Délmagyarország, 1931. szeptember (7. évfolyam, 197-221. szám)

1931-09-11 / 205. szám

DÉLMAGYARORSZAG 1931 szeptember 11. Mcá sem bocsdjtfák cl ai ideiglenes városi alkalmazottakat A nungdiios olholmozoflak állását november l-ere vlsszavonhatat­Ionul felmondják (A Dél magyar ország munkatársától.) A Délmagyarország részletesen beszámolt azok­ról a takarékossági intézkedésekről, amelyek a város költségvetésének apasztását célozzák. Ezek között az intézkedések között szerepelt elsősorban az, hogy a város 19 ideiglenes al­kalmazottját a közeljövőben elbocsájtja. Ér­tesülésünk szerint ezekre az elbocsátásokra ygylőre nem kerül sor. A 19 elbocsájtásra kerülő alkalmazott között három a gazdasági hivatalban teljcsit szolgálatot, kettő a kihágási bíróságnál, egy a községi bíróságnál, hat a számvevőségnél és az clőljárósági hivatalban. Ezeknek a hivataloknak a vezetői tegnap meg­jelentek a polgármesternél és előadták, hogy az elbocsájtásra kiszemelt alkalmazottakat nem nélkülözhetik, mart a hivatalok a le­csökkentett munkaerőkkel képtelenek lenné­nek a munka elvégzésére. A hivatalok nem tudják pótolni őket, az ügykezelésben rövide­sen nagy restancia és munkatorlódás állna elő­A polgármester a hivatalok vezetőinek a be­jelentését közölte a takarékossági bizottság­gal, amely ugy határozott, hogy egyelőre nem bocsájtják el ezt a tizenkét ideiglenes alkal­mazottat, javadalmazásuk különben is nem tesz ki többet évi 25 ezer pengőnél és igy a városra további alkalmaztatásukkal különö­sebb teher nem járul. A másik hét ideiglenes alkalmazott elbocsáj­fására vonatkozólag azonban a dőnlés végle­ges. Ezek valamennyien nyugdijasok és állá­sukat a város október 1-én egy hónapra fel­mondja, ugy, hogy ez a hét nyugdijas novem­ber elsején lép ki a város szolgálatából. Flzetésleszállitásra llttólS fehércégtáblás BOROS MIKSA cégnél. Mi divatorpszka . . Gyermek divatoroszka 1-es nagyság Divat pullover (eddig 0 40) most Téli gyapja divatsapkák óriási választók . Előírásos iskolaruha garnitúra, fin és leány Árban, minőségben utolérhetetlen. Nécse meg iimiidAi ára* kirakataimat. 6 50 420 090 ITO-tól 0-00-tól HireK Ylf H Péntek. Bőm fcafh. Prot. Jácint * Protestáns Teodóra. Nap kél 5 óra 30 perekor, nyugszik 6 óra 23 perckor. A Somogyi-könyvtár olvasóterme délelőtt tO tői ft-lg *»n nyitva vasárnap, ünnepnap kivételével A mueetim nyitva délelőtt (KAI délután fél 1 órát* Egyelem* könyvtár (központi egyetem I. eme­let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 8—1 óráig; kőnyvkölcsőnzés ugyanezen időben. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar­tanak: Barcsay Károly, Széchenyi-tér 12 (Tel. 1270.) Franki Antal, Szent György-tér 6. (TeL 1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 31. (Tel. 1062.) Lő hl Imre dr., Gizella-tér 5- (TeL 1819.) Moldván Lajos, UJ-igcd, Vedres-ucca 1. (Tel. 1848.) Selmeczi Béla, Somoryi-tclep. (TeL 3425 szám.) — Vásárhely Iparossága tiflafcomttr az artóeme­to* rendelet ellen- Vásárhely iparossága kedden este. gyűlés keretéhen tiltakozott a kormány adó­emelési rendelete ellen. A gyűlést Kun Béla kép­viselő nyitotta meg. Eleshar.gu beszédet mondott. G ó b a István, G o I d István, Balog Sándor, Bangó János, Takács Ferenc, Oláh