Délmagyarország, 1931. október (7. évfolyam, 222-248. szám)

1931-10-15 / 234. szám

BECV.4noSI Byrd KapUAny 1928 évi délsvki expedi­iAjárol készült gyönyörű film é» • Fotocellával!!! KORZÓ oiéjít,. „. LAnglova* péwtektfll vasárnapig áiár&ftfös? Vége a dalnak és a benzinkufról Pénteken <8 g»amt»ton fel 6 én fél 9, vanárnap 8, fél fi éa fél 9 órai kellettel. Vétkes bukásért elítélték Feuer Lajosi, az összeomlott szentesi gabonakereskedőt (A Dflmagyrtrorszdg munkatársától.) A siagedi törvényszék Gdmdri/.tanácsa szerdán tárgyalt® Feuer Lajos volt szentesi gabonakereskedő ellen Dilkeí bukás vétsége miatt indított bünpert. Feuer Lajost sorozatos sikkasztásaiért és csalásaiért nem­régiben itélte el súlyos fegyházbüntetésre a sze. t edi törvényszék. Ezt az ügyét is azzal együtt ellett volna tárgyalni, de mivel hosszabb időt vett igénybe, amíg a Könyvszakértők Feuer üz­leti könyveinek átvizsgálásával elkészültek, 8 biró­ság külön tárgyalta a sikkasztásokat és a csaláso­kat, mig a vétkes bukás ügye külön útra tere­lődött. Az ügyészség Feuer Lajos ellen azért emelt vádat, mert a volt gabonakereskedő fizetéskép­telenségének tudatában elmulasztott* « esődkér. vény beadását és ezzel alkalmat nyújtott néhány nagyobb hitelezőjének arra, hogy vagyonára zálog­jogot nyerjenek. Egyik legnagyobb hitelezője pél­dául a váltóit antwdálta és a lejárat előtt zálog­jogi bekebelezést vezettetett Feuer ingatlanaira, Fiwtésképtelenségébe pedig a kereskedő merész üfl«U spekulációi és vakmerő tőzsdézése miatt jutott. A szerdal tárgyalásra Feuer Lajost fegyőrök vezették elő a Csillagbörtönből, ahol jelenleg « rá kiszabott fegyházbüntetését tölti. Védekezésében elmondotta, hogy nem volt szándékában senkit sem megkárosítani és azért tőzsdézett, mert ugy gondolta, hogy ezen az uton némileg vegresszálja magát egyéb veszteségeiért és képes lesz hitelezőit kifizetni. Ez azonban nem sikerült, mert speku­lációiba ismételten belebukott. 1928-ban érezte elő­ször, hogy meginog alatta a talaj, de olyan vagyon felett rendelkezett, hogy nem hitte, hogy ennyire fog a dolog elfajulni. 1929-ben már benyújtotta a csődkérvényt és a csődöt meg is nyitották •llene. A bíróság több tanút hallgatott ki, akik azt vallották, hogy Feuer Lajosnak nem állott szán­dékában megkárosítani hitelezőit. A könyvszak­értők terjesztették elő ezután véleményüket Feuer üzleti könyvei alapján. Megállapították, hogy a kereskedő anyagi romlását tőzsdejátéka okozta. Kimutatták könyveiből, hogy csak egyetlen hó­napban, 1929 szeptemberében 300 ezer pengőt vesztett a tőzsdén, A biróság vétkes bukás vétségében mondotta ki bűnösnek Feuer Lajost és 80 pengő pinqböntg. tisre Ítélte. Az ítélet Jogerős. Hirek X15. Csütörtök. Róm. kath. Teréz sz. Pro­testáns Teréz. Nap kél 6 óra 17 pero­kor, nyugszik b óra 14 perckor. A Somogyi könyvlAr olvasóterme délelőtt ÍS-IŐJ ij-lg van nyitva vasárnap, ünnepnap kivételével A múzeum nyitva délelőtt írtől délután Ml | óráig. Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme. let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 8—1 óráig; könyvkölcsönzés ugyanezen időben. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar* íanak: Lelnrlnger Gyula, Horváth Mlhály-ucca QL (Tel. 1352.) Moldován Lajoi, Újszeged, Vedrei ucca J, (Tel. 1846.) Nyilassy Ágoston, Róma! körút 21 (Tel. 2549.) Salgó Péter, Mátyás tér «. (Tel. 12^0.) Frankó Andor, Dugonics tér t (Tel 1704) Zakár S. örököd, Valéria tér 1. (TeL 1891) — Járult • polgármester állapota, Megírtuk, hogy <jr. Somogyi Síl'vowter polgármester erő. san meghűlt, ugy, hogy orvosai tanácsára ágyban maradt éa kedden már nem is Jelent meg hiva­talában. A polgármester egészségi állapota szer­dán javult, lázmentes volt és igy