Délmagyarország, 1910. november (1. évfolyam, 136-160. szám)

1910-11-15 / 147. szám

1910 november 13 DÉLMAGYARORSZAO 7 Tóth Mihály főmérnök ismertette. Az uj kór. ház ügyét legközelebb letárgyalja a közgyű­lés is. — Az egyfolytában való hivataloskodás. A belügyminiszter jóváhagyta Szeged törvény­hatóságának azt a határozatát, hogy a városi hivatalokban egyfolytában, reggeltől délutánig tartsanak hivatalos órákat. A belügyminiszter jóváhagyó rendeletét a tanács hétfői határo­zata szerint a szerdai közgyűlés elé terjesztik. Az egyfolytában való hivataloskodás igy 1911. évi január elsején lép életbe. — Városi mérnökök mozgalma. A városi mérnökök vasárnap Budapesten értekezletet tartottak. Az értekezlet, amelyen ötven vi­déki városi mérnöki hivatalának volt képvise­lete, Ssalciy Lajos verseci városi főmér­nök indítványára elhatározta, hogy memo­randummal fordul a kormányhoz, a képvi­selőházhoz és a főrendiházhoz. Főkövetelé­sük, hogy minden műszaki szakdolgot ezentúl az ahoz értő, azt tervező, kivivő és ellenőrző­mérnökök képviseljék és adják elő ugy a városi tanácsban, mint a közgyűlésen. Az értekezlet végén kimondták a Városi mérnökök országos Ezövetségének megalakulását. — Gyermekek párbaja. Makóról jelentik: .Perneki Antal csanádpalotai tizenöt éves fiút tegnap a tanyákon agyonlőve találták. A nyo" mozás kiderítette, hogy Solymocki István tízen hat éves szomszédfiuval párbajosdit játszottak Szüleik revolverét elvitték és ott ugy párba, józtak, mint ahogy hallottak a párbajról beszélni. Négyszer váltottak golyói és Solymocki sziven­találta Pernekit, aki rögtön meghalt. Solymockit gyermekbiróság elé állítják. — A délvidéki árvíz alkalmával eltűnt lőkereskedő. Feuer Béla szegedi lókereskedöt még a nyár elején elküldte négyezer koronával a Délvidékre a bátyja, Feuer Rozső ismert ló­kereskedő, hogy a vásárokon vegyen lovakat. Az embernek azóta nyoma veszett. Beteges külsejü, egyik lábára nyomorék ember volt és a családja attól tart, hogy kirabolták, ugy tet­ték el Orsova környékén láb alól. Valószínűbb azonban, hogy nem él ugyan már, de nem is gyilkolták meg. Akkoriban járt a Délvidéken, mikor az emlékezetes istenitéletidö dult.a azt a részt, sok milliónyi kárt okozva. A pusztítás nem csupán vasúti testeket sodort el, hanem nagymennyiségű állatot, sőt embert is. Feuer Béla következőleg valamelyik hegyszakadékban alhatja most örök álmát. A rendőrség kutalja a nyomait. — Lázadás egy szegedi koleraha jón. Titelről jelentik: November kilencedikén a Tóth Ferenc szegedi hajótulajdonos Hasám­gó'zösén Tomaskó Márk harmincnégy éves fütő ázsiai kolerában megbetegedett és még az éjjel meghalt. A vesztegzár alatt lévő' hajó személyzetével azóta a Tisza közepén áll és a legénység számára élelmiszert a községből szállítanak. A személyzet elég nyugodtan viselkedett szombat délutánig, mikor is Blaskovics Gyula husz éves bajai illetőségű matróz is megbetegedett és az orvos a rögtönzött megfigyelőbe szállíttatta. Erre a négy nap óta a világtól elzárt hajós­nép föllázadt és követelte Simonyi Sándor hajóskapitánytól, hogy szállíttassa őket akárhová, de a hajón nem maradnak. A kapitány igyekezett a legénységet meg­nyugtatni, de a hajósok fenyegetőztek és a kapitányt tettleg bántalmazták. Most a hajón két önként vállalkozott csendőr vi­gyáz, hogy a kapitánynak bántódása ne iegyen. — Vasúti szerencsétlenség. A Nagykátá­ról Budapestre induló 513. számú személyvo­natba, amely a pályaudvaron vesztegelt, bele. szaladt a Szolnok felöl érkező 645. számú tehervonat. Tizennyolc utas megsérült, kö­zülük hatnak súlyos a sebesülése, tíz utas könnyebb sérüléseket szénvedett. Vala­mennyiüket beszállították Budapestre, ahol a mentők a Rókus-kórházban helyezték őket el_ Az összeütközött vonatoknak több kocsija is »rősen megrongálódott. A pestvidéki törvény­szék vizsgálóbírója még vasárnap délelőtt ki­utazott a helyszínére és megállapította, hogy