Délmagyarország, 1911. május (2. évfolyam, 100-123. szám)

1911-05-03 / 100. szám

m II. évfolyam, 100. szám Szerda, május 3 DÉLM Rízponti szerkesztőség és kiadóhivatal Szeged, crj Korona-utca 15. szám c=a Budapesti szerkesztőség és kiadóhivatal IV., t=j Városház-utca 3. szám a ELŐFIZETÉSI AR SZEGEDEN: egész évre . R 24'— félévre . . . R 12' negyedévre. K 6-— egy hónapra R V Egyes szám ára 10 fillér ELŐFIZETÉSI AR VIDÉKEN egész évre . R 28— félévre . . . R 14 — negyedévre . R V— egy hónapra R 2-40 Egyes szám ára 10 fillér . TELEFON-SZÁM: Szerkesziősóo 835 crs Riadóhivatal 836 Interurbán 835 Budapesti szerkesztőség telefon-száma 123—12 Az ipari munkásházak. (Saját tudósítónktól.) Szinte érthe­tetlen, hogy nálunk az agrár és mer­kantil szellemet meg érdekeket mindig szembeállították. Geológiai viszonyaink olyanok, hogy az agrárjelleget le nem tagadhatjuk, de bizonyos, hogy a merkantil szellem éledésének és meg­izmosodásának e miatt útját állani olyau botor dolog, ami a gazdasági erőviszonyok helyes eloszlása, az ipari és kereskedelmi élet intenziv kifejlő­dése, az ezzel kapcsolatos eksztern és intern népforgalom folyton erősebb lüktetése elé mindig sorompót fog állí­tani. A gazdasági élet mai komplikált szerkezete mellett az agrár-államnak is arra kell törekednie, hogy minél moz­galmasabb kereskedelme és fejlettebb ipara legyen, mert hiszen az őstermelés folyton folyvást érintkezik a kereskelem­mel és az iparral, aminthogy ezek ketten is mai hatalmas fejlettségükben szinte korrektivumai egymásnak. Különböző tényezők, amelyeknek rész­letezése egy tudományos értekezés ke­retében tartoznék, a tehnikától a fény­űzésig bámulatosan fejlesztették a ke­resletet és a kinálatot. Az erőviszo­nyok mai eloszlása mellett tisztára agrikultur állam el sem képzelhető, a nemzeti vagyonosodás, a vele kapcso­latos gazdasági és erköcsi előnyök ál­dásáit abban az arányban szerzi meg minden nemzet, amilyen mértékben vesz részt az ipar és kereskedelem egyre hatalmasabbá fejlődő versenyében. De ez távolról sem jelent annyit, hogy most már öljünk meg minden őstermelést. A merkantil érdekek egyetlen istápo­lója sem ősember annyira, hogy az ős­termelés hullajára építené az ipar és kereskedelem fejlődéséről szőtt magyar álmokat. Dehogy. Csak azt ne kívánják, hogy továbbra is egész magyar vidékek maradjanak, amelyeknek göröngyös rö­gét a kereskedelemtől és ipartól köz­vetített nyugati szellem és kultura éles ekéjével föl nem szántotta. A magyar kereskedelmi és ipari ér­dekeknek országosan elismert, kitűnő szószólói vannak Szegeden. Az első helyen állanak közöttük Perjéssy László, a szegedi kereskedelmi és iparkamara kitűnő titkára és Wimmer Fülöp, a kenderfonógyár országosan elismert igazgatója. Ez utóbbinak egy akciójá­ról van most szó, amelyet ipari mun­kásházak létesítése érdekében indított. Nagy horderejű kérdés ez, szervesen beleilleszkedik iparunk jelen és jövő életébe. Az akciót Szegeden az Magyar gyáriparosok országos szövetsége fiókjá­ban indította meg Wimmer, akinek kezde­ményezésére a szegedi fiók az ipari munkásházak létesítésének érdekében a következő inditványt terjesztette a közgyűlés elé : Mondja ki a közgyűlés, hogy ipari mun­kásházak létesítését a munkáslakáshiány és az ezzel összefüggő gazdasági és szociális bajok megszüntetése érdekében sürgősen szükségesnek tartja s e célból 1. a Magyar Gyáriparosok Országos Szö­vetsége behatóan indokolt fölterjesztésben forduljon a magyar királyi kormányhoz az iránt, hogy amennyiben városok, közhasznú egyesületek, egyesek, illetve egyes iparvál­lalatok ipari munkások részére, a nyerész­kedés teljes kizárásával, munkásházakat épitenek, biztosittassék ezeknek az állam támogatása legalább oly mértékben, mint ezt az 1907. évi XLVI. törvénycikk a gaz­dasági munkásházak épitésének állami tá­mogatásáról a mezőgazdasági munkásházak­nak biztosítja; 2. tekintettel arra a körülményre, hogy városaink túlnyomó része egyéb sürgős föladatok által (vízvezeték, burkolás, csator­názás, világítás