Ferenc, Karácsonyi Ferenc. A vásárhelyi iparosság határozati javaslatban tiltakozott az emelési ren­delet ellett. A gyűlés közönségének viharos kö­vetelésére. a határozati .javaslatot a kővetkezőkkel egészítették ki: Kívánják az azonnali rendszervál­tozást, ecélból az általános, titkos választójog tör­vénybeiktatását, az országgyűlés feloszlatását és uj választások kürását éppen ugy, mint a Bethlen­kormány tagjainak vád alá helyezését. — I zabeHi főhercegasszony végrendelete. Buda­pestről jelentik: Izabella főhercegasszony vég­rendeletét felbontották. A főhercegasszony bel­giumi birtokait gyermekei, ruháit személyzete örö­költe. — A telefonbeszélgetések megrögzítése. A ma­gyar postaigazgatóság engedélyt adott M a r u s á k Tstván magyar feltalálónak arra, hogy telefon­beszélgetéseket megrögzítő készülé­keit bekapcsolhassa. A készülék a beszélgetést gramofonlemezre veszi fel, ugy, hogy az bármikor megismételhető. — ünnepi Meratjs*tele! « zsinagógai),in pénte­ken és szombaton este hat órakor, szombaton és vasArnap reggel félnyolckor, — Kitűzték a loktanyaé pitéd panama tárgya lását. Budapestről jelentik; B a I á s sy Antal csend- I őrszázados bűnügyét szeptember 22-én tárgyal- ' ják. Balássyt, aki a csendőrlaktanyák épitési ügyét intézte a belügyminisztériumban, a vádirat meg­vesztegetéssel, csalás és közokiratha­misitás bűntettével vádolja. A bünper ősz­szefűggésben van Vay Kázmér bűnügyével, amely október végén kerül tárgyalásra. x Iskolaelpőb, őszi divatcipő-ujdonságok leg­jutányosabban Del Ka náL 432 — A kerületi főkapitány Vásárhelyen nr. Sza­lay József kerületi rendőrfőkapitány szerdán tar­totta meg Vásárhelyen a szokásos évi hivatal­vizsgál atoí — A Klebelsbergtelep gyalogjáról A Klebels­berg-telepiek küldöttsége járt csütörtökön délelőtt a polgármesternél Weber József igazgató vezeté­sével. A küldöttség bejelentette, hogy találtak most ogy vállalkozót, aki hajlandó a telep gyalogjáróit elkészíteni a saját költségére, a háztulajdonosok­nak tiz félév alatt kell a járdák épitési költsé­geit visszafizetni A küldöttség arra kérte a pol­gármestert, hogy a város garantálja a vállalkozó­nak az épitési költségeket és a részleteket köz­adók módjára hajtsa be a háztulajdonosoktól. A polgármester kijelentette a küldöttség tagjai előtt, hogy ennek a megoldásnak nem lesz akadálya és igy a Klebelsberg-telepen rövidesen hozzákezde­nek a járdák építéséhez. t » Sajt, vaj,, túró Schlesingernél. 309 — Kecskeméti gyümölcsexport. A hét két első napján Kecskemétről 27 vagon gyümölcsöt szállí­tottak külföldre. Megkezdődött Kecskemétről a szőlőexport is. A két nap alatt Kecskemét őt vagon szőlőt küldött Németországba és Ausztriába. — H«lálo*ás. Súlyos gyász érte dr. Feuer Egon főorvost. Édesanyja, őzv. Feuer Náthánné, a 30 évvel ezelőtt elhunyt országos királyi köz­egészségügyi felügyelő özvegye, súlyos betegség után szeptember 7-én Budapesten elhunyt. Holt­testét Szegedre szállították és csütörtökön délelőtt temették el igen nagy részvét mellett. Az elhunyt­ban dr. 2iffer Alfréd orvos nővérét gyászolja. — Agyonitta magát egy egri földmives. Eger­ből jelentik; Tóth János egri földmives három napon át semmit sem evett, ellenben megivott ötven liter bort. A harmadik nap végén