a katasztrófát hibás váltóállítás okozta. A meg­sebesült utasok közül három hódmezővásárhelyi, még pedig Becsei Sándor harminchat éves, Csaba Imre huszonhat éves és Bihari Sáudo1' harminchat éves földmunkás, akiknek a sérü­lésük súlyos, de nem életveszélyes. — Jíó, jég, fagy. Magyarkanizsáról jelen­tik : Tegnap délután hat órától egész késő éjje­lig itt és a környéken erősen havazott, mig ma erősen fagyott. — Dunaföldváron ós környékén, valamint Tolnamegye számos részén nagy fagy mellett erősen havazott és a havazás még egyre tart. — Segesváron és vidékén ma hajnaltól kezdve erősen havazik. Az idő jelentékenyen lehűlt. — Bánban és környékén tegnap óta erősen fagy. A nagy szélvihar mindenfelé káro­kat okoz. '¥— A tenger mélyén. Még 1895-ben történt, hogy a Menne nevű hadiliajó_ elsülyedt, még pedig kétszázhetven emberrel. És most, tizenöt évvel később, — mint Ncwyorkhól jelentik — Havannában az amerikai hadiflotta ráakadt a hadihajóra. Ott fekszik a tenger mélyén a ha­talmas hajótest, amely másfél évtizedig pihent a hullámokban, csöndes legénységével. Most nekilátnak, hogy kiemeljék a vizi sírból. Szak­értők megbecsülése szerint legalább két hó­napig tart majd ez az érdekes munka. — A May-bank betörője. Hegediis Kálmán, a May-bank betörője, még a rendőrség foghá­zában ül. A vizsgálatot már teljesen befejezte a rendőrség s most még csak azt kutatják, hol lehet a hiányzó pénz. Hegedűs azt hangoz­tatja, hogy menekülés közben több pénzteker­cset elvesztett, de a rendőrség valószínűbbnek tartja, hogy a betörő a lopott pénzt kétrészre osztva rejtette el s a hiányzó összeg hollétéről nem akar vallani. A rendőrség holnap Hegedűs lakásán ujabb házkutatást tart. — A Boszorkánysssigeten. Hunyadi János nyomdász ós Najcsck Attila füszerkereskedő­segéd vasárnap délután madarakra lövöldöz­tek a Boszorkányszigeten. Mikor a Fiaubert­puska Najcsek kezében elsült, a golyó véletle­nül Hunyadi lábába fúródott. A szerencsétlenül iárt nyomdászt beszállították a közkórházba. Állapota súlyos, de nem életveszélyes. — A kéregető. A szegedi rendőrség ma be­kísérte Ratics Jenő tiszaföldvári illetőségű, jelenleg foglalkozásnélküli egyént, aki több, jószívűségéről ismert embertől könyöradomá­nyokat gyűjtött. így Gallovich Jenőnél, a D. M. K. E. főtitkáránál, Perjéssy László ke­reskedelmi és iparkamarái titkárnál, Cserei Ede dr-nál, Bokor Emilnél és Vig Sándornál járt, ajánló-leveleket mutatott föl és néhány koronát kért. A kéregetés a rendőrség tudo­mására jutott, mire Raticsot elfogták és be­kisérték. Most azt kutatja a rendőrség, hogy vájjon a kéregetés mögött szélhámosság rejtő­zik-e és valódiak-e az ajánló-levelek. — Crippenné él ? A Kanadában levő Alix városban a rendőrség egy asszonyt ki­sért be, akire teljesen ráillett a halálra ítélt Crippen feleségének a személyleirása. A rendőrség nyomozása kiderítette, hogy szom­baton az asszony egy vendéglőben többször elájult akkor, amidőn egy újságban olvasta, hogy Crippent a londoni törvény­szék halálra Ítélte. Az asszony viselkedése általában nagyon gyanús. Crippen nevének hallatára összerezzen és zokogni kezd. Szi­gorú felügyelet alatt őrzik, a rendőrség pedig tovább nyomoz a teljes valóság meg­állapítása céljából. — Nagyvárad korzóján. Nagyváradon va­sárnap délben, amikor a közönség nagy töme gekben hullámzott a Rákóczi-uti korzón, sárga, kerekű gíggjón sebesen vágtatott a szinház felé Hoffmcinn József tüzórföhadnagy. A há­tulsó kis kosárban ült a legénye. A korzó kö­zepén egy rohanó automobiltól megijedt a fő­hadnagy lova, elragadta a könnyű kocsit. A Rimanóczy-palota szögletén a gigg kereke az aszfaltjárda szegélyébo ütközött, a kocsi föl­borult. A főhadnagy ivben repült le a bakról, az aszfaltra zuhant. A koponyája valósággal kettérepedt, szeméből, orrából, füléből ömlött a vér. Egy közeli gyógyszertárba vitték, ahol két orvos megállapította, hogy koponyatörést és agyrázkódást