valószínű, hogy pénteken, vagy szombaton Ismét elfoglalhatja ht va tálát — Megdrágították az útleveleket. Budapestről Jelentik: A belügyminiszter rendeletet intézett az utlevélkiállitó hatóságokhoz, amelyben a követ kezfl módosításokat rendelte ej: 1, Napszámosok, munkások, Iparossegédek és tanoncok, cselédek és általában a szokásos napszámot meg nem haladó keresetből élők, továbbá az összes közszolgálat ban lévő alkalmazottak (Ideértve a nyugdijaso­kat $ mindezeknek ellátást élvező hozzátartozóit) részére szóló útlevelekért 1.80 pengő kiállítási dij, ezenfelül 80 fillér bélyqgtlleték, összesen 2 pengd fizetendő. 2. Minden mástoglalkosáau részére szóló útlevélért tiz pengő kiállítási djj, ezenfelül öt nen­gő bélyegilleték fizetendő. — A polgérme«lerhelyeltt» Budapesten. Dr, Pálfy József polgármesterhelyettea csütörtökön regfiel Budapestre utazik, hogy képviselje Szegedet a Városok Kongresszusának választmányi ülésén, ahol a városok háztartásának reformjára vonat­kozó Javaslatokat tárgyalják. A polgármesterbe, lyattes a szegedi paprikaérdekeltségek küldöttsé. gével a Nemzeti Bank elnökségéhez is felmegy, mert a város hatósága nevében támogatni ki. vánja azt a kérésüket, hogy az exportált papri. káért kapott idegen valutákat szabadítsa fel a Nemeetl Bank. — Halálozás. Elefánt Jakib temetése csütör. tökön délelőtt féltizenegy órakor a zsidó temető cin terméből. — Térzene. A Hunyadi János 9. honvédgyalog, •zred ezredzenekara csütörtökön délután 5 órától fl órájg a Széchenyi-téren térzenét tart. a Kérjen mindenütt Gergely kateukfücukorkftt. — A szegedi magántisztviselők gyűlése. A Ma­gántisztviselők Szövetsége vasárnap délelőtt 10 óra­kor a Deák Ferenc-ucca 23. szám alatt lévő hi­vatalos helyiségében gyűlést tart A gyűlésen Kertész Miklós szövetségi főtitkár, országgyű­lési képviseld »A magántisztviselők társadalmi és gazdasági helyzete* cimmel előadást tart — Ottó megkezdi egyetemi tanulmányait. Brüsz­szélből jelentik: Zita királyné és Ottó a nyári szünidő befejeztével visszatért Steenockerzeelbe. Ottó október 19-én kezdi meg egyetemi tanulmá­nyait Louvainben. — Menetrendváltozás a külföldi vasutakon. A külföldre menő és külföldről jövő közvetlen g^rs. vonatok és közvetlen csatlakozású vonatok menet­rendjeit és menetárait is tartalmazó »Vasuti u tmutató és Máv. menetrend' zarbalaku kiadása megjelent A megszokott pontossággal közli az összes magyar vasutak téli menetrend­jét az uj díjszabásokat, a vidéken közlekedő autóbuszok részletes menetrendjeit, hazai utazási kedvezményekre vonatkozó ismertetést stb.. stb. — A» elhagyottá nem nyilvánítható gyermekek segé'yerése. A szeptembert közgyűlés megterem­tette az elhagyottá nem nyilvánitható gyermekek segélyalapját, amely Jelenleg J800 pengővel ren­delkezik. A polgármester az alan kezelését He* gedüs Antal árvaszéki elnökre bízta, aki most széleskörű társadalmi akciót indít az alap gyarapí­tása érdekében. A? elhagyottá nem nyilvánítható gyermekek segélyezését valószínűleg karácsonykor kezdik meg. — A Ha*a! Kötöttárugyár nem szűnteti be mét. Tegnapi számunkban beszámoltunk azokról a nehézségekről, amelyeket a devizarendeletek idés tek elő a szegedi kőtszövőlparban. Most arról ér­tesülünk, hogy ma már nem állhat meg az « helyzet, hogy a Hazai Kötöttárugyárnak be kellene szüntetnie üzemét. Sikerült olyan helyzetet terem­teni, amely biztosítja az üzemben dolgozó *záz munkás kenyerét. Bár a nyersanyagkészlet n«m elegendő, de árért a gyár mlndm rendelésének eleget tesz és éppen ezért nem ls tervezi u mun­káslétszám korlátozását vagy a redukált munka­idő bevezetését. Ettől függetlenül azonban á deviza­korlátozás rendkívül súlyos helyzetet teremt és kívánatos volna, ha sürgős és eredményes intéz­kedéseket foganatosítanának a rendkívüli nehéz­ségekkel küzdő szegedi Ipar számára. Nehéz székelésben szenvedők, akiknek az agyvértódulás, a felfájás és szívdobogás, az emésztési zavarok és különösen a vég* bélbalok teszik az életei nehézzé, Igyanak recgel és este egynegyed pohár természetes »Ferenc József* keserüvlzet. Klinikai vezetfl orvosok igazolják, hogy a Ferenc József vlf műtétek előtti és ulánl időszakokban Is nagy értékll hashajiónak bizonyul. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fflszerOzletekben kapható. B.I — A Szeged FQ vacsorája. A Szeged FC fenn. állása óta szerdán este rendezte meg első klub­vacsoráját a Puzsin-Onózó-vendéglőben. A Jól ai­került vacsorán a csapat tagjain kivül megjelent a klub vezetősége és nagyszámú sportbarát Számos felkőszöntő hangzott el, amelyek arra irányultak* hogy a Szeged FC-nek a mostoha körülményeik! között is vissza kell juttatnia Szeged színit as első ligába. Az összetartást és a bátor tounl« kát hangoztatták a felszólalók. A megjelentek a legjobb hangulatban maradtak együtt x Bútorokat esab Kertésznél 1 FeketaaasjieeV. — Kulturest. Tegnap este nagy érdeklődés mél« lett tartotta meg a MIEFHOE kulturbizottság* ezévi első kulturestélyét amelynek keretében Frankéi Jenő »A zsidó nevelés a biblia éa 0 talmud korában* című előadásával szerepelt, dr. Kallós Károly pedig az »Individuál pszihológiaí cimü előadássorozatának bevezető részét ismer, tette. Az előadásokat nívós vita követte. Az esf műsorán Fele ki László orvostanhallgató egyi Chopin valsert Játszott nagy sikerrel. Az egyes számokat Erdődi József kulturblzottsáfii elnök vezette be. Egyelőre nem léptetik életbe az llletékrendeletet Budnpeat, október 14. A budapesti ügyvédi Ka­mara és a vidéki kamarák képviselői ma délelőtt a parlamentben felkeresték Varga Imre pénzügyi államtitkárt és azt kérték tőle, hogy a törvény­kezési illetékek felemelését egyelőre ne ZéptrsséU életbe. A tanácskozáson megegyezés jött létra abban az Irányban, hogy a rendelet életbelépte, tését egyelőre elhalasztják és a jövő héten az ügyji vécK kamarák bevonásával ankét lesz Zsitvay! Tibor Igazságűgymlniszternél a kérdés végleges tisztázása érdekében. Tlznapl fogházra ítélték a leventét, aki megsértette a leventevezetőt (A Délmagyarország munkatársától.) Ezév ápri­lis havában, az egyik leventegyakorlat alkalmá­val Sehetrieh Pál altanácsnok, testnevelési ve. zető felelősségre vonta Schöffer Béla borbélysegé­det, mert az rendszertelenül Járt a foglalkozta­tásra. Az altanácsnok kilátásba helyezte a leven­tének, az úgynevezett »visszatartási« büntetést arra az esetre, ha máskor Is elmarad az óráról. Scháf­fer Béla erre azt válaszolta: — Szeretném azt látni! Amikor pedig az altanácsnok eltávozott, az egész szakasz előtt ezt a kijelentést tette; — Mit ugrál itt,., te fogom pofozni, A levente a fegyelmetlenség miatt a vBrosházl fogdába került és ott is, társai előtt kijelentette, hogy >az őrnagy urat egy éjjel meglesem és le­pofozom*. Sehetrieh Pál altanácsnok feljelentést tett a le­vente ellen a szegedi büntetőjárásbiróságon be. esüleUértés vétsége miatt. Az ügyet dr. Gaál Ist­ván bíró tárgyalta, A levente beismerte, de tanuk is vallották, hogy a sértő kifejezést megtette. A biróság SchSffer Bélát ttznapi fogházra itélte. Az Ítélet fogerős. BelvArotl Mozi OltttSrtOkön A Broadway banditái neiryorki történet Bett-y Compsonnol é« Ég a 6áx hurlesik. ElfinU«alf kandia te s, T, 9 ártfor Korzó Mozi CsütírtSkőB VIHAR szinmO CamlUa Horn-nal Aionkivűl: Ilyenek a férlek rlfjiték PhIliit Hnver-rol. Elg»d«aek kendat* 5, 7, 9 (ínkor Nem Csak kiárusilás olcsón adunk nöi is fórfi cipőkel! Tábor ucca 7 b. (Adópalolával szemben.) 290

Next

/
Oldalképek
Tartalom