azután meghalt — Orvosi htr. Dr. Tóth Jenő sebész, tb. kór­házi főorvos rendelőjét megnyitotta. (Kőlcsey-ueea 11, I. em 1.) Bendel délelőtt 8—IOÍJL. délután 3—5-ig. Telefon 14-85. — Kanfmaim György vásárhelyt megbízatás*. A kultuszminiszter a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor református főgimnázium feletti állami fel­ügyelettel Kaufmann Győrgyöt a szegedi tan­kerület főigazgatóját bizta meg. — Munkaközvetítés. Foglalkozást kaphatnak a hatósági munkaközvetítő utján 6 nőtlen gerebe­nező, 2 kosárfonó, 1 kovács, 1 késes-köszörűs, 1 szabó, kézimunkás, 1 kifutóira, 1 fésülőnő vidéken. x Ha Budapestre utazik, első utja legyen a fé­nyesen átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe. (Budapest VII., Dohány-ucca 44.) menni. Ott m á r j reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pen­gőért nemcsak megfűrődhet hanem jól meg is reggelizhet » — Szolgálati hír. Osdolai dr. Zsőgőn Béla posta főigazgató hatheti szabadságáról visszatért s a szegedi postaigazgatóság vezetését a mai napon átvette. — Halálos tiltott műiét. Még a mult hónap-1 ban történt hogy Bálint Tmréné pusztamérgest asszony tiltott műtét következtében meghalt a i szegedi klinikán. A pnsztamérgesi bábaasszony. Falusi Istvánné, amikor tudomást szerzett arról, hogy a tiltott műtét elkövetésével egy bábaasz­szonyt gyanúsítanak, önként jelentkezett a csendőr-1 ségen és kérte, hogy folytassák le ellene fs a nyomozást Ez a nyomozás megtörtént és Fa­lusi Istvánnéval szemben semmiféle bűncselekményt nem állapított meg. Sport Teljes forduló lesz vasárnap az amatőr V. osztályban Vasárnap a szegedi alosztályban teljes for­dulót játszanak. Á mérkőzések közül három jut Szegedre, amelyekből a legérdekesebbnek" 0 SZAK—VOSDtOS meccs ígérkezik. A SzAK jelentősen átcso­portosítja csapatát a vasárnapi mérkőzésre és szeretné kiköszörülni a persztizsén elszen­vedett csorbát. A KEAC a Kecskeméti TE-vel játszik. 'AV KTE most szerepel először a DLASz bajnok-' ságban és Szegeden is most mutatkozik be. Hosszú idő után látogat el ismét Szegedre a Szentesi TE, ellenfele az UTC lesz. A vidéki meccsek: SzTK—HMTE Vásárhe-7 lyen, KTK—MAK Kiskunfélegyházán, KAC— HTVE Kecskeméten, KTE—MTK Kisteleken., Dolgozik a Szeged FC \ A »Szeged« legközelebbi bajnoki mérkőzése' a sorsolás szerint csak szeptember 27-én lesz a Maglóddal, de nem lehetetlen, hogy a közbe­eső • szeptember 20-án a »Szeged« ide hozza egyik szabadnapos ellenfelét Csü­törtökön a csapat kemény tréninget tartott, miután az elkövetkezendő baj­noki meccseken a »Szeged<-nek minden erő­jére szüksége van, ha a nagy tülekedésben meg akarja tartani vezető pozícióját A sze­gedi sportkörök örömmel fogadták a sorsolás­nak azt az alakulását, hogy a >Szeged< FC két legerősebb ellenfete, a VAC és a Pécs­Baranya, Szegeden játszák le az őszi szezon­ban mérkőzéseiket Benedát a Szeged FD nem kínálta meg szerződéssel Beneda, a Bástya volt kapusa, akinek sze­repléséhez nem egy szomorú emlékezetű ve­reség fűződik, egy budapesti sportlapban nyi­Ujak és használtak, nagy választékban, részlet* fizetésre is beszerezhetők Keller írógép vállalatánól Szeged, Széchenyi tér 8 — Telefon 13—63. Zseblámpák fielemek Allandónn roktóroo

Next

/
Oldalképek
Tartalom