Délmagyarország, 1966. március (56. évfolyam, 50-76. szám)

1966-03-01 / 50. szám

Ciprusra utazott m magyar Kállai Gyula miniszterel­nök és a magyar kormány­küldöttség hétfőn reggel ma­gyar idő szerint félnégy óra után néhány perccel befejez­te indiai látogatását és az afrikai—ázsiai körút utolsó állomására, Ciprus szigetére utazott. Bombay Santa Cruz repü­lőterén Maharashtra állam és a város vezetői, valamint a konzuli testület és a ma­gyar kolónia tagjai búcsúz­tatták Kállai Gyulát. Ott volt Nagy János, hazánk Üj­Delhi-i nagykövete is. Hétfőn Kállai Gyula mi­niszterelnök, felesége és a magyar kormányküldöttség tagjai, útban hazafelé, Ma­kariosz elnök meghívására Ciprus szigetére érkeztek, ahol megszakították útjukat és Bövid baráti látogatást tesz­nek. A repülőtéren Kállai Gyulát Szpirosz Kiprianu külügyminiszter és Kleridesz, a nemzetgyűlés elnöke, vala­mint a kormány tagjai kö­szöntötték. A himnuszok el­hangzása és a díszalakulat megszemlélése után Kállai Gyula a repülőtéren összese­reglett ciprusi és külföldi újságírók előtt rövid nyilat­kozatot tett. A küldöttség gépkocsiosz­lopa motoros rendőri dísz­kísérettel az elnöki palotába indult. Makariosz érsek, a köztársaság elnöke szívélyes, baráti beszélgetést folytatott Kállai Gyulával. A kora esti órákban megkezdődtek a magyar—ciprusi kormánykö­zi megbeszélések. Este Ma­kariosz elnök vacsorán látta vendégül Kállai Gyulát és a küldöttség tagjait. (MTI) MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPjA 56. évfolyam, 50. szám Ara: 50 fillér Kedd. 1966. március 1. Magyar közös közlemény Kállai Gyula, a Magyar Népköztársaság Miniszter­tanácsának elnöke Indira Gandhi asszonynak, India mi­niszterelnökének meghívására 1966. február 21)—28-a között hivatalos látogatást tett az Indiai Köztársaságban. Kállai Gyula miniszterelnök és a magyar küldöttség tagjai a barátság és kölcsönös bizalom légkörében meg­beszéléseket folytattak Indira Gandhi miniszterelnökkel és az ilndiai kormány több miniszterével a két ország kapcsolatai fejlesztésének kérdéseiről, valamint időszerű nemzetközi problémákról. A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke én India miniszterelnöke megelégedéssel állapította meg. hogy a Magyar Népköztársaság és India kapcsolatai ered­ményesen fejlődnek. Egyetértettek abban, hogy a két or­szág vezető személyiségeinek találkozása sikerrel járul­nak hozzá a kölcsönös megértésen alapuló baráti' kapcso­latok erősödéséhez. A látogatás során a két fél megvitatta a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztésének kérdéseit Mindkét miniszterelnök annak a nézetének adott kifeje­zést hogy a Magyar Népköztársaság és az Indiai Köztár­saság együttműködése jól szolgálja a két ország gazdaság­fejlesztési céljainak sikeres megvalósítását. A két miniszterelnök kifejezte hő óhaját, hogy a két ország közötti kapcsolatokat különböző területeken tovább fejlesszék. A látogatás alkalmával aláírt új hosszúlejáratú kereskedelmi megállapodás, légügyi ás tudományos-mű­szaki együttműködési egyezmény értékesen járul hozzá ehhez a célhoz. A tárgyaló felék megelégedéssel állapították meg, hogy a magyar—indiai kulturális kapcsolatok az 1962. március 30-án aláirt kulturális egyezmény keretében az eves kulturális munkatervek alapján kedvezően fejlődnek. A két miniszterelnök véleményt cserélt a nemzet­közi helyzetről ós megállapította, hogy álláspontjuk a leg­fontosabb kérdésekben azonos vagy hasonló. Egyetértettek abban, hogy az államok közötti viszonyt az egyenjogúság és a kölcsönös előnyök elveire kell alapozni. Megerősí­tették a békés egymás mellett élésbe vetett hitüket, el­ítélték a fenyegetések és ultimátumok alkalmazását, a belügyekbe tőidénő beavatkozást. Hangsúlyozták, hogy az államok között felmerülő vitás kérdéseket — így a ha­tárvitákat is — erőszak alkalmazása nélkül békés tár­gyalások