben fölénybe, az egyetem tanárai, a városi kultura munká­sai és harcosai, a tanult, müveit, mestersé­güket és foglalkozásukat kiváló képességgel és eredményekkel folytató iparosok és kereskedők, a város szellemi eletének vezetői egyszer választhatnak, a gazda­sági cselédek, a falu népe, az ispánok és kasznárok által vezetett szavazók pedig két­szer. És még ehhez: a falu népe titkosan szavazhat, a város népét nyilt szava­Z á s r a fogják kényszeríteni az ajánlási ivek aláirásával. A választójog reformja az a kapu lehet­ne, amin keresztül szabadabb és boldogabb demokráciához jut el a meggyötört ország meggyötört népe s uj friss erőket, a nem­zeti öntudatnak lendületes és megbízható forrását nyithatna fel a jogkiterjesztés. E helyett, attól félünk, a városok vezető sze­repét meg fogja szüntetni s a szellemnek és kultura harcosainak politikai befolyását csök­kenteni fogja. Hn az előbecslések nem csal­nak, Szegeden mintegy tizen nyolc­ezer választóval lesz kevesebb, mint ahányan eddig gyakorolhatták' szava­zati jogukat. A kormányzat felismerése sze­rint az a tény, hogy a szegedi választók kél egységes párti jelöltet választottak meg, elég indok ennek a politikai tömeg jog­fosztásnak megvalósítására ? A szegedi két egységes párt mandátuma a mai kor­mányzat megítélése szerint mit bizonyít. a városi polgárság politikai érettségét-e, vagy pedig azt, hogy ezt a pol'tikailag éretlen tö­meget meg kell harmadolni ? Ilyen j o g ­fosztó jogkiterjesztéssel a ma­gyar alkotmányjog történetébén még nem találkoztunk. Ezzel a javaslattal búcsúzik a nemzet ez elmúlt évtől s ennek a javaslatnak terhével indul uj esztendejének uj útjaira. Ha mád­ban nem is tudnánk, n magyar varosok­nak találkozni kell abban a kar c • b a n, amit politikai súlyúkért kell megindi­laniok. A magyar városoknak, önkormány­zatban felnőtt, a politikai érettségit praema­turusok módjára kiállott polgárságának nem lehet belenyugodnia abba, hogy alárendelt szerephez jut az ország vezetésében. A vá­ros és falu egyensúlyát nem zavarhatja meg, j nem borithatja fel a választói törvény. | A városok, melyek a magyar kuícurát meg­1 teremtették, melvek a magyar nemzeti ne-

Next

/
Oldalképek
Tartalom