stb.) nagy mértékben igénybe lévén véve, az ipari munkásság ál­landó letelepedésére elegendő munkásházak épitésére a közel jövőben nem vállalkozha­tik, a Szövetség szükségesnek tartja, hogy a közhasznú egyesületek és egyes vállalatok által, a spekuláció kizárásával létesített ipari munkásházak épitése oly módon is előmozdítandó lenne, hogy a városok köte­leztessenok ily munkásháztelepek részére szükséges telkeknek ingyenes átengedésére, annál is inkább, mert az áldozatot, amelyet ezzel városaink az ipari munkásság érdeké­ben hoznak, messze felülmúlja az a nyere­ség, amelyet az ipar fejlődésének biztosítása a városokra nézve jelent. Az indítványt Wimmer Fijjöp indo­kolta meg. Ez az indokolás széles perspektíváját nyitja meg azoknak a hiányoknak és annak a fejlődésképes­ségnek, amely az ipar további fejlő­désével és uj iparágak támadásával áll kapcsolatban. Különösen érdékel ben­nüuket ez a beszéd itt, a vidéken, ahol a nagyipar csak nehezen vergődik erőre, ami a legelső sorban áll azok között az azok között, amelyek vidéki emporiumok létesülését megakadályoz­zák. Ennek a nagy horderejű kérdés­nek és vele kapcsolatosan a munkás­házak épitésének dolgát nagyon helye­sen ós okszerűen igy világítja meg Wimmer: Arról van szó, hogy szövetségünk irjon föl a kereskedelmi miniszterhez és vesse latba egész befolyását arra, hogy alkottas­sák olyan törvény, amely az ipari munkás­ság részére munkásházak ópitését könnyen lehetővé teszi. E tekintetben a fővárosi viszo­nyokról kevesebb emlitést teszek, mert hisz azoknak speciális karaktere van és épen a napokban is olvastuk, hogy a fő­városban az a lehetőség állott elő, hogy a Wekerle-kormány által létesített állami munkásházak egy résíe a magánvállalkozók munkásaink is helyet ad. Föl kell emlitenem azonban azt a tényt, hogy a nagy vidéki városokban normálisan rendelkezésre álló munkáslétszám a ma fönnálló iparosok ré­szére annyira le van kötve, hogy nem elég­séges az ipar további fejlődésére és még kevésbé alkalmas arra, hogy uj iparágak támadjanak. E városokban tehát föltétlenül szükséges munkások behozatala s énnek ma fönnálló egyedüli nagy nehézsége az, hogy nem lehet azokat kellően el­helyezni, mert nincsenek raunkáslakások. Ennélfogva tehát a vidéki városokban mun­káslakások épitése föltétlenül szükséges s hogy kissé a fővátosi ipari viszonyokat is érintsem, föltétlenül szükségesnek tartom, hogy nagyipar nemcsak a fővárosban, ha­nem a perlferiáköh is létesíttessék, ami aí­zal jár, hogy elsősorban nem halmozódik ÖSszé tulnagy mlibkástörtieg, másodsorban á vidéki émpóriuirtok is elősegittetnek. A üli fölterjesztésünknek, az kéli tehát,hogylegyen a célja és lényege, hogy amint az 1907. évi XLVI. törvénycikk a mezőgazdasági munkásoknál már megtette, sogittéssehek az ipari mun­kások is lakások építésével. Először is kapja­nak ingyentelket, ariiire elsősorban a közsé­gek, a városok Volnának hivatva, másodsor­ban husz-huszonöt éves teljes adómentesség volna azoknak adandó, harmadsorban a ke­reskedelmi kormánynak a tényleges épi­tési költségek egy harmadát szubvencionálni kellene. Ez volna a módja annak, hogy a mun­kástömegeket a vidéki empóriumokba tereljük s anélkül, hogy itt agrár vagy merkantilista szempontokat akarnék keresni, rámutatha­tok arra, hogy ha a törvényhozás a mező­gazdasági munkások javára ilyen törvényt alkotott, annál inkább kell, hogy megtegye az ipari munkások érdekében, mert hisz azok viszonyai sokkal súlyosabbak, nehezeb­bek. Nem kell rámutatnom arra, hogy meny­nyivel nehezebb a városokban lakásokat lé­tesíteni, mint ott, ahol a mezőgazdasági munkások laknak; hogy a mezőgazdasági munkás csaknem egész idejét a szabad­ban tölti el, mig az ipari munkások csaknem mindig a nem épen legegész­ségesebb gyári helyiségekben vannak. Föl­tétlenül szükségesnek tartom tehát, hogy a Szövetség a legbéhatóbban foglalkozzék ezzel a kérdéssel s ttém kételkedem abban, hogy a mai kereskedelmi kormány ennek az igazán illetékes helyről eredő kérésnek

Next

/
Oldalképek
Tartalom