útján kell rendezni. A magyar miniszterelnök méltatta a taskenti nyilat­kozat jelentését, valamint az indiai kormány és személy szerint a tragikus hirtelenséggel elhunyt Lal Bahadur Sasztri miniszterelnöknek a nyilatkozat létrehozásában betöltött pozitív szerepét A felek mélységes aggodalommal szóltak a nemzet­közi helyzet súlyosbodásáról, egyetértettek abban, hogy a béke összes erőinek együttes fellépésére van szükség ah­hoz, hogy a nemzetközi életet a békés egymás mellett élés szellemében normalizálják. Mindkét miniszterelnök hangsúlyozta, hogy folytatni kell az erőfeszítéseket a hatékony, nemzetközileg ellen­őrzött általános és teljes leszerelés megvalósításáért. Üd­vözlik a világ valamennyi államának részvételével össze­hívandó leszerelési világértekezletről szóló ENSZ-határo­zatot. Támogatják az atommentes övezetek létrehozására irányuló javaslatokat, sürgetik a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályazását célzó nemzetközi egyez­mény megkötését. A két fél kifejezte mélységes aggodalmát a Vietnam­ban kialakult súlyos helyzet és ama veszély miatt, hogy az nagyarányú nemzetközi konfliktussá fajulhat. Átte­kintették a békés rendezés érdekében tett erőfeszítéseket és hangsúlyoztak, hogy a vietnami problémát az 1954. évi genfi egyezménnyel összhangban kell megoldani. A nemzetközi helyzet áttekintése során a két minisz­terelnök megtárgyalta az európai béke és biztonság kér­dését is, hangsúlyozta a német kérdés békés rendezésének szükségességét. Mindkét fél elítélte az imperializmust, a gyarmati rendszert és a neokolonializmust. Megbélyegezték a dél­afrikai kormány apartheid politikáját" és a rhodesiai fe­hér kisebbségi rezsim törvénytelen függetlenségi nyilat­kozatát, mivel veszélyeztetik a világbékét és biztonságot, s egyszersmind alapvető emberi jogokat sértenek meg. Ismét teljes szolidaritásukról és támogatásukról biztosí­tották az afrikai népeket, és kifejezték reményüket, hogy Angiia mielőbb megteszi a szükséges lépéseket avégett, hogy helyreállítsák Rhodesia népének a szabadságra, egyenjogúságra és függetlenségre való elidegeníthetetlen jogát. A két miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ENSZ-re Igen fontos szerep hárul a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában, valamint az országok közötti együttmű­ködés fejlesztésében. Egyetértettek továbbá annak szüksé­gességében, hogy a nemzetközi kapcsolatokat az ENSZ alapokmányával összhangban kell irányítani. Kállai Gyula miniszterelnök köszönetét fejezte ki Indira Gandhi miniszterelnöknek, India kormányának és népének a meleg és szívélyes fogadtatásért és meghívta Magyarországra az indiai miniszterelnököt. A meghívást az indiai miniszterelnök köszönettel elíogadta. (MTI) Román békeküldöttség Szegeden Ü-V íx *msm& SPSBS fcs. « t v. : , „ .JMM Beszélgetés a Tanárképző Főiskola román tanszékén. Képünkön balról jobbra: Micu Alexandra, Mirza Vasile (a küldöttség vezetője), Sandon Rozália és Váncsa Vilmos, a román tanszék vezetője Az Országos Béketanécs meghívására hazánkban tar­tózkodó román békedelegá­ció tegnap, hétfőn délelőtt kétnapos látogatásra Sze­gedre érkezett. Mirza Vasi­le akadémikusnak, orvos­professzornak, a Román Bé­ketanács tagjának vezetésé­vel. A delegáció tagjai: Sandon Rozália tanárnő, a máramarosi tartomány béke­tanácsának elnöke és Micu Alexaindru bukaresti mun­kás, a Román Béketainács tagja. A román vendégeket és a tái-saságukban levő Szalgi Lajost, az Országos Béketa­nács munkatársát a Haza­fias Népfront Csongrád me­gyei bizottsága lifkárságán szívélyesen fogadták. Kato­na Sándor országgyűlési képviselő, a népfront me­gyei bizottságának titkára köszöntötte a román béke­delegációt. Az üdvözlő sza­vakra Mirza Vasile vála­szolt, majd testvéri, baráti eszmecsere kezdődött. Je­len volt dr. Ábrahám Ambrus Kossuth-díjas aka­démikus, az Országos Béke­tanács tagja, Lacsán Mi­hályné országgyűlési képvi­selő, az Országos Béketa­nács tagja, továbbá Hofge­sang Péter, a népfront Sze­ged városi bizottságának tit­kára. Az MSZMP Szeged városi bizottságát Deák Bé­la, a párt-végrehajtóbizott­ság tagja, a pártbizottság osztályvezetője, a Csongrád megyei tanácsot Hantos Mi­hály vb-elnökhelyettes, a szegedi megyei jogú városi tanácsot pedig dr. Csikós Ferenc vb-titkár képvisel­te. Déli 12 órakor a népfront városi bizottsága Vörösmar­ty utcai székházában né­pe* hallgatóság jelenlétében Katona Sándor nyitotta meg a román nép életét bemuta­tó fotókiállítást. Kiemelte a szocializmust építő testvéri román nép eredményeit. Az egybegyűltekhez közi-étien szavakkal szólt a román kül­döttség vezetője. Mirza Va­sile, s hangoztatta, hogy a magyar és a román nép is a szocializmust építő népek nagy családjába tartozik. A vendégek a kora dél­utáni órákban a Móra Fe­renc Múzeumba látogattak. Itt dr. Bálint Alajos, a mú­zeum igazgatója köszöntötte őket, majd dr. Juhász An­tal mutatta be a múzeum gazdag anyagú kiállítási ter­meit. Ezt követően San­don Rozalia és Micu Alexandra a Radnóti Mik­lós Gimnáziumban tett lá­togatást és ismerkedett az ott folyó nevelő munkával. A látottakról elismerően nyilatkoztak. Mirza Vasile délután Áb­rahám Ambrus professzor vendégeként látogatást tett a tudományegyetem általános állattani és biológiai inté­zetében. Ezután a Dugonics térre, a rektori hivatalba vezetett a román professzor útja. Itt dr. Kedvessy György rek­torhelyettes, a Szegedi Or­vostudományi Egyetem rek­torhelyettese, az Országos Béketanács tagja, a Haza­fias Népfront Szeged városi bizottságának elnöke és dr. Szontágh Ferenc, az általá­nos orvosi kar dékánja kö­szöntötték. A baráti beszél­getésen ott volt a román professzor régi szegedi is­merőse, dr. Óból Ferenc, az élettani intézet igazgatója is, akivel régi élményeiket elevenítették fel. A szegedi felsőfokú inté­zetekben tett látogatások utolsó állomásaként a ta­nárképző főiskola román tanszékén Váncsa Vilmos tanszékvezető adjunktus fo­gadta Mirza Vasaiét, és a Radnóti Gimnáziumból köz­ben ide érkezett Sandra Rozáliát, ós Micu Alexand­rat. A román delegáció a tanszék munkájával ismer­kedett. SUKARNO EGYRE HATÁROZOTTABB KÉSIK AZ ÜJ GHANAI REZSIM ELISMERÉSE KÉPVISELŐI BESZÁMOLOK SZÖREGEN HARMADFOKÉ KÉSZÜLTSÉG A TISZÁN GYORSPOSTA A SZERENCSE SORSJEGY ÉS A LOTTO NYEREMÉNYSORSO­LÁS LISTÁJA RENDKÍVÜLI MŰSZAK VIETNAMÉRT A Szegedi Ruhagyár szen­tesi gyáregysége vasárnap, február 27-én vietnami mű­szakot tartott. A rendkívüli munka szép sikerrel záralt, az üzem dolgozóinak a fele — a teljes A-műszak — töb­bet termelt négy óra alatt, mint más munkanapok ugyanilyen időszakában. A termelési érték elérte a 110 ezer forintot, amiből a dol­gozók teljes munkadíját, 5 ezer forintot már átutaltak a Vietnam megsegítésére lé­tesített alapra. Az „A"-műszak szép pél­dáját látva hétfőn reggel munkakezdéskor a „B"-mű­szak képviselői — Zakar Pál, Dömsödi Istvánné, Bardóczi Imréné, Balla Lajosné, Kond­rád Józsefné, Hati Sándorné — bejelentették a gyáregység vezetőségének, a következő va­sárnap ők is vietnami mű­szakot tartanak. Február utolsó napján Tavaszi tudósí­tás e néhány sor a hivatalos télből — február utolsó napjáról. Évtize­dekre vissza kell menni, hogy pél­dát találjunk ilyen kellemes februárra és em­léket arról, hogy február 28-an fe­ketéllett a napozó emberektől a Mó­ra Ferenc múze­um lépcsője, mind kinn voltak a szé­kek a Széchenyi téri korzón és len­ge ballonkabát­ban sétálgattak az emberek az utcá­kon és a parkok­ban. Képeink ennek a napnak az örö­meit őrzik — sé­táló embereket, kocsijukból kime­részkedő, játsza­dozó apróságokat, jókedvű, igazán tavasziasan öltö­zött iskoláslányo­kat. (Somogyi Károlyné íelvetel«i» mi tfwői in |po< S/.EU5Ü. j&M

Next

/
Oldalképek
Tartalom