szenvedett. A megyei közkór­házba szállították. Állapota rendkívül súlyos. A szerencsétlenségről táviratban értesítették Hoffmann főhadnagy apját, aki bécsi gyáros. — A repülő herceg. Da.rmsfadtból jelen­tik: Henrik porosz herceg, aki egy idő óta re­pülési kísérletekkel foglalkozik, ma délután az Euler-féle repülőtéren, az uj katonai léghajón, I Eulerrel hosszabb légi utat tett. Azután a ber­I ceg egyedül tett több fölszállást, miközben ki­tűnt, hogy a kormányzást teljesen érti. Euler Henrik herceg nejével együtt husz kilométer­nyi légi utat tett. — Vojacsek Antal halála. Vojacsek Antal szegedi iizletvezetősógi főellenőr hétfőn hirte­len meghalt. Vojacsek husz évig volt a szegedi üzletvezetöség régi, kipróbált, derék tisztvise­lője. Az elhunyt főellenőr most akarta hat heti szabadságidejét igénybe venni. Szabadság­ideje előtt hivatalos kiküldetésben volt. Amikor hazatért, betegeskedni kezdett és egy heti szenvedés után meghalt. Felesége, fia, leánya siratja a derék fötisztviselőt. Temetése Verse­cen lesz. Ott helyezik el a családi sirboltban. Vojacsek harmincnyolc évig szolgálta a vas­utat. — Snlkovszky hercegnő vőlegényét le. tartóztatták. Sulkovszky Ida hercegnő vőlegé. nyét, Smetov Bernát birodalmi grófot, Berlinben letartóztatták, mert tettenérték, amikor meny­asszonya nevében huszonnyolcezer márka ere­jéig akart becsapni egy ottani ékszerészt. — Verekedések vasárnapja. Szegeden nem szokott elmúlni egy vasárnap sem anélkül, hogy egész sereg korcsmai virtuskodásból eredő ve­rekedés ne történjék. Ma is egy csomó ilyen esetről számol be a rendőri krónika. Török István és Barát Antal hajóslegények részegen bandukoltak a Tápéi-utcában, ahol összetalál­koztak két ismeretlen fiatalemberrel. Török véletlenül meglökte az ismeretleneket, mire azok bicskát rántottak és a két hajóslegényt összeszurkálták. Beszállították őket a kórházba. — Egy másik eset a Csonga-féle korcsmában történt, ahol a mulató civilek megtámadtak egy virtuskodó honvédet, székekkel véresre verték. A honvéd sérülései oly súlyosak voltak, hogy kórházba kellett szállítani. Azonkívül egész sereg lerészegedett embert kisértek be a rendőrök. Ezek a járókelőkbe kötöttek bele, többen ablakokat törtek be, gáz-és villany­lámpákat ütöttek le és ezekhez hasonló kihá­gásokat követtok el. Egyik alsóvárosi utcában két csupa részegekből álló csapat került össze. Összeszólalkoztak, majd verekedés támadt és vér is folyt. Megindították ellenük az eljárást. — Rendőri krónika. Mészáros Mihály tizen­hat éves asztalosinas pár napja megszökött a gazdájától, Hegedűs Béla asztalosmestertől. Mi­vel pénze nem volt. elhatározta, hogy bűnös uton szerez. Volt gazdasszonya nevében levelet irt, amelyben Hegedüsnó tíz korona kölcsönt kér nővérétől, Katona Máriától. Hogy a gyanút elhárítsa magáról, a levelet Kucsora Antal tizenöt éves csavargóval küldte el Katona Máriához. A szélhámosság azonban nem sike­rült, mert Hegediisné épen nővérénél volt láto­gatóban, amikor Kucsora a nevében irt levelet átnyújtotta nővérének. így a csalás kiderült s a két liatal csalót átadták a rendőrségnek. — Bodó József vasúti alkalmazott feleségét fur­fangos módon csapta be egy eddig még isme­retlen szélhámos. A csaló vasúti ruhában állí­tott be az asszonyhoz s azt mondta, hogy öt Bodó küldte a szolgálati bundáért, mert az állomásfőnök ruhavizsgálatot tart. Az asszony gyanutlanul adta át a bundát s csak később tudta meg, hogy becsapták. — Schtveitzer Mór kereskedő szombaton este egy kocsirakomány ruhaneműt szállított Horgosra. Útközben a Petöíi-Sugáruton ismeretlen tettes hatvanöt darab berlinerkendöt ellopott a kocsiról. A tol­vajt keresi a rendőrség. — Olcsó brilliáns ékszerek, mttlpari tárgyak jutányosán csakis Fischer Testvé­reknél Szeged, Kárász-utca, szerezhetők be. Egy 5 szobából és egy 4 május hó elsejére kiadó Szeged, Széchenyi-tér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom